නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

wehs tlmdrgu Covid -tkakf;a 04 jeks ud;%dj .ykafka'''Covid - 19 f,dalh mqrdjg f.da,Sh jix.;hla f,i me;sÍ.sh wjia:dj Tng ±ka iuyrúg  u;lfka .s,syS f.dia we;=jd úh yel' j¾;udkfha Y%S ,dxlshhka jYfhka Tn uqyqK fok wfkl=;a .eg¿j,g idfmalaI ksid u;lfhka hgm;aùu b;d iajdNdúlh'

kuq;a kej; jrla rfÜ fyda f,dalfha wjdikdjg fuka fldfrdakd jix.;h ysi Tijk whqre olakg ,efí' Y%S ,xldj wdishdfõ fkdÈhqKq rdcHhla jqj;a l=ulafoda jdikdjlg fi!LH moaO;sh" hï ÈhqKq ;;a;ajhl mj;sk ksid miq.sh jix.; ld,h ;=< b;d id¾:lj Vaccine  jHdmD;sh isÿlr .ekSug wjia:dj ,enqKs' kuq;a j¾;udkfha Y%S,xldj ;=< mj;sk ;;a;ajh ie<ls,a,g .;aúg frda.h kej; ysi tiùug yelshdj yd me;sÍfï yelshdj j¾Okh ù we;'

úúO mdßfNda.sl øjH u; mokïj iE§ we;s È.= fmda,sï ksid ck;dj wkjYH f,i tla/iaùu fkdje<elaúh yels ;;a;ajhla ù we;' tjeks wjia:dj,§ fndfyda úg wm Covid - 19  jix.; ;;a;ajj,§ bka wdrlaIdùug wkq.ukh l< mqreÿ wu;l ù we;s nj fmfka' fmdÿ m%jdyk fiajh Ndú; lsÍug fndfyda fokdg isÿù we;s ksid ta yrydo h<s ck;djg tla/iaùug isÿjk w;r b;d iSñ; bkaOk m%udKhla rg ;=< mj;sk wjia:djl b;d iSñ; nia r: fyda ÿïßh m%udKhla Odjkh jk miqìul tajdfha wdik .Kkg u.Ska /f.k hEu fï ld,fha§ lsisfia;au l< fkdyels ;;a;ajhla Wodù mj;S' fï ksidu rfÜ mj;sk wd¾Ól ;;a;ajh ksid Woa.;jQ iudchSh ;;a;ajh iu`. fuu frda.h h<s;a wm rg ;=< W;aikakùug fya;=jla njg m;afjñka mj;S' miq.sh fldfrdakd /,a, b;du;a id¾:lj ue~meje;ajQ ksid Y%S ,xldfõ ck;dj fï frda.S ;;a;ajfha Nhdkl nj we;a; jYfhkau w;afkdú¢ nj lsj hq;=h'

kuq;a wo jkúg wm .;lrk wd¾Ól iudÔh ;;a;ajh u; ;j;a jdrhla Y%S ,dxlsl ish¨ fokd tkak;alrKhg ,lalsÍu is;k ;rï myiq lghq;a;la fkdjkq we;' m%jdyk ÿIalr;d" wd¾Ól ÿIalr;d" we;eï úg úÿ,sh weKysàï ksid tu tkak;a .nvd lr ;nd .ekSfï wmyiq;d" frda.h mj;skjdo hkak fidhd ne,Sug isÿ lrk Antigen  mÍCIK fyda PCR  mÍCIK i|yd uQ,Huh iúh fidhd .ekSfï wmyiq;d wdÈh ksid frda.fha fujr ysi tiùu wka ljr l,lg;a jvd b;d Nhdkl úh yels nj jgyd .; hq;=hs'

j.lsjhq;= mqoa.,hka jYfhka fï ksid Tn h<s;a jrla Covid - 19

frda.S ;;a;ajfhka ñ§u i|yd jk mQ¾j Wml%uhla wkq.ukhg mqreÿ mqyqKq úh hq;=h'

^1& yels;dla iudc ÿria:Ndjh mj;ajd .ekSug l%shd lsÍu

fï hgf;a Tng fkdje<elaúh ia:dkj,È yer Tn úiska n,mj;ajd.; yels mqoa., tl;=ùï yels;dla wjulr .ekSu l< hq;=hs' úfYaIfhkau" odkh" u.=,a W;aij fyda fjk;a mqKH lghq;= ixialD;sl wx.hka h<s;a ;djld,slj wvqlsÍu fyda k;r lsÍu fyda yels;dla wju mqoa., ixLHdjla iyNd.s;ajfhka isÿlsßu fyda l< hq;=hs'

^2& Mask  ±óu

fuh rch úiska h<s;a '' wksjd¾h lrk ,oafoa bÈßfha§ we;sjk ;;a;ajh iqNodhl fkdjk nj l,a;shd y`ÿkd .ekSu ksidh' Tn;a miq.sh ld,h ;=< Mask  me<£fuka bj;aj isáhd kï h<s;a Mask  me<£u yd iqÿiq Mask  j¾. ta i|yd f;dard .ekSu Tn h<s;a mqreÿ mqyqKq lsÍug wkjYH fkdjkq we;'

^3& ks;r w;afia§u$

msßisÿ lr .ekSu

Covid - 19   ffjrih jd;h u; jHdma;ù ;rul ld,hla mj;sk ksid wdidok ffjri iys; u;=msgj,a Tfí w;aj,ska w,a,d" bka wk;=rg Tfí uqyqK iam¾I lsÍu u.ska Covid - 19 ffjrih Tfí YÍrhg ksrdhdifhkau we;=<;a lr ùu isÿúh yel' úfYaIfhkau b;d ckdlS¾Kj mj;sk fmdÿ m%jdyk fiajd Ndú;fha§ fï ms<sn|j b;du;a ie<ls,su;a úh hq;=hs' Tn ksjig fyda fiajd ia:dkhg fyda meñKs jyd w;a msßisÿ lr .ekSug h<s;a mqreÿ mqyqKq úh hq;=h' tfukau yels;dla fow;a msßisÿ lr .kakd ;=re uqyqK lg wdÈh w;aj,ska we,a,Sfuka je<lS isàug W;aidy .; hq;=hs'

4 Vaceine  ,nd .ekSu

frda. md,khg we;s m%Odk fuu id¾:lu l%u fõoh fuhhs' f,dj úúO rgj,a fukau wm rfÜo úúO fidhd ne,Su yd w;ayod ne,Su isÿ l<;a wjidkfha k;r jQfha Covid - 19  fyd|u yd ms<s.;a m%;sldr l%uh Vaceine  njg m;alrjñks' úúO rgj,a úúO kï j,ska ms<s.;a Vaceine  j¾. ksIamdokh lr fjf<|fmd<g uqod yeÍu isÿ lrkq w;r tajd WHO    ixúOdkfha wëCIKh hgf;a m%;sldr i|yd iqÿiq njg idhksl ;yjqre lsÍï isÿlrk ,o tajdhs' Y%S ,xldj ;=< j¾;udkfha ;jÿrg;a fmr ñ,§ .kakd ,o tkak;a mj;sk w;r tajdfha l,a bl=;aùï Èkh <Õjqj;a ;jÿrg;a tajd Ndú;hg .ekSu iqÿiq ;;a;ajhl mj;sk nj fi!LH wud;HdxYh okajd we;' th b;d j.lSfuka m%ldY lrk ,oaola úh  hq;= w;r th tfia kï wm l< hq;= m%uqL ld¾h yels blaukska ;udg <Õu ia:dkfhka fmr mßÈu Vaceine ,nd .ekSuhs' Tn óg fmr Ndú; lrk ,o tkak;a j¾. l=ula jqj;a w¨;ska ,nd.kakd tkak;a j¾.h thg wod< ke;' Tng tkak;a j¾.j, .=K w.=K ixikaokh lsÍula isÿlsÍu wjYH ke;' fjf<| fmdf<a mj;sk ish¨u tkak;a mdfya ISHO    f,dal fi!LH ixúOdkh wëCIKh yd md¾Yajhkag wu;rj ;sîu thg m%Odk fya;=jhs'

ffï ksid tkak;a ,nd .ekSu" frda.h me;sfrk l%u je<elaùug Mask  me<£u yd w;a fia§u u.ska frda.h jHdma; wju lsÍu Tn úiska wkq.ukh l< hq;= mqreÿh' tkak;alrKh ,lajQ mqoa.,hka frda.hg f.dÿre jqj;a frda. ,laIK W;aikakù Ôú;fhka iuq .ekSu isÿùug mjd we;s bvlv jeänj isys ;nd .; hq;=hs'


ffjoH kkaok l=udr
yosis wk;=re wxYh
l¨fndaú, YslaIK frday,