නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

.¾NdIh bj;alsÍf易mef,damShkd, bj;alrkafk wdrlaIdjgia;s% m%ckk moaO;sfha m%Odk;u cSj úsoHd;aul ls%hdj,shla bgq lr .¾NdIh udxY fmaYsj,ska ieÿï,;a l=vd wjhjhla' .eí .ekSfï mgka ore m%iQ;sh olajd jQ ld,h mqrd l<,fha j¾Okhg wjYH fmdaIKh iy j¾Okhg wjYH wjldYh ilia fldg ore m%iq;sh isÿ lsÍu .¾NdIfha ld¾hhs' ta jf.au ldka;djlf.a fyda¾fudak pl%fha§ .eí .ekSula isÿ fkdjqKfyd;a .¾NdI ì;a;sh ì|+ jeàu ksid udisl Tima ùu isÿ fjkjd' jhia.; ùu iu. fyda¾fudak ls%hdldß;ajh k;r ùu iu. ldka;djkaf. udisl Tima ùu kej;S wd¾;jyrKhg ^ menopause & m;a  fjkjd'

ñksia isref¾ wfkl=;a wjhj fukau .¾NdIh ms<sn|j úúO ixl=,;djhka we;s ùfï wjodkulao ldka;djkag mj;skjd' kùk ffjoH úoHd;aul ÈhqKqj iu. Y,Hl¾u ms<sn|j mj;sk myiqlï ksid .¾NdIh bj;a lsÍfua ie;alula  wjYH jQ úg ta fjkqfjka fhduq ùfï  m%jk;djhla  ;sfnkjd'

.¾NdIh bj;a lsÍu úúO fya;=ka u; isÿ fjkjd' úúO fi!LH .eg¨ ksid we;eï wjia:djkays§ wksjd¾fhkau .¾NdIh bj;a lsÍug isÿ fjkjd'

.eí f., ms<sld " .¾NdI ms<sld" äïnfldaI ms<sld jeks frda.S ;;a;ajhka we;s jQ úg .¾NdIh bj;a lsÍu isÿ fjkjd' tfia bj;a fkdl< úg ms<sld ffi, fjk;a  wjhj olajd me;sfrkak mq¿jks' ta ksid frda.shdf.a Ôú; wjodku .ek i,ld .¾NdIh bj;a lsÍu isÿ fjkjd'

ore m%iq;sfha§ fyda Tima ùfï§ we;s fjk wêl reêr jykh jeks  ixl=,;djhka ksid .¾NdIh bj;a lsÍfï Y,H l¾uh isÿ úh yel'

ta w;ru wksjd¾h fkdjqK;a iuyr úg fjk;a frda.S ;;a;ajhka ksid;a .¾NdIh bj;a lsÍug isÿ fjk wjia:d ;sfnkjd'

 *%%hsfn%dhsâ ^ fibroid & jeks .¾NdI j¾.fha f.ä

 tkafvdfuÜ%fhdaisia ^ endometriosis & frda.S ;;ajh

.¾NdIh bj;a lsÍfï§ wkq.ukh lrk l%u lSmhla ;sfnkjd'

Worh yryd isÿ lrk újD; Y,H .¾NdIh bj;a lsÍfï l¾uh ^ open hysterectomy & Worfha lemqula fhdod újD; ie;alulska .¾NdIh bj;a lsÍu isÿ fõ'

 Laparoscopic hysterectomy Y,H l¾uh

Laparoscope keue;s WmlrKhla fhdod isÿ lrk key hole >kfha Y,H l¾uh i|yd úfYaI mqyqKqjla wjYH w;r frda.shdg myiq jqK;a fuu Y,H WmlrK fjkqfjka orK msßjeh by,hs'

fhdaks ud¾.h yryd isÿ lrk .¾NdIh bj;a lsÍfï Y,H l¾u ^ Vaginal hysterectomy)

fhdaks ud¾.h yryd isÿ lrk Worfha lemqula fyda ueyqï fh§ula isÿ fkdfõ'

 Laparoscopy assiseted Vaginal hysterectomy 

fuys§ uq,ska i|yka l< ,emfrdiafldms ^ Laparoscopic hysterectomy & iy fhdaks ud¾.h yryd isÿ lrk Y,H l¾uh ^ Vaginal hysterectomy & hk úÈ folu taldnoaOj ù ;sfnkjd'.¾NdIh bj;a lrk ie;alu iu.  m%ckk moaO;sh wdY%s;j we;s wfkl=;a wjhj;a bj;a lsÍu

.¾NdIh bj;a lsÍfï§ m%ckk moaO;sh wdY%s;j we;s mef,damSh kd,j, wjYH;djhla ke;s ksid tajd bj;a lsÍfï yelshdj ;sfnkjd' äïn fldaI ms<sld wdrïN fjkafka mef,damSh kd,fhka hehs ms<sf.k we;s ksid .¾NdIh bj;a lsÍfï§ mef,damSh kd, bj;a lsÍu wdrlaIs; mshjrla f,i i<lkak mq¿jks'

äïn fldaI u.ska isÿ fjk ld¾hka folla ;sfnkjd'

orejka ,eîu i|yd jQ äïn ksmoùu

ia;s% fyda¾fudak ksIamdokh

äïn fldaIfhka ksl=;a fjk äïn mqreI Y=l%dKqjla iu. ixfiapkh ù mef,damSh kd, Tiafia .¾NdIhg we;=¨ fjkjd' orefjl= ,eîfï ffcj úoHd;aul ixisoaêfha wdrïNh thhs' idudkHfhka ldka;jlf.a äïn fldaIj, ia;s% fyda¾fudak ^ estrogen & ksIamdokh jhi wjqreÿ 55 isg 60 la muK fjk f;la isÿ fjkjd' wd¾;jyrKhg m;a ùfuka miqj ldka;d fyda¾fudak ksIamdokh ke;s fjk ksid .¾NdIh bj;a lsÍfï§ äïn fldaI b;sß lsÍfï m%fhdackhla keye'

äïn fldaI whska lsÍfï jdis'''

äïn fldaIj, ms<sld fyda f.äs we;s ùug bv lvla ;sfnkjd' fuys§  we;s fjk frda.s ;;ajhkag úfYaaIs; frda. ,laIK keye' ta jf.au   ms<sld ;;ajhka  l,a ;nd y÷kd .ekSfï yelshdjlao fkdue;s ksid .¾NdIh bj;a lsÍfï  wÈhf¾§u wkjYH äïn fldaI bj;a lsÍfï jdishla ;sfnkjd'

.¾NdIh bj;a lsÍu ksid ixl=,;djhka we;s fjkjdo''@ 

Tõ'''

´kEu Y,Hl¾uhl§ fukau fuu wjia:dfõ§;a úúO .eg¨ we;s fjkak mq¿jks' frda.shd ks¾úkaok lsÍfï mgka Y,Hl¾ufhka isÿ fjk reêr jykh " wfkl;=;a wdikak wjhjhkag we;s fjk ydks" Y,H l¾ufhka miqj ±fkk fõokdj" ;=jd, wdidok jeks .eg¿ we;s fjkjd'

äïn fldaI bj;a lsÍu ksid;a .eg¨ we;s fjkjd'''

Biag%cka ldka;d fyda¾fudak ldka;djka  iïnkaOfhka iqúfYaIS jeo.;alula we;s  fyda¾fudakhla' ldka;d wjhjhkaf.a fi!LHg jf.au ldka;d lgy~" ysiflia" yDohjia;=j " wiaÓj, Yla;sh  iy uq;%dYh jeks wjhjhkays fi!LH iy udkisl fi!LH mj;ajd .ekSfuys § úYd, fufyhla bgq lrkjd'

äïn fldaI bj;a lsÍfuka miqj Biag%cka fyda¾fudak ksIamdokh fkdjk ksid fuu fyda¾fudak wjYH whg msg;ska ,nd §u fyj;a fydaa¾fudak m%;sia:dmk  ^ hormone replacement therapy & m%;sldr ,nd §u isÿ l< yel'

.¾NdIh bj;a lsÍu iy ldka;djka w;r mj;sk ñ:Hdjka'''

.¾NdIh bj;a lsÍu ,sx.sl lghq;=j,g;a lsisÿ f,ilska n,mEï we;s lrkafka keye' th ñ:Hdjla'

iuyr ldka;djka .¾NdIh bj;a lsÍu ms,sn| ;SrKhka .ekSfï§ úúO ñ:Hdjka .ek úYajdi ;nkjd' WodyrKhla f,i lsõfjd;a .¾NdIh bj;a lsÍu ksid jhig jvd jhia.; fmkqula ,efnk neõ úYajdi l<;a th je/È Wml,amkhla' kuq;a úúO frda. iu. .¾NdIh mj;ajd f.k hkjdg jvd th bj;a lsÍu jvd;a iqrlaIs;hs'

u,ajr jQ Èk mgka isÿ jqK udisl Tima ùu .¾NdIh bj;a lsÍu ksid kj;skjd' ta ;;ajh ;=< hï udkisl n,mEula we;s ùug bv ;sfnkjd' ta yerek úg .¾NdIh bj;a lsÍu ldka;djlf.a idudkH Ôú;hg fyda fi!LHg wys;lr f,iska lsisÿ n,mEula we;s lrkafka keye'


kdß iy m%ij frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH
.dñkS fmf¾rd
kdß iy m%ij frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH ix.ufha iNdm;s  ^ 2016 &

mqkHd pdkaoks o is,ajd