නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fnfy;a .;a;g jevla kE yßhg fnfy;a fndkafk ke;a;ïfnfy;a ìõjo '''Z

keye ''' keye'' ;du ìõfõ kE' uu miafia fndkakï

miafia lshkafk lShgo @ .;a;g jevla kE fõ,djg f,fâg fnfy;a fndkafk ke;a;ï'''Z

fï iq,n l;d' fï .ek wms l;d lrkak ys;=jd'

ngysr ffjoH úµdkql+,j ,nd fok T!IO" ridhksl ixfhda. fõ' fïjd frda. ;;a;ajhka iqj lr .ekSug;a" md,kh lr .ekSug;a mdúÉÑ lrkq ,nk w;r" iuyr wjia:dj,§ hï frda. ;;a;ajhka iy ixl+,;d we;sùu j<lajd .ekSug;a mdúÉÑ lrkq ,nhs'

fuu T!IO" fm;s" lr,a" Èhr" kslafIamK iy wdf,amk hkwd§ úúO wdldrj,g frda.Ska yg ,nd foa' weia iy lkafrda. we;s whg weia iy lkaj,g ouk ìxÿ jYfhkao T!IO ,ndfoa' ksoka.;frda.j,ska fmf<k fndfyda frda.Ska ;ukag we;s frda. ;;a;ajhka i|yd §¾> ld,Skj fyda Ôú;dka;h olajdu fuu T!IO mdúÉÑ lsÍu l< hq;=h'

ngysr ffjµ úµdfõ mdúÉÑ lrk T!IO ;=ka wdldrhlg fnod fjka l< yel' fuhska m<uq j¾.fha T!IO ffjµ ks¾foaYhlska f;drj iy ffjµjrhl= úiska ,ndfok fnfy;a jÜfgdarejlska f;drj ñ, § .; yels w;r fuu T!IO *duisj, fukau wfkl=;a fjf<| ie,aj,o úlsKSug we;' ir, fõokd kdYlh;a jk merisgfuda,a" úgñka j¾." iy fudar .=,s flfia kuq;a wfkl=;a ish¨ T!IO ñ,§ .ekSug fyda frday,a *duishlsdka ,nd .ekSug ,shd mÈxÑ ffjµjrhl= ,ndfok T!IO jÜfgdare w;HdjYH fõ' óg wu;rj fuda¾*Ska iy fm;sãka jeks m%N, fõokd kdYl úfYaI wjirhlska hq;= fnfy;a jÜfgdarejla wjYHjk w;r tajd ksl=;a lrkq ,nkafk rcfha frday,lska fyda úfYaI wjirhla iys; *duishlska muKs' fï ksid Tn T!IO ,nd .kakd iEu úgu Tnf.ffjµjrhd úiska ,ndfok hdj;ald,Sk lrk ,o T!IO jÜfgdarejla Ndú;d lrkak' lsisÿ wjia:djl T!IO jÜfgdarej ke;sj fnfy;a ñ,§ .ekSfuka j,lskak' tfiau lsis Èkl Tng we;s frda. ;;a;ajhg iudk frda. ;;a;jhla i|yd fjk;a wfhl=g ,ndÿka T!IO Tnf.frda. ;;a;ajh i|yd mdúÉÑ fkdlrkak' ta jf.au Tnf.a kEoE ys;ñ;=frl=g Tnf.a jeksu jQ frda. ;;a;ajhla i|yd Tnf.a T!IO ,nd §fuka j<lskak' ukao h;a tlu frda. ,CIK ;snqK;a Tjqkag we;af; fjkia frda. ;;a;ajhka úh yels ksid;a" Tjqkaf.a iqúfYaI  ;;a;ajhka u; tlu T!IOh Tjqka fofokdgu iqÿiq jkafka ke;s ksid;ah'

Tn T!IOhla mdúÉÑ lsÍug mgka .ekSu iy keje;aùu yeu úgu ffjµ ks¾foaY wkqj isÿ l< hq;= w;r ffjµ WmfoaYhlska f;drj T!IO ud;%dj fyda T!IO ,nd .kakd jdr .Kk fjkia fkdl< hq;=h' fï ksid yeu úgu ksjerÈ ud;%dj ksjerÈ fõ,djg kshu lr we;s wdldrhgu kshñ; jdr .Kku ,nd.kak' tys tla tla Tng T!IO jÜfgdarejla ,nd ÿka úg tys tla T!IO ,ndfokafk l=uk frda.S ;;a;ajhkago hk j.;a tu tla tla T!IOfjÈhdf.ka wid ±k.ekSug wu;l fkdlrkak'

iuyr T!IO .¾NkS ld,h ;=< ,nd§fuka bm§ug isák fyda w¨; Wmka Tn orejka Tn okakd mßÈ Tng hï T!IO u.ska wdid;añl;djhla fyda w;=re wdndOhla we;s fõ kï uq,skau Tnf.a ffjµjrhdj ±kqj;a lrkak' óg wu;rj Tng we;sjk wfkl=;a wdid;añl;djhka ms<sn|jo WodyrK jYfhka wdydr" wdf,amk" iqj| ú,jqka" fldKavh mdg lsÍug yd vhs lsÍu Tnf.a ffjµjrhdg mjikak'

Tn T!IO ,nd .ekSfï§ hï wdid;añl;d ;;a;ajhla fyda w;=re wdndOhla we;s jqjfyd;a jydu tu T!IOh .ekSu kj;ajd jydu Tnf. ffjµjrhdg mjikak' tfia ke;skï jydu ,`.u we;s frday, fj; hkak' ldka;djla .¾NkS ndjhg m;a ù we;akï fyda .¾NKS ndjhg m;aùug n,dfmdfrd;a;=fjka isákafka kï iy ;ju;a ;u orejdg ujqlsß fok wfhla kï ta ms<sn|j Tnf.a ffjµjrhd Tng we;s frda. ;;a;ajhka i|yd Tn ffjµjreka lsysm fofklaf.ka m%;sldr ,nd.kafka kï T!IO ,nd.kakd wjia:dfõ§ Tnf.a ish¨u T!IO jÜfgdare ta iEu ffjµjrfhl=gu fmkajkak' fufia lsÍfuka tlu T!IOh T!IO jÜfgdare lsysmhlg we;=<;a ùu j<lajd .; yels w;r ta ksid frda.shdg jeämqr ud;%djla ,nd .ekSu ksid we;s úh yels ydksh j<lajd .; yelsh'

fndfyda fndafkdjk frda.j,g ks¾foaY lrk T!IOj,ska lrkafka tu frda. ;;a;ajh md,kh lr .ekSu ñila ksÜgdjg iqj lsÍula fkdfõ' fujeks frda. w;rg wêl reêr mSvkh" Èhjeähdj" reêr .; fldf,diagfrda,a idkaøKh jeä ùu" lsÍul Ouks wjysr;dj yDohdndO" wd.d;h yDo wlrksh" jl=.vq frda." weÿu iy tï*siSud we;=<;a fõ' fuu frda. ;;a;ajhka md,kh lr mj;ajd .ekSug iy ixl+,;d we;sùu j<lajd .ekSug Ôú; ld,h mqrdu Èkm;d T!IO ,nd .ekSu wksjd¾h fõ'

§¾> ld,Skj T!IO ,nd.kakd frda.ska kshñ; ld,hg idhkhg iyNd.s ùu fyda ffjµjrhd uqK .eiSu b;d jeo.;a fõ' tfia meñKSfï§ Tn yg lsÍug kshu lr we;s jd¾;do /f.k hkak' Bg wu;rj Tng fmr ,ndÿka fnfy;a jÜfgdare iy wfkl=;a m¾fhaIK jd¾;do f.k hkak' fufia ffjµjrhd yuqùu u`.ska ;ukaf.a frda. ;;a;ajh fyd¢ka md,kh ù w;a±hs ±k.; yels w;r T!IO u`.ska w;=re wdndO we;s ù we;a±hs mÍCId lsÍuo l< yelsh' óg wu;rj ;ukaf.a frda. ;;a;ajh ms<sn|j fyda ,ndfok m%;sldr l%u iy ,ndfok T!IO ms<sn|j hï .eg¨ we;akï ta ms<sn|j ffjµjrhd iu`. idlÉPd l< yel'

T!IO ñ,§ .ekSfï§ yeuúgu tajdfha l,a bl=;a jk Èkh ms<sn|j ie<ls,a,g .kak' lsis úgl;a l,a bl=;a jQ T!IO mdúÉÑ lrkakg tmd'

ud óg l,ska i|yka l< wdldrhg Tn ,nd.kakd T!IOj, ku;a ta ta T!IOh ,nd.kafka l=uk frda. ;;a;ajhgo hk j.;a u;l ;nd .ekSug W;aidy lrkak' fuu T!IOj, kï Tng u;l ;nd .ekSug wmyiq kï Tng wjidk jrg ,ndÿka fnfy;a jÜfgdarefõ msgm;la Tn <`. ;nd.kak' tfia ke;fyd;a tu jÜfgdarefõ PdhdrEmhla Tnf.a cx.u ÿrl:kfhys ;nd.kak'

fndfyda fofkl= ud;%dj f,i u;l ;nd .kafka ,nd .kakd fm;s .kakh' kuq;a tlu T!IOfha úúO ud;%d ;sfnk ksid Tn ,nd.kakd fm;s .Kkg jvd ud;%dj ;nd .ekSu jvd ksjerÈh'

Tng ,ndÿka T!IOj, nyd¨fï f,an,fha we;s úia;ro T!IO iu`. ,ndfok úia;r m;%sldfõ f;dr;=reo fyd¢ka lshjd T!IOh ms<sn|j wjfndaOhla ,nd.kak' ta jdf.au T!IO mdúÉÑh ms<sn|j tajdfha i|yka Wmfoia ms<smÈkak'

ksjfia§ Tnf.a T!IO wdf,dalh yd riakh wvq ia:dkhl ;nkak' tfukau tu T!IO l=vd orejkag wei fkd.efik yd w;g wyq fkdjk ia:dkhl ;nkak' hï T!IOhla YS;lrKhl ;eìh hq;= hehs Wmfoia § we;akï tfia lrkak' fldhs úglj;a tlu nyd¨ula ;=< T!IO lsysmhla ;nd .kakg tmd'

Tn T!IO ,nd.kakd úg tu T!IO;a iu`. iïmQ¾K j;=r ùÿrejla mdkh lrkak' fndfyda frda.Ska reêr mÍCIdjka i|yd ksrdydrj isák ld,h ;=< T!IO mdúÉÑho kj;ajhs' Tnf.a ffjµjrhd úiska tfia lsÍug úfYaI Wmfoila ,nd§u ke;akï ksrdydrj isák ld,h ;=< T!IO mdúÉÑh keje;aùfï wjYH;djhla kE" úfYaIfhka tu ld,h ;=< wêl reêr mSvkhg iy fldf,iagfrda,a idkaøkh wvq lsÍug ,ndfok T!IO fukau ;hsfrdlaiska jeks T!IOo ,nd .ekSu jeo.;ah' Èhjeähdj i|yd ,nd fok T!IO wdydr fõ,g fmr iy miqj ,nd.kakd neúka mÍCIdj i|yd reêr idïm, ,nd.;a miq ,nd.kakd wdydr fõ,g fmr fyda miq ,nd.kak'

T!IOj, iïmQ¾K .=Kh ,nd .ekSug kï tu T!IO Tnf.a ffjµjrhd úiska fyda T!IOfõÈhd úiska ks¾foaY lrkq ,nk wdldrhgu ,nd.; hq;=h' iuyr T!IOj, Wmßu m%;sM, ,nd.ekSug iy w;=re wdndO wju lr .ekSug wdydr fõ,g fmr fyda miqj ke;fyd;a ysianv ,nd.ekSu jvd;a iqÿiqh'


yDo frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH uydpd¾h kdu,a úchisxy
mSGdêm;s i¾ fcdaka fld;,dj, wdrlaIl
úYajúoHd, frday, - fndr,eia.uqj

yßka§ ,shkf.a