නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

;=jd, iqjlr.kak;a wekaánfhdála b,a,k ld,h<font face="fmmal">la</font></div>ys;=uf;agwekaánfhdála .;af;d;a fjkfoa oek.kak

;=jd,hlg m%;sldr ,nd .kak ndysr frda.S wxYhg meñfKk frda.Skaf.ka ,efnk iq,n b,a,Sula ;sfnkjd'

wfka fodia;r uy;a;fhda''' fï ;=jdf, fõf,kak fnfy;a lr,a álla fokakflda fndkak'tfyu ke;akï ;ukaf.a jdrh tk f;la isák ;j;a frda.sfhla fufyu lshkjd'

Th ;=jdf,a fõf,kak fnfy;a lr,a álla fodia;ruy;;hdf.ka b,a,d .kak'

ffjoHjrhd ;=jd,h n,kak;a biair frda.Ska m%;sldr .ek ;Skaÿj wrf.k wjidkhs'

;=jd,hla jqfKd;a m%;sldr ,nd §ug fmrd;=j ffjoHjrhd úiska fidhd n,k lreKQ lSmhla ;sfnkjd'

  • ;=jd,hg ueyqï ±ñh hq;=o'''@
  • ;=jd,h msßisÿ l< hq;af;a l=ulskao''@
  • ;=jd,hg fhÈh hq;= T!IO fudkjdo'''@ 
  • ;=jd,h fjkqfjka îug fnfy;a wjYHo''@
  • ;=jd,h fjkqfjka T!IO kslafIamk ^ injection& l< hq;=o '''@

;=jd,fha iajNdjh wkqj ffjoHjrhd úiska ;SrKh .ekSug fmrd;=j frda.Ska fnfy;a lr,a b,a,kafka wehs'''@

fnfy;a lr,a tfyu ke;akï Tjqka úiska b,a,d isák m%;sÔjl j,ska ;=jd,h fõf,kjdo''@ fï .ek Èh yels flá iy iDcq ms<s;=r zz ke; ZZ hkakhs'

Tjqka b,a,k fï m%;sÔjl T!IO fndfyda úg ^ cloxacllia-flucloxcillin & m%;sÔjl  ^anti biotic  & jk w;r tajdhska isÿ fjkafk YÍrfha wdidokh ù we;s nelaàßhd j¾. úkdY lsÍuhs' ta yer ;=jd,hla úh<Su fjkqfjka jQ lsisu odhl;ajhla ,efnkafka keye'

kuq;a ffjoHjrfhl= úiska ;=dj, we;s frda.Skag m%;sÔjl ks¾foaY lrk wjia:d folla ;sfnkjd'

  1. tu ;=jd,h nelaàßhd u.ska wdidokh ù ierj yd krla jqk mgl iys; meijQ ;=jd,hla kï tu nelaàßhd u¾okh lsÍu i|yd 
  2. msßisÿ ;=jd,hlg nelaàßhd wdidokh ùug yelshdjla we;akï th je<elaùu i|yd ^prophylaxis treatment  & hk lreKq fol u; mokï fjkjd'

fï ksid nelaàßhd wdidokh ùula ke;s " meiùula ke;s ;=jd, iy nelaàßhd wdidokh ùula rys; ;=jd, ,g fï m%;sÔjl T!IOj,ska lsisu jdishla ,efnkafk keye'

ta ksid kslrefka m%;sÔjl ,nd .ekSu ksid we;s fjk wjdis .ek;a ±k f.k isàu jeo.;a'

  • wkjYH f,iska fï T!IO Ndú;fhka YÍrfha idudkHfhka we;s nelaàßhd j¾. fï T!IOhg Tfrd;a;= fok yelshdj f.dv k.d .kakd ksid T!IOj,g m%;sfrdaë nelaàßhd we;s ùfï wjodkula we;s ùu'
  • ±kg mj;sk T!IO ys.h ksid fuu T!IO wjNdú;d ùu'
  • fvd,¾ w¾nqoh bÈßfha ±kg mj;sk isñ; fvd,¾ fujeks T!IO wdkhkh fjkqfjka jeh ùu'

tf,i wkjYH wkaoñka m%;sÔjl Ndú;fha m%;sM, wmg ±kgu;a w;a ú¢kakg isÿ ù ;sfnkjd' ,xldfõ m%;sldr fjkqfjka Ndú; lrk lsisÿ m%;sÔjl T!IOhlska u¾Okh l< fkdyels nelaàßhd wdidÈ; frda.Ska wm wjákau yuq ùug mgka f.k ;sfnkjd'

iuyr wjia:dj, we;eï frda.Ska ffjoHjrhd úiska m%;sÔjl ks¾foaY fkdl< wjia:dj,§ mjd ;ukaf. ys;=u;hg Tiqi,aj,ska m%;sÔjl ñ<§ f.k Ndú;d lrk wjia:d b;du iq,nhs' fuh jerÈ fukau Nhdkl ls%hdjla'

fï wkaoñka T!IO ms<sn| úêu;a ±Kqula fkdue;sj " kshñ; ud;%djlska f;drj iy ,nd .; hq;= ld,h fkd±k wjNdú; lsÍu ksid tu T!IOj,g m%;sfrdaë nelaàßhd ìys ùu läkï fjkjd'

ta ksid wkjYH wdldrhg m%;sÔjl T!IO Ndú;h fukau tajd b,a,ñka ffjoHjrhd fj; wkjYH msvkhla t,a, lsÍfuka j<lsk f,i jf.au frda.shdf. ;=jd,h fjkqfjka m%;sÔjl wjYHo''@ ke;so hkak .ek ffjoHjrhd ;SrKh lrkq we;s'

T!IO ys;=u;fha Ndú; lsÍu fyda b,a,d isàfuka je,lS ta ms,sn|j úêu;a ±Kqula we;s ffjoHjrhdf.a ;SrKh ms<s.kakd f,i b,a,d isáñ'


 ffjoH ufkdaÊ l=udr
m,af,neoao Èid frday,

mqkHd pdkaokS o is,ajd