නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

yDohdndO iy wd>d;h yß fjkia frda. follafndfyda úg frda. je<÷k wh mjd yDohdndOh Heart attack iy Stroke w;r fjki fkdy÷­k;s' we;a; jYfhkau fï tlsfklg fjkia frda. folls' fï folgu fya;= jkafka reêr jdyskS wjysrùï jqj;A tajd isrer ;=< tlsfklg fjkia ;srKd;Aul ld¾hhka flfrys n,mdhs'

yDohdndOh [Heart attack]

yDohdndOhl§ isÿjkafka yoj; fj;g reêr m%jdykh wvd, ùuh' fndfydaúg yDohg reêrh imhk Oukshl f,a leáhla iE§u ksid thg iemfhk reêr .ukd.ukh wjysr fjhs' tfia ùfuka yDo fmaYshg fmdaIKh fkd,eîu fya;=fjka th ñhhEu wrUhs' yDohdndOh hkq idudkHfhka ñksiqka Ndú; lrk jpkh jQj;a th W.% jys¾lka;= bkamd¾lSNjkh fyj;aa Acut myocardial infarction (AMI) iy W.% lsÍgl iy,laIKh fyj;a Acute coronary syndrome (ACS) hk foj¾fhka tlla i|yd fhfoa' fï fol tl yd iudk fkdjQj;a m%:udOdr§fï l%uh fmdÿ fõ' hul=g yDohdndOhla w;aú£ug m<uq frda. ,laIK we;s ù m%;sldr fkdue;sju myj hEugo bv we;'

wd>d;h [Stroke]

fuys§ reêr jykh wvd, jkafka fud<hghs' tkï fud<h fj;g reêrh imhk Oukshl reêr leáhla we;sùu fuu frda.  ;;a;ajhhs' túg fu<fha wod< wxYh ñh hEu wdrïN lrhs' wd>d; ;;a;ajfha frda. ,laIK f,i fõokdj iy wmyiq;dj fndfyda úg we;s fkdjk kuq;aa thska isref¾ tla wxYhlg n,mEï t,a, fjhs' túg tu fldgi .ek oekSula ke;sùu fyda mK ke;s .;sh we;s fõ' wd>d;h wdlr ;=klska bÈßm;a l< yelsh' bka reoaO rla;k wd>d;h hkq fuys§ mgq reêr kd,hlfha isrj we;s reêr leáhla ksid Tlaiscka fud<fha hï m%foaYhlg fkdhEu ksid tys mglj,g ydks fjhs' Hemorrhagic stroke fyj;a rla;md; wd>d;fha§ isÿjkafka ÿ¾j, jQ reêr jdyskshla leã fud<hg f,a .e,Suhs'

Transient ischemic attack fyj;aa wÑria;dhS reoaO rla;k wd>d;fha§ reêr jdysksfha mgq bfvl reêr.ukdukh wjysr fjk w;r wd>d;fha frda. ,laIK wks;H fyj;a flá ld, iSudjlg muKla iSud fjhs' yDohdndOhl§ fukau wd>d;hl§o jyd m%;sldr lrd fhduqùu Ôú;h fírd.ekSu i|yd l< hq;a;ls'

( transient ischemic attack)
fjí wvúh weiqßks