නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ysá yeáfhu l;dlrk fudllao fï ukals f*dlaia</div><div><br></div>ukals f*dlaia frda.h ms<sn|j fï Èkj, jeä wjOdkhla fhduqfj,d ;sfhkjd’ fuu frda. ;;a;ajh l=ulao@ me;sfrkafka .fldfyduo@ fï wd§ lreKq ms<sn|j jeä ÿrg;a l;d lrkak ys;=jd

ukals f*dlaia frda.fha frda. ,laIK ms<sn|j l;d lsÍfï § fuh ffjri wdidokhla uÕska me;sfrk frda.hla f,i y÷kajdfokak mq¿jka’ fuu ffjrih hful=f.a iu yd Yaf,aIau, yryd YÍrhg we;=¿ ù i;shla folla .; jk úg wdidÈ;hdg frda. ,laIK my< ùug mgka .kakjd

frda. ,laIK

tys§ uQ,sl frda. ,laIK úÈhg WK, weÕ m; fõokdj, ysfia lelal=u, leiai, fiïm%;sYHdj jeks ,laIK olakg ,efnkjd’ thg wu;rj frda.shdg fõokdldÍ jid .eá;s bÈóula ^ l=oaoá we;s ùu& we;s fjkak;a mq¿jka’.

ta wdldrhg uQ,sl frda. ,laIK we;sj ojia y;rla jf.a we;=<; frda.shdg ukals f*dlaia frda.fha m%Odk frda. ,laIK iu yd Yaf,aIau, mgl wdY%s;j l=Iag yg .ekSu isoaO fjkjd’ ta ;;a;ajh Èiafjkafk ?Ia tlla jf.a’ tu ;;a;ajh u;=fjkafk iu u;= msg me,a,ï ìì,s ÈhmÜgd fyda ierj ìì,s wdldrhghs’ ndysrj iug jf.au we;euqkaf. lg ;=< yg.kakd fõokdldÍ ìì,s fyda ;=jd, we;s ùug mq¿jka

mQ¾K iqjh

fï wdldrhg frda.S ffjrih YÍr.; ù fojk i;sh wjidk jk úg ta we;s jqKq ;=jd, iqjm;a fj,d úh<s,d Ñlka f*dlaia frda.fhÈ jf.a u;=msg lfnd,a,la we;s fjkjd’ ta lfnd,a, ye,S hdfuka  miafi frda.h iïmQ¾Kfhkau iqj w;g m;a fjkjd t;ekska miafi tu frda.h tu ;eka;a;df.ka ;j;a wfhl=g fndaùfï yelshdjla keye’ yenehs b;ska ukals f*dlaia frda.fha frda. ,laIK mefmd,” hand foot mouth Disease jeks iq,n frda. j, frda. ,laIK j,g;a fmdÿhs’ tksid tjka frda. ,laIK u;= jqfKd;a wkjYH wdldrhg l<n,hg m;a fkdù ffjoHjrfhla yuqùu jeo.;a’ ta fldfydu jqK;a ffjoHjrhd úiska tu ;;a;ajh l=ulao lshd yßhgu ffjoH mÍlaIdjla uÕska ;yjqre lrkd f;la wdidÈ; mqoa.,hd yqfol,dj ys£u jeo.;a.

me;sÍu fõ.j;a

frda. ,laIK u;= jqKq wdidÈ;fhl= iuÕska b;d §¾>ld,Skj mj;ajkq ,nk ióm weiqrlska fuu frda.S ;;a;ajh me;sr hdfï bvlv ;sfhkjd’ ta lshkafk wdidÈ;hdf.a ;=jd, i%djhka” fiï fidgq jeks ;r, uÕska jf.au frda.shd mdúÉÑ lrmq ;=jd” we| we;sß,s wdÈh ;j;a wfhla Ndú;fhka ;j flfkl=g frda.h fndafjkak mq¿jka’ thg wu;rj fuh i;=kaf.ka fndajqKq frda.hla ksid frda.S jQ i;=ka wdY%fhka fndaùfï yelshdj;a ;sfhk nj fï iïnkaOfhka m¾fhaIK isÿ lrk úoHd{hka úiska fmkajd fokjd.

flfia jqj;a frda. ,laIK fmkajkak mgka .;a; ojfia isg ;=jd, fyd| fj,d lfnd,a, .e,ú,d iu iqjm;a fjk Èkh olajd frda.h me;sfrkak mq¿jka’ fldfydu;a fï frda.h wdY%s;j u;= fjk nhdkl ixl=,;d wjuhs’ ta jf.au ;ju;a fï frda.h ,xldfj jd¾;d ù keye’ ta ksid ta ms<sn|j wksh; ìhla we;s lr .ekSfï wjYH;djla keye.

wod< fi!LH ms<sfj;a wkq.ukh lrkj kï” fldúâ frda.S ;;a;ajh;a tlal mqreÿ jqKq uQ,sl wdrlaIK ms<sfj;a fyd¢ka wkq.ukh lrkj kï fuu frda.S ;;a;ajh me;sÍu wju lr .kak mq¿jka.

w¨;au ;;a;ajh

fuu frda.h oekg;a jd¾;d ù we;s hqfrdamSh iy weußldkq rgj,g wkqj ikd; fjkafka" fndfydu;a <Õska ifï we;s,af,ñka fndfyda fõ,djla meje;ajqKq in|;djlska fuu frda.h fndajqKq njhs’ ffjoH jD;a;slhka úÈhg wm úiska lrkafk ta ms<sn|j oekqj;a lrk tl’ ta foaj,a wju lr .ekSfï j.lSu ck;dj i;=hs’ b;ska ck;dj úÈhg tjka ;;a;ajhka wju lr .ekSfï ms<sfj;a l%shd;aul lsÍu w;HjYH ldrKdjla nj u;l ;nd .ekSu jeo.;a.

idudkHfhka wmg yqremqreÿ  mefmd, frda.h f,i y÷kd.;a;;a úfgl th fjk;a frda.S ,laIKhla fjk wjia:d Wodj ;sfhkjd’ yenehs b;ska ta ljr frda.hla jqK;a ta ffjria wdidok uÕska me;sfrk frda.’ tjka ´fku frda.hla ióm weiqrlska ;j;a flfkl=g fndaùfï yelshdj ;sfhkjd’ b;ska tjka wjia:djl ffjoH Wmfoia ,nd .kakd f;la yqfol,dj ys£u fnfyúka jeo.;a.


p¾u frda. ms<sn|j úfYaI{ ffjoH ksixi,d kdf.dv
Y%Su;a fcdaka fld;,dj, wdrlaIl úYajúoHd,h
fndr,eia.uqj

;udrd m;srK