නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fvx.= WK wdfhu;a jeäfjkak mgka wrf.k m%fõiï fjkakfvx.= frda.h wdfhu;a ysi Tijk ,l=Kq jd¾;d fjk fvx.= frda.Ska foi ne,Sfï§ meyeÈ,sj fmfkkjd fï Èkj, iS>%fhka Èia;%slal lsysmhl me;sr hk wdldrh olakg mq¿jka’ tu ;;a;ajh fmnrjdßfha isg l%u l%ufhka jeä fjkak mgka .;a;d' fï jk úg frda.Ska 47618 la jd¾;d ù ;sfhkjd' tu ;;a;ajh .sh jir yd i,ld n,oaÈ ie,lsh hq;= jeäùula' fudlo .sh jir mqrdjgu jd¾;d jqfKa frda.Ska 36000 la muKhs' ta;a fujr udi .Kkdjla we;=<; jeä frda.S m%udKhla jd¾;d ù ;sfhkjd'

frda.Ska jd¾;d fjk wkaoug frda.S nj m%Odk jYfhka me;sr hñka ;sfhkafk niakdysr m<d; ;=<' thg wu;rj .d,a," ud;r" r;akmqr" lE.,a," hdmkh" kqjr jf.a Èia;%slal .;a;u tajdfhka 80] la ;rï jQ frda.Ska m%udKhla jd¾;d fjkak mgka wrf.k' fuu frda.h wjqreoafoa uq,a ld,fha j¾;d jqfKa i;shlg 500 la jf.a m%udKhla' cqks cQ,s udi fjkfldg udfilg frd.Ska 11000 la jf.a jd¾;d fjk ;ekg m;a fj,d' ta wkqj cQ,s udifha§ i;shlg frda.Ska 2500 la ;rï j¾;d fj,d ;sfhkjd' fu;ekÈ wfma wjOdkh fhduq úh hq;= ldrKdj fjkafk fï úÈhg jd¾;d fjk frda.Skaf.ka 25] lg jvd mdi,a hk jhfia orejka ùu' ta orejka mdif,aÈ" áhqIka mka;sfha È" f.or t<suyfkÈ fyda f.or we;=<;È uÿre oIagkhg ,la fjkjd' tys§ iu yryd YÍrhg ffjrih we;=¿ fj,d frda. ,laIK we;s fjkak .kakjd' l=vd orejka jf.au jhi wjqreÿ 19-60 jhia iSudjka w;r frda.Ska 10] la muK jd¾;d fjkjd' b;ska fujka ;;a;ajhla ;=< wfma wjOdkh frda.h je<elaùu flfrys fhduq fjkak' ta i|yd ck;dj úÈhg wmg f.dvla foaj,a lrkak isoaO fjkjd' ta wkqj jvd;a jeo.;a fjkafk ;ukaf. mßY%h ;=< uÿrejka bj;a lsÍug lghq;= lrk tl' ta lshkafk uÿrejka fndaúh yels ia:dk úkdY lrk tl' úfYaIfhka uÿre oIagkfhka je<lSug l%shd l< hq;=hs' wfma lSg úoHd iólaIK o;a; wkqj meyeÈ,s fjkjd' ksjdi we;=<;" t<suyfka" wdh;k ;=<" wd.ñl ia:dkj," bÈlsÍï mßY%j, uÿrejka fndaùfï ia:dk mj;sk nj' yenehs b;ska ta iïnkaOfhka ck;dj úÈhg wfma wjOdkh wvqj we;s nj fmakjd' ta wkqj fldkal%SÜ ;Ügq" jeys msys,s u; uÿrejka fndaùug ;=vq fok ia:dk ìysj ;sfhkjd' tjka ;ekaj, jßka jr j;=r tl;= fjkjd' ta jf.u f.j,a we;=<; c,h .nvd lrk ia:dk ta lshkafk nQ,s" ner,a" j;=r gexls wdÈh wkdrlaIs;hs' tajdg uÿrejkag we;=¿ fjkak;a uÿre .yK idod .ekSug;a wjYH bv lv ilid § ;sfhkafk;a wm úiskauhs' fndfyda ksfjiaj, mj;sk WoHdk w,xlrK lghq;= fya;=fjka uÿrejka fndaùfï ia:dk ks¾udKh fj,d ;sfhkjd' YS;lrKfha

c,h /f|k ia:dkfha mjd uÿrejka fndaùfï yelshdj iys;hs'

b;ska fï foaj,a wLKavj msßisÿ lrkak  ´fk' wms fï foaj,a bj;a lsÍug fhduqj ;sfhkafk wvqfjka we;a;gu i;sfhka i;shg fï jf.a uÿrejka fndaúh yels ia:dk y÷kdf.k tajd úkdY lr oeóu jeo.;a tfyu fkdlf<d;a fvx.= jix.; ;;a;ajhlg wksjd¾hfhkau uqyqK fokak isoaO fjkjd' ta jqK;a mj;sk ;;a;ajh ms<sn|j lk.dgqhs' wfma wjg mßirh ms<sn|j f,dl= Wkkaÿjla olajk nj fmakafk wvqfjka' fudlo wm jik mßirh iqrlaIs; mßirhla lsÍu wmf.a j.lSula'

idudkHfhka fvx.= uÿre oIagkhg isoaO fjkafk WoEik iy ijia ld,fh' tjka ld,j,È weÕ .,ajk uÿre úl¾Il Ndú; lrkak mq¿jka' meÕsß f;,a jf. foaj,a weÕ .e,aùfï yelshdj ;sfhkjd'

hï wfhl=g frda. ,laIKhla f,i WK u;= jqfKd;a l=ulao l< hq;= jkafk' f.dvla whg .eg¨jla idudkHfhka fvx.= ffjrih YÍr.; fjk whf.ka 80] lg ú;r frda. ,laIK fmkajkafk keye' yenehs iuyr whg WK we;s fjkjd' ta;a WK lshkafk úúO frda.hkays m%Odk frda. ,laIKhla hful=g WK u;=j fojeks ojfi ffjoH Wmfoia ,nd .ekSu wjYHhs' idudkHfhka frda.Skaf. bkaøshka wl¾uKH jk ixl=,;djka we;s fjkafk iq¿ msßilg' fï wdldrhg ixl=,;d tkak fya;= fjkafk frday,g meñfKkak m%udo fjk tflka' ta fvx.= rla;md; ;;a;ajhg m;a ùu ;=< ta wdldrhg rla;md; ;;a;ajhg m;a jQ wfhl=g ksjfia isg m%;sldr wmyihs' fudlo ta whj frday,a .; lr,d" wjYH ;r,h ta ta mqoa.,hf. nr wkqj uek,d ,nd fokak  ´fk' ta foa f.or b|f.k lrkak neye' idudkHfhka WK neyef.k hk fldg ta lshkafk WK u;=j ;=ka jk ojfika jf.a miafi ma,diauh ldkaÿ fj,d fvx.= rla;md;fjkak mq¿jka' túg jeäysá wfhl=f. YÍrfha ;sìh hq;= reêr ,Sg¾ 3⁄4 5 la jf.a jk reêr mßudj" ma,diauh ldkaÿ fj,d .shdu bkaøshkag wjYH fmdaIKh Tlaiscka iy .aÆfldaia jf.a foaj,a iy reêrh ke;sj .shdu bkaøshka wl¾uKH fjkjd'

ta jf.a ;;a;ajhla frda.shg jegySula fkdue;s ksid frda.shd bkafk;a f.or fyd¢ka l;d ny lrkjd' idudkH ffoksl lghq;= lrkjd' yenehs mj;sk ;;a;ajh ms<sn|j oek.kafk ffjoH mÍlaIK u;' tjka wfhl=f. reêr mßudj wvq fõf.k hkjd yd iudkju wjodkï ,laIK o u;=fjkak .kakjd' ta wkqj wm%d‚l .;sh" Worfha fõokdj" w;a md iS;, ùu" uq;% m%udKh wvq ùu jeks ,laIK olskak mq¿jka' tjka ;;a;ajhla we;s fjkak l,ska jßka jr ffjoH mÍlaIK lr,d wjYH Wmfoia ,nd .kak  ´fka' túg we;s úh yels ixl=,;d j<lajd .kak mq¿jka'

fvx.= frda. u¾okhg we;s m%Odk l%ufõoh uÿrejka fndaùug ;=vq Èh yels mßir ;;a;ajhka fjkia lsÍï' frda.Ska jd¾;d ùu wkqj wm ;SrKh lrkjd" tu m%foaYfha jdyl ;;a;ajh jeä nj' ta wkqj tu m%foaYhg ÿudhkh isÿ flfrkjd' ta jix.; ;;a;ajfhka me;sr hk ksid' ta jqK;a mshdUk uÿrejka úkdY lrkak ÿu .eyqjg tal kshu idkaøKfhka uÿrejka /f|k ia:dkhgu fkdjÈkak bv ;sfhkjd' ta wkqj uÿrejka fndafjk ia:dk úkdY fkdlr ÿudhkh u; muKla úYajdih ;eîu lsisu M,la keye' tksid jvd;a jeo.;a fjkafk uÿrejka fndaúh yels ia:dk úkdY lr ouk tl'


m%cd ffjoH úfYaI{
ksu,ald mkaks,fyÜá
fvx.= u¾ok tallh
fi!LH wud;HdxYh

;udrd m;srK