නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

nyqúO iala,frdaisia .ek oek.kakwm frda. .ek oek.ekSu jeo.;a ùug n,mdk fya;= folls' frda. je<£fuka je<lSu iy wmg hï frda.hla je<£we;akï uq,a wjia:dfõ§u th y÷kdf.k ksis m%;sldr .ekSu túg myiq fõ' nyq iala,frdaisia ^Mutiple Sclerosiss& hkq iajhx m%;sYla;s frda.hls' fuh uOH iakdhq moaO;shg" úfYaIfhkau fud<hgo" iqIqïkdjg iy iy oDYaá iakdhqjgo n,mEï t,a, lrk neúka frda.h .ek fkdi<ld yeÍu fkdlghq;a;ls' È.=ld,Sk frda. ;;a;ajhla hgf;a isref¾ uQ,sl l%shdjka fj; n,mEula we;sjk w;r iunr;dj" fmkSu" udxYfmaIS md,kh iy iïnkaëlrKh hk .eg¨ mek k.S' oekg f,dj mqrd ñ,shk 25 l ck;djla mSvd ú¢k fuu frda.fha úfYaI;ajh jkqfha th msßñkag jvd .eyekqkag n,mEuhs' ixLHdf,aLk wkqj msßñka fuka fo.=Khl ldka;dfjda fuu frda.fhka mSvd ú¢;s' frda.h oreKq w;g yeÍu hkq iodld,sl úl,;djhhs'

nyqúO iala,frdaisia frda.hg fya;=''' 

iajNdúl m%;sYla;slrK moaO;sh u.ska uhs,ska kï jQ kyr jgd t;S we;s wdrlaIs; m,syg myr t,a, lrkq ,eîu nyqúO iala,frdaisia frda.hhs' tys§ uhs,ska j,g ydks isÿùu ksid fud<h iy isref¾ wfkla fldgia w;r isÿjk ikaksfõokh fNaokh ù ydks ù hhs' tfiau fuu myr§u fya;=fjka kyr m¿ÿ ù wdmiq yerúh fkdyels f,i msßySug ,la fjhs' m%;sYla;slrK moaO;sfha fuu yeisÍu .ek ;ju;a iïmQ¾K meyeÈ,s lsÍula ke;;a úoHd;aul m¾fhaIK u.ska cdkuh idOl" úgñka ã W!k;djh iy ffjria fyda nelaàßhd wdidok jeks we;súh yels fya;= iy fma%rl lsysmhla i|yka lr we;'

frda. ,laIK'''

fuys ix{d iy frda. ,laIK mSvdjg m;a kyr j, ;;a;ajh u; ;SrKh fjhs' wúYo oDIaáh (blurred vision) úÑ;%j;anj fyj;a Èÿ,k nj iy wiu;dj wvqùu iy fjkianj y÷kd .ekSug wmyiq ùu" oaú;aj fmkSu jeks ;;a;ajhka fuys§ we;súh yel' fï yereKq úg uqyqK iy w;amd ysßjeàu" udxYfmaIS ;o ùu iy fõokdj" wmeyeÈ,s f;fyÜgqj" iu;=,s;;dj ì£ weúoSfï .eg¨j" lrleú,a," uq;%dYh wl%shùu" u;lh" NdIdj yeisrùu" wjOdkh iïnkaO ixcdkk .eg¨" udkisl wjmSvkh"kqreiakd Ndjh iys; whym;a ufkdaNdjh" md,kh l< fkdyels .eySu" yÈisfha Y%jKh wvqùu fyda ke;sùu" yqiau .ekSfï iy .s,Sfï wmyiq;djh" ,sx.sl ld¾h úl,;dj (Sexual dysfunction) j,smamqj jeks ;;a;aj fuu frda.fha§ we;súh yels ksid l,amkdldÍ úh hq;=h'

jhi wkqj n,mEula fjhso'''

fuys frda. ,laIK we;s jkafk jhi wjqreÿ 20-40 w;rhs' frda. ,laIK we;s ù i;s lsysmhlska w;=reoyka jk w;r fndfyda úg l%udkql+,j frda.h krl w;g j¾Okh fõ' fuh kej; we;sjk w;r iuyr úg fmr frda. ,laIK j,g jvd iïmQ¾Kfhka fjkia wdldrhlg u;= fõ'

ffjoHjrhl= yuqúh hq;= wjia:dj'''

by; i|yka l< frda. ,laIK u;= jQ jydu ffjoHjrhl= yuq jkak' thg fya;=j frda. ;;a;ajh j¾Okh ùug m%:u m%;sldr lsÍu w;HjYH neúks'

^https://www.docdoc.com/medical-information fjí wvúh weiqßks'&