නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ud¿ lEfjd;a fldfrdakd yefoaúo


mE,shf.dv u;aiH fjf<|fmd< wdY%s;j ks¾udKh jqKq fldfrdakd fmdl=r;a iuÕska fndfyda fofkla ud¿ wdydrhg .eksug ìhla olajkak mgka wrf.k' we;a;gu tfyu ìh fjkak ´fko@ ud¿ wdydrhg .ekSu fldfrdakd wdidokhg fya;=jla o@ f.dvla whf. ys; fm<k fï m%Yakhg miq.sh ojil udOH idlÉPdjl§ fmdaIK fõ§ úfYaI{ ffjoH f¾Kqld ch;siai fuf,iska woyia m%ldY lr isáhd

we;a;gu hula ms<sn|j NS;shlska bkakd úg th m%;sYla;slrK moaO;shg n,mdkak mq¿jka ta jf.a NS;sfhka bkakfldg wfma fydafudak fjkiaùulg ,lafjkjd' tfyu jqKdu m%;sYla;slrK moaO;sh wv mK lrkak n,kjd' ta ksid wkjYH ìhla tlal Ôj;a fjkak fyd| keye'

we;a;gu fï fj,dfj ud¿ wdydrhg .ekSfuka fldfrdakd ffjrih wdidokh ùula isÿfjkafk keye' tal je/È wdl,amhla' we;a;gu Ökfha uq,skau fï ffjrih me;sfrkak mgka .;af; ud¿ fjf<|fmd<lska' wo wfma rg ;=<;a ud¿ fjf<|fmd<la wdY%s;j ffjrih me;sfrkak mgka wrf.k' b;ska ta .ek ìhla we;sfjkak mq¿jka'


ñksiqka .ejfik ;ekl Yío k.d l;d lf<d;a ''''

    we;a;u ldrfKa ud¿ fjf<|fmd<la wdY%s;j jeäfhka ñksiqka .ejfikjd' yhsfhka l;d lrk iajrEmhla ;sfhkjd' t;fldg me;sÍu jeähs'ta fldfydu jqK;a fï úÈhg frda.h jHdma; ùu iy ud¿ w;r iïnkaOhla ;sfhkak mq¿jkalula keye' ta ksid ud¿ wdydrhg .ekSug ìh fjkak ´fk keye' ud¿ lEjg ffjrih YÍr.; fjkafk keye'


ud¿ m%;sYla;shg fndfydu jeo.;a ''''

    fldfydu;a fï jf.a m%;sYla;slrK iïnkaOj .eg¨jla mek ke. ;sfnk fudfyd;l ud¿ wdydrhg .ekSu w;sYh jeo.;a idudkHfhka WIaK;ajhla tlal úkdY fjk tl ffjrifha ,laIKhla' fldfydu;a wms ud¿ wuqfjka wdydrhg .kafk keye' fyd|g fidao,d msßisÿ lr,d msi.kakjd'


ud¿ msisk úg ffjrih úkdY fjkjd''''

    idudkHfhka ñks;a;= 20la j;a ud¿ msi.kak wm mqreÿj bkakjd' b;ska ta wdldrhg msfik ud¿j, fldfy;au ffjrihla /f​|kak mq¿jkalula keye' ta yskaod fï ;;a;ajh NS;sldjla lr.kak tmd' ud¿ wuq;= wdldrhlg msi .ekSfï wjYH;djla keye' fjkod mqreÿ yqre úÈhg ud¿ fyd¢ka msif.k wdydrhg tla lr.kak' fudlo wmg ;j fldf;la ld,hla fï ffjrih;a tlal Ôj;a fjkak fõúo iaÓrju wmg lshkak neye' b;ska fldfrdakd i|yd tkak;la ksmofjk ;=re wmg fï wjodku;a tlal Ôj;a fjkak fjkjd'


nh;a m%;sYla;sh fjkia ùug u.la''''

    we;a;gu hula ms<sn|j NS;shlska bkakd úg th m%;sYla;slrK moaO;shg n,mdkak mq¿jka' ta jf.a NS;sfhka bkakfldg wfma fydafudak fjkiaùulg ,lafjkjd' tfyu jqKdu m%;sYla;slrK moaO;sh wv mK lrkak n,kjd' ta ksid wkjYH ìhla tlal Ôj;a fjkak fyd| keye'taflka wmj ks;ru ta me;a;g ;,a¨fjkak bv ;sfhkjd' idudkHfhka ud¿ lshkafk fyd| fm%daàka m%Njhla' j¾Okhg jf.au m%;sYla;sh j¾Okhg;a fm%daàka w;HjYHu wdydrhla' wm Ndú;hg .kakd fm%daàka fldgia follg fnod olajkak mq¿jka' ta i;a;aj wdydr iy Ydluh wdydr úÈhg' i;a;aj wdydr w;rg uia" ud¿" lsß" ì;a;r we;=<;a jk w;r Ydluh wdydr w;rg weg j¾. we;=<;a fjkjd'


ffoksl fm%daàka wjYH;dj mqoa., foay nfrka 80] la'''

    idudkHfhka mqoa.,hl=f.a foay nfrka 80] la fm%daàka ffokslj ,nd.;af;d;a ;uhs ksis m%;sYla;shla mj;ajdf.k hd yels jkafka' ta wkqj foay nr lsf,da.%Eï 50 la iys; mqoa.,fhl=f.a ffoksl fm%daàka wjYH;dj .%Eï 40 la' fm%daàka jf.au úgñka A m%;sYla;sh mj;ajdf.k hEug w;sYh jeo.;a' idudkHfhka úgñka A wm y÷kd.kafka m%;sT!IOldrl wdydrhla úÈhg' tuÕska wdidok j<lajd.kak mq¿jka' ;o fld< mdg t<j¿" ly mdg iy ;eô,s mdg t<j¿j, fïjd nyq,hs'


wdidok jeä lrk iSks'''

    úgñka C nyq, wdydr jeäfhka .ekSu;a fï wjia:dfj fyd| fohla' ta jqK;a weUq,a ldrl foys fodvï jf.a foa mdkhka f,i ilia lsÍfï§ wêlj iSks tl;= lsÍu fyd| fohla fkfjhs' fudlo iSks lshkafk wdidok jeä lrkakla' yenehs fk,a,s" fmar jf.a m,;=rlska w;s úYd, úgñka C m%udKhla ,nd.kak mq¿jka' fï jf.a jix.; ;;a;ajhla me;sr hk fudfyd;l wmg ffjrih yefok tl kj;ajkak neye' kuq;a wmg wfma m%;sYla;sh fyd¢ka mj;ajd.kak mq¿jka' tfyu jqKdu wmg ffjrih;a tlal igka lr,d frda.h md,kh lrkak mq¿jka'


úgñka D nyq, oyj,a 12- 1 ;a w;r ysret<sh'''

    úgñka D lshkafk;a fï ;;a;ajh hgf;a w;HjYHu fohla' úgñka D wmg ,efnkafk ysre t<sh u.ska' ojig ñks;a;= 10 laj;a ysre t<shg ksrdjrKh ùu wjYHhs' we;a;gu oyj,a 12- 1 ;a w;r ;uhs úgñka D jeä m%udKhla ,efnkafk' ta fj,djg ñks;a;= 10 la ysre t<shg ksrdjrKh fjkjd kï wjYH m%udKh ,nd.ekSu myiqfjka lrkak mq¿jka'


wfka b;ska fldfrdakd ksid ksfjig fldgqfj,d bkakj lsh,d jHdhduhla fkdlr bkak tl kï fyd| fohla fkfjhs' fufyu tlu ;ek bkakfldg wê reêr mSvkh" Èhjeähdj" fldf,iagfrda,a wdÈh we;sfjkak ;sfnk bvlv jeähs' ta ksid ksji ;=<Èu l< yels ir, jHdhdu mka;shla fyda lsÍu fnfyúka jeo.;a'fmdaIKfõ§ úfYaI{ ffjoH
f¾Kqld ch;siai


;udrd m;srK