නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

.kak lshk ksidu fndk f*da,sla weisâ</div><div><br></div>nfnla yïnfjkak bkakjd kï" tfyu ke;akï nfnla yokak n,dfmdfrd;a;=fjka bkakjdkï Tng weys,d we;s Tfí ffjoHjrhd fyda mjq,a fi!LH fiaúldj Tng f*da,sla weisâ (Folic Acid) .kak lshkjd' wo wms l;d lrkafka f*da,sla weisâ tfyu;a ke;akï úgñka B9 .ekhs' b;ska f*da,sla weisâ Tng kshu l<;a tajd ,nd .kafka wehs lsh, Tn okakjdo@

fudkjo fï f*da,sla weisâ lshkafk@wms tajd ,nd .kafka fldfyduo@thska we;s m%fhdackh l=ulao@ f*da,sla weisâ W!K;djh ksid we;s úh yels wndO fudkjdo@

fudkjo fï f*da,sla weisâ'''

wfma isref¾ ;sfnkafka i;aj ffi,' b;ska fï i;aj ffi,j,g f*daf,aÜ ffi, ta ;=<ska ksmojd .ekSfï yelshdj ke;s ksid wms tajd wdydr u.ska ,nd .; hq;= fjkjd' wfma isref¾ DNA(Deoxyribonucleic acid ) yd RNA Ribonucleic acid ksmojd .ekSug f*daf,aÜ w;HjYH idOlhla fjk w;ru ffi, úNdckhg;a fï f*daf,aÜ w;HjYH fjkjd'

.¾NKS ld,fha§ f*daf,aÜ W!k;djhla we;s jqfKd;a'''

.¾NKS ujlg f*daf,aÜ W!K;djhla we;s jqfKd;a iqIqïkdj wdY%s; wdndO (neural tube defects) iys; orejka ìys ùfï wjOdku jeä fjkjd' fuu wdndOh l<,fha uq,a i;s lSmh ;=< we;s ùu wmg olakg ,efnkjd' ta ksid .eí .ekSug n,dfmdfrd;a;= fjk ldka;djka .eí .ekSug udi ;=klg ^ udi 03 &muK fmrd;= ld,hl mgkaf.k iïmQ¾K .¾NKS ld,h ;=< f*da,sla wï,h ,nd .ekSu b;du jeo.;a fjkjd' Tjqkag f*da,sla wï, uhsfl%d.%Eï 400 l ud;%djla ks¾foaY lrkjd' we;eï rgj, f*da,sla wï,h lD;suj;a wdydrj,g (fortification) tl;= lrk nj Tn okakjd we;s' ta jf.au f*da,sla wï,h ksis wdldrhg ,nd .ekSfuka orejka ,eîfï yelshdj (Fertility effects) we;s lrk w;ru thska Y=l%dkq ksmoùu;a (spermatogenesis) l%uj;a lrkjd' f*daf,aÜ wï,h ksid ixcdkkSh (Congenital heart disease) yDo frda. we;s ùfï wjodku;a wju lrk nj fidhdf.k ;sfnkjd' ldka;djkaf.a äïn fudapkh orefjl= ms,sis| .ekSfï§ úYd, fufyhla bgq lrkjd' äïn fudapkh l%uj;a ùu" äïnh fïÍu jeks Ôj úoHd;aul ls%hdj,sh ore ms,sis| .ekSfï§ jvd;a jeo.;a' f*da,sla wï,h u.ska ldka;d äïnj, ;;ajh iy äïn fïÍug;a Woõ fjk w;ru ixfiapkh jqK hqla;dkqj .¾NdIfha ;ekam;a ùu" jeoEufya j¾Okh iy l<,fha j¾Okh jf.au bkaøsh ixj¾Okh i|yd f*daf,aÜ Woõ WmldÍ fjk nj;a fidhdf.k ;sfnkjd'

f*daf,aÜ W!K;djhka we;s fjkafka wehs@

f*daf,aÜ fï ;rugu isrerg jeo.;a kï f*daf,aÜ W!K;djhka we;s ùug n,mdk fya;= fjk lreKq .ek;a wms i,ld ne,Su jeo.;a' wms ,nd .kakd wdydrj,ska isrerg wjYH fmdaIK mod¾: ,efnkjd' iuyr úg wfma wdydr u.ska isrerg wjYH ;rï f*daf,aÜ fkd,efnk úg we;s fjk W!K;djh nvje,a wdY%ss;j we;s fjk frda. ;;a;ajhka WodyrK f,i i|yka lf<d;a Crohn’s disease, Celiac disease jeks frda. ;;a;ajhka ksid isref¾ f*daf,aÜ W!K;djhka we;s fjkak mq¿jka' iuyr U!IO ksid úúO w;=re ixl=,;djhka we;s fjk nj Tn okakjd' ta jf.au Sulfasalazine, Phenytoin jeks T!IO Ndú;d lrk úg;a f*da,sla wï,fha W!K;djhka we;s fjkak mq¿jka'

uoHidr Ndú;fka f*da,sla wï,fha W!K;djhla we;s jqfKd;a ''''

±ka wms f*da,sla wï,fha w;HjYH;djh .ek okakjd' kuq;a fï f*da,sla wï,fha W!K;djhla we;s jqfkd;a fudlo fjkafk@ l<, iy iqIqïkdj wdY%s; .eg¨

² rla;ySk;djh

² Èfõ we;s fjk  m%odyh(glossitis)

² úYdoh ^depression )

² uqLh wY%s; ;=jd, j¾Okh wvd, ùu

² u<my Èhruh f,iska msgùu (diarrhea)

b;ska fujeks frda. ,laIK Tng ;snqfKd;a th iuyr úg f*da,sla wï,fha W!k;djfha ix{djla

fjkak mq¿jka'

fuu frda. ,laIK ;sfnk frda.sfhl= fjkqfjka m%;sldr l%u ;sfnkjdo'''

f*da,sla wï, fm;s w;sf¾l ud;%djla ,nd .ekSu" f*da,sla wï,h wka;¾.; wdydr ksr;=rej ,nd .ekSu'

f*da,sla wï,h wka;¾.; wdydr''' 

i;aj wlaud fldgia (Liver)
rglcq iy wfkl=;a weg ^ Nuts &
msh,s j¾.
iQßhldka; weg
ksú;s jeks m<d j¾.

fujeks wdydr ,nd .ekSfuka f*daf,aÜ wï, W!K;djhka u. yrjd .ekSug mq¿jka'

mqkHd pdkaokS o is,ajd