නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

wdfhu;a fmda,sfhda weúÈkamsfld¾kd ffjria mjq,g wh;a fmda,sfhdauhs,áia

(poliomyelitis) frda. ffjrih frda.shdf.a leiai iy u<my u.ska mßirhg tla fjkjd' wmsßisÿ wdydrmdk yd Yajik jdhq yryd fmda,sfhda frda. ldrlhkaf.ka mqoa.,hka wdios; fjkjd' ffjrifhka mqoa.,fhla wdidos; jqK;a 95] la muK fokd frda. ,laIK fmkajkafka keye' kuq;a 5] la muK fokd frda. ,laIK fmkakqï lrkjd' fuu  ffjhsrih wdidokfhka osk oyhla muK .; jQ miq frda. ,laIK u;= fjkjd'

frda. ,laIK(

  • WK
  • ysiroh
  • W.=f¾ fõokdj

fuu frda. ,laIKhka u;=úfuka miqj iuyr úg osk fol ;=klska fï ;;a;ajh iqj fjkjd' kej;;a osk ;=k y;rlg miqj fuu frda. ,laIK u;= fjkjd' fï wjia:dj jk úg fmda,sfhda ffjrih uOH iakdhq moaO;sh wdl%uKh lrkjd' 1] la muK fokd wxYNd. ;;a;ajhg m;a fjkafka fuu ffjrih uOH iakdhq moaO;shg we;=¿ úfuka isÿ fjk udxY fmaYs ÿ¾j,;djh wjidkfha§ pd,l iakdhqj úkdY lsÍfï ;;a;ajhg m;a jQ úghs' fmda,sfhda ksid wiïñ;sl wxYNd.h we;s úh yelshs' fmda,sfhda frda.fha iajNdjh ksid úúO wxYNd. ;;a;ajhka we;s  úh yelhs' ta w;ßka iqIqqïkdjg isÿ fjk n,mEu b;d iq,n frda. ;;a;ajhla' uxYfmaYs ÿ¾j, ù we;s jk fomd mK ke;s wiuñ;sl wxYNd.h ta w;ßka m%Odkhs' lmd, iakdhqjg frda.h u.ska we;s lrk n,mEu lmd, iakdhq iqIqïkd fmda,sfhda ;;a;ajh kñka y÷kajkjd' 20 jk Y;j¾Ifha meje;s Nhdklu frda.h f,i fmda,sfhda frda.h uq,skau y÷kd .;af;a 1840 jif¾ fcalí fyhska'1908 jif¾§ ld,a ,Ekaâiagh úiska fuu frda. ldrl ffjrih y÷kd .;a;d' fmda,sfhda frda.fhka l=vd orejka úYd, jYfhka wín.d; ;;a;ajhg m;a jqK w;r weußld tlai;a ckmofha 20 jk Y;j¾Ifha meje;s Nhdklu frda.h fmda,sfhda frda.h nj jd¾;d fjkjd' fcdkdia fida,ala ksõfhdala úYajúoHd,fha laIqøÔj úoHdj ms<sn| Wmdêh ,eìfuka wk;=rej bka*a¨jkaidj fjkqfjka tkak;la fidhd .kq ,eìfuka miqj Tyq iamsÜ,aan¾.a úYajúoHd,fha§ ffjri ms<sn|j m¾fhaIKhka wdrïN lrkq ,enqjd' tys m%;sM,hla f,iska 1952 jif¾ fcdkdia fida,al iy 1962 jif¾ we,anÜ ieìka úiska f,dalhg y÷kajd fok ,o m%;sYla;sh ksid fmda,sfhda frda. ;;a;ajh j<lajd .ekSfï yelshdj f,dalhdg we;s jqKd'

1910 jir jk úg fmda,sfhda frda.h f,dj mqrd jHdma; jkakg mgka .;a;d' fï ksid fmda,sfhda frda.g tfrysj m%;sYla;slrKh fjkqfjka f,dalfha ffjoH m¾fhaIlhkaf.a Wkkaÿj f.dv kef.kak mgka .;a;d' f,dal fi!LH ixúOdkh"cd;Hka;r frdgß ix.uh fmda<sfhda frda.h msgq olskak úYd, fufyjrla bgq lrkq ,enqjd' 2014 jif¾ mlsia;dkfhka fmda,sfhda frda.Sska 306 fofkla yuqúu ksid kej; m%;sYla;slrK lghq;= fõ.j;aj isÿ lsßug lghq;= ixúOdkh lrkq ,enqjd' kuq;a mlsia;dkfha uõmshka w;ßka 471 fofkla ;u orejkag fmda,sfhda tkak; ,nd osu m%;sfCIam lrkq ,enqjd' uyck wdrlaIdjg tfrysj lghq;= lsÍu ksid fuu uõmshkag tfrysj fpdaokd f.dkq fldg Tjqka nkaOkd.dr.; lrkq ,enqjd' orejka fjkqfjka fmda,sfhda tkak; ,nd §ug úreoaO;ajhla ke;ehs jQ ,sÅ; ,shú,a,la bosßm;a lrk f;la fuu uõmshka ksoyia fkdlrkakg ;rï mlsia;dk rch oeä mshjrla f.k ;sfnkjd' kuq;a oekgu;a mlsia:dkh" khsÔßhdj" we*a>ksia;dkh jeks rgj,aj,ska fmda,sfhda frda.Sska jd¾;d ùu ksid  fmda,sfhda uq,skqmqgd ±uQ frda. ;;ajhla hehs lshkakg neye'

nQiag¾ tkak;la

fï w;r ,kavkfha wmjyk c,k< moaO;shlska fmda,sfhda ffjrihla y÷kdf.k ;sfnkjd' jir y;<sylg muK miqj ,kavkfhka y÷kd .;a fmda,sfhda ffjrih ksid kej;;a orejka fmda,sfhda ffjrifhka wdidokh ùfï wjodkula we;s njg wk;=re ±kqï §ula ;sfnkjd' fï w;r oekg ,nd fok fmda,sfhda uqL tkak; wjia:d myl§ ,nd fokjd' udi 2-4-6-18 iy wjidk wjia:dj f,i wjqreÿ my iïmQ¾K jk wjia:dfõ§ fuu uqL tkak; ,nd fokjd' wmjyk c, k,hlska yuq jQ fmda,sfhda uhs,áia ffjrih jHdma; ùfï wjodku ksid ,kavkfha jhi wjqreÿ 10 g wvq orejka fjkqfjka ;j;a fmda,sfhda nQiag¾ ud;%djla ,nd §fï we;s wjYH;djh .ek ±ka Wkkaÿjla we;s ù ;sfnkjd'

(www.cbsnews.com mqj;a weiqßks'&

mqkHd pdkaokS o is,ajd