නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

yefudagu we;sfjkafka tlu wd;rhsàia j¾.h fkdfõwfka ukaod yeuodu;a jf.a wo;a fmdä ÿrla .shd ú;rhs uf.a ll=,a fol ßfokak .;a;d' ug ysf;kafka ug ;sfhkafk;a wd;rhsàiao fldfyo@ oekakï f;,a fí;a ..d b|,d yßhkafk kE' fyd| fvdlag¾ flfklag lsh,d fnfy;a álla .kak  ´fka'˜ ta f,dl= iafldaf, uy;a;hd'—ud;a Thdg lg lefvkl,a lsõjfka uq,skau fnfy;a álla .ksuq lsh,' flda weyqjhe' yefudagu yefokafka tlu wd;rhsàia fkfjhs lsh,d uu wy,d ;sfhkjd' fvdlag¾ yßhgulshdú f,fâ fudloao lsh,'˜fndfydafofkla ys;ka bkak ldrKdjla ;uhs yefudagu we;sfjkafka tlu wd;rhsàia j¾.h lsh,' yenehs tal tfyu fkfjhs lsh,d fï ,smsh lshùfuka Tngu f;areï hdú'

wd;rhsàia j¾. fnfyduhla ;sfhkjd' Ôú;fha tla tla wjêj,§ we;s jk wd;rhsàia j¾.h fïksid fjkia fjkak mq¿jka'fudloao we;a;gu wd;rhsàia frda. ;;a;ajh lshkafka@wo iudcfha olaakg ,efnk nyq, frda. ;;a;ajhla f,i wd;rhsàia ye|skaúh yelshs' fuu wd;rhsàia .ek úúO whg ;sfhkafka úúOdldr woyia' ta ms<sn|j yß u; iy ÿ¾u; iudcfha fndfyda ;sfnkjd'

wd;rhsàia j¾. flfkl=f.a Ôú;fha tla tla wjêj,§ tl tl wdldrfhka we;s fjkak mq¿jka' WodyrKhla úÈyg ;reK wjêfha tk wd;rhsài" ueÈ úfha tk wd;rhsàia iy jeäysá úfha tk wd;rhsàia fjkia fjkjd' wd;rhsàia lshkafka ir,ju lshkjdkï ykaÈ bÈuqug' tfyu;a ke;akï ykaÈm%odyhg' wd;rhsàia frda.hlao keoao lshk tl ;SrKh fjkafka ykaÈ m%odyfha;;a;ajh wkqj' iuyr j¾. ;sfhkjd jeäysá jhi;a tlal tk idudkH ;;a;ajhla f,i y÷kd.; yels' fuuúúOdldr wd;rhsàia j¾.j,g ,ndfok T!IO mjd fjkia' ta ksid wms wd;rhsàia j¾.h ksjerÈj y÷kd.ekSu yßu jeo.;a' fudlo fï fnfy;a ks;r ks;r mdúÉÑ lsÍfuka fjk;a ydks we;sfjkak mq¿jka ksid'l=vd wjêfha ikaêj,g úIîchla hEfuka we;sjk ikaê m%odyh fyj;a fimaála wd;rhsàia (Septic arthritis ) l=vd wjÈfha§ ykaÈ m%odyh we;sfjkak mq¿jka

ykaÈj,g úiîchla hEfuka' tjeks wd;rhsàiA frda. ;;a;ajh fimaála wd;rhsàia f,i y÷kd.kakjd' fimaála wd;rhsàia i|yd blauKska m%;sldr lsÍu wjYHhhs' Bg wu;rj flfkl= jeàulska ikaêh ;=<g f,a tl;= ù bÈuqula iys;j tk wd;rhsàia ;;a;ajhla o ;sfhkjd' l=vd wjêfha iy ;reK wjêfha ykaÈ wdY%‘;j we;sjk uDÿ mGlj, isÿjk m%odyh ksid we;s jk wd;rhsàia j¾.hla o ;sfnkjd' we;a;gu fuys§ wd;rhsàia j¾.h l=uk wd;rhsàia j¾.ho lsh,d oekf.k m%;sldr lsÍu jeo.;a' fudlo iuyr wd;rhsàia j¾. uq¿ Ôú; ld,h mqrdu mj;skak mq¿jka' iuyr wd;rhsàiaj¾4. WodyrKhla úÈyg lsõfjd;a uq,ska i|yka lrmq l=vd orejkag úiîchla hEfuka je<f|k fimaála wd;rhsàia j¾.h je<|s,d ;snqfKd;a iuyr wjia:dj, Ôú; ydks mjd úh yelshs' jhia.;ùu iu. ldka;djkag we;sjk Tiaáfhda wd;rhsàia ( Osteo arthrities )Tiaáfhda wd;rhsàia we;sjkafka úhm;aùu iuÕ wiaÓ f.ùu ksid' fï i|yd jhig hEu iy ldáf,ac f.ùu fya;= úh yelshs' fuh wiaÓj, f.ùu" jerÈ bßhõ" jerÈ jHdhdu l%%u iy YÍrhg wêl f,i nr §u ksid we;s fjk ;;a;ajhla fjkak;a mq¿jka' tjeks ;;a;aj wmg md,kh lrkak mq¿jka' Tiaáfhda wd;rhsàia lshkafka nhfjkak  ´k frda. ;;a;ajhla fkfõ' th jhia.; ùfï§ we;s jk idudkH frda. ;;a;ajla' Tiaáfhda wd;rhsàia ksÜgdjgu iqj l< fkdyelshs' kuq;a Ôúf;a .=Kd;aulNdjh /l.ekSu i|yd Tiaáfhda wd;rhsàiaj,g m%;sldr l< yelshs'

Tiaáfhda wd;rhsàiaj, m%odk ,laIKh jkafka th YÍrfha tl ikaêhlg fyda follg iSudùuhs' th iq,Nj olskakg ,efnkafka oksia ikaaêh" j<¨lr ikaêh" Wl=,a ikaêh iy Wrysia ikaêj,hs' úfYaIfhka ldka;djkag we;s jk m%Odk m%Yakhla jkafka wjqreÿ 30 - 35 w;r ld,fhaoS ikaê wdY%‘; fõokdj" ikaê wdY%‘; bÈuqu iy msgfldkafo fõokdjwe;sùuhs' iuyr wh fuu fõokd wd;rhsàia f,iy÷kd.kakjd' kuq;a fï ld,fha§ yefok wd;rhsàia j¾.fha úfYaI;ajhla ;sfhkjd' tu fya;=j y÷kd.ekSu jeo.;a'

tlla ;uhs ikaaêj,f.ùu iy ikaaêj, l%shdldÍ;ajh jeä ùu ksid ykaÈ we;=<; bÈóu' fïlg wms lshkjd Tiaáfhda wd;rhsàia lsh,' wjqreÿ mkyg miafia ldka;djka w;r fuu ;;a;ajh iq,Nj olaakg mq¿jka' yenehs iuyr whg fuu Tiaáfhda wd;rhsàia wjqreÿ 45 oS mjd we;sfjkak mq¿jka' kuq;a fuysoS jeo.;a jkafka we;sjk msgfldkafoa fõokdj wfkla frda. ;;a;ajhl frda. ,laIKhlao keoao hkak ;yjqrelr.ekSuhs'reufgdhsâ wd;rhsàia ( Rheumatoid arthritis )reufgdh wd;rhsàia lshkafka tl tlaflkdf.a cdk ieleiau ksid reêrfha we;sjk fjkiaùu fya;= fldgf.k ykaosj, we;sjk bÈuqug' ta bÈuqu j¾Okhùu ksid ykaÈ bÈuqu we;s fjkak mq¿jka' idhksl mÍlaIK u.ska m<mqreÿ ffjoHjrfhl=g frda.shdg ;sfnkafka reufgdhsâ wd;rhsàiao Tiaáfhda wd;rhsàiao hkak ;SrKh l< yelshs' fuu wd;rhsàia j¾. fol fjkalr y÷kd.ekSu yßu jeo.;a' fudlo reufgdhsâ wd;rhsàia lshkafka tlykaÈhlska wdrïN fj,d uq¿ YÍrfhau ykaÈj,g me;sfrkak mq¿jka frda. ;;a;ajhla ksid' Bg wu;rj wlaudj" yDo jia;=j" weia" uq;%d moaO;sh" jl=.vq moaO;shg mjd fuu wd;rhsàia j¾.h me;sfrkak mq¿jka' fuu ;;a;ajhg rla; jd;fõo úfYaI{ ffjoHjre m%;sldrlrkjd' kuq;a fïl iq,N wd;rhsàia ;;a;ajhlaa fkfõ'fldaudßld" nKavlald jeks t<j¿ wdydrhg .ekSfuka Tiaáfhda wd;rhsàia j<lajd.; yelso'''Tiaáfhda wd;rhsàia .ek ÿ¾u; f.dvla iudcfha ;sfnkjd'

iuyr wh fuu frda. ;;a;ajfhka wdrlaId ùu i|yd fldaudßld" nKavlald wdydrhg tl;= lr.kakjd' tajd wdydrhg .ekSfuka Tiaáfhda wd;rhsàia we;sùu j<lajd.; fkdyelshs' orejkag jeä ld,hla uõlsß oSfuka le,aishï wvq ù Tiaáfhda wd;rhsàia we;sfjkjdo'''th;a we;a;gu ÿ¾u;hla' uõlsß oSfuka ujlf.a YÍrfha ;sfnk le,aishï wvqjkafka keye' tfukau hïlsis flfkl=f.a YÍrfha le,aishï wvq jQ muKska o Tiaáfhda wd;rhsàiawe;s jkafka keye' le,aishï wvq ùfuka Tiaáfhdafmdfrdaisia we;s jk kuq;a th wfma  rfÜ iq,N frda. ;;a;ajhla fkfõ'fuu Tiaáfhda wd;rhsàiaj,g m%;sldr lsÍfï§ úúOdldr m%;sldr l%%u wkq.ukh lrhs' foaYSh ffjoH l%%u" bkaÈhdkq iy ngysr ffjoH l%%u fï w;r fõ' fï l=uk ffjoH l%%uh m%;sldr i|yd Ndú; l<;a frda.shdg iykhla ,efnkjdkï iy frda.shdf.a Ôú;fha .=Kd;aulNdjh wdrlaIdlr.; yelskï m%Yakhla keye'  tfyu l<;a jhia.; ls%hdj,sh isoaO fjk neúka ldf.;a wiaÓj, f.ùfï l%shdj,sh isÿfõ'

fuys f,dl=u ydksh jkafka iuyr fj,djg jhia.;ùfï ls%hdj,sh iu. wiaÓ weoùula jqfKd;a muKhs' tjeks wjia:dj,§ ikaê noaO lsÍfï Y,Hl¾uhla mjd frda.shdg lsÍug isÿfjkjd'  Tiaáfhda wd;rhsàia uq,a wjia:dfõ§ idudkH fnfy;a mdúÉÑ lsÍfuka iy Bg wu;rj tkak;a m%;sldr ,nd§fuka fyd|ska md,kh l< yels frda. ;;a;ajhla' tfy;a fnfy;a mdúÉÑfha§;a È.ska È.gu ykaÈ fõokdj ;sfnkjdkï iqÿiqu foa ykaÈ noaOhlg fhduq ùuhs' fudlo Bg fya;=j tlu fnfy;a j¾. È.= ld,hla Ndú;hg .ekSfuka frda.shdg jl=.vq frda.S ;;a;ajhka we;sùfï iïNdú;dj by< jk ksid' Tiaáfhda wd;rhsàia nj y÷kd.ekSfuka miqj jeo.;a fjkafka ykaÈhg wod< udxYfmaISka Yla;su;a lsÍu u.ska ikaêfha ls%hdldÍ;ajh fyd|ska ;nd.ekSuhs' Bg wu;rj ikaêfha ls%hdldÍ;ajhg ndysrj n,mEï we;s l< yels úúO bßhõ" úúO jHdhdu" wfkl=;a ls%hdldrlï y÷kdf.k tajdhska bj;a fjñka ldáf,ac ;Ügqj, ydks wju lr.; yels f,i cSj;aùuhs' tfia lsÍfuka tu mqoa.,hdg .=Kd;aul Ôú;hla .;l< yelshs'

f;,a fnfy;a wdf,amfhka wiaÓ weoùï iqj l< yelso'''wiaÓj, isÿjk weoùï" ikaêj, isÿjk weoùï fndfydaúg iqj lsÍu wmyiqhs' f;,a fnfy;a wdf,amfhka l< yelafla fndfydaúg ikaêj, iy wiaÓj, fõokdj wvqlsÍula muKs' kuq;a tu fõokdj kej; kej;;a we;súh yelshs' tfia ùfuka isÿjkafka frda.shdf.a cSú;fha.=Kd;aulNdjh tkak tkaku wvqùuhs' jhi wjreÿ 60 oS wiaÓ weoùulg fyda ikaê weoùulg Y,Hl¾uhla fkdlrk frda.sfhla jhi wjqreÿ 75 oS tu Y,Hl¾uhg fhduqùfuka Tjqkaf. cSú;fha jákd wjqreÿ 15 la wysñ lr.kakd neúka ffjoH Wmfoia wkqj l< hq;= Y,Hl¾u tu ld,fhaoS lsÍfuka id¾:l m%ÓM, ,nd.kakd w;f¾⁄cSú;fha .=Kd;aulNdjh mj;ajd.; yelshs' iuyr wh mqreÿ fj,d bkakjd

fõokdj iukh lr.ekSu i|yd wdf,amk j¾. Ndú; lrkak;a tulsisu fohlska ksis m%;sM,hla ,eìh fkdyelshs' tu ksid úúO wdf,amk j¾. .e,aùug fmr th wkqu; fnfy;a j¾.hlao lsh,d oek.ekSu w;HdjYHhs' fndfyda frda.Ska wms oel ;sfhkjd Th jf.a fnfy;a .d,d ifï frda. we;sjqKq' jeo.;au foa ;uhs fjf<| oekaùïj,ska m%pdrh lrk yeufoagu /jfgkak tmd lshk tl'È.ska È.gu wd;rhsàia frda.Skag we;sjk fõokdj md,kh i|yd fõokd kdYl T!IO Ndú; lf<d;a'''fõokdj iukh lr.kak we;eï wh mqreÿ fj,d bkakjd fN!; Ñls;ail m%%;sldr lrkak' kuq;a fï fõokdj we;sùug uQ,sl ldrKh fidhd.; hq;=uhs' fudlo iuyr fj,djg ta fõokdj tkafka wiaÓj, ms<sld ;;a;ajhla ksid fjkak;a mq¿jka' tjeks ;;a;ajhla ;sfíkï fõokdj iukh i|ydÈ.ska È.gu fõokd kdYl T!IO mdúÉÑ lsÍfuka wiaÓj, we;s ms<sld ;;a;ajh W.% w;g yeÍ YÍrfha me;sr hkak mq¿jka'

fõokdj md,kh i|yd merisgfuda,a iy weiam%Ska j¾.fha fnfy;a j¾. mdúÉÑh iq,N jqj;a fïjd u.ska ikaêj, bosuqu fyda m%odyh wvq fkdfõ' fï ksid iuyr wjia:dj,oS ta i|yd iqÿiqu T!IO Ndú; lsÍug isÿ fõ'ldáf,ac jefjkak fnfy;a keye'we;eï wjia:dj, frda.Ska Tiaáfhda wd;rhsàia ;;a;ajhg ldáf,ac j¾Ok fnfy;a ;sfhk nj ys;kjd' th;a we;a;gu frda.Ska fkdu. heùula' tjeks fnfy;a wf,ú l<;a tajdfha m%;sM, 100]la ,efnk nj idhkslj ;yjqre lr keye' wiaÓ f.ùu wdrïNù kï l=uk wdf,amkh Ndú; l<;a l=uk T!IOh ìõj;a wiaÓ f.ùu j<lajd.kak neye'  we;eï fjf<|oekaùïj, ;sfhkjd ldáf,ac j¾Okhg bkafclaIka m%;sldr lrk njg'  tajd ;kslru fjf<| Wml%u muKhs' wiaÓ Yla;su;a lr.kak" ldáf,ac wdrlaId lr.kak jHdhduj,ska mq¿jkao'''jHdhdu lrk tl jeo.;a ;ukaf.audxYfmaISkaj, Yla;sh j¾Okh lr.kak' kuq;a ´kejg jvd jHdhdu lsÍu" jhig hkúg wêl f,i ykaÈ uykais lsÍu wmg ks¾foaY lrkakg neye'


fcHIaG lÓldpd¾h"
wiaÓ yd úl,dx. Y,H ffjoH úfYaI{
pkaok lreKd;s,l fld;,dj, wdrlaIl úYajúoHd, frday,

 yßka§ ,shkf.a