නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

kej; kej; ne§fuka f;,aj, we;sjk g%dkaia*eÜ yDoh iy fud<h f,v lrhf,dalfha Ôj;afjk ck.ykfhka jeä msßilf.a urKhg fya;= jkakdjQ tfy;a ck.ykhg;a jvd jeä úIîc u.ska tlsfkld w;r me;sr fkdhk frda. fndafkdjk frda. f,iska ye¢kafõ' fï .ek wo fndfyda fofkl= w;r ±kqj;a njla ;snqK;a" Y%s ,xldfõ mjd isÿ fjk urK j,ska 70] la muK isÿ fjkafka fndafkdjk frda. ksidh' fndafkdjk frda.dndOhkaf.ka wdrlaId ùfï yelshdj mqoa., noaOj meje;=K;a Ôjk rgdj iu. wkqnoaOj we;s úúO p¾hd rgdjka ksid wo fndafkdjk frda. iudc.; ;¾khla njg m;aj ;sfí'

f,dal fi!LH ixúOdkh i|yka lrk úÈyg fndafkdjk frda.

 • Èhjeähdj
  yDohdndO
  ms<ssld
  reêr mSvkh
  wd>d;h
  jl=.vq wdndO


fndafkdjk frda.j,ska wdrlaId ùu i|ydwkq.ukh l< yels ls%hdud¾. wgla my; ±lafõ'YÍr ialkaO o¾Ylh hym;aj mj;ajd .ekSu'mqoa., YÍr ialkaO o¾Ylh (BMI) ys;lr ;;ajhlska mj;ajd .ekSu mqoa.,hd i;= ld¾hhls' Wig iß,k nrla mj;ajd .ekSu YÍr ialkaO o¾Ylh f,iska ye¢ka fõ' ta i|yd mqoa.,hdf.a nr lsf,da.%Eï j,ska yd Wi óg¾j,ska uek .; hq;=hs'YÍr ialkaO o¾Ylh (BMI) =  nr ( Kg ) /Wi ( M ) x Wi ( M )YÍr ialkaO o¾Ylhfha (BMI) w.h 185 isg 249 ;a w;r mj;ajd .ekSu fi!LH iïmkak Ôú;hla fjkqfjka u. mdokq ,nk w;r tu w.h 23 l uÜgfï mj;ajd .ekSu b;du M,odhS fõ' ;ukaf.aisref¾ nr ;;a;ajh hym;a uÜgulska mj;ajd .ekSfï j.lSu mqoa.,hd i;=j mj;sk ld¾hla neúka Bg wkqrEm f,iska ;ukaf.a Ôjk iy wdydr mqreÿ f.dvk.d .; hq;=hs'

wêl ¨Kq Ndú;h

Èj ¨Kq ri b,a,d isáh;a¨Kq wêl mßfNdackh hym;a fi!LH ;;ajh fjkqfjka t;rï fhda.H fkdfõ' mqoa.,fhl= fjkqfjka Èklg wjYH ¨Kqq ud;%dj tla f;a yekaola muKs' ¨kq .%Eï 400 l ´kEu jhil wfhl=g wêreêr mSvkh we;s úh yels w;r ;j;a w;=re wdndOhka lSmhlao fõ'wdudY ;=jd, we;s ùuTiaáfhdafmdfrdaisia frda. ;;a;ajhweÿu W.%;djhg m;a ùujl=.vq .,a we;s ùuwêl iSks Ndú;hiSks iy iSks iys; wdydr fjkqfjka  ¨yqn¢k rgdjl we;s wd§kjhkao fndfydah' fndfydafokdf.a wdl,amh ù ;sfnkafka iSks wys;lr jkafka Èhjeähd frda.Skag muKla njhs' tfy;a Èhjeähdfõ f.dÿrla njg Tn ;ju;a m;aj ke;e;a Èklg wNsu; iSks ud;%dj f;a ye¢ 6 la muKla nj wu;l fkdl< hq;=h'

fï m%udKh Tn f;a fjkqfjka Ndú;d lrk iSks we;=¿j wdydrhg .kakd fjk;a fpdl,Ü" flala jeks meKsri wdÈh;a we;=¿jhs'jHdhdu jev myiq lrk fuj,ï" hdk jdyk iu. jQ .KqfoKqj ksid wo fndfyda fofkl=g idudkH Ôú;fha§ ,nd .; yelsj ;snqK jHdhdu mjd wysñj we;' Ôú;h ld¾hnyq, jqk;a isrer fjfyiSula fkdue;' oyäh msgùu iy Yla;sh oykh fkdùu ksid ;ekam;a jk fïo u.ska úúO frda.dndOhkag f.dÿre ùfï ±ä wjodkula we;' fï ksid Tn fndafkdjk frda.hl f.dÿrla njg m;a fkdùug kï Èklg meh nd.hlaj;a lh fjfyijk jHdhduhkays ksr; jkak' Èkl§ jHdhdu fjkqfjka jeh lrk meh nd.hla jYfhka i;sfha Èk mylaj;a ta fjkqfjka fhduq ùu b;du jeo.;a' t<j¿ iy m,;=re wdydrhg .kak'

wfma tÈfkod wdydr w;r wvqfjkau mßfNdackh jkafka t<j¿ m<dj¾. iy m,;=re neõ ryila fkdfõ' úúO wdl¾YKSh wdydr ms<sfh, lr .ekSfï WodiSk;djh u; t,j¿ mßfNdackh iudcfhka fnfyúka ÿriaj we;' m,;=re fjkqfjkao fï ;;ajfha fjkila ke;' tfy;a mqoa., kSfrda.s;djh fjkqfjka wjYH le,aishï" úgñka LKsc ,jK m%;sTlaisldr iy ;ka;= jeks ys;lr ix>gl fndfyduhla t,j¿ iy m,;=re u.ska wmg Wmhd .; yelsh' ta ksid laIKsl wdydr fjkqfjka yUd hEu fjkqjg Tfí wdydrh i|yd Èklg t,j¿ iy m,;=re mx.= mylaj;a wdydrhg .; hq;= w;r tu m%udKh .%Eï 400 la muK úh hq;=h' .eUqre f;f,ka nÈk wdydr flá lEu iy flala j¾. wju lrkak' wo orejka fukau jeäysáhkaf.a wdl¾Ykh f.dv ke.S we;af;a by; ±lafjk wys;rl wdydr Ndú;h i|ydh' flálEu f,i Ndú;d lrk ìialÜ" flala" yd fkdfhla fmaiaá% j¾. fya;=fjka YÍrfha ia:q,;djh jeä ùu;a" Èhjeähdj jeks frda.j,g f.dÿre ùug we;s yelshdjka j¾Okh lrk w;r .eUqre f;f,a nÈk ,o wdydr úfYaIfhka nÈk f;f,a kej; kej; Ndú;h jk ksid tu f;,aj, w;=re M,hla f,I ksmojk g%dkaia *eÜ (Trans-fat) fya;=fjka yDofha yd fud<fha reêrjdysj, tu f;,a ne§fuka yDo frda. iy wd>d; (Stroke ) frda. ;;ajhka we;s ùfï wjodku jeä lrhs' uoHidr" u;ajeá iy ÿïmdkfhka ñfokak'fndafkdj frda. w;r b;du oreKq iy udrdka;sl frda. f,iska ie,flk ms,sld ;;ajhkag f.dÿreùu by; ±lafjk Ôjk rgdjl§ b;du myiq ;;ajhla njg m;aj ;sfí'

reêr mSvkh- wê reêr mSvkhmqoa.,hdf.a fi!LH ;;ajh ms,sn|j iaÓr iy;slm;a ,nd .ekSug lsisfjl=g;a fkdyel' wo ke;;a fyg oji ;=< fndafkdjk frda. ;;a;ajhl f.dÿrla njg m;a ùu idudkH isÿùuls' ta ;;ajfhka wdrlaId ùug kï jirlg jrla fyda reêr mÍlaIK iy wê reêrmSvk ;;a;ajh mÍlaId lr .kak' reêr mSvkfha w.h 140$90 mmlHg uÜgñka mj;ajd .kak' túg by; frda. ;;ajhka .ek hï ksñ;a;la fjf;d;a ta .ek wjOdkfhka Ôú;fha mqreÿ fjkia lr .ksñka kSfrda.S Ôú;hla .; lsÍug Tng yels fõ' fndfyda úg ueÈ úfha§ fuu frda. ;;ajh fndfyda fokd ;=< olakg ,enqK;a l=vd wjêfha§ mjd iuyr wh fuu frda. ;;ajhg f.dÿre fõ' tuksid reêr mSvkh ms,sn|j wjOdkfhka isàu jeo.;a fõ' ;u mjq,a b;sydifha reêr mSvkh ms,sn|j jd¾;d we;akï jhi wjqreÿ 20-25 mgka jirlg j;djla ffjoHjrfhl= ,jd reêr mSvkh uek n,d .ekSu jeo.;a'


ffjoH - frdays; wêldß


mqkHd pdkaokS o is,ajd