නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

lEu wmamsßh kï blauKska YÍrfhanr wvqfjkjd kï mÍlaId lr.kakYÍrfha úúO wjhjj, we;sjk ms<sld j¾. ms<sn| wms idlÉPd lr we;s w;r wo Èkfha ;j;a tla jeo.;a ms<sld úfYaIhla jk uyd wka;%fha ms<sld ms<sn| idlÉPd lruq' uyd wka;%fha we;s jk ms<sld fï jkúg b;d iq,N ;;a;ajhg m;aù we;s w;r tu.ska isÿjk urK ixLHdjo b;d iS>%fhka by< hñka mj;S' Tnf.a mjqf,a idudðlhl= wvq jhil§ fyj;a jhi wjqreÿ 40 § muK uyd wka;%fha fyda mshhqrej, fyda äïN fldaIj, ms<sldjla ;snqfKa kï ldka;d Tng úfYaIfhkau uyd wka;%h wdY%s;j ms<sldjla we;s úh yels hï cdkuh wjOdkula mj;sk nj wjfndaO lr.kak'

tjeks frda.hl frda. ,laIK ms<sn|j hï wjfndaOhla iys;j mQ¾K iQodkulska o miqùu jeo.;ah' fndfydaúg Tnf.a Ôjk rgdjo hï;dla ÿrg uyd wka;%fha ms<sld we;sùu flfrys n,mdhs' Tn ÿïmdkh iy wêl f,i u;ameka mdkh lrk mqoa.,hl= kï Tng frda.h je<£fï hï wjOdkula mj;sk w;r wdydr rgdjo fï i|yd n,mdk njg y÷kdf.k we;' WodyrK jYfhka b;d f;,a wêl wdydr .ekSu fukau fl¢ iys; wdydr b;d wvqfjka wdydrhg .ekSuo fuhg n,mdkq we;'

;jÿrg;a i|yka lrkjdkï m%udKj;a f,i c,h mdkh lsÍuo b;d w;HdjYH idOlhls' uyd wka;%h wmf.a YÍrfha my< Wor m%foaYfhka wdrïN ù by<g .uka lr by< Wor m%foaYfha§ jï me;a;g .uka fldg jï me;a; Tiafia my<g nei .=o ud¾.h yd .=oh njg m;a ù msg;g újD; fõ' uyd wka;%hg wod< ms<sld fuu .uka ud¾.h ;=< ´kEu ia:dkhl we;s úh yels w;r .=o ud¾.h wdY%s; m%foaYj, jvd iq,Nj oelsh yelh' ms<sldj we;s jk m%foaYh wkqj tlS frda. ,laIK fukau y÷kd.ekSug isÿlrk mßlaId yd m%;sldr l%uj,o fjkialï isÿúh yelsh' fmdÿfõ uyd wka;%h ;=< l=uk ia:dkhl ;snqK;a we;sjk frda. ,laIK f,i lEu wreÑh" b;d flá ld,hla ;=< YÍrfha nr ie,lsh hq;= uÜgulska wvqùula ksÍlaIKh l< yelsh'

u< øjH msgjkúg reêrh msgùu fyda b;d ;o l¿ meyehg yqre u< øjH msgùu oelsh yelsh' wdydr ud¾.fha we;s jQ ms<sldfõ iajNdjh u; u< øjH neyer ùfï rgdfõ fjkila we;súh yel' tkï we;eïúg u< øjH msgùu wvq ù nv fõ,jk ;;a;ajhla fyj;a constipation fyda ks;r ks;r u< øjH msg lsÍug wjYH jk nj nqre,a lr u< øjH msgùfï ;;a;ajhla fia we;súh yel' u< øjH iuÕ Yaf,aIau, jeks wf,k iq¿ øjHhla msg;g meñŒu oelsh yel' wdydr wreÑh we;s ùu" u<my msglr;a iïmQ¾Kfhkau u<my msgfkdjqKq iajNdjhla ;udg oefkk w;r fï ksid kej; kej; YÍr lD;H isÿlsÍug wjYH nj oeksh yel' fuu frda. ,laIK ish,a, ;sîu wjYH fkdjk w;r tlla fyda lSmhla §¾> ld,hla mqrd mj;skjdkï iy Tnf.a jhi wjqreÿ 40 -45 muK blaujd kï úfYaIfhka Tn wdydr ud¾.fha hï mßlaIdjla isÿlr .ekSu b;d jeo.;ah' idudkHfhka wdydr ud¾.fha ms<sldjla mj;sk njg y÷kd.ekSug mj;sk ksÍlaIK w;r m%uqL;djfha ie<lsh yels jkafka Colonoscopy fyj;a wdydr ud¾.fha by< isg my<g leurdjla wdOdrfhka mßlaId lsÍu fyda Sigmoidoscopy tlla wdOdrfhka .=o ud¾.h m%foaYh leurd Ndú;fhka mßlaId lsÍu oelaúh yelsh'

fuhg wu;rj reêr mßlaId yd ;j;a ialEka mÍlaIK wdÈh u.ska frda. ,laIK yd frda.fha iajNdjh u; mÍlaIK lghq;= yd m%;sldr l%u ;SrKh fõ' m%Odk jYfhka ms<sldjla mÍlaIK u.ska ;yjqre lr.kakd ,o wjia:djl m%Odk jYfhkau isÿjkafka Y,Hl¾uhla u.ska wdydr ud¾.fha tu fldgi lmd bj;a lsÍuhs' tf,i fldgila bj;a lsÍu .eg¨ldÍ ;;a;ajhla fkdjk w;r idudkH mßÈ Ôú;h mj;ajd .ekSug bka ndOdjla fkdfõ' ;=jd,h iqj ùu;aiuÕu wdydr ud¾.h kej; jrla m%lD;s ;;a;ajhg m;alsÍu l< yelsh'kuq;a ms<sldj ye§ we;af;a .=o ud¾.fha fl<jrl kï we;eï úg kej; tu fldgia m%;sixialrKh wmyiq wjia:djl Wor kyrfhka msg;g újD; jk wdldrhg u< øjH mshùug iaÓr Bag tlla r|jd ;eîu isÿ úh yel' flfia jqj;a jvd jeo.;a jkafka fyd| fi!LH lreKq mj;ajd .ekSu" wdydr" c,h ksis mßÈ mßfNdackh ^úfYaIfhka fl¢ iys; jegfld¿" fldys, w, wdydrhg tlalr .ekSu& wêl ÿï yd u;aøjH Ndú;fhka ñ§u yd mjqf,a whg hï ms<slduh ;;a;ajhla we;s ù ;snqKdkï l,a;shd mÍlaIK lghq;= i|yd fhduq ùuhs'


ffjoH kkaok l=udr
yosis wk;=re wxYh
l¨fndaú, YslaIK frday,