නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

හැට පිරුණත් තිරිහන් නොවන මොලයjhi hkq b,lalula muKla fkdfõh lsõj;a mqoa.,fhl=f.a Ôj úoHd;aul jhi;a iu. fud<fha ;Sj%;djh l%ufhka mßydkshg m;a fjk neõ fuf;la meje;s ms<s.ekSula' ta wkqj mqoa.,fhl=f.a jhi wjqreÿ 20 isg 30 w;r§ mj;sk udkisl ;Sj%;djh úhm;a ùu iu. wvq fjk njg meje;s ms<s.ekSu ksfYaOkh fjñka mj;skjd'

c¾uksfha yhsv,an¾.aúYajúoHd,fha m¾fhaIlhska úiska fï ms<sn|j isÿ lrk ,o wOHkh fjkqfjka jhi wjqreÿ 10 isg 80 olajd jQ jhi mrdifha mqoa.,hska ñ,shk 80 la iïnkaO lr .;a;d' Tjqka iu. ;SrK .ekSfï yelshdj w,,d isÿ lrk ,o ls%hdldrlï u.ska fmkS .sfha fuf;la meje;shd jQ  úhm;a ùu iu. fud<fha ;Sj%;djfha ±ä miq.dñ njla fkdfmkajk njhs' fuu úoHd{hska úiska iyNd.S jQ lKavdhu fjkqfjka ,nd fok ,o mska;+r ud,dj fyd| iy krl f,iska j¾. lsÍug Wmfoia ,nd ÿkakd' fuu ld¾hh fjkqfjka wod< iyNd.S;aj msßi olajk m%;spdr wkqj w¾: ±laùu fjkqfjka Tjqkaf.a ukfia fõ.h ms<sn|j ,nd .;a o;a; úYaf,aIkh lrkq ,enqjd' fï fjkqfjka úoHd{hska úiska .Ks;uh wdlD;s Ndú; l< w;r ;SrKh .ekSug fmr iy ;SrKhg t<eöug fmrd;=j .; jqKq ld,h f,iska f;dr;=re wOHkh lrkq ,enqjd' tys§ ,nd .;a f;dr;=re wkqj jhi wjqreÿ 20 ka miqj iuia; ld¾hh iïmQ¾K lsÍu fjkqfjka .; l< idudkH ld,h t;rï i;=gqodhl fkdjqK;a f;dr;=re ieliSu fjkqfjka mj;sk udkisl ;sj%;djh jhi wjqreÿ 60 olajdu b;d fyd¢ka mj;sk neõ wOHkfha§ Tjqkag fmkS .shd' ta wkqj úoHd{hska ,nd .;a ks.uk lSmhla fõ'

• jhi wjqreÿ 18 g wvq mqoa.,hskaf.a iqmrlaIdldÍ nj wjuùu'

• jhi wjqreÿ 18 isg 65 w;r msßi ;uka .kakd ;SrK .ek jeä jYfhka iqmÍlaIdldÍùu'

mqoa.,hka jhia.; ùfï§ ;SrK .ekSug jeä ld,hla .; lsÍu' tfukau ;SrK .ekSfï§ úúO ls%hdoduhka tlsfklg iïnkaO úh yels w;ru óg fmrd;=j Tjqka ;=< f.dv ke.S ;snqK úúO u;hka jeks idOlo ;SrK .ekSfï fõ.hg n,mdk nj'

ta wkqj úoHd{hska úiska ks.ukh lrkafka ñksia wdhq ld,fhka jeä fldgila iy jD;a;Sh Ôú;h u; udkisl ;Sj%;djh ukao.dó fj;ehs jQ ms<s.ekSu wkd.;fha§ neyer lsÍug isÿ fjk njhs'

^ B.B.C mqj;a weiqfrks &

mqkHd pdkaokS o is,ajd