නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

l=mamfïkshd lEfjd;a orefjd f,v fjhso@ffjoHjreka lshkafk foújreka jeks msßila' ta ksidu wfma Ôú;fha meje;au Tjqka u; hefmkjd lsõfjd;a ksj/Èhs' ffjoHjrhd úiska mÍlaIK jd¾;djka jqK;a ,nd .kafk wkqudk mokï lrf.khs' kuq;a Tjqkaf. ksjrÈ wkqudkh frda.shd iqjm;a lrkjd' ta ksidu ffjoHjrekaf. Ôú;fha Tjqka ,nk w;a±lSï iudch iu. fnod.kakjd'

.ïmy Èia;%slalfha ñY% uq;%d msgjqk orefjl= iïnkaOfhka frda. ksYaph l< w;a±lSula fï' uq;%d meyeh iy .kaOh fjkiaùu idudkHhs' wms .kakd wdydr wkqj uq;%dj, meyeh iy .kaOh fjkia ùu idudkH fohla' th wms Ôú;fha ,nk w;a±lSïj,ska mjd okakd lreKla' we;eï T!IO ksid uq;%d meyeh iy .kaOh fjkia fjkjd' ta jf.au iqÿ ÆKq jeks wdydr ksid uq;%dj, .kaOh fjkia fjkak;a mq¿jka' fï mqxÑ orejd wfma frday,g we;=<;a lf<a Tyqf.a uq;%d r;= meye .ekSu ksihs' Tyqf.a jhi wjqreÿ ;=khs' tod yji orejd uq;%d l< úg Tyqf.a uq;%dj, meyeh ;o r;= mdáka ;snqK ksid fouõmshka ìhg m;a jqKd' ta ksid fouõmshka jydu orejd frday,g /f.k wdjd' yenehs orejg lsisu wmyiqjla ;snqfK keye' uõmshka ìhg m;a ù orejd frday,a.; l<;a ndysrj Tyqg lsisu wmyiqjla ;snqfK keye' uq;%d ±ú,a, fyda fõokdjla orejd fj;ska olskak ,enqfK keye' ffjoH úoHdfõ§ fujeks ;;ajhka painless haematurea/ macrospic haematurea hkqfjka ye¢kafjkjd'painless haematurea/ macrospic haemature frda. ;;ajhka we;s fjkafka wehs@

uq;%d r;= meye .ekqfKd;a ffjoHjreka ta .ek úúO wkqudk f.dv k.d .kakjd'uq;%d wdidokhla fjkake;s uq;%d .,a úh yelshss' jl=.vq frda. ;;a;ajhla ksid fjkak;a we;ss' kuq;a mÍlaIK jd¾;djka wkqj ffjoHjreka úiska wkqudk l< frda. ;;a;ajhka .ek Okd;aul jd¾;djka ,enqfK keye' ó<Õg orejdf.a reêr mÍlaIK lSmhla isÿ l<d' ta wkqj orejd G6PD Deficiency (glucose-6- phosphate dehydrogenase). frda. ;;ajfhka miq fjk nj ;yjqre jqKd' G6PD Deficiency (glucose-6-phosphate dehydrogenase). wmg kqyqre frda. ;;ajhla' wfma reêrfha we;s r;= reêrdKq ffi, ì| jeàu j<lajkafk G6PD tkaihsufhka' iuyr mqoa.,hka Wm;skau G6PD tkaihsuh fkdue;s f,i Wm; ,nkjd' tjeks mqoa.,hl=g yÈisfha fyda r;= reêrdKq úkdY l< yels øjHla YÍr.; jqfKd;a reêr ffi, ì£ hEu fõ.j;a ù ì£ .sh rla;dKq fï wkaoñka b;d fõ.fhka bj;a ù uq;%d iu. msgfjkjd' weiam%ska jeks T!IO ,nd .ekSfï§ fujeks ;;ajhka we;s fjkjd' fï l%shdj,sh wms Haemolysis hkqfjka ye¢kafjkjd'

Haemolysis frda. ;;ajhla we;s ùug fya;=

fï frda. ;;ajh mrïmrd.;hss' ta jf.au msßñkag wdfõKslhss' kuq;a ldka;djkag Haemolysis frda. ;;ajh we;s fjkafka keye lsh, iy;sl fjkak neye' l,d;=rlska Tjqkag;a fï frda. ;;a;ajh ;sfnkak mq¿jkas' ta jf.au msg;ska isrerg YÍr.; fjk iuyr wdydr iy T!IO ksid frda. ;;a;ajh u;= fjkak mq¿jka' G6PD tkaihsuh fkdue;s ùu ksid lsisu ydkshla isoaO fjkafk keye' b;ska fï orejdg frda. ;;a;ajh we;s jqfKa fldfyduo@

orejdf.a jhi wjqreÿ ;=kla ksid Tyqf.a wdydr iy Ôjk rgdj wïud fyd|ska okakjd' orejdg uE; b;sydifha fjk;a frda. ;;a;ajhla ksidj;a fnfy;la î,d keye' ta ksid wms wdikak ld,fha§ orejdg ,nd ÿka wdydr .ek b;sydih ,nd .;a;d' orejdf.a wdydr idudkHfhka fjkodg fok foa jf.au wms;a lk fndk foa ;uhs ÿkafk' wïud lsõjd w;ska hula orejdf.a wdydrhg tk;= l<do@

Tõ ojia folla ú;r <Õ <Õ l,jï m<djg l=mamfïKsh tl;= l<d' wïud lsõjd' ±ka .eg¨j úi÷Kd' ffjoHjrekag ±ka .eg¨j meyeÈ,sj ksrdlrkh jqKd' l=mamfïKsh m<d j¾.fha uu uq,ska i|yka l< wkaofï r;= reêrdKq ffi, ì| jeàug fya;= fjk ixfhda.hla ;sfnkjd' fï orejdf.isref¾ G6PD tkaihsuh fkdue;s ksid r;= reêrdKq ì¢,d uq;%d r;= meyehg msg jqKd' ±ka orejdf.a ;;a;ajh iqj w;g yefrñka isákjd' wms laIKslj ridhkd.dr jd¾;d ,nd f.k frda. ;;ajh ;yjqre lr .;a;d' ta fjk úg;a orejdf. reêrfha ysfud.af,daìka uÜgu b;d wvq uÜgul ;snqKd' Tyqg yqiau .ekSu myiq lrkak Tlaiscka ,nd ÿkakd' fï orejdg we;s jqK ;;a;ajh Haemolytic naemia iy Hypoxia hkqfjka ye¢kafjkjd' l=mamfïkshd lkak ìhla we;s fj,do@ ±ka Tng .eg¨ lSmhla we;s' wms ks;ru jf.a l=mamfïkshd lkjd' kuq;a ljodj;a lsisu wmyiqjla we;s jqfka keye' wdfha kï ljodj;a l=mamfïkshd lkafka keye' orejkag fokafk;a keye' fï is;=ú,s folu idOdrKhs' kuq;a fujeks ;;a;ajhla we;s fjkafka wfma reêrh leá .ik G6PD tkaihsuh fkdue;s jqfkd;a muKhs' tfyu ke;=j l=mamfïkshd lk yeu flfkl=gu fufyu fjkafka keye' fldfydu jqk;a orejkag wd.ka;=l fohla ,nd ÿkakdu álla ie,ls,af,ka isáu jeo.;a' yÈisfhaj;a fï jf.a w;=re ixl=,;djhlaa we;s jqfkd;a blaukska m%;sldr ,nd §ug ffjoHjrekag yelshdjla ,efnkjd' fï jf.au G6PD tkaihsu W!k;djh we;s mqoa.,hkag wys;lr úh yels ;j;a T!IO iy wdydr mdk ;sfnkjdo@

T!IO .ek lsõfjd;a weiams%ka ldKavfha Brufen jeks fõokd kdYl T!IO j,ska fï ;;ajh we;s fjkak mq¿jka' ta jf.au Prednisolone jeks T!IO;a fujeks frda.Skag wys;lr wkaoñka n,mdkak mq¿jka' Bg wu;rj wdydr .ek lsõfjd;a wdkhksl uE" fndaxÑ jeks wegj¾. lmqre fld< fyda lmqre ñY% wdydr iy iqj|" ikSmdrlaIl Èhrj, we;s ridhkhka ksid;a frda. ;;ajhka u;= úh yelshs' frda. ;;ajhka .ek lsõfjd;a Isf.,a,d nelaàßhd wdidokh jQ wjia:djkays§ fymghsáia" Èhjeähdj jeks frda. ;;a;ajhkays§ iy yÈis wk;=rlg m;a ùu jeks wd;;suh wjia:djkays§;a fï frda. ;;ajh we;s fjk wjodkula ;sfnkjd.

G6PD tkaihsu W!k;djh we;s mqoa.,fhl= hehs iel yer ±k .ekSug mQ¾j mÍlaIdjla lr .ekSug yelshdjla ;sfnkjdo @ wfka wmg;a tfyu ke;akï wfma orejkag;a fï W!k;djh ;sfhkjdo okafka keye' tfyu jqfkd;a wms ±kf.kafka fldfyduo@ oeka Tng pls;hla we;s' ta fjkqfjka tkaihsu mÍlaIKhla Tng lr .kak mq¨jka' th úhoï wêlhs ta jqk;a hï mqoa.,fhla fuu reêr mÍlaIkhla u.ska ;ud G6PD tkaihsu W!k;djh we;s mqoa.,fhla nj ±k .;fyd;a ta fjkqfjka wys;lr wdydr mdkj,ska ÿriaj isàug jf.au frda. m%;sldr .ekSfï§ wod< ffjoHjrhd ±Kqj;a lsÍug mq¿jka' túg uq,ska ud i|yka l< T!IO j¾. frda.shdg ,nd fkd§ug ffjoHjrhd úiska ;SrKhla .kakjd' th b;d jeo.;a ;;ajhla' ta fudlo lsõfjd;a iuyr wjia:dj, frda.shdf.a frda. ;;ajhg jvd T!IOj,ska we;s fjk ixl=,;djhka oreKq ùug bv ;sfnkjd' ta ksid ks;ru m%;sldr .ekSfï§ Tng wm:H wdydr mdk fyda T!IO j¾. .ek ffjoHjrhd ±Kqj;a lsÍu b;du jeo.;a'


fcHIaG ffjoH ks<Odß rúkao Wv.uf.a
.ïmy Èia;s%la frday,

mqkHd pdkaokS o is,ajd