නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

Wefmkaáihsáia yefokafka kshfmd;= lEfukau fkdfjhskshfmd;= yemqjdu tfyu ke;akï wdydr iu. .,a je,s wdudY.; jqKdu tajd fjku u,a,lg msÍwe;s jk frda. ;;a;ajhla úÈyg wefmkaáihsáia frda.h .ek l;d l<;a tys we;af;a i;Hhla fkdj ñ:Hdjla' ta ksid wms wefmkaáihsÜia iïnkaOj mj;sk i;H iy ñ:Hdjka .ek l;d lrkak is;=jd'

WKavqlmqÉPh lshkafk'''

WKaavqlmqÉPh fikaáóg¾ 10 la muK È.e;s Caecum kñka ye¢kafjk ia:dkhg iïnkaO fjk u,a,la jeks wjhjhla' wka;%j,ska miq wjidk fmdaIl fu;ek§ Wrd .ekSula isÿ fjkjd' ,;ska NdIdjg wkqj fuu wjhjfha we;s t,af,k jHqyh ksid fuu ku ,eî we;ehs ie,flkjd' ,;ska NdIdfjka z wkaO z hk w¾:h ,nd fok (Appendages) hk mofhka ì£ wdjla’ ,;ska NdIdfõ Ad’iy ‘pendere’ hk jpk fol tla ù ie§ we;s fuu jpkfha w¾:hg .e<fmk f,iskau fuu wjhjh t,a,d jefgk jHqyhlska iukaú;hs'

.,a msfrkafka ke;s jqK;a wdidok we;sfjkak mq¿jka'''

fuu wjhjh úIîc ksid wdidokh (Infection) ùu Appendicitis tfyu ke;akï WKavqlmqÉP m%odyh hkqfjka y÷kajkjd' WKavqlmqÉPh ;=<g .uka l< u< my >K ùu fyda ffjri iy nelaàßhd wdidokhka ksid ierj we;s ùu" wdikakfha we;s jid .eá;s bÈóu fï ;;a;aajh f.ähla olajd j¾Okhùu fjkak mq¿jka' ta jf.au WKavqlmqÉPh wdikakfha we;s ksid fujeks f.ähla msmsÍ f.dia uq¿ Wor l=yrhu wdidkh ùug mq¿jka' tjeks nrm;, ;;a;ajhla olajd frda.h j¾Okh jqfKd;a urKh mjd isÿ fjk ;rï'

l=vd orejka w;r;a iq,nhs''' 

fndfydaúg wefmkaáihsáia ;;a;ajh l=vd orejka w;r olakg ,efnk frda. ;;a;ajhla' iuyr úg jhi wjqreÿ 2 isg 3 la jeks <ore jhfia orejkag wefmkaáihsáia frda. ;;a;ajh we;s ùug fya;=jla ke;ehs Tn is;kjd kï th jerÈhs' Tjqkag;a fï frda. ;;a;ajh we;s ùug bv ;sfnkjd' ta ksidu z kshfmd;= yemqfjd;a nv lmkak fjhs Z lshñka fouõmshka úiska orejd ìh .kajk wjia:djka ;sfnkjd' kuq;a jeäysá mqoa.,hkag wefmkaáihsáia frda. ;;a;ajh we;s fkdfjkjd hehs iy;sl fjkak neye' wOHhk jd¾;djkag wkqj jirla ;=< f,dj mqrd jhi wjqreÿ 10 - 30 w;r jQ mqoa.,hka ñ,shk 16 la muK fokd fuu frda. ;;a;ajhg m;a fjkjd'


frda. ,laIK

idudkHfhka Worfha we;s fjk fõokdj wms wefmkaáihsáia hkqfjka iel fkdl<;a iuyr úg th wefmkaáihsáia frda. ;;a;ajh ksid we;sjk ix{djla úh yelshs' fmlKsh jgd we;s fjk fõokdj Worfha ol=Kq m%foaYhg me;sÍ hkak mq¿jka'

  fi,fjk úg" weúÈk úg fõokdj jeäùu

• Tlaldrh iy jukh

• YÍr WIaK;ajh by< hEu

• u<noaOh fyda u< nqre,a ùu

• iuyr wjia:djkays§ uq;%d msglsÍf易we;sjk fõokdj

•  wdydr wreÑh

iEu mqoa.,fhl=gu fuu frda. ,laIK tlu wkaoñka we;s fjkafka keye' ta ksid frda. ;;a;ajh .ek úksYaph lsÍu wmyiq fjkjd' flfia fyda fõjd fõokdj wvq ùula fkdue;sj È.= fõ,djla mj;skjd kï blaukska ffjoH m%;sldr fj; fhduq ùu jeo.;a' frda.shd mÍlaId lsÍfuka iy ffjoH jd¾;d ,nd .ekSfuka wefmkaáihsáia frda. ;;a;ajh ±hs ;yqre lr .; yelshs'

wefmkaáihsáia frda. ;;a;ajh ;yjqre lr .ekSug isÿ lrk ffjoH mÍlaIK

• by< ixLHd;hl ;rx. fhdod .ksñka  isÿ lrk ialEka Wor  ^ ultra sound mÍlaIdj

• isref¾ yrialv fmkajk CT  ialEka Computed tomography

• f¾äfhda ;rx. iy úoHq;aa pqïnl fhdodf.k Worh wdY%s; wjhjhka ms<sn|j mÍlaId lrk MRI ialEka Magnetic resonance imaging  (MRI)

wefmkaáihsáia frda. ;;a;ajfha§ isÿ lrk m%;sldr

wefmkaáihsáia frda. ;;a;ajfha§ ;djld,sl f,iska frda.shdf.a fõokdj iukh ùug fõokd kdYl fm;s j¾. ,nd §u iy ßfok m%foaYfha WKqiqï j;=r fnda;,hlska ;eùu isÿ flf¾' th jQ l,S ;djld,sl m%;sldrhla muKs' wNHka;rj m%ody ;;a;ajhla iy Y,Hl¾uh ms<sn|j m%udohla isÿ fõ kï tf;la m%;sÔjl ^ Antibiotic & T!IO ,nd §u isÿ fõ' wefmkaáihsáia frda. ;;a;ajfha§ isÿ lrk Y,Hl¾uh zwefmkaäfilagñZ ( Appendisectomy ) hkqfjka ye|skafõ' WKavqlmqÉPh bj;a lsÍu hkq tys w¾:hhs' újD; Y,Hl¾uhlska f;drj leurdjla we;=<;a lsÍu fyj;a ,emfrdiafldams ^ laparoscopy & u.ska fuu wjhjh bj;a lrkq ,efí' fuu Y,Hl¾uh b;d iq¿ tlla jk w;r i;shlska fyda follska muK frda.shdg idudkH Ôú;hla fj; fhduq ùfï yelshdj ;sfí' msmsÍ f.dia wdidkh ù we;s úg m%;sÔjl ^ Antibiotic & T!IO ks¾foaY flf¾' kuq;a ffjoH Wmfoia fkdue;sj frda.shdf.a ys;=u;hg m%;sÔjl mdúÉÑ lsÍu ksid miqld,Skj úúO frda. ixl=,;djhka we;sùug bv ;sfnkjd' ta ksid ffjoHjrhd úiska wkqu; lrk ud;%dj iy ld,h u; T!IO ,nd .ekSu jeo.;a'


wefmkagsihsáia frda.hg ksis m%;sldr ,nd fkd.;af;d;a we;s fjk ixl=,;djhka

wefmkaáihsáia frda. ;;a;ajhg ksis m%;sldr fkd,nd isàu Tfí Ôú;hg wjodkula we;s lrk ;;ajhla úh yelshs'

• ierj f.ä ^ Abscess &

WKavqlmqÉPh wdY%s;j ierj f.ä ;;a;ajhla we;s ù ;snqfKd;a Y,Hl¾uhg fmrd;=j ierj bj;a lsÍfï lghq;= isÿ lrkq ,efí' fï i|yd i;shl muK ld,hla .; fõ' ng wdOdrfhka ierj bj;a lrk w;rjdrfha wdidok ;;a;ajhka j<lajd .ekSu i|yd m%;sÔjl^ Antibiotic& T!IO ,nd §u isÿ fõ'

• Worfha we;s fjk wdidok

wefmkaáihsáia wdidokh me;sÍu ksid we;s fjk Peritonitis ;;a;ajh Ôú;hg wjodkula we;s lsÍug bv ;sfí' fujeks wjia:djl§ Y,Hl¾uhla u.ska WKavqlmqÉPh bj;a fldg wdidok ;;a;ajhg m%;sldr lrkq ,efí'

• meiùu ^ Sepsis &

WKavql mqÉPh mqmqrd f.dia nelaàßhd reêrhg tla ùu ksid wNHka;r wjhjhkag n,mEï we;s úh yel'

wefmkaáihsáia frda. ;;a;ajfhka wdrlaId ùug'''

w;S;fha§ fndfyda jeäysáhka flfi,a uqj" fldys," jeks ;ka;= nyq, wdydr jeä jYfhka wdydrhg .ksñka i|yka lr isáfha .,a je,s ;ekam;aj we;s u,a, f,iska y÷kajk ,o fuu wjhjfha we;s wkjYH foa tajdfha t;S neyer fjk njhs' th flfia fj;;a ;ka;= nyq, t<j¿ iy m<;=re wddyrhg .ekSfuka wefmkaáihsáia frda. ;;a;ajfhka wdrlaIdj ,efnk neõ ±ka ms<s.;a i;Hlaj we;s neúka ;ka;= nyq, wdydr jeä jYfhka wddyrhg tl;= lrkak'

ffjoH - kd,l fm%auisß
f,aLldêldÍ ^Y,H&
ßÊfõ wd¾hd <ud frday, - fld<U

 mqkHd pdkaoks o is,ajd