නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

o;a isgùu(implant)ñksia uqLfha wvq ù we;s o;a fyda o;la fjkqjg ta wjYH;djh msßuik úúO l%u we;' ta wkqj o; Èrd hEu" yÈisfha leãu" úÿreuia frda. ksid o;a ye,Su" úhm;a ùu ksid we;s fjk o;a jeàu jeks wjia:djka ksid wysñ fjk o;a  fjkqjg úúO l%u u.ska of;a wvqj msßuid.kak mq¿jka' fï ;dlaIKhkaf.a;a úúO wvqmdvq ;sfnkjd'

lD;su o;a ±óu

• wysñ fjk o;a fjkqfjka lD;su o;la fyda o;a wekaola ±óu wmg b;d yqremqreÿ l%uhla jqK;a m%dfhda.slj ;sfnk wmyiq;djhka lsysmhlau ;sfnkjd'

• fuh ks;ru me<| isàu wjYHhs' rd;s%  kskaog fmrd;=j bj;g .ekSu" miqjod kej; me<| .ekSu jeks lghq;= lD;S%u o;a me<£fï§ isÿ fjk idudkH ;;a;ajhla'

• fuu o;a iú lrkafka ma,diaála (Plate) ;,a,g ksid l;d lsÍfï wmyiq;djhla we;s fjkak mq¿jka' iuyr jpk WÉpdrkh mjd wmyiqhs'

• fï o;a wekao nqre,a ùfï ;;a;ajh we;s   jqKdu mßyrkh wmyiqhs'

• ma,diaála ;,a, ksid we;s fjk ;=jd, lemSï jeks ;;a;ajhka iq,nhs'

• ;ud lD;su o;a me<| isák nj fjk;a wh ±k.ekSu ksid we;s fjk wmyiq;djh;a lD;S%u o;a me<£u ksid mqoa.,fhla uqyqK fok úúO .eg¿ úÈyg ie,flkjd'

ì%Ê l%uh

o;a folla w;rg md,ula fuka o;la iú lsÍu ì%Ê l%uh úÈyg ye¢kafjkjd' fï l%ufha;a úúO wmyiq;djhka ;sfnkjd' ì%Ê l%ufha§ o;la iú lrkak ta wdikakfha ;sfnk o;a fol l=[a[hl yevhg lmkjd' thska ksfrda.S o;ag;a ydks isoaO fjkjd' ta jf.au o;a ;=ku tlg w,jk ksid o;a w;r ysveia keye' fï ksid o;a w;r /f|k l=vd wdydr len,s jeks foa bj;a lr .ekSu wmyiqhs'

o;a isgùu (Implant)

fï wkaoñka o;a iú lsÍfï ;snqk wmyiq;djhka o;a isgùu ^ implant & u.ska j<lajd .kak mq¿jka' ñksia isrerg wd.ka;=l f,day we;=¿ l<du isrer úiska tajd m%;slafIam lrkjd' tfy;a o;a noaO lsÍfï§ wms fhdod .kakd z ghsfÜkshï Z isrer fj;ska m%;slafIam fjkafk keye' wfma isref¾ mgl fï f,dayh b;d fyd¢ka  ms<ss.kakjd' ta wkqj uqyqfKa fmkqug fjkila fkdjk wkaoñka idudkH o;l yevrej iys;j o;a isgqùfï ;dlaIKh wo id¾:l;ajhg m;aù ;sfnkjd'

uqLfha o;aj, ysia;eka mqrjd .ekSu iy o;a isgqùfï (Implant) ;dlaIKh u.ska tu wvqmdvqj imqrd .ekSu'''

ghsfÜkshï ñksia isrerg .e<fmk wkaou y÷kd .;af;a iaúvk cd;sl  ffjoHrfhla' Tyq ydfjl=f.a mdohg ghsfÜkshï l+rla we;=,a l<d' ál ojilska fï l+r .,jkak W;aidy l<dg l+r .,jd.kak neß jqKd' ta isoaêh wkqj ghsfÜkshï Ôúkaf.a isrer úiska m%;slafIam fkdlrk nj ffjoHrhdg f;areï .;a w;r o;a noaO lsÍfï ;dlaIKh 1960 oYlfha mgka y÷kdf.k ;snqK;a jvd;a ckms%h jqfKa 1980 oYlfhaÈhs'

o;a noaO lrkak jhia iSudjla''

o;a isgùug jhia iSudjla keye' ;reK jhfia mgka wjqreÿ 80 blau .sh flfkl=g;a o;a isgqjkak mq¿jka' ta;a j¾Ol wjêfha isák orejkag o;a noaO lrkafk keye' talg fya;=j fjkafka fï orejkaf.a ysialn, jefvk ksid o;a ia:dk.; lsÍu wmyiqhs' ta jf.au o; isgjkafka yl= weghg ksid yl= wegh f.ù hEu jeks ;;a;ajhka i,ld n,kak fjkjd' ÿïmdkh lrk whg;a o;a noaO lsÍu id¾:l fkdjk wjia:d ;sfnkjd' ÿïmdkh lrk whf.a úÿreuia frda. ksid o;a nqre,a fjkak m¿jka'

o;a iúlsÍu

o; iú lrkafka yl= ^ Jaw born & weghg' mQ¾j mÍlaIK u.skaa o; ia:dk.; lrk ia:dkh" iakdhq msysàu" of;a È. m<, iy >K;ajh y÷kd.kakjd' Bgmiafia of;a iúlrk fldgi Y,Hl¾uhla u.ska ykqjg iïnkaO lrkjd' yl= weghg iú lrkafka ghsfÜkshï weKhla jf.a Wmdx.hlska' fï Wmdx.h úÿreuiska jy,d udi ;=k y;rl ld,hla fï ghsfÜkshï Wmdx.h yl= weghg iú fjk f;la ;shkjd' miqj of;a wkqrejla uq,ska iú l< Wmdx.hg iïnkaO lrkjd' ;=kajeks wÈhf¾§ fuu o; Wäka wdjrKhla oukjd' o;a iúlsÍfï Wmdx. fjkqfjka jQ msßjeh by< ksid o;a isgùfï msßjeh by<hs' fuu Wmdx. bkaÈhdj" Ökh" weußld tlai;a ckmoh” jeks rgj, ksIamdokh lrkjd' fuys m%ñ;sh ms<sssn|j wdydr iy T!IO wêldßh u.ska wjir ,nd .ekSu wjYHhs' YS% ,xldfõ§ kï cosmatic and drug device authority u.ska wkque;sh ,nd fokjd'

isgqjk o;a /l .kak

isgqjk o; yl= weghg iïnkaO ksid idudkH o;lg wms olajk wjOdkh fï o; fyda o;a fjkqfjka ,nd fokak ´fk' úÿreuia wdidÈ;ùu j<lajd f.k o;a ue§u" msßisÿj ;nd .ekSu jeks oka; fi!LH mqreÿ wkq.ukh wjYHhhs' ta jdf.au frda.shd ksrka;rj ffjµjrhd iu. iïnkaO;djhka f.dv k.d .ekSu;a jeo.;a'


uydpd¾h - m%idoa wur;=x.
uqL jHdêfõ§ wxYdêm;s
oka; ffjoH úoHd mSGh
fmardfoKsh úYajúoHd,h

mqkHd pdkaokS o is,ajd