නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

lEfjd;a fï lEu ,efnhs fï jdisfi!LH iïmkak lEuîu YÍrhg iy ukig tlfia Okd;aul m%;s,dN ysñlr fok nj fkdryila' wms fyd¢ka wdydr .kakdúg wmg fmdaIKh ,efnkjd' wmg fyd| fmdaIKhla ,efnkúg wm i;=gg m;afjkjd' wm i;=áka isák úg cSú;fha ish,a, fyd|ska isÿfjkjd' we;eï wdydr fndfyda fokd lEug m%sh fkdl<;a tajdfhka ,efnk m%;sM,h b;d jeo.;a' ta ksid tjeks lEu îu ms<sn|j Tng ,shkak wm is;=jd'

mrsmamq tlal ksú;s

f,dalfha .=Kodhlu wdydrh f,i ie<flkafka ksú;s' úgñka K imsß" r;= reêr ffi, iE§ug WmldÍ jk f*daf,aÜ fmdaIlh hyñka wvx.= ksú;sj, .=Kh by<hs' m%;sTlaisldrlj,ska msß ksú;s iu. mßmamqj fndfydafokd w;r wm%ikakNdjhg m;ajqK;a f,dalfha fndfyda rgj, Tï,Ü tfla isg úúO wdydr j¾.hkag ksú;s ke;sju ners fohla' ksú;s wlaIs fi!LHhg" wd;;sh wvq lsÍug" ms<sld je<elaùug iy reêr mSvkh wvq lsÍug WmldÍ fjkjd' wuq ksú;s .%Eï 100 lska ñksia isrerg le,rs 23la ,efnkjd' ksú;s Èh fkdjk ;ka;= j,ska by< ksid wdydr Ô¾Kh myiq lrkjd jf.au th l%u lsysmhlska fi!LHh by< kexùug bjy,a fjkjd' u, noaOh j<lajd .ekSug;a fnfyúka WmldÍ fjkjd'

iqÿÆkq .| jqK;a wjqreÿ iShl cSú;hla

iqÿÆkq lshkafka we;euqka b;du;a m%‘h lrk ;j;a iuyrla wm%‘h lrk wdydrhla' jir ish .Kkla mqrd frda. j,g tfrysj igka lrkak iqÿÆkqj,g mq¿jka' fudlo th nelaàßhd j¾Okh j<lajkjd' fldf,iagfrda,a" reêr mSvkh wvq lrkjda' iqÿÆkq fm;s lemSfuka fyda ;,d oeófuka tajdfha we;s ;fhda-i,a*skhsÜ ridhksl øjH úYsIag fmdaIlhla jk we,siska njg mßj¾;kh fjkjda' ta jf.au iqÿÆkq YÍrfha m%;sYla;slrK moaO;sh by< kexùug WmldÍ fjkjd jf.au we,aihsu¾ iy äfukaYshdj j<lajd.kak iqÿÆkq osjTiqjla'cSú;hg t<sh f.fkk Dark Chocolate 

iqmsß wdydrj,g;a jvd jeäm%;sTlaisldrl m%udKhla Dark Chocolate ;=< mj;skjd' ms<sld je<elaùug" yDo fi!LHh jeä ÈhqKq lsÍug iy fldf,iagfrda,a je<elaùu i|yd vdla fpdla,Ü m%fhdackj;a' yeuodu i;=áka bkak wju jYfhka 70] l fldfldajd wka;¾.;hla iys; vdla fpdla,Ü fm;a;la lkak'


wvq le,rs îÜrEÜ

îÜrEÜ lshkafk hlv" fmdgEishï iy úgñka C jeks w;HjYH fmdaIH mod¾: /ilska fmdfydi;a t<j¿jla' rd;%S wdydrhg fmr Baby beetroot lene,a,la wdydrhg .;af;d;a wdydr reÑh jeäfjkjd jf.au ldfndayhsfâ%Ü iunrj ;nd.ekSug îÜrEÜ lshkafk fyd|u úi÷ula'

^ wka;¾cd,h weiqßka &

trxos fl!Y,Hd