නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fi!LH iïmkak Ôú;hlg w;HjYH lreKq


uõlsß

 • orejdf.a Wmf;a isg m<uq udi 6 olajd uõ lsß yer fjk;a lsisu wdydrhla fyda Èhrhla fkd Èh hq;=h' orejd lsß b,a,k fõ,dj,^oyj,a jrefõ§ fyda rd;%sfha§& uõ lsß fokak'

 • orejdf.a jhi udi 6 iïmQ¾K jk úg uõlsßj,g w;sf¾lj wdrlaIs; fmdaIHodhS wdydr j¾. y÷kajd fokak' uõlsß §u orejd jhi wjqreÿ 2 iïmQ¾K jk ;=re fyda bka Tíng mj;ajdf.k hkak'
 • orejdg fyda l=vd orejkag ,ndfok wydr i|yd ¨Kq fyda iSks tl;= fkd lrkak'

 

wm tfia l< hq;af;a wehs@

    <orejdf.a m<uq yh udih ;=< fi!LH iïmkak j¾Okhla isÿùu

 i|yd wjYH fmdaIH mod¾: iy ;r, uõ lsß ;=<ska iemfha' uõlsß j,ska muKla fmdaIKh ,enQ <orejl= vhßhd" YajikdndO" iy Y%jkdndO jeks fmdÿfõ je<fok frda.dndO flfrys jvd fyd| m%;sfrdaOhla olajhs' tfiau uõlsßka muKla fmdaIKh jQ <orejkag  Ôú;fha miq wjÈj,§ wêl nr" ;rndrelu" fyda Èhjeähdj" yDofrda. iy Ouks frda. jeks fnda fkdfjk frda. j,ska mSvd ú£ug we;s bvlv wvqh'

 

úúO wdydrj¾. lEug tl;= lrkak

    Èkm;d .; hq;= m%Odk wdydr fõ,g wu;rj úúO wdydr j¾. rgdjla wdydrhg tl;= lrkak' WodyrK jYfhka ;sßÕ=" nd¾,s" rhs" bßÕ= iy,a jeks OdkH j¾. fyda le| .;sh we;s w, j¾. fyda w¾;dm,a" n;," gdfrda fyda leidjd jeks mi ;=< jefvk w, j¾. fyda rks, l=,fha fndaxÑ" mßmamq jeks weg j¾. fyda uia" ud¿" lsß" ì;a;r jeks i;aj wdydr oelaúh yelsh'

 

wm tfia l< hq;af;a wehs@

    w¨f;ka fkd ilik ,o kejqï wdydr Èkm;d .ekSfuka <uqkag muKla fkdj jeäysáhkago isrerg wjYH ksis fmdaIK .=Kh ,nd fohs' tfiau tu.ska iSks" f;,a iy ¨Kq wêl wdydr j,ska je<lSfï wjia:dj ie,fihs' tjeks wdydr ksid nr iy ;rndrelu hk frda.S ;;ajh iy fnda fkdfjk frda. je<£fï bvlv u.yeÍ hhs' fi!LH iïmkak iun, wdydr rgdjlg mqreÿ ùu úfYaIfhka l=vd orejkaf.a ixj¾Okh i|yd jeo.;a jk w;r jeäysáhkago jvd fi!LH iïmkak yd ld¾hYS,S Ôú;hla .; lsÍug o th bjy,a fõ'

 

t<j¿ iy m<;=re nyq,j wdydrhg .kak

 

 • fkdfhl=;a j¾.j, m<;=re iy t<j¿ wdydrhg .kak'

 • iq¿ wdydr i|yd iSks wêl wdydr .ekSu flfrys fhduq fkdù tjeks úfgl§ m<;=re fyda wuq t<j¿ wdydrhg .kak'

 • t<j¿ fyda m<;=re Wjukdjg jvd ,sm ;nd msi.ekSfuka j<lskak' túg tajdfha we;s jeo.;a úgñk úkdY fjhs'

 • ákaj, wiqrk ,o m<;=re fyda úh<s t<j¿ f;dard .ekSfï§ ¨Kq fyda iSks tajdg tl;= lr we;aoehs fidhd n,kak' iSks iy ¨Kq ñY% fkdlrk ,o tajd muKla f;dard .kak'

 

wm tfia l< hq;af;a wehs@

    t<j¿ iy m<;=re úgñk" Lksc øjH" ;ka;=uh wdydr" fm%dàka iy m%;sTlaisldr ,efnk jeo.;a m%Njfhda fj;s' t<j¿ iy m<;=re j,ska fmdfydi;a wdydr rgdjlg mqreÿ ù isák wh flfrys ;rndrelu" yDohdndO" Ouks frda." Èhjeähdj" iy iuyr ms<sld j¾. flfrys jQ wjodku wju fõ'

 

 

f;,a iy fïoh uOHia: m%udKj,ska wdydrhg .kak

 • ng¾" .sf;,a" W!re f;,a"fmd,a fyda mdï jeks ix;Dma; fïoh iys; i;a;aj fïoh fyda f;,a j¾. fjkqjg T,Sõ" fidahd" iQßhldka; fyda bßÕ= f;,a jeks wix;Dma; f;,a j¾. wdydr i|yd Ndú;d lrkak'

 • fïoh jeä r;= meye;s uia j¾. fjkqjg fïoh wvq iqÿ meye;s uia j¾.^WodyrK jYfhka l=l=¿ uia& wdydrhg .kak'

 • ksIamdokfha§ ¨Kq iy f;,a wêlj tl;= lrk neúka ilia lrk ,o uia j¾. wkqNjh iSud lrkak'

 • lsß ksIamdok iy lsß ñ,§ .ekSfï§ yels iEu úfgl§u fïoh wvq ksIamdok f;dard .kak'

 • fj<|fmdf<a we;s ieliQ" fíla lrk ,o iy nÈk ,o wdydr j, ksIamdok l%shdj,sfh§ tl;= lrk ridhksl øjH ñY% wY=oaO fïoh we;s ksid tajd mßyrKh lsÍfuka j<lskak'

 

wm tfia l< hq;af;a wehs@

    f;,a iy fïo j, Yla;s idkaø m%Nj neúka tajd jeämqr wdydrhg .ekSfuka fi!LHhg wys;lr jerÈ wdldrj, fïoh isrerg ,eìh yelsh' WodyrKhla jYfhka ix;Dma; fïoh iy wY=oaO fïoh nyq,j wdydrhg .kakd whg yDo frda. iy Ouks frda. je<£fï wjodku jeäh' wY=oaO fïoh we;sùu iuyr uia j¾. j, iy lsß ksIamdokj, iajNdúlj o isÿúh yelsh' tfia jqj;a wdydr ieliqï l%shdj,sfha§ ksIamdokh lrkq ,nk wY=oaO fïoh^ WodyrK jYfhka >k njg m;alsÍu i|yd wdxYsl jYfhka yhsv%ckSlrKh isÿ lrk ,o f;,a j¾.& ksIamdokh lrk ,o fndfyda wdydr j¾. j, wvx.= isrerg wys;lr m%Odk m%Njh fõ'

 

wvqfjka ¨Kq iy iSks wdydrhg .kak

 • bùfï§ iy wdydr ilia lsÍfï§ ¨Kq iy fidaähï wêl l=¿nvq ksIamdok^WodyrK jYfhka fidahd fidaia iy ud¿ fidaia& Ndú;d lsÍu iSud lrkak'

 • iSks iy ¨Kq wêl iq¿ wdydr^iakela& j¾. wdydrhg .ekSfuka j<lskak'

 • isis,a îu fyda fidavd iy iSks wêl îu^m<;=re hqI" fldaäh,a iy isrma j¾." rilrk ,o lsß iy fhda.Ü mdkhka& wdydrhg .ekSu iSud lrkak'

 • l=lSia" flala iy fpdl,Ü jeks rij;a iq¿ wdldr fjkqjg w¨;a m<;=re f;dard .kak'

 

wm tfia l< hq;af;a wehs@

    wm .kakd wdydrj, we;s fidaähï m%udKh^¨Kq o we;=¿j& wêl kï reêr mSvkh wêl ùfï wjodku we;sfõ' reêr mSvkh wêl ùu yDohdndO iy Ouks wdndO we;sùu by< kxjhs' tfiau iSks wêlj wdydr i|yd .kakd wh wêl nr iy ia:Q,;djhg myiqfjka f.dÿre jk w;r Tjqkaf.a o;a blaukska Èrd hEfï wjodkuo jeäh' ;uqkaf.a wdydrh i|yd wvqfjka iSks tl;= lr .kakd whf.a yDo frda. iy Ouks wjysr;d we;sùfï wjodku wvqfõ'

 

^f,dal fi!LH ixúOdkfha fjí wvúfhka Wmqgd .kakd ,oaols&

 

 

iqks,a w,a.u