නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldams .=K oek .ksuqfldams fndkjd jf.au tys .=K .ek;a oek.kak ljqo wleue;s' fldams .ek úia;r lshkak wgqjd àld wjYH ke;s jqK;a Tng fï lreKq kï lshkak mqxÑ mQ¾úldjla  wjYHhs' îf;dajka keue;s c.;a lS¾;shg m;a wkaO jdolhd Èklg fldams weg 60 la muK mdkh fjkqfjka iQodkï lr f.k ;snqKd' jir 83 la Ôj;a jqK fjda,afghd¾ Èklg fldams fldamam 50 la mdkh l< nj;a fkdlshdu neye' b;ska fldamsj,g fuÉpr weíneys jqK mqoa.,hka isáh b;sydihl fldamsj, wka;¾.; .=K .ek;a fkdlshd fldfyduo@

fud<fha l%shdldÍ;ajh W;af;ackh lsÍu

fldams mdkh lsÍu ksid fud<fha l%shdldÍ;ajh j¾Okh fjkjd' ta ksidu Tng wjÈfhka isákak mq¿jka' mdvï lrkak" wjux.,H ksfjiaj, ksÈurkak wjYH jqKdu wms fldams fndkafk wkak ta ksihs' fldamsj, we;s lef*aka iy iSks ixfhda.fhka fud<fha we;eï wxY il%Sh ù iaj,am fõ,djlg fyda wm nqoaêuf;l= njg m;a lrkjd' yenehs ysianv kï fldams fndkak tmd'

reêr mSvkh jeäùu

fldams mdkh lsÍfuka reêr mSvkh by< kexfjk ksid reêr mSvkh jeä ùu iy yDo iamkaok fõ.h by< frda.SSkag kï ks¾foaY lrkak neye' kuq;a fldams mdkfhka miqj reêr mSvkfha fjkila fjkqfjka m%;spdr  fkdolajk wê reêr mSvkh iys; frda.Skag kï fldams mdkh wys;lr keye'

m%;sYla;SlrK moaO;sh Yla;su;a lrhs

f,dj mqrd rgj,a lSmhl isÿ lrk ,o wOHkhka  lSmhla mdol lr f.k fmkajd fokafka fldams mdkh ksid fkdfïrE ore Wm;a urKhg m;a fjk wjodku wvq fjk njhs' Tn Èklg fldams fldamam lSmhla mdkh lsÍfuka m%;sYla;slrK  moaO;sh Yla;su;a yd fi!LH iïmkak njg m;a fjkj' th Tfí wlaudj" yDoh iy wdydr Ô¾K moaO;sho jeäÈhqKq lrhs' wlaudj" yDoh iy wdydr Ô¾K moaO;sho jeä ÈhqKq lrhs' ta jf.au fï .=K ,nd .ekSug kï iajNdúl fldams mdkh lsÍu jvd;a ys;lrhs' laIKsl fldamsj, wka;¾.; ridhk wdl,khka u.ska wdydr ÔrK moaO;sfha wjhjj,g ydks isÿ ùug;a bv ;sfnkjd'

udkisl wd;;sh yd udkisl wjmSvkh wvq lsÍu 

lef*aka hkqfjka y÷kajkafk uOH iakdhq moaO;sfha W;af;aclhla jk w;r tys ksrka;r W;af;ackh hkq udkisl wjmSvkh je<elaùuls' fldamsj, wka;¾.; fvdmñka ^ dopamine & iy fifrdfgdkska ^ Serotonin & iy- wd;;suh øjhla f,iska lghq;= lrk ksid wfma i;=gg fya;= fjk ufkdaNdjhka W;af;ackh lrhs' fldams fld;rï m%n, W;af;aclhlao h;a tla fldams fldamamhla muKla fkdj fldams iqj| mjd iakdhq ikaiqka lsÍug fya;= fjkj'

fï l;dj fld;rï rij;ao lsõfjd;a f;a" fpdla,Ü iy fidavd j¾.j,;a lef*aka wka;¾.;hs' kuq;a fldamsj,g idfmalaIj n,k úg uOH iakdhq moaO;sh W;af;ackh lsÍfï M,odhS yelshdjla f;a" fpdla,Ü iy fidavd jeks wdydr i;=j keye'

jvd;a fydo u;lh

fldamsj,ska ,efnk W;af;acl u.ska Tfí ufkdandjh iy M,odhs;djh by< kexùu muKla fkdj u;lh jeäÈhqKq lrkj' we;a; jYfhkau fuh l%shd;aul  fjkafk Tfí fláld,Sk u;lh i|yd muKhs' fuys we;s hym;a ;;a;ajh jkafka wmg ,efnk f;dr;=re uq,skau .nvd fjkafka fláld,Sk u;lh i|yd muKhs' ld,h iu. th È.=ld,Sk u;lh njg m;a fjkj'

isref¾ nr wvq ùu

;rndrej wo fndfyda fokdg .eg¨jla' ta jf.au frda. .Kkdjlg uq, msÍula' Tn miqfjkafka nr wvq lr .ekSfï isyskhl kï fldams mdkfhka ta isyskh ienE lr .ekSug mq¿jka' Tfí isref¾ leptin fyda¾fudakh wvq jqK úg isref¾ fïo .nvd ùu jeä fjkjd' ta ksid Tfí isref¾ nr jeäfõ' fldams mdkh ksid Tfí YÍrfha fydafudak uÜgu jeä lrhs' ta jHdhdu lrk úg fldams mdkh lrkjd kï  kï isref¾ nr wvq lr.ekSu t;rï .eg¿jla fkdfjhs'

( Brightside fjí wvúh weiqßkss)

mqkHd pdkaokS o is,ajd