නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

nndf.a nKaä Full—fï orejd ojigu fudkj;au ld,d kE' lkafku kE' ojiu jqK;a nv.skafka b£˜ wfma fouõmshka w;r fï  jf.a ÿla.ekú,s fkdlshk flfkla fkdue;s ;rï' ta iu. Tjqka wik ;j;a m%Yakhla ;sfhkjd' nr uÈ fyd|fgdau' msá lsß tlla tfyu ke;akï úgñka tlla fokafk keoao@

we;a;gu orejka úúOdldrhs' iuyr orejkag wdydr .ek reÑhla ;snqK;a ;j;a iuy orejkag wdydr .ek t;rï Wkkaÿjla keye' orejkaf.a wddyr reÑh ksrka;rfhka fjkia fjkjd’ ta fjkqfjka orejdf.a jhi j¾Ok fõ.h iy udkisl ;;a;ajh n,mdkjd'

jhi wjqreÿ 1 isg w;r orejkaf.a j¾Ok fõ.h wvqhs' ta ksid Tjqkaf.a wddyr wjYH;djh;a wvqhs' fï jhfia orejka iajdëk ùug W;aidy lrkjd' ta ksid ujg hg;a fkdù isákakg Wmdhla úÈyg Tjqka wddyr m%;slafIam lrkjd' zzug lEu tmdZZ hkqfjka orejd wddyr m%;slafIam lrkafka wdydr wkjYH ksid fkdj ujg hg;a fkdù iajdëk ùug orK W;aidyhla'

Wfoa b|,du fudkjj;a ld,d kE fi,a,ï  lrkjd ú;rhs' Tn fï úÈyg ueisú,s k.kjd kï thska fmkS hkafka Tn orejdf.a f,dalh f;areï f.k fkdue;s njhs' orejka weúÈk úg Tjqkaf.a f,dalfha w;a±lSï jeähs' wdydr fjkqfjka mj;sk reÑh wvqhs' fï .ek fkdokakd uõmshka ksid ks;ru lEu leùu uq,a lr f.k orejka iu. hqoaO we;s lr .kakjd'

ta jf.au orejd ls%hdYS,S kï ksfrda.s kï wkjYH wkaoñka l,n, úh hq;= keye' tfia fkdfõ kï muKla ffjoH Wmfoia ,nd .kak' orejdg lEu leùug fkdj wdydr reÑh we;s lsÍug W;aidy lrkak'

wïfï ug nv.skshs

wïfï ug nv.skshs' Tfí orejd Èklg lS jrla fufyu lshkjd we;so@ wo ujqjre orejdg l=i.sks we;s ùug bvla ;shkafka keye' kuq;a orejdg l=i.sks we;s úg wdydr leùug hqoaOhla wjYH keye'

l=i.sks we;s fjkjd

orejdg >k wdydr ,nd §ug mgka .;a miqj uõ lsß ,nd §u wvq lrkak' lEu fkdlE úg ta fjkqjg uõ lsß ,nd §u ksid orejdf.a l=i.skak ke;s fjkjd jf.au meKs rig;a orejd yqre fjkjd'

udi yh y;lska miqj uõlsßj, fmdaIKh wvq fjkjd' ta ksid fldf;la uõlsß ÿkak;a thska orejdg fmdaIKhla ,efnkafka keye' uõjre úiska >k wdydr ,nd §ug mgka .;a miqj uõ lsß ,nd §u wvq lrkak' wjqreÿ folla fj;au uõlsß §u k;r  lrkak'

orejdg lEu ljk úg j;af;a msáfha weúoñka meh .Kka .; lrkak tmd' túg orejdg wdydr wms%h fjkjd' ta jf.au B<Õ wddyr fõ,g nv.skakla we;s fjkafka keye' ta ksid úkdä 30 l ld,hlska wdydr leùu wjidk lrkak'

nf,ka ljkak tmd

orejdg wdydr ljk úg ;rjgq lsÍu" nek je§u iuyr úg myr fok wjia:do ;sfnkjd' túg orejdg wdydr leùu .ek we;s fjkafka wm%ikak iy wñysß w;a±lSula' n;a msÕdk olsk úg ÿjk ;;a;ajhla we;s fjkjd' fld;rï ri .=K fohla jqK;a nf,ka ljkak tmd' ta jf.au orejdg orkak wmyiq úYd, lgj,a f,iska leùu;a iqÿiq keye'

orejdg ksoyfia lEug bv fokak' orejdf.a wdydr reÑh ms<sf.k thg .re lrkak' lEu msÕdk bjr fjk ;=re fkdj orejd zztmdZZ lshk úg kj;ajkak' Tyq tla lgla fyda jeäfhka .;a úg wo mq;d yß fyd|hs tl lgla jeäfhka lEjd hehs w.hkak' orejd wlue;s wdyr j,g n, lrkak tmd' ta fjkqjg tu fmdaIKh ,nd .; yels fjk;a wdydrhlg fhduq fjkak'

wdydr w,a,ia tmd

orejd wdydr m%;slafIm lrk úg leue;s w;=remila fyda fjk;a fohla ,nd fokafka hehs w,a,ia ,nd fokak tmd' n;a fiaru lEfjd;a fpdl,Ü fokjd' túg orejd f;areï .kafka n;a lEug jvd fpdl,Ü lEu iqÿiq njhs' ta ksid wdydr ljkak w,a,ia ,nd fokak tmd' lEu ljkak fïih yqre lrkak' fndfyda uõjre orejdg leùug f.j;a; fyda fjk;a t,suykla f;dard .;a;;a jhi wjqreoaog miqj orejdg wddyr .ekSfï§ lEu fïih yqre lrkak' yels yeu úgu mjqf,a ish¨ fokd iu. wddyr .kak' túg orejd wdydr .ekSfï mqreÿj,g yqre fjkq we;' ta w;r rEmjdysksh keröu k;r lrkak' orejdf.a wdydr fjkqfjka we;s wjOdkh ke;sùug remjdysksh keröu fya;= úh yelshs'

nKaäfha ;ru ±k.kak

orejdf.a wdudYh l=vdhs' th Tjqkaf.a ñg fu,jQ  w;g iudkhs' ta ksid orejdf.a msÕdkg fnod .kakd lEu m%udKh ms<ssn|j kej; is;d n,kak' yeu úgu l=vd m%udK j,ska lEu ,nd fokak' l=vd m%udKh iïmQ¾Kfhkau ,nd .ekSu .ek orejd fukau Tng;a iEySula we;s fõú'

wdydr fõ, rij;a lrkak

l=vd orejd úúO ri wkqj wdydr .ekSug leue;shs' fndfyda uõjre fmdaIKh .ek is;d tlu wdydrh tlu úÈyg ,nd §ug leue;a;la olajkjd' túg orejdf.a wdydr reÑh ke;s fjkjd' úúO rig w,xldr f,i wdydr ilia lrkak' lerÜ" îÜ rEÜ jeks t<j¿ tl;= lsÍfuka rih fukau w,xldrh ,nd .ekSug mq¿jka'

ksji lEu lvhla lrkak tmd

orejdg nv.sks jQ úg lEug hehs is;d fouõmshka ksji ;=< wkjYH wkaoñka wdydr .nvd lr;s' fïjd olsk orejd tajd b,a,d isákjd' ìialÜ" meKs ìu" áms áma jeks oaj,a ksr;=rej wddyrhg .ekSu ksid orejdf.a l=i.skak ke;s ù hhs'

orejdf.ka wykak

wdydr ilia lsÍfï§ orejkaf.a woyia úuikak' túg ;ukag;a j.lSula we;s nj orejd f;areï .kakjd' Tjqka ;SrKh l< wdydr wkqNj lsÍug;a fm<fUkjd' fj<|fmd<g hk úg;a orejd legqj hkak' túg ;ud leue;s t,j¿ m<;=re ñ<g .ekSug mq¿jka' f.j;af;a j.d lrk t,j¿" m<;=re yels muK orejdf.a wddyrhg tla lrkak;a wu;l lrkak tmd'

fi,a,ï lrkak;a ld,h fokak

wu;r mx;s" mß.Klh iy rEmjdysksh w;r ld,h f.jk ksid wo orejkag fi,a,ug we;s bv wvqhs' ls%hdYS,S nj wvq ùu ksid;a orejkag l=i.sks ±fkkjd wvq fjkak mq¿jka' ta ksid orejkag fi,a,ug ld,h fokak' th Tjqkaf.a udkisl ksfrda.s;djhg;a fya;= fjkjd' orejdf.a nr wvqùu ukaofmdaIKh fkdfõ' orejdf.a nr wvq ùu .ek fukau orejdf.a nr jeäùu .ek;a uõmshka ueiú,s k.kjd' orejdf.a Wi" nr fndfyduhla uõmshkaf.a YÍr m%udKh iy orejdf.a ls%hdYS,s;ajh u; r|d ;sfnkjd'

ffjoH risl i|rejka l=,;s,l
<ud frda. wxYh
uq,sl frday, l=,shdmsáh

mqkHd pdkaokS o is,ajd