නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

Blood Test .ek yßhgu oek.kakwms ljqre;a Ôú;fha l=uk fyda frda.s wjia:djl§ úúO reêr mÍlaIjd¾;djka ,nd .kakj'tw;r ffjoHjrfhl= úiska uq,skau ,nd .kakd iïmQ¾K reêr mÍlaIK jd¾;djla ljod fyda Èkl§ Tn;a ,ndf.k we;s' iuyr úg hï frda.hlÈ T!Iëh m%;sldr ,nd f.k;a frda. ;;a;ajh iqj fkdfjkjdkï jf.au iuyr wjia:dj,§ m%;sldr wdrïN lsÍug;a fmrd;=ju fuu reêr mÍlaIK jd¾;djla ,nd .ekSug ffjoHjrfhl= úiska ks¾foaY lrkjd iuyr frda.Ska ffjoHjrhd ks¾foaY fkdl,;a reêr mÍlaIK jd¾;djla ,nd .ekSug ks¾foaY ,nd fok f,i;a b,a,d isákj' kuq;a iïmQ¾K reêr mÍlaIK jd¾;djla frda. m%;sldr j,§ ffjoHjrhdg jvd;a jeo.;a fjkafka wehs@


frda.sfhl=f.a iïmQ¾K reêr mÍlaIK jd¾;djlska tfyu ke;akï fndfyda fofkl= fyd¢ka okakd jpkfhka lsjfyd;a Full Blood Count (FBC ) jd¾;djlska my; ±lafjk reêr.; ix>gl y÷kd .ekSug yelshdj ;sfnkjd'

Hemoglobin (Hb)- g/dl

White Blood Count (WBC) x109/L

Platelet Count (Plt) x109/L

Neutrophils

Lymphocyte

Monocytosis

Eosinophils

Basophils

reêr mÍlaIK jd¾;djlska reêrfha ix>gl ms,sn|j ,efnk o;a; ffjoHjrfhl=g m%;sldr wdrïN lsÍug jf.au frda.h ms<sn|j hï Wml,amkhla ,nd .ekSug fya;= fjkjd' fï ish,a, w;ßka ffjoHjrfhl= úiska m%Odk jYfhka wjOdkh fhduq lrk ix>gl lSmhla ;sfnkjd'

ysfuda.af,daìka fyj;a isref¾ wvx.= f,a m%udKh mßlaIdj

YÍrfha meje;sh hq;= ysfuda.af,daìka m%udKh fkdue;s wjia:djl§ Bg fya;= ms<sn|j ffjoHjrhdf.a wjOdkh fhduq lrkjd' ta wkqj iuyr wjia:dj,§ fï jd¾;dj mdol lr f.k jeä ÿrg;a frda. ;;a;ajh uq,a lr f.k mÍlaIK wdrïN lsÍug isÿ fjkjd’wvq kï ta .ek fya;= fidhkjd'

iqÿ reêrdKq jd¾;dj( White Blood Cells Report )

frda.sfhl=f.a iqÿ reêrdKq .sKqfï mj;sk fjkialï wkqj frda.shdf.a wdidÈ; ;;a;ajhka y÷kd .ekSug mq¿jks'frda.sfhl=f.a iqÿ reêrdKq .sKqu meje;sh hq;= m%udKhg jvd ie,lsh hq;= uÜgulska by< kï nelaàßhd wdidokhla nj;a fuu .sKqu ie,lsh hq;= uÜgulska my< kï ffjri wdidokhla njg woyila we;s fjkjd.nelaàßhd wdidÈ; ;;ajhl§ Neutrophil ugÜu by< hk w;r ffjria frda. ;;ajhl§ Lymphocytes m%udKfha  jeä ùula olskak mq¿jks'

reêr mÜáld ( Platelet ) m%;sY;h .Kkh lsÍu

fvx.= frda. ;;ajfha§ úfYaI jYfhka reêrfha wvx.= úh hq;= reêr mÜáld ^ Platelet ) m%udKh .Kkh lsÍu isÿ fjkjd' fvx.= frda. wjia:dfõ§ m%udKh úYd, jYfhka my< niskjd' ta ksid reêr mÜáld .Kkh lsÍula wjYH fjkjd' hï frda.sfhl=g Èk ;=klg jvd WK frda. ;;a;ajhla mj;sk úg fuu mÍlaIdj isÿ lr.kak fjkjd'fvx.= jix.; ld,hl§ fndfyda úg ;uka fvx.= wdidÈ;fhla±hs we;s ìh yd ielh ksid WK frda. ;;a;ajhla we;s jQ úg reêr mÜáld ms<sn|j mÍlaIdjla frda.Ska úiskau isÿlsÍug Wkkaÿhs'

kuq;a ffjoHjrekaf.a Wmfoia ,efnkafka Èk ;=klg jvd WK frda. ;;a;ajh mj;sk úg reêr mÜáld ms<sn| mÍlaId l< hq;= njghs'Èk ;=klska miqj reêr mÜáld ms<sn| mÍlaIK jd¾;djla ,nd .ekSug Wmfoia fokafka WK frda. ;;a;ajfhka Èk ;=klg miqjhs' Bg fya;=j fvx.= ffjrih fjkqfjka reêrfha m%;sls%hd ±laùug hï ld,hla wjYH fjkjd' uq,a wjia:dfõ§ ,nd .kakd reêr mÍlaIK jd¾;djl reêr mÜáld m%udKh meyeÈ<sju by< w.hl mj;skak mq¿jka' kuq;a frda.shdf.a wdidÈ; ;;a;ajh iu. reêr mÜáld m%udKh my< nisk m%jk;djhla we;sfjkjd'

fvx.= frda. ;;a;ajh .ek ;yjqre lrk reêr mÍlaIK

uq,a wjia:dfõ§ WK frda.sfhl=f. fvx.= wdidÈ; ;;a;ajh ;yjqre lr.ekSug reêrfha ffjri fldgia ( Antigen ) mÍlaIdjlska mq¿jka' taw;r§u wms frda.shdf.a FBC jd¾;djl=;a ,ndf.k fï fol iumd; lrñka n,kjd' tys§ frda.shdf.a fvx.= m%;sfoay m%udKh ne,Su isÿjkafka WK iEÈ Èk mylg muK miqjhs'fvx.= frda.h lsõfjd;a reêr mÜáld my< neiSu .ek wms l;d lrkjd' tajf.au reêr mÜáld m%udKh meje;sh hq;= idudkH w.h blaujd ;snqfKd;a th frda. ;;a;ajhla .ek ksñ;a;la úÈyg i,lkak;a'reêr jykhla ù ysfuda.af,daìka ugÜu wvq jqfKd;a jf.au weg ñÿ¨ wdY%s; frda. ;;ajhkays§ reêr mÜáld m%udKh jeä fjkak mq¿jka' kuq;a 30] isg 40] la jeä jqKdg ta .ek t;rï i,lkafka keye' muKg jvd by< hEug mq¿jka' kuq;a fu;ek§ wfma wjOdkh fhduqfjkafka reêr mÜáld m%udKh 800 isg 1000 ^109/L& la jeks by< ugÜul mej;s úghs'

r;= reêrdKq jd¾;dj ( Red Blood Cells Report )

frda.sfhl=f.a r;= reêrdKq .skqu meje;sh hq;= ugÜug jvd ie,lsh hq;= m%udKhlska my< kï Bg n,mdk fya;= lSmhla .ek wjOdkhla fhduq lsÍug isÿ fjkjd'

• wd¾:jfha§ wêl f,i isÿ fjk reêr jykh fyda w¾Yia frda.h ksid isÿ fjk reêr jykh'

• jl=.vq fyda wlaud frda. ;;a;ajhl§ r;= reêrdKq ksIamdokfha we;s ÿ¾j,;djhka'

• widudkH f,iska r;= reêrdKq wvq ùu fyda jeä ùu wegñÿ¨ wdY%s; ms<sld ;;a;ajhla'fuh b;d úr, wjia:djla'

reêrfha ysfuda.af,daìka uÜgu by<hk úg r;=reêrdKq .sKqu;a by< w.hl mj;skjd' isref¾ c,h wvq ùu;a iu. reêrfha >k;ajh ^Haematocrit HCT & jeä fjkjd' reêrjdyskSj,ska reêrfha øj fldgi fyj;a ma,diaud ^ Plasma & bj;a fjk úg;areêrfha >k;ajh by< hkjd'fvx.= frda.Skaf.a reêrfha ma,diaud ldkaÿ ùula isÿ fjk úg reêr mÍlaIdjla isÿ lrñka fia,hska Èhr ,nd fok w;r meh yfhka yhg reêr mÍlaId lrñka frda. ;;a;ajh l<ukdlrKhla isÿ lrkjd' ta ksid fvx.= frda.Ska fujeks ;;a;ajhlg m;a ùula isÿ jqfKd;a fkajdislj m%;sldr ,nd.ekSu wjYHhs'

fuu reêr mÍlaIdjg ksrdyr ùu wjYHo@

keye' fuu reêr mÍlaIKfha§ reêrhg wdydrj,ska n,mEula fkdue;s ksid reêr mÍlaIK w.hkag n,mEula we;sfjkafka keye' meh fol ;=kla jeks flá ld,hlska ,nd .; yels ir, jd¾;djla'Tn reêr mÍlaIdjg fmrd;=j fjkod jf.au wdydr .kak' j;=r fndkak'

reêr mÜáld .Kkh§ .Kkh lsÍfï fodaI we;s fjkak mq¨jkao@

fodaI we;s úh yelshs' iuyr wjia:djkays§ hka;%dkqidrfhka mÜáld .Kkh§ .Kkh lsÍfï fodaI we;s fjk ksid ks;ru ridhkd.drj,ska hka;%fhka isÿlrk .Kkfhka miqj kej; ia,hsâ tllg;a oud wkaúlaIfhka .Kkh lsÍulska miqj ksrjoH njg iy;slhla ,nd §u isÿ fjkjd' flfia jqK;a reêr mÍlaIK jd¾;dj u;u ffjoHjrhd hefmkafka keye' wms frda.shd .ek isÿ lrk mÍlaIdjka iïnkaO lr .kakd ksid l,d;=rlska fyda reêr mÍlaIK jd¾;dfõ fodaI ;snqK;a thska frda. m%;sldr fjkqfjka lsisÿ n,mEula we;s fjkafka keye' wmg jd¾;dj .ek ielhla we;s jqfKd;a w¨;a jd¾;djla ,nd .kakjd' kuq;a tajd b;du úr, isÿùï'

ESR mÍlaIdj ( Erythrocyte Sedimentation Rate )

laIh frda.h" wd;rhsáia jeks ksoka.; frda. ;;a;ajhla we;s wjia:djkays§ fuu w.h jeä fjkjd'thg fya;=j ksoka.; frda.hg m%;sls%hdjla úosyg úúO fm%daàka j¾. reêrfha wka;¾.; ùuhs' ta ksid ESR jd¾;dj by< kï frda.h l=ulao hkak .ek iy;sl lsÍug wmyiq jqK;a frda.hla mj;sk njg ;SrKh lsÍug yelshdjla ;sfnkjd'

reêrh ms,sn|j ,nd .kakd Ñ;%hla( Blood Picture ) jvd;a iqrlaIs;o@

iïmQ¾K reêr mÍlaIK jd¾;djlg jvd ksrjoH njg iy;slhla ;sfnkjd' FBC mÍlaIK jd¾;djla ,nd.ekSu hka;%dkqidrfhka isÿ jqK;a reêrh ms,sn|j ,nd.kakd Ñ;%hla Blood picture iïmQ¾Kfhkau ridhkd.drhl reêrfõo ms<sn| úfYaI{ ffjoHrfhl=f.a ^ Hematologist & wëlaIKfhka isÿlrkjd' frda.shdf.a reêr idïm,h ia,hsâ tll oud wkaúlaIhlska n,kak yels wkaoñka ilia lrkjd' ta ksid fuu mÍlaIKh iïmQ¾Kfhkau frda.shdg iqúfYaIshs'ta ksid reêrh ms<sn|j ,nd .kakd Ñ;%hl jdis lSmhla ;sfnkjd' fuys§ reêr idïm,h iu. frda.shdf.a idhksl b;sydih ms<sn| jd¾;djlao heùu wjYHhs' ta jd¾;d iu. ixikaoh lsÍfuka ms<sld jeks frda. ;;a;ajhla y÷kd .ekSu iy thska miqj ;j ÿrg;a l< hq;= mÍlaIK .ek;a fuys§ Wmfoia ,nd fokjd' ffjoHjrhdg wjYH ksj/È iy meyeÈ,s o;a; Blood picture u.ska ,nd .kak mq¿jka'


ldhsl frda. ms,sno ffjoH úfYaI{-ckl .=Kr;ak
ol=Kq fld<U
YslaIK frday,
l¿fndaú,

mqkHd pdkaokS o is,ajd