නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldfrdakd tlal bÈßhg Ôj;a fjkafk fldfyduo @


fldfrdakd ffjrih fï jk úg iudch mqrdu ;ekska ;ek u;=jkakg mgka wrf.k' f;jeks /,a,l jHdma;shla .ek fi!LH wxY l;d lrkjd'tjka fudfyd;l ;uka wdrlaId ùu fnfyúka jeo.;a' b;ska fï ;;a;ajh;a tlal bÈß ld,h f.jd oukafk fldfyduo lshk ldrKdj iïnkaOfhka m%cd ffjoH úfYaI{ m%shx.d rKisxy fï úÈhg oekqj;a lsÍul fhÿKd'


mqxÑ fiïm%;sYHdj;a fkdi,ld bkak tmd frda.sfhl=;a fkdù wdidÈ;hl=;a fkdù Ôj;a ùu fnfyúka jeo.;a' ta fjkqfjka l< hq;af;a l=ulao wms l;d lruq'


fï ojiaj, fmdä lsúiqula .sh;a" fmdâvla ú;r W.=r leiqj;a" fmdä leiaila fiïm%;sYHd ,laIKhla u;=jqK;a f.or bkak tl fndfydu jeo.;a' u;l ;shd.kak ta yeu leiailau lsúiqï hdulau fldfrdakd fkdfjkak mq¿jka' ta jqK;a m%fõiï ùu wjYHhs' fudlo wo nyq;rhlg fldfrdakd ffjrih YÍr.; jqK;a frda. ,laIK fkdfmkajk ksid' ta jf.a fmdä wikSm .;shla we;akï Tn f.orgu fj,d bkak' mjqf,a whf.ka wE;afj,d bkak' bka Tfí ksjfia jeäysáhka orejka we;=¿ wjodkï ldKavfha miqjk whj fï jix.; ;;a;ajfhka wdrlaId lr .Akak mq¿jka'
y÷kd.kafk fldfyduo @''''

frda. b;sydih tlsfkldg wkqj fjkia fjkak mq¿jka' ta ksid Tng oefkk wmyiq;d tlal f.or bkak .uka 0117966366 wdmod fmr iQodkï iy m%;spdr oelaùfï tallhg l;dlrkak' ta wkqj fi!LH wud;HdxYh Tn fjkqfjka .; hq;= bÈß l%shdud¾. .ekSug iQodkï' ta jf.au Tng mq¿jka fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh uÕska mj;ajdf.k hk 1999 wxlhg l;d lrkak' ta wkqj Tnj wjYH fi!LH wxY fj; fhduq lrkakg mshjr .kSú' ta jf.au fï ojiaj, yeu f.orlu m%foaYfha uyck fi!LH mÍlaIljrhdf.a iy fi!LH ffjoH ks,OdÍ jrhdf.a ÿrl;k wxl ,shd ;nd.kak' fldhs fudfyd;l Tng Tjqkag l;d lrkak fõoehs lshkak neye'ta whj oekqj;a lrkak wjYH Wmfoia ,nd .kak'


yÈis m%;sldr wjYH frda.Skag '''

Tng fyda mjqf,a wfhl=g yÈis m%;sldr wjYH fjkak mq¿jka' lsisfia;au tjka yÈis m%;sldr wjYH frda.hlg m%;sldr .ekSu mud lrkak neye' tfyu fkdjqfKd;a Ôú; wjodkulg mjd m;afjkak bv ;sfhkjd' we;a;gu fï fj,dfj wjodkï ,laIK fmkajk .eìks uõjreka" miq m%ij uõjreka jf.au wjodkï ,laIK fmkakqï lrk w¨; Wmka orejka ms<sn|j úfYaI wjOdkhla fhduq lsÍu wjYHhs' ta ú;rla fkfjhs È.= ld,Sk frda. W;aikak ùfï wjodkula mj;sk frda.Ska ms<sn|j fkdi<ld yeÍfuka yÈis yDohdndO jeks ;;a;ajhka we;s jkakg bvlv jeähs'


frday,a .;ùu wjodkï keoao@

lsisfia;a keye' fldfrdakd jix.; ;;a;ajh;a tlal f,dalh mqrd ud;D urK" <ore urK jf.au wfkl=;a frda. ksid we;sjk urK jd¾;d fjkafka úYd, wNsfhda.hla ú,iska' ta wkqj fldfrdakdfjka jf.au wfkl=;a frda.j,ska oeka Ôú; iqrlaIs; lr .ekSu Tn wm ldf.a;a j.lSula' we;a;gu fldfrdakd frda.Ska i|yd fjku frday,a" fjku jdÜgq fjkalr ;sfnk ksid ta iïnkaOfhka wksh; ìhla we;slr .ekSfï wjYH;djla keye'


wjodku;a tlal lghq;= lrkafk fldfyduo @

fï jk úg rg mqrdu frda.Ska u;=ùfï ;;a;ajhla olakg ,efnkjd' b;ska wm fï wjia:dfj lghq;= l< hq;af;a wjodku wm i;=j ;sfnk nj isysm;a lrñka' ta wkqj ks;ru wm ys;kak ´fk fï ;;a;ajh wmg;a ;sfhkak mq¿jka" wms w,a,k ´fku mDIaGhl fï ffjrih ;ejÍ ;sfnkak mq¿jka lshk udkisl;ajh tlal lghq;= lf<d;a wm iqrlaIs;hs'


fldfydu;a wmg fkdoekqj;aju fï frda.h je<£ we;akï wka whg fndaùu j<lajd.ekSu wfma j.lSula' ta jf.au wmg iudcfha § yuqjk ´fku wfhl=f.ka fï ffjrih wdidokh ùu j<lajd .ekSu;a wm i;= j.lSula' tfia kï l=ula l< hq;= o@ fï /,a, md,kh lr .kakd f;la yels iEu wfhlau ksjfia /£ bkak' Tnj jvd;a iqrlaIs; lrkafka Tfí ksjihs'


w;HjYH fiajd rdcldß w;r'''

w;HjYH fiajd rdcldß i|yd fhduqjk whg f.org fj,d bkak neye'fldfrdakd lsh,d wmg Ôúf;a kj;ajkak neye' wms bÈßhg .uka l< hq;=hs' f.org fj,d b|,d yduf;a uefrkak neye' rfÜ wd¾Ólh lvd jefgkak fokak neye' fïl iunrj hd hq;= .ukla' ta ksid w;HjYH fya;+ka u; t<shg hk wh m<uqfjkau ys;kak ´fk" hï lsis frda. ,laIKhla we;akï lsisfia;a t<shg hkak tmd' fmdä fiu .;shla leiaila we;akï th fkdi,ld yßkak tmd' fudlo frda. ,laIK fkdfmkajd wka wh lrd frda.h /f.k hk jdylfhla njg Tn m;afjkak mq¿jka'ta wh /lshd lghq;= j,g fkdf.dia ksjfia /£ isàu jeo.;a' tys§ ksjeishkaf.ka fjkaj isàu;a jeo.;a' ta jf.au wdh;kh ;=< ksfji ;=< fyd| jd;dY%hla we;sjk fia ilid .ekSu fï fj,dfj wjYHu ldrKdjla'uqL wdjrK ksje/Èj me<£u" w;a fia§u" ógf¾ mr;rh fï foaj,a wms uka;rhla jf.a lsõjd' fï fj,dfj ta .ek jvd;a ie,ls,su;a ùu wjYHhs'


wdh;kh ;=< § uqL wdjrK .e<ùu" tajd wõfõ fõ<Su lsisfia;a fkdl< hq;a;la' Tfí uqL wdjrK fiaÈh hq;af;a ksfjig .sh miqjhs' inka fhdod fyd¢ka fidaod .;a uqL wdjrK wõfõ úh<d .ekSu jeo.;a' tla jrla mdúÉÑ lr bj;a lrk úg mshk iys; li, n÷klg oukak'idudkHfhka Y,H uqL wdjrKhla Ndú; l< yels jkafka meh yhla muKhs' frÈj,ska ilik ,o tajd fyd¢ka fidaod úh<d Ndú; lrkak mq¿jka' frÈj,ska uid .ekSfï § fmdgj,a folla fyda ;=kla Ndú;h fyd|hs' tys§ msg me;a;g j;=r weo.kakd khsf,daka jeks frÈ j¾.hla yd we;=¿ me;a;g j;=r Wrd .kakd lmq froaola fhdod uqL wdjrKh uid .ekSu fnfyúka ys;lrhs'


ìhjkak tmd '''

frda.sfhla nj oek.;a;u" wdY%s;fhla nj oek.;a;u nh we;sfjk tl idudkH fohla' ta;a tlla u;l ;nd .kak' ys; f,v lr.kak tmd' wmg frda. ldrlhg tfrysj igka lrkak kï m%;sYla;sh wjYHhs' ys; lvd jegqfKd;a ta Yla;sh ke;sj hkjd' fmdâvla ys;kak" fvx.=j,g fnfy;a keye' wms m%;sldr lrkafk ixl=,;dj,g' ta jf.au ;uhs fldfrdakd lshkafk;a' wms m%;sldr lrkafk ixl=,;dj,g' ta ksid ìh jkak tmd' l<n, jkak;a tmd' frda.Ska jgd bkak wh ìh fj,d l<n, fj,d ys; f,v lrf.k yDo frda. wjodkula <x lr.kak tmd'Èk 14 la m%;sldr lr,d Tng frda. ,laIK ke;akï ksfjig uqod yefrkjd' t;eka mgka ;j;a Èk 14 la ksfji ;=< ksfrdaOdkh fjkjd' idudkHfhka Èk 10 lg miafi fndaùfï yelshdj wvqhs' ta ksihs frda. ,laIK ke;akï Èk 14 lg miafi ksfjig hjkafk' jeä wdrlaIdjg ;uhs ksjfia isg ksfrdaOdhkh jkak lshkafka'


j.lSï iy.;j ''''

fï ;;a;ajh Tvq ÿjkak fya;=j wfma j.lSï úrys; nj' nqoaê wxY uÕska wdY%s;hka y÷kd.kak l,ska Tn frda.shl= iuÕska iómj lghq;= l<do lshd Tn okakjd' Tn hï fyhlska tjka frda.sfhl=g ñks;a;= 15 lg jeä ld,hla ksrdjrKh ù isáhd kï ta nj Tn okakjd' b;ska nqoaê wxY Tn fidhd tkak l,ska Tng ta .ek oekqj;a lrkak mq¿jka' ta j.lSu Tn i;=hs' f,dju wjodkul we;s fï fudfyd; Tng ta .ek bÈßhg weú;a fi!LH wxY oekqj;a lrkak mq¿jka' Tn fjkqfjka fi!LH ld¾h  uKav, lemùug iQodkï'tksid Tn wdY%s;hl= kï ;ek ;ek frday,aj,g f.dia frday,a ld¾h uKav, wjodkfï fkdoud uyck fi!LH mÍlaIl fyda fi!LH ffjoH ks,OdÍ oekqj;a lrkak'iudchla úÈhg fï jf.a frda.Ska Èydfj je/È fldaKhlska n,k tl keje;aùu wjYHhs' tfyu hfula frda.Skaj wmyiq;djg m;a lrkjd ta wh wka ish¨ fokdgu jvd jroldÍ wh' Tng yels wkaoñka ta whg Woõ lrkak' ta whf. lEu îu .ek fidhd n,kak' w;HjYH foa f.or f.aÜgqfõ fyda t,a,d hkak' wmg fï fj,dfj ;ksju fï igfkka ch.kak neye' Tn lsisfia;a wdidÈ;hka iómhg hkak tmd' wdidÈ;hka fyda wdY%s;hka ksjfia ksfrdaOdhk lghq;= w;r msg; wh f.org .kak tmd' Tn msg;g hkak;a tmd' iduQyslj W;aidy lf<d;a wmg fï ;;a;ajh md,kh lrkak mq¿jka'


m%cd ffjoH úfYaI{ m%shx.d rKisxy

;udrd m;srK