නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ 19 /,a,la fkdjkakg'''


fldúâ 19 jix.;h ksudjk fydavqjdjla olakg fkdue;s ld,jljdkqjl§ f,dal fi!LH ixúOdkh fmkajd fok wkaoug fuu wjdikdjka; ffjrifha ;=kajeks wÈhr 2021 jif¾§ me;sÍu isÿ úh yels njhs'
fldúâ jHdma;sh isÿjk wjodkï uÜgï'''

  • m<uq uÜgfï§ wdidÈ;hka y÷kd .efkkafka ksfrdaOdhk uOHia:dkj,ska muKla jk w;r fuys§ wdidÈ; fmdl=re olakg fkd,efí'
  • fojeks uÜgfï§ tla frda.S fmdl=rla olakg ,efnk w;r thg iSud jQ m%foaYfha muKla we¢ß kS;sh mekùu isÿ fõ'
  • ;=kajeks uÜgfï§ rfÜ úsjO Èia;s%lalj,ska wdidÈ; fmdl=re ìysfjk w;r ta ta m%foaYj,g we¢ß kS;sh mekùu isÿ fõ'
  • isõjeks uÜgfï§ m%cd iïfm%aIKh jk w;r tys§ úúO m%foaYj,ska uq,a iïnkaOhla ke;s frda.S fmdl=re ìysùu isÿ fõ'


fldúâ 19 ;=kajeks /,a, ,nk jir uq,§ meñKsh yels w;r tu ffjrih ±kg;a jvd oreKq úh yels neõ fi!LH wud;HdxYfha udOH m%ldYl chrejka nKavdr uy;d i|yka lrhs' ;=kajeks uÜgfï§ furg ffoksl lghq;= mj;ajd f.k hEu i|yd fi!LH wud;HdxYh úiska fCIa;% 55 la wdjrKh jk kj;u ud¾f.damfoaY ud,djla o y÷kajd § ;sfí''


m<uq wjia:dfõ§ jqK;a fldúâ /,a,la fkdjqK wms'''

Y%s ,xldfõ fldúâ 19 jix.; ;;a;ajh wdrïNfha§ we;a;gu /,a,la jqfKa keye' fldúâ 19 we;a;gu ,xldjg /,a,la fkdjqfKaa Y%s ,xldfõ fldúâ 19 frda. ;;a;ajh uq,a wjia:dfõ§ fyj;a uq,a wÈhr ld,fha§ l<ukdlrKh lsÍu .ek i;=gqodhl m%;spdr ,enqKq ksihs' ld¾h idOl n,ldh úiska frda.Skaf.a iam¾Ylhka y÷kd f.k ksfrdaOdhkh lsÍu" fldúâ 19 jix.; frda. ;;a;ajh fjkqfjka frday,a iQodkï lsÍu iy fi!LH ld¾h uKav, úiska ta fjkqfjka olajk ,o lemùu" uyck;djf.ka ,enqKq iyfhda.h ksid wms f,dalfha fldúâ 19 jix.; ;;a;ajh id¾:lj md,kh l<d wxl 1 rgj,a w;rg tla fjkak mq¨jks'


fldúâ 19 wdidÈ;fhla iqjh ,nd iudc.; jQ miq Tjqkaf.ka frda.h fnda jqfKd;a'''

PCR ( polymerase chain reaction) u.ska  Ribonucleic acid (RNA) mÍlaId l<;a thska 100] la ffjrih ;sfnk ;yjqre lrkak neye'PCR u.ska lrkafka ffjrihg wod, RNA ;sfnkjd±hs mÍlaId lsÍuhs'fldúâ 19 ffjri ;;ajh .ek ;yjqre ùug kï Subgenomic m -RNA mÍlaId lsÍfuka mq¨jks' kuq;a fï ;dCIKh wfma rfÜ keye' fldúâ wdidÈ; nj ;yjqre ùu iuÕ frda.shd yqfol,d lrkjd'

fldúâ 19 wdidÈ;fhla frda.fhka iqjh ,enQ miq ta frda.shdf.ka kej; frda.h iïfm%aIKh fjkafka keye' fï fjkqfjka frda.shdf.ka Èk 10" Èk 14 f,iska PCR mÍCIK isÿ lrkjd' kuq;a PCR mÍlaIKhg jvd m%;sfoay mÍCIdjlska fldúâ 19 wdidÈ;fhla±hs ;yjqre lr .kak mq¨jks'Èk 10 lska muK miqj m%;sfoay (antibody) mÍCIdjla lsÍfuka wdidÈ; ;;ajh ;yjqre lr .kak mq¨jks' iqjh ,enQ frda.sfhl=f.a isref¾ ta fjqkfjka m%;sfoay f.dvkeÕS ;sfnk ksid jYfhka udi yhlaj;a hk ;=re fï mqoa.,hdf.ka frda.h fnda ùula keye'


f;jeks /,a,lska wdrlaIdjg kï'''

fï .ek wjOdkh fhduq lrk rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh úiska y÷kajd § ;sfnk DREAM ixl,amh wkqj wms wfma Ôú; yev .id .ekSu b;du jeo.;a'

D  – Distancing- iudc ÿria:lrKh- ^ógrhla f,iska mj;ajd .;a ÿr óg¾ 1'5 la f,iska fjkia fõ' &

RE  – Respiratory Etiquette Yajik iajia:;djh

A  – Aseptic Technique úIîcyrK ;dCIKh fyj;a úkdä 20 lg jrla ;;amr 20 l ld,hla uoHidr wvx.= úIîc Èhrlska w;a fidaod .ekSu'

M - Mask uqqyqKq wdjrKhka ;j ÿrg;a me<£u


óg wu;rj úfYaIfhka wikSmhla jqfKd;a iudchg ksrdjrkh fkdù iqjh ,efnk f;la ksjig ù isàu" fmdÿ m%jdyk fiajd Ndú; lsÍfï§;a" ck iuQy tla /iajk W;aij wjia:djka l<ukdlrKh fjkqfjka ,nd § ;sfnk fi!LH kS;s Í;s wkq.ukh lsÍug;a u;l ;nd.; hq;=uhs'


uykqjr uy frdayf,a laIqø Ôjfõoh iy wdidok ms<sn|

úfYaI{ ffjoH

ufyaka fld;,dj,


mqkHd pdkaokS o is,ajd