නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

leiaihs fiuhs È.gu ;sfhkjd kï n,ka bkak tmd'''


wdhq¾fõohg wkqj wmf.a YÍrhg m%Odk jYfhkau frda. we;s lrkafka jd;h" ms; yd fiu lsmSfuks' fiu ;;a;ajh Yajik frda. iïnkaOfhka úúOdldr frda.S ;;a;ajhka we;s lrhs' ta leiai" m%;sYHdj" mSki yd weÿu jYfhks' wêl lsúiqï hEu" weia r;=ùu" W.=r lk kdih we;=<;ska lik iajNdjhla oekSu" fidgq Èhr .e,Su" kdiamqvq ysrùu" weiahg yd fn,a, wdY%s;j wj meyeùu" mmqfjka Yíohla msgùu" ysi k<, wdY%s; m%foaYj, we;s jk fõokdj wd§ frda. ,laIK u;= jkafka fiu ;;a;ajh weúiaiSfuks' p¾hd rgdj;a n,mdkjd'''

fiï ;;a;ajh u;=ùug n,mdkafka wfmau iuyr p¾hdjka iy jerÈ wdydr rgdhs' fuu foj¾.fhau .eg¨ ks;ru fiu ;;a;ajh we;sùug n,mdhs' iS;, wdydr È.ska È.gu wdydr fõ,a i|yd tlalr fkd.ekSfuka fuu ;;a;ajh ;rulg md,kh lr .ekSug yelsh' nKavlald" uE lr,a" jïngq wd§ t<j¿ j¾. úfYaIfhkau iS;, wdydr f,i oelaúh yelsh' fujeks t<j¿ rd;%S wdydrhg tlalr .ekSfuka j<lskak' ksÈ jeÍu" ¥ú,s je§u" lu;aj, fyda f.dhï fld< uäk ;ekl§ msÿrej, ldgq Yajikh ùu" ÿï je§u yd ms‚ nEug ,laùu" ijia ld,fha iakdkh lsÍu" whsia l%Sï" YS; l< îu" f;,a neÿï lEu j¾. wdÈh wê Ndú;h yd we;eï T!IO j¾. Ndú;h fiu lsmSug fya;= úh yelsh'

 

je<elaùug ms<sfj;a

fiu lsfmk wdydr iy mdk j¾. Ndú;fhka wE;a jkak' oyj,a 11 miq ù iakdkh fkdlrkak' ijia ld,fha WKq c,fhka weÕ fia§u fkdlrkak' ¥ú,s jÈk ;eka yd tjeks l%shdj,ska ^Wod( ul=¿oe,a leãu jeks& wE;a jkak'


ldgq ;;a;ajh

wid;añl;djka Tng we;s lrkjd kï lu;lg" ù fldgk fuda,aj,g fyda hEfuka j<lskak' bfvdarh ksid ÿyqú,s weúiafik mßirj, .ejiSfuka j<lskak' fkdue;s kï tjeks m%foaYhl weiqr ksrka;rju ,efnkjd kï wmyiq wjia:d uÕ yeÍug fkdyels kï kdih yd uqLh jefik mßÈ wdjrKhla lr.kak' msßisÿ jd;dY%h yels yeu úgu wd>%dKh lrkak' wdydr WKqiqïj ;sîh§u wdydrhg .kak'


ishU,d" .,a ishU,d" ì,sx" f.drld" Ök f.drld" weU/,a,d" wuq wU" foys îu" ldurx.d" fk,a,s wd§ foao kdrx" fodvï" .vq.=vd" W.=/iai" f,uka" wkakdis" f,dú" flduvq jeks m,;=re yd m,;=re hqI Ndú;h iSud lsÍu o fiï ;;a;ajh md,kh lsÍug fnfyúkau iqÿiqh' fujeks m,;=re hqI mdkh o YS;, Èkj, fukau ijia ld,fha Ndú; fkdlsÍu fukau YS; l< j;=r whsia l%Sï melÜ YS;lrKfha ;enQ hï hï lEu j¾. r;a fkdlr Ndú; lsÍu o fiï ;;a;ajh W;aikak ùug n,mdhs'


iqÿiq m%;sldr


 • wmyiq;d we;s jQ wjia:dj, iqÿiq mßÈ ydkais ù isàu ikaiqka ùu yd úfõlh ,nd .ekSu'
 • ÿyqú,s weúiafik l%shdj, ksr; fkdùug j.n,d .ekSu'
 • úh<s bÕ=re yd fld;a;u,a,s l=vq ñY% lr ^ms<sfj<ska 2(1 wkqmd;hg& Wfoa iji Èkm;d mdkh lsÍu'
 • bÕ=re" fld;a;u,a,s yd m;amdv.ï yd ;smams,s ;eïnQ j;=r mdkh lsÍu'
 • úh<s bÕ=re l=vq f;a yekaola f;a lygj,g ñY% lr mdkh lsÍu'
 • bÕ=re" ;smams,s" lgqje,a ngq" m;amdv.ï l<x 2 ne.ska f.k lIdh lr fmrd ó me‚ ìxÿ lSmhla fhdod Wfoa iji w~q fldamamhla muK mdkh lsÍu'
 • wdvf;dav uq,a l<x Nd.hla úh<s .ïñßia weg ;=ky;rla j;=r wjqkai wgla fhdod tlg is÷jd Wfoa jrefõ w~q fldamam Nd.hla ne.ska mdkh lsÍu'
 • fjksje,a .eg" iqÿÆkq' fld;a;u,a,s ;eïnq j;=r Wfoa iji i;shla muK mdúÉÑ lsÍu'
 • weUq,a fodvï hqIj,g iQlsß l=vqlr oud Èklg fo;=ka jrla iaj,amh ne.ska mdkh lrkak'
 • l=Uqre o¿" wuq bÕ=re" ksl o¿" iqÿ Ækq" iuÕ fldgd jKavqfõ ;ïnd hqI ñßld Bg ó me‚ ìxÿ lSmhla oud îug .kak' úh<s leiai iu. fiu ;;a;ajh iukh fõ'
 • WKq j;=r w~q fldamamhla ¨Kq l=vq f;a ye¢ ld,la oud ñY% lr W.=r fia§fuka fiu iu. we;s jk W.=r leiSu iukh fõ'
 • fiu iuÕ we;sjk leiaig weUq,a fodvï biau fïi ye¢ 2 wuq bÕ=re hqI f;a ye¢ 01 iSks f;a ye¢ 01 ó me‚ f;a ye¢ 01 oud ñY% lr jrlg f;a ye¢ Nd.h ne.ska mdkh lrkak'
 • úh<s leiai iu. we;s jk fiug weUq,a fodvï biau fïi ye¢ 02 lmamrj,a,sh fld< hqI fïi ye¢ 01 ñY% lr u|la r;a lr Bg ó me‚ f;a ye¢ 01 ñY% lr Wfoa iji mdkh lrkak'
 • lsúiqï hEu jeämqr we;s fjkjd kï th j<lajd .ekSug lyl=vq" úh<s bÕ=re l=vq iuj ñY% lr f;a ye¢ Nd.hla ó me‚fhka wkd Èklg jrla W.=f¾ yd msg; kdih u; ;jrkak'


wdhq¾fõo ffjoH Oïñld wurfialr


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv