නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

jeäysáhkag yosis wk;=rla isÿjkak ;;a;amrh;a we;s mßiaiuhs jeo.;awehs Th;rï Wi we|la f.kdfj@ wïug we|g k.skak wudre fjhs˜fï YS,d'YS,df.a fï l;dj wyf.k ysgmq uy;a;hd lsõfj wïud mßiaifuka k.Sú lsh,' yenehs jhig hk foudmshka .ek orefjd óg jvd ys;kak ´fk lsh,hs wms lshkafk' f.orÈ jqK;a mdfrÈ jqK;a fjk yÈis wk;=re ksid fï whf. Ôú; lkmsg fmrf,kak ;;a;amrhla we;s' ta ú;rla fkfjhs ksjfia we;s kdk ldurh" ;rmamq fm<" úis;a; ldurfha we;s ghs,a fmd,j mjd jeäysáhkag wk;=re we;s lrk ;ekaj,ska lsysmhla' fï ksid oeka wms ksjfia ,iaik jf.au tys isák wfma jeäysáhkaf.a wdrlaIdj .ek;a ys;kaku ´k ld,hla' fudlo ldrahnyq, cSjs;h;a tlal wms ksjfia /fok ld,h wvqhsfk'

yÈis wk;=re Ôúf;a ´kEu wjOshl we;s fjkak mq¿jka' ta js;rla fkfjhs ´kEu ;eklÈ ´kEu fj,djl§;a we;sfjkak mqJjka' fuys§ orejkag fjk wk;=re iy jeäysáhkag fjk wk;=re jYfhka fldgia follg fnod fjkal< yelshs' jeäysá whg fndfyda wk;=re isÿjkafka úhm;a ùu;a iuÕhs' thg fndfydaúg fya;= jkafk Tjqkaf.a wjhjj, ;sfnk ixfõ§;djh jhia.; ùu iu. ÿn, ùuhs' WodyrK jYfhka wefia fmkSu wvqùu" lka weiSu ÿ¾j, ùu" iam¾Y ixfõokh wvq ùu" w; mfha jdre wvqùu" udxYfmaIS ÿ¾j, ùu hkdoS lreKq fmkajd Èh yelshs' tmuKlao fkdfjhs yÈis wk;=rla isÿùug hEfï§ thg m%;sl%shd oelaùug m%udo ùu;a jeäysáhkaf.a yosis wk;=rej,g fya;=jla' fuf,i we;sjk fndfyda wk;=re j<lajd.; yels wk;=re f,i fmfkkakg ;sfí'

jeäysáhkaa jeàï

jeäysáhka w;r nyq, wk;=rla f,i ksjfia§ jeàï y÷kajdÈh yelshs' úfYaIfhka Tjqka Ôj;a jk ldurfha isg jeisls,shg fyda kdk ldurhg hk .ufka§ mh ,siaid fyda hul meg,S jeàfuka yosis wk;=re isÿúh yelsh' tmuKlao fkdj mä ke.Sug hEfï§ mäh yßhg fkdfmkSu ksid jeàï isÿúh yel' ìu ye,S ;sfnk j;=r fyda f;,a jeks oshr ksido wk;=re isÿúh yelshs'by; i|yka l< ish¨ wk;=re j<lajd.; yels tajd jk w;r l< hq;=j ;snqfKa jeä wjodkhla fhduq lsÍu mu‚' fujeks wk;=rl§ jeäysáfhl=f.a wiaÓ n.ak we;sjk w;r bka fndfyduhla Wl=,a ykaÈfha n.ak f,i;a" fld÷ weg fma,sfha yd ue‚la lgqfõ n.ak f,i;a we;sjsh yels w;r thg fya;= jkafka Tjqkaf.a YÍrfha nr wk;=rloS by; ia:dk fj; jeä jYfhka fhduq ù ;sîuhs' 

ksok ldurfhaoS jk wk;=re

jeäysáhkaf.a ksok ldur fyd¢ka wdf,dalh iy jd;dY%h ,efnk mßÈ ilid.ekSu l< hq;=h' tfia lsÍfuka úh yels wk;=re fndfydauhla j<lajd.; yelsh' úÿ,s wdf,dalh .ek l;d lsÍfï§ tys iaúp jeäysáhkag <Õd úh yels mßÈ ilid .ekSu jeo.;ah' tajd Tjqkaf.a ksok we|g iómfha ;sîu jvd;a iqÿiqh' Bg wu;rj ksjfia Ôj;a jk jeäysáhkaf.a ksok ldurh iy Tjqka ksrka;rfhka Ndú; lrk jeisls,sh fyda kdk ldurh w;r ÿr wju ùu;a tu ud¾.h ndOlj,ska f;drj ;eîu;a wjYH fõ' mähla ke. fyda mähla nei hEug ;sfhk ud¾. Tjqka ioyd lsissúfgl;a iqÿiq fkdfõ'

ldurfha ksok we|

jeäysá whg ksod.ekSu i|yd ilid we;s we| Tjqkaf.a oKysig jvd my< ùu wjYH jkafka wef​|ka neiSfïoS we;s úh yels wk;=re j<lajd.ekSu i|ydh' 

ksok ldurfha fmd<j iy kdk ldurfha fmd<j

Tjqka isákd ldurfha iy Tjqka Ndú; lrk kdk ldurh i|yd r*a ghs,a j¾.hla Ndú; lsÍfuka wk;=re fndfyduhla j<lajd.; yelsh' tfia;a fkdue;skï isfuka;s leg ghs,a j¾.hla Ndú; l< yelsh' tys we;s leg iajNdjh ksid ,siaid hdu j<lhs' fudjqka Ndú; lrk kdk ldurfha fyda jeisls,sfha flduâ tl fudjqkag Ndú; lsÍug myiq Wilska ielish hq;= w;r ta wi, ì;a;sfha wdOdrlhla ;sfnkjdkï Tjqkag ke.sàfïoS iy jdäùfïoS jvd;a myiq fõ'

jeäysáhkag ;sfnk fnda fkdjk frda. ksid we;sjk wk;=refndfyda jeäysáhkag jhia.;ùu;a iu. wêl reêr mSvkh" wvq reêr mSvkh" Èhjeähdj jeks frda. ;;a;ajhka we;s fõ' fujeks fya;=ka ksid yÈis yDohdndO we;s ùu fyda wd>d; ;;a;aj we;sùu úh yelsh' tu ksid jeäysáhkag jk wk;=re j<lajd.ekSfï§ Tjqkaf.a YÍrfha ;sfnk fnda fkdjk frda. md,kh lr.ekSu;a jeo.;a fõ'

wk;=re j<lajd .ekSu

jeäysáhka ksod.kakd ldurj, fmd<j ,siaikiq¿ fkdjk f,i ilid.ekSuf;,a j¾. fyda Èhr j¾. fmd<j u; m;s;ùu j<lajd.ekSuTjqkaf.a ksok ldur j, fmd<j u;g frÈ fyda fj,ajÜ j¾.fha nquq;=reKq Ndú; lsÍujeäysáfhl= jeàfï§ thg n,md we;af;a l=uk fya;=joehs fidhdne,Su iy th ffjoHuh ldrKdjlakï ta i|yd m;sldr ,ndoSu'

 fkdl< hq;af;a

jeäysáhka jeàfuka jk wk;=rej,§ isÿjk n.ak i|yd foaYSh m%;sldr j,g fhduqùfuka wiaÓ iqj ùu m%udo ùfï .eg¨ we;súh yelsh' tjeks wjia:dj,§ frda.shdf.a ;=jd, we;sùu" ksjqfudakshd ;;a;aj we;sùu" kyrj, f,a leá we;sùu" fmky¿ wjysr ùu úhyels neúka ;;a;ajh nrm;, úh yelsh'

l< hq;af;a

jydu ksis ffjoH m%;sldrj,g jeäysáhka fhduqlrñka wjYH Y,Hl¾u fyda ffjoH m%;sldr läkñka ,ndoSug ie,eiaùuhs' tfia lsÍfuka jeäysáhkaf.a Ôú;fha uq,a l%shdldÍ;ajh Tjqkag ,ndÈh yelsh'jyd l< hq;af;awk;=rg ,lajQ jeäysáhd frday, fj; f.khdfïoS iafg%p¾ tlla Ndú; lsÍug yelskï th b;d jeo.;a fõ' tfia fkdlsÍfuka isÿjkafka iqIqïkdjg ydks isÿùuhs' túg m;sldr lsÍu wmyiq fõ' wo jkúg fndfyda rcfha frday,aj, yÈis wk;=re wxYfhka iy úl,dx. wxYfhka wia:s n.ak i|yd m%;sldr iy Y,Hl¾u isÿjk neúka ta i|yd fhduqùu jvd;a jeo.;a fõ' wk;=rloS wiaÓ n.akhla isÿjqj;a ke;;a thg uq,a jQfha l=uk ldrKhlaoehs oek.ekSu i|yd fyda ffjoH Wmfoia fj; jeäysáhkaa fhduq l< hq;q fõ'


fcHIaG lÓldpd¾h
wiaÓ yd úl,dx. Y,H ffjoH úfYaI{
pkaok lreKd;s,l
fld;,dj, wdrlaIl úYajúoHd, frday,

yßka§ ,shkf.a