නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

jeiafika miafi mqxÑ megõ f,vj,ska fír.kakjeiafika miafia mqxÑ megõ f,vfjkafka  wehs@jeiai;a iu. tk c,.e,Sï ksid wfma orejka fndfyda f,v frda.j,g f.dÿre fjkjd' ta ksid jeiafika" .x j;=frka miqj orejka m%fõiï lr .ekSu b;du jeo.;a' we;a;gu jeiafika miqj orejka f,v fjkafka wehs@jeiai iu. fmd<j u;=msg ;sfnk le<s li," ldKq iy jeisls,s moaO;s fia§ f.dia c,h wmú;% fjkjd' mßirfha Ôj;afjk i;=kaf.a wiQÑ;a c,hg tl;= fjkjd' fï wmsßisÿ c,fha orejka .ejiSu ksid úúO f,v frda.j,g f.dÿre fjkjd' c, .e,Sulska miq ,efnk c,h mdkhg fyda fjk;a lghq;=j,g fhdod .kak iqÿiq keye'

● mdpk ;;a;ajhka

Isf.,a,d ( shigella )nelaàßhdj ksid orejka rla; w;Sidrh ;;ajhg f.dÿre fjkak mq¿jka' jeisls<s moaO;s fia§ c,hg tl;= jqkdu B flda,dhs ( E Coli ) nelaàßghdj c,hg tl;= ù orejkag mdpkh jf.au frda.S orejkaf.a wiQÑ u.skq;a tu ;;ajh ;j ;j;a me;sfrkak mq¿jks'

ó WK we;s fjkak;a mq¿jka

wfma fmd<j u;= msg óhka" W!reóhka jeks lDka;lhkaf.a u< uq;% c,hg tl;= fjkjd' iuyr úg isref¾ lemqula ;snqfkd;a" tfyu ke;akï wmsßisÿ c,fhka uqyqK fia§u" lg fia§u ksid f,mafgdaia mhsfrdaisia ( leptospirosis ) nelaàßhdj isrerg we;=¨ fjkjd' l=vd orejka j;=r msreK ia:dkhkays ls%vd lsÍu fyda .ejiSu ksid f,mafgdaia mhsfrdaisia  frda. ldrlhka YÍr.; ùug bv ;sfnkjd'

fï nelaàßhdj isrerg we;=¨ ù îfc!IK iufhka miqj frda. ,laIK we;s fjkjd

• isrerg iS;, ±kS WK we;s ùu  

• ysiroh

• uq;%d msgùfï wvq ùu

• weia r;= ùu

• isrer ly ùu

jeks frda. ,laIK we;s fjkak mq¨jks'

ó WK nrm;, wehs@

ó WK we;s ùug fya;= ldrl nelaàrhdj isrerg we;=¨ ùu ksid jl=.vq" wlaudj iy yDoh jia;=jg mjd n,mdkak mq¿jka' we;eï úg urKh mjd isÿúh yelshs'ó WK frda.sfhl=f.a oelsh yels frda. ,laIKÈk lSmhla mj;sk WKT¿fõ lelal=u;on, f,i isref¾ fõokdjweia r;= ùufujeks frda. ,laIK we;s jqk;a fndfyda fokla th idudkH ffjri WK ;;ajhla f,iska i,ld jeäÿr m%;sldr ,nd .ekSug Wkkaÿ fjkafka keye' uq,a Èk lSmh ;=< ieneúkau olakg ,efnkafka idudkH WK frd.sfhl=f.a ,laIKhs'

ó WK ksid we;s fjk oreKq ;;ajhka

Tn ó WK ;;ajh .ek fkdi,ld isáfhd;a thska we;s fjk m%;súmdl b;du oreKq úh yelshs

• kdifhka reêr jykh ùu

• jl=.vq wl¾ukH ùu ksid uq;%d msgùu wvq ùu

• wlaudj bosó  ixl+,;d we;sùu

• fud<fha mgl bÈóu

• yDohjia;=fõ frda. we;s ùu

by; ;;ajhg ñ WK frda.sfhl= m;a ùfuka miq m%;sldr ,nd §u myiq ke;' ndysr iy wNHka;r f,a jykh jeks ;;ajhg m;a jQ miqj m%;sldr lsÍu wmyiq neõ ienE jqk;a fndfyda frda.ska wdfrda.HYd,djlg we;=¨ fjkafka fujeks nrm;, frda. ,laIK u;= jQ miqjhs' ta ksid frda.shdg m%;sldr ,nd §fï§ ffjoHjrhd;a wmyiq;djhg m;a fjkjd' tneúka Tfí ksjfia ljqreka fyda Èk ;=klg jvd WK frda. ;;ajfhka miq fjkjd kï <Õu ;sfnk frday,g we;=,;a ù m%;sldr ,nd .ekSu b;du jeo.;a'

msßisÿ c,fhka fvx.= WK

c,h nei hk ld,h;a wjodkï' c,h nei hk úg msßisÿ c,h ;ekska ;ek b;sß fjkjd' thska fvx.= uÿrejd ì;a;r odkjd' jeiafika miqj fvx.= me;sßu fõ.j;a fjkjd'

 fvx.= frda. ,laIK

• osk lSmhla mj;sk WK

• weÕm; fõokdj

• jukh iy Tlaldrh

• WK neiSfuka miqj we;sjk nfâ lelal=u

• isref¾ r;= meye m¨ ±óu

• ùÿreuia fyda újr ia:dkhkays isÿ jk reêrjykh fyj;a fvx.= rla;md; ;;ajh

fvx.= frda.h ;yjqrej y÷kd .ekSug mÜáld ms,sn|j reêr mÍlaIK jd¾;djla iy wekaácka jd¾;djka ,nd .ekSu isÿ fjkjd'ta ksid orejdg Èk ;=klg jvd WK ;sfnkjd kï ffjoHjrhdf.ka Wmfoia ,nd .kak' idudkH merisgfuda,a yer orejdg weiams%ka ldKavfha ( NSAID ) T!IO ,nd §u lsisÿ úfgl l< hq;= keye' merisgfuda,a ,nd Èh hq;af;ao orejdf.a nrg iß,k ud;%djlska meh yhlg jrla muKs' weiams%ka ldKavfha T!IO ksid reêrjykh ;j;a oreKq w;g yefrkak mq¿jks'

jeis iufha§ m%;sYla;sh f.dv k.d .ekSu jeo.;a

• jeis ld,fha§ c,h mdkh lrkjd kï WKq lr ksjd .;a c,h mdkh lrkak

• t<j¨ iy m<;=re wuqfjka wdydrhg .ekSfuka j,lskak

• msiQ wdydr  jid ;nkakta jf.au jeäysáhka jeis ld,fha§ l=Uqrg nyskjd kï ó WK ;;ajfhka mQ¾j wdrlaIdj i|yd ,nd fok  T!IO ,nd.kak'

tajd Tn m%foaYfha ;sfnk fi!LH ffjoH ks<Od¯ ld¾hd,fhka fyda uyck fi!LH mÍlaIlf.ka ,nd .kak mq¿jks' doxycycline kï ó WK lr,a i;shlg fol ne.ska i;s y;rl ld,hla mdúÉÑ lrkak' fj,a jev wdrïNhg i;shlg fmr isg fuu T!IOh ,nd .kak'

ffjoH risl i|rejka l=,;s,l
<ud frda. WxYh
l=,shdmsáh uq,sl frday,

mqkHd pdkaoks o is,ajd