නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

මුත්‍රා කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට එක නොකර දරාගෙන සිටීමත් මුත්‍රාශ පිළිකාවට හේතුවක්uq;%dYh iïnkaO ms<sld .ek l:d lsÍfï§ ldka;djkag idfmalaIj msßñ mqoa.,hkag uq;%dYh iïnkaO ms<sld je<£fï jeä wjOdkula ;sfnkjd' Y%s ,xldj iïnkaO ixLHd f,aLk iïnkaOfhka n,k úg msßñ mqoa.,hka  úis fofkl=g idfmalaIj tla ldka;djla uq;%dYh iïnkaO ms<sld ;;ajhkag f.dÿre ùug bv ;sfnkjd' ngysr rgj,§ fï ;;ajh msßñka fofofkl=g tla ldka;djla f,iska jd¾;d fjkjd'

• msßñkag jeä wjodkula ;sfnkafka wehs@

” ÿïmdkh

ldka;djkag idfmalaIj n,k úg msßñkaf.ÿïmdkh b;du by<hs' ta jf.au wl%sh ÿïmdkh (Passive smoking& fyj;a ÿïmdkh lrk mqoa.,hka ksid ÿug ksrdjrkh jk Woúhg;a uq;%dY ms,sld we;s ùfï wjodkula ;sfnkjd' ieñhd ÿïmdkh lrkafka kï ìß|" orejka iy tlg Ôj;a fjk idudðlhkag uq;%dY ms,sldjla we;s ùfï wjodkula ;sfnkjd'

” wys;lr ridhkhka

/lshdfõ iajNdjh;a ms<sld ;;ajh we;s ùug n,mdkjd' frÈ ms<s" iïNdKav" ysiflia ieliSu iy rn¾ wdY%s; l¾udka;hkays ksr; msßia w;r;a uq;%dY ms<sld we;s ùug wjodkula ;sfnkjd'

” ysiflia j¾K .ekaùu iy vhs lsÍu

ysiflia j¾K .ekaùu iy vhs lsÍu;a uq;%dY ms<sld ;;ajhka we;s ùug fya;=jla' 2002 jif¾ uyd ì%;dkHfha wOHkhlg wkqj ;U j¾Kfhka ysiflia j¾K .ekajQ mqoa.,hka w;r uq;%dY ms<sld je,£fï jeä wjodkula fmkS .shd'fuu /lshdjka ridhksl øjH iu. iïnkaO;djhla olajkjd' tjeks jD;a;Skays ksr; msßia ojfia jeä fõ,djla ridhkhkag ksrdjrkh ùu uq;%dY ms<sld ;;ajhka we;s ùug fya;=jla'

;j;a fya;=

² m%udKj;a mßÈ c,h mdkh fkdlsÍu

² uq;%d nr ord f.k isàu

wdydr j, ;sfnk ms,sld ldrl mßjD;a;Sh l%shdj,sfhka miqj uq;%d iu. msgfjkjd' m%udKj;a mßÈ c,h mdkh fkdl< úg ms<sld ldrlhka uq;%dYfha jeä ld,hla /£ ;sfnkjd' wms fndfyda fõ,djg uq;%d lsÍu wjYH jQ úg th ord f.k isák úg ms,sld ldrl jeä idkaøKhlska hqla;j jeä fõ,djla uq;%dYfha /£ ;sîu;a uq;%dY ms,sld we;s ùug fya;=jla'

• uq;%dY ms<sld ;;ajhka yªkd .ekSu

² uq;%d iu. reêrh msgùu fyda uq;%d mÍlaIKhlska   miqj ,nd .;a jd¾;dfõ reêr ffi, ;sîu'

² uq;%d lsÍfï wjYH;djh we;s jydu uq;%d lsÍug isÿ ùu'

² uq;%d nr ord .; fkdyels ùu'

² uq;%d msg lsÍfuka miqj;a uq;%d b;sß ù we;s nj oekSu'

² uq;%d oeú,a,

² ks;r we;s fjk uq;%d wdidok

• uq;%dY ms<sldfõ j¾Okh iu. we;s fjk ;j;a ,laIK

uq,a ld,fha§ há nv m%foaYfha oefkk fõokdj uQ,sl ,laIKhla' idudkHfhka há nv m%foaYfha we;s lelal=u uq;%d msg jqk miqj wvq fjkjd' kuq;a uq;%dY ms<sld ;;ajhl§ uq;%d msglsÍfuka miqj fõokdj jeä fjkjd'ms<sld ksid jl=.vqfõ isg tk uq;%d jdyskS wjysr ùu ksid  b<m; m%foaYfha oefkk fõokdj;a uq;%dY ms<sld frda. ;;ajh W;aikak fj;au we;s fjk ;;a;ajhla'

• uq;%dYh ms<sld ;;ajhka i|yd mÍlaIK

UFR tfyu ke;akï Urine Full Report wms uq,skau frda.shdf.a iïmQ¾K uq;%d mÍlaId jd¾;djla ,nd .kakjd' fï u.ska frda.shdf.a uq;%dj, meyeh" uq;%d iu. we;s r;= ffi, iy ierj ffi, jeks foaj,a .ek mÍlaId lrkjd' r;= ffi, y÷kd .;fyd;a ;j;a mÍlaIK fjkqfjka fhduq lrkjd'

” w,ag%d ijqkaâ ialEka (Ultra sound- KUB)  mÍlaIdj uq;%dYfha we;s ms,sldj fikaáógrhlg jvd jeä kï fï ialEka mÍlaIKfhka yªkd .ekSug mq¿jks' kuq;a ms<sldfõ m%udKh Bg jvd wvq kï ialEka mÍlaIKfhka y÷kd .ekSug neye'

cystoscopy mÍlaIKh

uq;%d iu. reêrh msgfjkjd kï wksjd¾fhkau cystoscopy mÍlaIKh isÿ l< hq;=hs' thska uq;%dYfha mj;sk ms<sld w,ag%d ijqkaâ ialEka mÍlaIKhg fkdfmfkk ;;a;ajhka cystoscopy u.ska y÷kd .ekSug mq¿jksCT (computed tomography scan ) ms<sldj uq;%djdyskSj,g iïnkaO ;snqfKd;a CT ialEka mÍlaIdjla wjYH fjkjd.

ms<sldj uq;%dYh we;=<; u;=msg isúfha msysá úg úlsrK m%;sldr ,nd §u

^ 1 & urothelial carcinomasas uq;%dY ms<sldjTransitional cell carcinom  uq;%dY ms<sld w;ßka 90] lau fï j¾.hg we;=<;a' ms<sldj uq;%dYh we;=<; u;=msg isúfha msysgd ;snqfKd;a th uq;%d ud¾.h ;=<ska lmd bj;g  (TURBT) .kakjd' fuu fldgia mÍlaIKd.dr hjd ,nd .kakd jd¾;dj wkqj miqúmrï isÿ lrkjd' frda.shd .ek wjqreÿ oyhla miq úmrï lrkjd' m<uq wjqreoafoa udi ;=klg jrla frda.shd  cystoscopy   mÍlaIKhg fhduq lrkjd' fï ld,fha§ kej; ms<sldjl j¾Okhla .ek i|yka fkdjqfKd;a fojeks wjqreoao ;=< udi yfhka yhg frda.shd  cystoscopy   mÍlaIKhg Ndckh lrkjd' Bg miqj iEu jir wglau wjqreoaolg jrla frda.shd cystoscopy mÍlaIKhg Ndckh mÍlaId lrkjd' wjqreÿ oyhl ld,fha§ kej; ms<sld .ek jd¾;d fkdjqfKd;a wfma miqúmrï lsÍu kj;ajkjd' yÈisfha fyda ms<sld .ek jd¾;d jqfKd;a uq,ska jf.au ms<sld fldgi Y,H l¾uhla u.ska bj;a lr,d kej;;a uq,ska wkq.ukh l< mßÈ jir oyhla mqrdu miqúmrï lsÍu isÿ fjkjd' udxY fmaYs olajd me;sreK uq;%dY ms<sld fjkqfjka ,nd fok m%;sldr l%u folla ;sfnkjd'

úlsrK m%;sldr yd Y,H l¾u m%;sldr

^ 2 & ms<sldj uq;%dYfha wNHka;r udxY fmaYs olajd me;sÍu mÍlaIKd.dr jd¾;dj wkqj ms<sldfõ me;sÍu wkqj úlsrK j,g wu;r fyda m%udKj;a fkdjk úg Y,H l¾u u.ska isÿ lrk m%;sldr fj; fhduq ùug isÿ fjkjd' ms<sldj uq;%dYh wNHka;rfha udxYfmaYs olajd me;sÍ ;snqfKd;a uq;%dYh bj;a fldg uq;%d jdyskS nvje,l fldgilg iïnkaO lrkj'

^ iieostomy& msgfjk uq;%d tl;= ùug ta ia:dkhg iïnkaO lrñka u,a,la iú lrkjd' fïjd bj;alsÍug isÿ fjk ksid th frda.shdg lrorhla'ta jf.au fï wiqrK ñ, wêlhs'ms<sld frda. ;;a;ajfha§ wms Y,H l¾uhla u.ska uy nvje, fyda l=vd nvje, w;r uq;%d jdysŒ folu iïnkaOlrñka w¨‍;a uq;%dYhla ilia lrkjd frda.shdg nghla oud uq;%d meh y;rlg jrla bj;a lrkj'

Squamous carcinoma uq;%dY ms<sld  Schistosomiasis  kue;s mrfmdaIs;hd ksid;a uq;%dY ms<sld we;s ùug yelshdjla ;sfnkjd' ol=Kq wm%sldkq l,dmfha jdih lrk fuu mrfmdaIs;hd wdidokh jQ úg uq;%dYfha ì;a;r oeóu isÿ fjkjd' fï ì;a;r u.ska ;j;a mqoa.,hka wdidÈ; ùu ksid ms<sld ;;a;ajhla we;s fjkak mq¿jka' Y%S ,xldfõ kï ;ju fïS Schistosomiasis mrfmdaIs;hd .ek jd¾;djka keye'fndÜiajdkd jeks m%foaYhkays§ fuu ms<sld frda.Ska isák w;r ixpdrlhka u.ska frda. ;;a;ajh iïfma%IKh ùug mq¿jka' fuu j¾.fha uq;%dY ms<sld w;ßka 8] l muK fï >khg whs;shs' fï frda.Skag;a úlsrK m%;sldr fyda Y,Hl¾u m%;sldr ,nd fokjd'

Adenocarcinoma

2] la muK frda.Ska fï fldgig whs;shs' uq;%d iu. reêrh msgùug wu;r fiu" fij, jeks >k ødjKhla ksl=;a fjkjd' túg uq;%dYh bj;a lsÍfï Y,Hl¾u u.ska iy úlsrK m%;sldr ,nd §u isÿfjkjd'

uq;%dY ms<sldjlska m%fõiï fjkafka fldfyduo@

fyd¢ka c,h mdkh lrkak ridhksl øjHj,g ksrdjrKh jk Woúh fi!LHdrlaIs; wdjrK^ w;a wdjrK" nQÜia jeks im;a;= & Ndú; lrkak'ÿïmdkfhka ÿria fjkak' fï wkaoñka Tfí Ôjk rgdj ilia lr .ekSu u.ska uq;%dY ms<sldjlska wdrlaId ùfï yelshdj Tng ;sfnkjd'


ckH uq;% Y,H
úfYaI{ ffjoH
uydpd¾h ta' hQ' î' fm;shdf.dv
fmardfo‚h YslaIK frday,

mqkHd pdkaokS o is,ajd