නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

iEu j,smamq ;;a;ajhlau wmiaudr frda. ;;a;ajhla fkdfõwmiaudrh ^Epilepsy &iakdhq iïnkaO frda. ;;ajhla' ñksia fud<h lKaäld follska iy w¾O f.da, follska iukaú;hs' fuu jHqyh iakdhq ffi,  ^ kshqfrdak & ñ,shk .Kklska iEoS we;' tu iakdhq tlsfkl w;r úoHq;a ix{d u.ska ikaksfõokh lrkjd' tu ikaksfõok ls%hdj,sh u.ska wfma Yßrfha pd,l ls%hdldÍ;ajhka we;s fjkjd' fuu ikaksfõok ls%hdj,sfha we;s fjk fjkialï ksid j,smamq ;;ajhla we;s úh yel' ´kEu mqoa.,fhl=g Ôú; ld,fha§ wmiaudr ;;ajhla we;s fjkak mq¿jks' l=vd orejkag iy jhi wjqreÿ 65 blaujQ jeäysáhkag;a je,f|k yelshdjla ;sfnkjd' iEu mqoa.,hka ish fofkla w;rg tla wmiaudr frda.sfhla jd¾;d ùfï iïNdjH;djhla we;' iEu j,smamq ;;ajhlau wmiaudr frda. ;;ajhla fkdjk w;r j,smamq fyj;a Fit ;;aj folla fyda jeä .Kkla we;s ùu wmiaudr frda. ;;ajhla f,i ie,fla'

wmiaudrh we;s ùug fya;=

• cdkuh idOl

• fud<fha jHqyuh fjkialï 

• fud<hg úIîc we;=¨ ùu ksid we;s fjk m%odyhka ^ meningitise &

 • mßjD;a;sl ls%hdj,sfha  ^ metabolism & we;s fjkialï

• ffjoH úoHdj fld;rï ÈhqKq jqk;a nyq;rhlf.a wmiaudr ;;ajhg n,mdk fya;= y÷kd .ekSu wmyiqhs'

wmiaudr ;;ajhla y÷kd .kafka fldfyduo@

j,smamq ;;ajhla we;s jqk muKskau th wmiaudr ;;ajhla úÈyg y÷kajkak neye' újO fya;=ka ksid j,smamq ;;ajhka we;s fjkak mq¿jka'

 • ;o WK

 • wêl nv.skak fyda uykaish

 • udkisl lïmkh fyda fjfyi

 • ksÈ ueÍu

wmiaudr ;;ajhla nj y÷kd .ekSu i|yd EEG  (electroencephalogram  ) iy fud<fha ialEka mÍlaIdjka isÿ lrkjd'

wmiaudr frda. ;;ajh we;s jQ úg wms olsk frda. ,laIK lSmhla ;sfnkjd'

 • isys uo .;sh

 • o; lg mQÜgq ùu

 • YÍrfha widudkH p,k iy yeÕSï ±kSï we;s ùu

 • fiu msg úu

 • fkd±kSu u, uq;% msgùu 

wmiaudr ;;ajh ksid cSú; wjodula we;s úh yelso@

isysh t,eöulska f;drj isÿ fjk wmiaudrh È.= j,smamqj ^ status Epictetus & hkqfjka ye¢kafjkjd' fujeks ;;ajhla we;s ù isÿ fjk isys uq¾Pdj ksid ;djld,slj fud<hg Tlaiscka iemhSu wjysr fjkjd' fï ;;ajh wLKavj we;s ùu Ôú;hg wjodkula úh yelshs'

wmiaudr ;;ajhka we;s fjk úg mQ¾j ksñ;s ;sfnkjdo@

ksYaÑ; fmr frda. ,laIK keye' kuq;a iuyr frda.Skag j,smamq ;;ajh we;s ùug fmr hï lsiss ±kSula we;s fjkjd'

wmiaudr ;;ajhla we;s jqfkd;a l< hq;= foa fudkjdo@

 • ikaiqka jkak

 • wk;=rej,ska orejd wdrlaId lrkak

 • ysig isÿ fjk ydks je,elaùug mshjr .kak

 • f., isrúh yels hula we;akï bj;a lrkak

 • j,smamq ;;ajh wjika jQ miq frda.shd jï we,hg yerùu iqÿiqhs' túg Tjqkaf.a uqLfhka .,k fiu iy Y%djhka msg;g .e,Su ksid Yajik ud¾.h wjysr úula isÿ fkdfõ

 • j,smamq ;;ajhl§ .eiaiSï nf,ka keje;aùug W;aidy fkdlrkak'

• j,smamq ;;ajh bfí iqj ùug bv yßkak úkdä myla jeks ld,hl§ iqj w;g yerefka ke;akï <.u ;sfnk frday, fj; /f.k hEu wksjd¾fhkau isÿ úh hq;=hs' jydu frday,g f.k hEu i|yd ±ka 1990 .s,ka r: fiajdfõ Wmldr ,nd .kak mq¿jks'

lgg yekaola §u fkdl< hq;=hs'

wmiaudr frda.Skaf.a o;" lg mQÜgq fj;ehs hk wksh; ìh ksid fndfyda fofkla frda.shdf.a lgg yekaola tfyu ke;akï weÕs,a,la we;=¨ lrkjd' fuh lsisfia;au fkdl< hq;=hs' frda.shd weÕs,a, ;Èka ymkak mq¿jks' tA jf.au yekao ;Èka ymk úg o;a " ;,a, ;=jd, ù f,a .e,Sula isÿ ùug bv ;sfnk w;r .e,jqk o;a iy reêrh ksid Yajik ud¾.h wjysr ùug;a bv ;sfnkjd'

wmiaudr frda. ;;ajh iqj lrkak mq¿jkso@

Tõ' b;du myiqfjka mq¿jks' frda.h ukdj md,kh l< yels T!IO ;sfnkjd' frda.Skaf.ka 50 ] la muK tla T!IO j¾.hlska muKla iqj lrkak mq¿jks' wjqreÿ folla muK ld,hla wms T!IO ,nd fokjd' t;ekska miqj T!IO keje;aùu ms,sn|j idlÉPd isÿ lrkjd' T!IO keje;aùu b;d fiñka udi .Kkla ;=< isÿ lrk lghq;a;la' lsisu úfgl§ ffjoH Wmfoia fkdue;sj T!IO keje;aùu fyda fjkia lsÍu frda.shdf.a Ôú; wjodkug mjd fya;= fjkjd'

frda.Skaf.ka 30] la muK T!IO fjkqfjka m%;sfrdaë;djhlla ^ drug resistence & olajkjd' T!IOj,g m%;spdr olajkafka ke;s wmiaudr frda.ska fjkqfjka úúO m%;sldr ;sfnkjd' fud<fha wêls%hdldÍ iakdhq ffi, y÷kd f.k tAjd úikaê lrk Y,H l¾u isÿ lrkjd' kuq;a tjeks Y,H l¾uhla fjkqfjka tlajru fhduq fjkafka keye' frda.sfhla iïnkaOfhka tjeks ;SrKhla .ekSug fmrd;=j wms ffjoH lKavdhula úiska tA .ek mQ¾j úYaf,aIkhla isÿ lrkjd'

we;eï wmiaudr ;;ajhka md,kh lsÍfï wdydr rgdjka ;sfnkjd' th (ketogenic diet) kñka ye¢kafjkjd' kuq;a tjeks wdydr md,khla frda.sfhl=g wkq.ukh lsÍug kï ffjoHjrfhl=f.a Wmfoia iy wëlaIkhla hgf;a muKla isÿ úh hq;=hs'

óg wu;rj pacemaker jeks Vagus nerve stimulater WmdxÕ iú  lsÍu;a isÿ fjkjd'frda.Skaf.a md¾Yjfhka isÿ fjk jerÈ;a ;sfnkjd'fndfyda frda.Ska hï iqjhla ,enqkdg miqj idhkhg iïnkaO fjkafka keye' ta jf.au Tjqka úúO wê úYajdi u; hefmkjd' fldäúkhla yQkshula tfyu ke;akï ÈIaáhla jf.a ñ:Hdjka yUd hñka T!Iëh m%;sldr fj; fhduq fjkafka keye' tA ksid frda.shdf.a frda. ;;ajh iqj lsÍu wmyiqhs'

wmiaudr frda.sfhl=g .=Kd;aul Ôú;hla .; lrkak neßo@

lsisu .eg¨jla keye' mdi,a orefjla kï mdi,a hkak' jeäysáfhla kï iSñ; /lshdjka lSmhla yer ^ mshdir ks<OdÍ" .sks ksjk Ng jeks & ;uka leue;s /lshdjla lrkak wjir ;sfnkjd' újdyhg orejka ,nkak' uõlsß fokak' lsisu ndOdjla keye' b;sydih ;=< ne¨fjd;a lS¾;su;a mqoa.,hka w;r;a wmiaudr frda.Ska isáhd' cq,shia iSi¾" ,shkdfvda vd úkaÑ" î f;dajka" wmiaudr frda.Ska jqk;a thska Tjqkaf.a .=Kd;aul njg lsisu n,mEula we;s jqfka keye' 

orejd wmiaudr ;;ajfhka miqfjk neõ mx;sfha .=re;=ñh úiska y÷kd .kakd wjia:djka ;sfnkjd' mdvug weyqï lka fkd§' idudkH yeisÍu fjkia orejka ;=< wmiaudr frda. ,laIK ;sfnkak mq¿jka' tA jf.au Tfí orejd wmiaudr frda.S ;;ajhl isákjd kï tA .ek mx;s ndr .=re;=ñh ±kqj;a lsÍu fouõmshkaf.a j.lSula' 

wmiaudr frda. ;;ajhg ìhla fyda ,eÊcd ùu wkjYHhs' Tfí fyda orejdf.a frda. ;;ajh ksy~j iÕjd isákak tmd' Tn iu. iómj iïnkaO msßia tA .ek ±Kqj;a lsÍu orejdg frda. ;;ajh we;s jqk úg w;=re wk;=re ùug ;sfnk wjia:djka tA ksidu u. yefrkq we;s'

cd;sl wmiaudr tAllh u.ska wmiaudr frda.Skag i,ik fiajdjka .ek'

fld<U cd;sl frday,g wkqhqla;j msysgd ;sfnk cd;sl wmiaudr tallh u.ska ´kEu frda.sfhl=g wjYH m%;sldr jf.au ffjoH mÍlaIK fjkqfjka myiqlï ;sfnkjd' ndysr frda.S wxYhg iïnkaO ùfuka miqj wjYH úfYaI{ fiajdjka ,nd .kak mq¿jka' tA jf.au EEG , MRI ialEka jeks mÍlaIK iy Y,H l¾u mjd fuu tallh u.ska ,nd fok fiajdjka w;r ;sfnkjd'

<ud iakdhq úfYaI{ ffjoH ixch m%kdkaÿ uy;d
W;=re fld<U YslaIK frday, iy cd;sl wmiaudr tallh

mqkHd pdkaokS o is,ajd