නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

2021දී පිරිමි ආසාදිතයන්ගේ වැඩිවීමක්wkdrlaIs; ,sx.sl weiqr fomd¾Yajhgu úsKlrhs

i;a;aj yd udkj m%cdj w;r ,sx.sl lghq;= fjkqfjka jQ wjYH;djh idudkH ixisoaêhla' kuq;a yeu fohlu iSudjla meje;Su wjYHhs' ,sx.sl lghq;= fjkqfjka o hï hï iSudjka iajNdj O¾uh úiskau i,id ;sfnkjd' tfy;a hï f,ilska fyda mqoa.,fhla wkdrlaIs; ,sx.sl yeisÍu ksid wdidÈ;fhla njg m;a jqfKd;a Tyq fyda weh iudcfha m%;slafIams; pß;hla fkdj idudkH mqoa.,fhl= f,iska iudkd;au;djfhka ie,lsh hq;=h hk ms<s.ekSu f.dv ke.Su wjYH;djhla ù ;sfnkjd' ta ksidu iudch oekqj;a lsÍu fjkqfjka 1988 jif¾ mgka f.da,Sh fi!LH fjkqfjka i|yd jQ m<uq cd;Hka;r Èkh f,iska iEu jirlu foieïn¾ ui m<uq jeks Èk cd;Hka;r taâia Èkh jYfhka m%ldYhg m;a jqKd'

● taâia Èkhla wehs@

taâia iïnkaO ksYaÑ; f;audj m%j¾Okh lsÍu i|yd tlai;a cd;Skaf.a ksfhdað; wdh;k" rch" isú,a iy iudc lKavdhïfuu Èkh fjqkfjka l%shdldÍ odhl;ajhla oelaùug iQodkñka isákjd'

taâia fjkqfjka cd;Hka;r Èkhla fjka lsÍfï wruqKq ;=kls'

² taâia wdidÈ;hkaf.a Ôjk ;;a;ajh by< kexùu'

² HIV wdidÈ;hka hkq m%;slafIam úh hq;= mqoa.,hka fkdj Tjqkag Ôj;a ùug n,dfmdfrd;a;= iy Yla;sh f.dv ke.Su'

² taâia wdidÈ;j ñh.sh mqoa.,hka fjkqfjka fYdal ùu'

2022 jif¾ f,dal taâia Èkh fjkqfj;a zz iudkd;au;djh iqrlsuq ZZ hk f;audj mokï lr f.k ;sfnkjd' YS%s ,xldj úiskao HIV ksjdrKh fjkqfjka iudc oekqj;a lsÍï fjkqfjka §m jHdma; jevigyka ixúOdkh u.ska HIV wdidÈ;hka iudcfhka m%;slafIam lsÍu fjkqjg Tjqka o wfma iudcfhau fldgialrejka fia i,ld taâia wdidÈ;hkaf.a .eg¨ fjkqfjka y~la ke.Sug r;= mS;a; máhla me<£ug Y%s ,xld m%cd ffjoH úfYaI{jrekaf.a ix.uh ;SrKh lr ;sfnkjd'


● Y%S ,xldfõ ;;a;ajh

furg ck.ykfhka HIV ffjri wdidÈ;hkaf.a ixLHdj 01] g jvd wvq uÜgul mj;skjd' 2019 jif¾ ixLHdf,aLk wkqj iu,sx.sl msßñka w;ßka 15] la fofklao ixl%dka;s ,sx.sl ldka;djka w;ßka 14 ] lao HIV wdidÈ;hka njg y÷kdf.k ;sfnkjd',sx.sl Y%ñlhkaf.a fiajd odhlhka w;ßka taâia wdidÈ;hkaf.a m%;sY;h 01] ls' 2021 jir fjk úg fï ixLHd;aul w.hka by< hk m%jk;djhla jd¾;d jQjd' tys§ kj wdidÈ;hka 411 la jd¾;d jQ w;r 2021 jir wjidk jk úg HIV iu. Ôj;a jk mqoa.,hka ^ PLHV & ixLHdj 3600 la f,iska weia;fïka;= lr ;snqKd' fï w;ßka 2821 fofkla ;uka taâia wdidÈ;fhla nj oek isá w;r m%;sldr ,o msßi ^ RT & 81] o ffjri u¾Okh l< wdidÈ;hkaf.a ixLHdj 85 ] la f,iska jd¾;d úh'

● HIV wdidÈ;fhla fjkafka fldfyduo@

● wdidÈ; iylrejl= iu. wkdrlaIs; ,sx.sl in|;d meje;aùu'

● wdidÈ;fhl=f.a reêrh yryd wdidÈ; ùu'

● wdidÈ; ujlf.ka wef.a orejd wdidÈ; ùu'

Y%S ,xldfõ taâia wdidÈ;hkaf.ka 90] lau wkdrlaIs; ,sx.sl iïnkaO;djhka ksidHIV wdidÈ;hka njg m;aj we;s neõ jd¾;d fjkjd'

● iu,sx.sl iïnkaO;djka

iu,sx.sl iïnkaO;djka ksid mqoa.,hka HIV wdidÈ;hka ùfï m%jK;dj .ek i,ld n,k úg msßñ msßñ w;r mj;akd ,sx.sl iïnkaO;djhka ksid wdidÈ; ùfï m%jk;djh jeä w.hla .kS'jd¾;d jqK HIV wdidÈ;hkaf. .Kk msßñ iy .eyekq w;r wkqmd;hka f,iska i|yka lf<d;a 2021 jif¾§ th 5 g 1 wkqmd;hla fõ' 2022 jif¾ ;=kajk ld¾;=j jk úgHIV wdidÈ;hka 429 la y÷kd.;a w;r 2021 jirg idfmalaIj th by< w.hla .kakd w;r msßñ iy .eyekq wkqmd;h 7 g 1 f,iska jd¾;d fjkjd'

● ;reK m%cdj

wfma rfÜ ;reK m%cdj w;r;a  HIV wdidÈ;hka jd¾;d ùfï wjdikdjka; ;;a;ajhla f.dv ke.ñka mj;skjd' rfÜil%Sh Y%u odhl;ajh wdidÈ;hka njg m;a ùu wkd.;h uq,a lr .;a iqn ksñ;a;la fkdfõ'

2021 ixLHdf,aLk wkqj jhi wjqreÿ 15 - 24 ;reK m%cdfjka 59 fofkl= tkï 2021 jif¾§ y÷kd.;a HIV wdidÈ;hkaf. ixLHdfjka 14] la jhi wjqreÿ 15 - 24 w;r úh' wfma rg ;=< f.dvk.d.;a hï hï wdl,am ksid ;reK msßia iu. ,sx.sl Ôú;h .ek újD;j l:d lsÍu ;ykï ud;Dldjls' wdrlaIs; ,sx.sl yeisÍï .ek we;s fkdoekqj;alu ksid ;reK m%cdj jerÈ ,sx.sl yeisÍï ksidu HIV wdidÈ;hka njg m;a ùfï wjodkula ;sfnkjd' ,sx.sl yd m%ckl fi!LH iy wkdrlaIs; ,sx.sl mßphka ms<sn|j mdi,a uÜgñka fukau Wiia wOHdmkfha§ oekqj;a lsÍï jvd;a fhda.H fõ'

,sx.sl lghq;= fjkqfjka mj;ajd .; hq;= iSudjka iy wdrlaIdj .ek we;s fkdoekqj;alu ksidu fndfyda úg HIV wdidÈ;hka njg m;aùu .ek iq¿fjka ie,lsh hq;= ke;' fï fjkqfjka iudch oekqj;a lsÍu b;d jeo.;a w;r fuu ld¾hNdrh fjkqfjka ,sx.dY%s; frda. iy taâia u¾Ok jev igyka" rdcH fkdjk ixúOdk iu. Iudch ;=< wkdrlaIs; ,sx.sl iïnkaO;djhka meje;aùfï wê wjodkï lKavdhï iy wjodkï l,dm y÷kd .ekSu jeo.;a fjkjd' HIV wdidÈ;fhla hkq iudcfha m%;slafIams; mqoa.,fhla fkdj fi!LH fiajd iy m%;sldr ,nd .ekSu i|yd iudk whs;sjdislï we;s msßilah hk iudc wdl,am f.dv ke.Su;a b;du jeo.;a' wê wjodkï lKavdhï fukau HIV iu. Ôj;ajk mqoa.,hkag;a Ôj;aùug ys;lr mßirhla f.dvke.Su b;du jeo.;a' Tjqkag tfrysj isÿjk m%pKav;ajh je<elaùu fjkqfjka Èjhsk mqrd WmfoaYk jev igyka l%shd;aul lsÍu;a fuys ;j;a mshjrla'

wdrlaIs; ,sx.sl yeisÍï i|yd fkdñ,fha fldkavï ,nd §u" ,sx.dY%s; frda. ms<sn| idhkhkag iïnkaO jk fiajdodhlhska fjkqfjka mQ¾j iy mYapd;a ksrdjrK frda.ksjdrK jeks l%ufõo .ek oekqj;a úu;a b;du jeo.;a' rg ;=< mj;sk ;;a;ajh ksid hï mqoa.,fhl=g ;ud wdidÈ;fhlaoehs oek .ekSu i|yd jQ mÍlaIK isÿ lr .ekSug fukau m%;sldr fjkqfjka fhduq ùfï myiqlï ,nd Èu i|yd Èjhsk mqrd msysá ,sx.dY%s; frda. idhk 42 la l%shd;aul jk w;r ´kEu flfkl=g mÍlaIdjla ;ud úiskau ;ksfhka isÿlr .; yels iajhx mÍlaIK ( HIV Self Testingl%u we;s w;r ta fjkqfjka jQ mÍlaIK lÜg, ud¾..; l%u ( Online Tiafia ,nd .; yelshs'2030 jir fjk úg Y%S ,xldfjka taâia wjidk lsÍfï b,lalh m%ldYhg m;a lr ;sfnkjd'

fuu b,lalh imqrd .ekSug f,dal fi!LH ixúOdkh" tlai;a cd;Skaf.a ck.yk wruqo," ^ UNFP& f.da,Sh wruqo, jeks cd;Hka;r ksfhdað; wh;khkaf.ao iyfhda.h ,nd f.k ziudkd;au;djh iqrlsuq’ hk ixl,amh m%dfhda.slj l%shd;aul lsÍu;a iu. Taâia Y%S ,xldfjka ;=rka lsÍu wkd.;fha§ ienE jqK isyskhla njg m;a fjkq we;'

m%cd ffjoH úfYaI{
ckl fõrf.dv
,sx.dY%s; frda."
taâia u¾ok jevigyk

mqkHd pdkaokS o is,ajd