නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ksjs;sj,ska muKla hlv ,nd .kak neyereêrfha wvx.= hlv m%;sY;fha  tfyu ke;akï ysfuda.af,daìka uÜgfï ie,lsh hq;= W!k;djhla we;s ùu rla;ySk;djh hkqfjka ye|skafjkjd' ksfrda.S mqoa.,fhl=f.a reêrfha wka;¾.; úh hq;= ysfuda.af,daìka uÜgu fufia ±laúh yel'


reêrfha wka;¾.; ysfuda.af,daìka uÜgu fjkqfjka n,mdk idOl lSmhla ;sfnkjd

• mqoa.,hdf.a jhi

• ia;s% mqreI nj

• .¾NKs;ajh

hlv wvq ùug n,mdk fya;=

• wdydr fkdf.k isàu

• fkdokakd mKq frda.

• yÈisfhaa isÿ jqk reêrjykh

• ldka;jla kï Tima ùfï§ wêl f,i reêr jykh ùu

• Y,H l¾uhlska isÿ jqk reêr .e,sï

reêrfha ysfuda.af,daìka u.ska isÿ fjk ld¾hka .ek i|yka lf<d;a''' ñksia reêrh r;= reêrdKq iy iqÿ reêrdKq jeks ffi, j¾.j,ska iukaú; w;r r;= reêrdkq ffi, wNHka;rfha we;s  ysfuda.af,daìka  ix>glh u.ska isÿ lrk jeo.;a fufyhka lSmhla ;sfnkjd

• reêrfha wka;¾.; ysfuda.af,daìka u.ska ñksia isref¾ jeo.;a ld¾hka lSmhla isÿ fjkjd' isrerg wjYH Tlaiscka mßjykh fjkqfjka jQ ysfud.af,dìka HB j, we;s ix>glhla f,i hlv wjYHhs

• fud<fha ls%hdldß;ajh fjkqfjka

• YÍrfha j¾Ol wjê wod, mßos isÿ ùug;a hlv wjYHhs

orefjla hlv W!k;djfhka fmf,k nj y÷kd.kafka'''

• ls%hdYS,s nj wvq ùu

• b;d blaukska fjfyig m;a ùu

• isrer iqÿue,s ùu

• j¾Ok wjê nd, ùu

• uqLh fomi r;= meye .ekSu

• widudkH foa wdydrhg .ekSu- mia" yd,a" wÕ=re ^ pica &

wdydrhlska hlv ,nd .kafka fldfyduo@

oskm;d wms ,nd .kakd iu;=,s wdydr u.ska YÍrhg wjYH hlv ,nd .; yelshs' Fe 2 ¬ iy Fe 3 ¬ hk wdldrfhka hlv wdydrj, oelsh yels w;r wdydr u.ska wjfYdaIKh l< yelafla Fe 2 ¬ wdldrfha hlv muKs' Fe 3 ¬ wdydr wjfYdaIKhg iïnkaO;djhla olajkafka keye' t,j¿ iy m,d j¾.j, oelsh yelafla Fe 3 ¬ w;r uia ud¿j, Fe 2 wddlrfhka hlv ±l .; yelsh'

hlv wka;¾.; m,d j¾.

• uqrex.d

• l;=re uqrex.d

• lxl=x

• f.dgqfld<

wms ksú;s hlv nyq, m<d ldKavhlg wh;a hehs ie,l=j;a fjk;a m,d j¾.j,g idfmalaIj n,k úg ksú;sj, we;s hlv m%;sY;h b;du wvq uÜgul neõ i|yka lsÍu wjYHhs' tA ksid hlv ,nd .ekSu fjkqfjka nyq,j ksú;s wddyrhg .ekSu u.ska Tn is;k wkaoug hlv Wmhd .ekSula isÿ fjkafka keyem,d j¾.j, we;af;a  Fe 3 ¬ ksid wjfYdaIkh lsÍu myiq keyeuq,ska  i|yka l< wkaoug Fe 3 ¬  wdydr wjfYdaIKh lsÍfï yelshdjla keye' m,d j¾.j, wka;¾.;j we;s  Fe 3 ¬ ix>glh Fe 2 ¬njg m;a ùug kï weisâ udOHla wjYHhs' w;S;fha mgkau wms m,d j¾.j,g foys fhdod .ekSug mqreÿj isákjd’ foys weisâ udOHla ksid m,d j, we;s ix>glh foys hyñka fhdod .ekSfuka miqj Fe 2 ¬njg m;a fjkjd' tA ksid Tn hlv ,nd .ekSug hehs is;d fld;rï m,d j¾. wdydrhg .kq ,enqj;a isrerg wjYH hlv m%;sY;hla ,nd .ekSug kï foys fhdod .ekSu b;du jeo.;a'

hlv W!k;djhla we;s úg m,d muKla m%udKj;a keye'

Tn uia ud¨ wddyrhg fkd.kakd iy isref¾ meej;sh hq;= hlv m%;sY;fha hï W!k;djhla we;akï tA fjqkfjka m,d muKla wdydrhg .ekSu m%udKj;a keye' tjeks wji:djl§ w;sf¾l hlv ud;%djla fyda ,nd .ekSu b;du jeo.;a'

w;sf¾l ud;%djla .ekSfï§ ie,ls,su;a fjkak'''

Tn rla; ySk;djhlska miq fjkjd kï w;sf¾l hlv ud;%djla ,nd .ekSfï§ tA fjkqfjka ffjoH ks¾foaYhla wjYH fjkjd' tfia fkdue;sj ys;=u;hg hlv fm;s ,nd .ekSu iqÿiq keye' fuu m%;sldr ,nk úg u, noaOh" u, l¿ meyefhka msgùu jeks w;=re .eg¨ we;s fjkak;a mq¿jks' hlv Èrùfï we;s wmyiq;djh ksid fujeks ;;ajhka we;s fjkjd'ffjoH ks¾foaYh u; hlv fm;s ,nd .;a Tn wod, ud;%dj ,nd .ekSfuka miqj ffjoHjrhdg tA nj ±kqï fokak'

ffjoHjrhd úiska Tfí iïmQ¾K reêr mÍlaIK jd¾;djla ,nd f.k ;j ÿrg;a Tng hlv fm;s ,nd .ekSu wjYHo @ ke;so @ hkak ;SrKh lrkq we;s' iuyr úg Tfí reêr mÍlaIK jd¾;dj ;=< wod, hlv m%;sY;h ,nd ;snqk;a hlv .nvd úh hq;= ksid udi ;=kla muK ld,hla m%;sldr ,nd .ekSug isÿ fjkq we;s' kuq;a wêl f,i hlv isref¾ .nvd ùu ksid wlaudj" jl=.vq iy ma,Sydj jeks bkaøshka f.a frda. ixl=,;djhka we;s ùug bv ;sfnkjd' ta ksid hlv fm;s Ndú;fha§ frda.shdf.a md¾Yjfhkao jeä j.lSula ;sfnk nj wu;l l< hq;= keye'


l¿fndaú, YslaIK frdayf,a ffjoH ks<OdrS
kkaok l=udr

mqkHd pdkaokS o is,ajd