නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

lshQ iekska ljqre;a nh jk CT Scan iy MRI Scanhï frda.hlg m%;sldr ,nd .ekSfï§ Tfí ffjoHjrhd úiska  Tng ks¾foaY lrk uQ,sl ffjoH mÍlaIK jd¾;d lSmhla ;sfnkjd' reêr mÍlaIK" uq;%d mÍlaIK" tlaiaf¾ mÍlaIK fyda w,ag%d ijqkaâ ialEka mÍlaIK jd¾;d ta w;r lSmhla' fï jd¾;d u.ska ffjoHjrhd úiska Tfí frda. ;;a;aajh ms<sn|j ,nd .kakd ;yjqrefjka miqj jeäÿr m%;sldr fjkqfjka ;j;a ,nd fok mÍlaIK jd¾;djka w;rg CT scan (Computed Tomography Scan) fyda MRI tfyu ke;akï fï mÍlaIK folu ,nd .ekSug ks¾foaY l< yelsh' tjeks wjia:djl fndfyda frda.Ska ;ukaf.a frda. ;;a;ajh nrm;, wÈhrl we;ehs wksis ìhla we;s lr .kakjd' kuq;a Tn tfia ìh úh hq;= keye'

fuu ialEka mÍlaIKhla ,nd .ekSfï§ úfYaI{ ffjoHjrfhl=f.a ks¾foaYhla wjYH fjkjd' fndfyda úg ffjoHjreka CT scan fjkqfjka frda.shd fhduq lrkafka frda. ;;a;ajhla .ek jeä ÿr úia;r ,nd .ekSu i|ydhs' fndfyda úg Y,Hl¾uhla jeks m%;sldrhla lsÍug fmrd;=j ffjoHjreka úiska frda.Shdg CT scan ,nd .ekSug kshu lrkjd' thska ffjoHjrhdg Y,H l¾uh fjkqfjka újD; lsÍug fmrd;=j ialEka mÍlaIK jd¾;djla u.ska ms<sldj fyda .eá;a;l" f.ähl m%udKh" ksYaÑ; ia:dkh" me;sÍu ms<sn|j ksYaÑ; y÷k .ekSula isÿ lrkjd' tA jf.au uq;%dYh" jl=.vq wdY%s; .,a jeks frda. ;;a;ajhkaysoS tys msysáï >k;ajh jeks f;dr;=re ,nd .ekSfï§ CT ialEka mßlaIKh jvd;a m%fhdackhs' th ffjoHjrhdf.a bÈß m%;sldr lghq;= fjkqfjka jvd;a WmldÍ fjkjd'

² CT Scan lshkafka l=uk wdldrfha mÍlaIK jd¾;djlao@

CT scan hkqfjka y÷kajkafka tlaia lsrK Ndú;fhka foay wNHka;rfha úúO me;slvj,ska ,nd .kakd ;s%udK yrialv ms,sìUqjla ^ image & fïjd mß.Kl ;srfhka jf.au CD  ^ compact disk & tllska fyda fmka v%hsõ tllska o;a; .nvdjlg we;=,;a fldg uqøs; msgm;la ,nd .ekSug mq¿jks'fu;ek§ frda.shd úYd, isÿrla iys; ueog msúish yels Wu.la iys; fmÜáhlg ^ CT scanner & we;=¿ lrkjd' tys ;sfnk mgq fïihl frda.shd ydkais ùfuka miqj tlaiaf¾ k,hla iy ixfõolhka tlsfklg úreoaO foiska frda.shd jgd N%uKh fjkjd' t;ek§ ,efnk o;a; Bg hdno ldurhl we;s mß.Kl ;srhg jefgkjd' úlsrK Yss,amshdg frda.shd iu. ikaksfõokh l< yels uhsfl%dafmdakhla iy iamslrhla fhdod f.k ;sfnkjd'


² CT Scan isÿ lrk wjia:djka

• Yajik moaO;sh

• jl=.vq

• fud<h

• Wor l=yrh

• wiaÓ moaO;sh

• ;=jd,hl iaÓr ia:dkh y÷kd .ekSu

wNHka;r reêr jykh" .eá;s y÷k .ekSfï§ jvd;a ksjerÈ f;dr;=re ,nd §u isÿ fõ

² CT Scan mßlaIKfha jdis

• frda.shdf.a wOHk m%foaYh ;s%udkj olskak mq¿jka

• wiaÓ moaO;sfha mska;+r meyeÈ,shs

• frda.shdg fõokdjla keye

• .;fjk ld,h iSñ;hs


MRI (Magnetic Resonance Imaging mÍlaIKh

MRI (Magnetic Resonance Imaging) hkqfjka ye¢kafjkafka m%;sldr fjkqfjka fyda Y,Hl¾uhla fjkqfjka ,nd .kakd ffjoH mÍlaIK jd¾;djla' fuys§ whkSlrK úlsrK fyda tlaialsrK Ndú;d fjkafka keye'fï mÍlaIKfha§ pqïnl fËa;%hla" .=jka úÿ,s ;rx. Ndú;d lrñka YÍr wNHka;rfha wjhjhkays yrialv úia;r mß.Klhla u; igyka lr .ekSula' úlsrKfõ§ úfYaI{ ( Radiologist ) ffjoHjrhd úiska w÷re iy §ma;su;a l,dmhkays m%udKh iy me;sÍu wkqj tu mglhkays fyda wjhjhkays frda.S iy ksfrda.S nj ms<sn|j ;SrKh lrkjd' iakdhq Y,H m%;sldrj,§ MRI mÍlaIKh jvd;a jeo.;a'

• ysfia isÿ lrk MRI mÍlaIK

ms<sld" wd>d; ^ stroke & fud<fha ;=jd," wlaIs fyda Y%jK moaO;sfha wdndO

• Worfha fyda fY%daksfha isÿ lrk MRI mÍlaIK

jl=.vq" wlaudj" .¾NdIh "äïn fldaI iy mqriaÓ .%kaÓ wdY%ss; wdndO

• mmqfõ isÿ lrk MRI mÍlaIK

yDo jHqyh" OukSkays ydks;a widudkH;djhka" fmky¨ iy mshhqre ms<sld ;;a;ajhka

• wiaÓj, isÿ lrk MRI jeks mÍlaIK

wiaÓ;s ì£ï" wd;rhsáia ;;a;ajhka

MRI Venography      

reêrkd,j, reêr leás isrúu" yDohdndO jeks wl%ñl;djhka

² MRI mÍlaIKh fjkqfjka frda.shd iQodkï ùu

frda.shdf.a mÍlaId l< hq;= bkaøshka wkqj wdydr fyda Èhr j¾. ,nd §u hï meh .Kklg fmrd;=j kj;k f,iska Wmfoia ,nd §u isÿ lrkjd' ta jf.au fï fjk úg frda.shd ,nd .kakd T!IO mdúÉÑh .ek;a ±kqj;a lrkjd' ta jf.au frda.shd me<| isák fmaia fïl¾ Cardiac pace maker ( Artificial Cardiac Valve  ) jeks foa we;akï ta .ek úlsrKfõ§ ffjoHjrhd ±Kqj;a lsÍu;a jeo.;a' Bg wu;rj lD;%su o;a" Y%jHdOdrl jeks foa bj;a lsÍu;a wjYHhs

² MRI  mÍlaIKh mdrd.kaO j¾Klhla   (Contrast - dye) ,nd §u

mÍlaId l< hq;= l,dmfha o¾Ykh jvd;a ;Sj% f,i ,nd .ekSu i|yd vhs j¾Klhla tkak;la f,i ,nd §u isÿ lrkjd' Bg fmrd;=j wms frda.shdf.a frda. b;sydih .ek;a úia;r ,nd .kakjd' iuyr frda.Ska úúO T!IOj,g wdid;añl fjkak mq¨jks' iuyr úg weÿu" y;sh jeks frda. ;;a;ajhka we;akï j¾Klh tkak;a lsÍug fmrd;=j frda. ;;a;ajhka .ek md,khla mj;ajd .ekSug;a ffjoHjre lghq;= lrkjd'fndfyda fõ,djg fuu ffjoH mÍlaIK jd¾;d ,nd .ekSu ks¾foaY l<;a fmdfrd;a;= f,aLkfha isàu $ wd¾Ól wmyiq;d ksid frda.shd úiskau th l,a ;nk wjia:d ;sfnkjd'

² CT scan iy MRI mÍlaIK ksrdjrKh fkdúh hq;= msßia

fuu mÍlaIK j,§ lsrKj,g ksrdjrKh úula isÿ fjk ksid wms <orejka jf.au i;s 15 g wvq .eìKs uõjreka fjkqfjka CT scan mÍlaIKh isÿ lrkafka keye' Tjqkaf.a Ôú;h ms<sn| wjodku i,ld wjYH wjia:dj,§ fuu mÍlaIKh isÿ lrk wjia:d ;sfnkjd' ta yerek úg ´kEu jhil frda.sfhl=g CT scan mÍlaIKhla ,nd .ekSug ndOdjla keye'

² CT scan mÍlaIKhg idfmalaIj MRI mÍlaIKfha we;s wjdis fudkjdo@

CT scan mÍlaIKhg idfmalaIj ne¨fjd;a MRI mÍlaIkfha§ hï hï wjdis ;sfnkjd'

MRI fuu mÍlaIKfhka uq;%dYh" ms;a;dYh" fmky¿ jeks wjhjhka wOHkh wmyiqhs'

• frda.shdf.a isref¾ f,day fldgia ;ekam;a lr ;snqfkd;a MRI mÍlaIKhg ndOdjla

MRI mÍlaIKh fjkqfjka .; fjk ld,h jeähs' CT scan fjkqfjka .; fjkafka wvq ld,hla

• hka;%h lsheùu i|yd frda.shd È.= fõ,djla ;=< r|jd .ekSug isÿ fõ'

• isrer ;=< ;sfnk f,day fyda úÿ<s WmlrK bÈßfha ;sr.; l< yelshs' iuyr frda.Ska fmaia fïl¾ ^pace maker& jeks WmdxÕ me<| ;sfnk isàu fï mÍlaIKh ,nd .ekSfï§ ndOdjla keye'

² fuu mÍlaIK jd¾;d ks;r ,nd .ekSfï wjodkula ;sfnkjdo @

fujeks jd¾;djka ks;r ,nd .ekSug ks¾foaY lrkafka keye' hï frda.hlg m%;sldr ,nd ld,hla ,nd .;a miq kej; frda. ;;a;ajh j¾Okh úula isÿ fjkjd±hs ne,Sug úfYaaI{ ffjoHjrhd úiska mÍlaIK jd¾;djla b,a,d isák wjia:d ;sfnkjd' úfYaIfhka ms<sld jeks frda. m%;sldr ,nk frda.Skag udi 6 la wjqreoaola jeks ld,hla ;=< mÍlaIK jd¾;djla ,nd .ekSug Wmfoia fokjd' frda. ;;a;ajh .ek y÷kd .ekSug fuu mÍlaIK b;du jeo.;a'ÿïmdkh uoHidr Ndú;h" l¾udka;Yd,d wdY%s; fiajh lrk mqoa.,hska fujeks mÍlaIK ,nd .ekSu jeo.;a' túg ;ukaf.a fmky¿ frda. ;;a;ajhla .ek mQ¾j y÷kd .ekSula lrkak mq¿jks' mjq,a b;sydih ;=< ms<sld fyda fjk;a cdk.; frda. ;;a;ajhla we;s mqoa.,hskag;a CT scan fyda MRI mÍlaIK isÿ lr .ekSfuka frda. ;;a;aajhkays uQ,sl wjia:djka y÷kd f.k m%;sldr ,nd .ekSug yelshdj ;sfnkjd'

úlsrKfõoh ms<sn| úfYaI{
ffjoH trx.d fmf¾rd

• mqkHd pdkaokS o is,ajd