නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

l%S%svd wdndO ksid Ôú;h mjd kj;skak mq¿jkal%s%svdj ksid wfma YdÍßl fhda.H;djh" iqj;djh jf.au udkisl kSfrda.Snj wdrlaId fjk neõ ryila fkdfõ' tA w;ru l%svd ksid isÿ fjk wk;=rej,skq;a wfma Ôú;hg hï hï wk;=re iy wdndO we;s ùfï bvl=;a ;sfnk neõ wu;l l< hq;= keye'

l%S%svd ksid we;s fjk ffcj hdka;s%l .eg¿

Wrysia ikaêh" fldkao" mdo iy fmaYs wdY%s;j úúO wk;=re we;s ùug bv ;sfnkjd' tA jf.au fuu wdndO tlsfklg iïnkaOhs' tl ;ekl wdndOhla we;s ùug n,mdk fya;=j YÍrfha ;j;a ;ekl wdndOhla we;s ùug fya;=jla ùug mq¿jka' WodyrKhla úÈyg lsõfjd;a iuyr úg fldkao wdY%s; wdndO ;;ajhlg ll=,aj, we;s wdndO fya;= fjkak mq¿jks' tA jf.au ll=,a wdY%s;j we;s fjk wdndO ;;ajhlg fldkao wdY%s; wdndO ;;ajhla fya;= fjkak;a mq¿jks' fï wkaoug l%svdfõ§ wdndO we;s ùug fya;= fjk lreKq zz ffcj hdka;s%l .eg¨ ZZ úÈyg ye¢kafjkjd'

fyd|u WodyrKhla

Wmq,a wfífldaka óg¾ ishfha Odjk biõj ;;amr .Kklska wjidk l,d' ol=Kq wdishdkq l%svd Wf<,§ ;;amr 10 lg wvq ld,hl§ óg¾ ishh bijõ iïmQ¾K l<d' ta jf.au fmdÿ rdcH uKav, ;rÕdj,sfhka wfma rgg f,dalv molalula ,nd ÿkakd' tl wjêhl§  Wmq,a mdo wdY%s; wdndO ;;ajhlg m;a jqKd' wjidkfha§ Tyqf.a mdo wdY%s;j ;snqk wdndO ;;ajhlg fya;=j fidhd .;af;a oka; Y,H ffjoHjrfhla'l%svlfhla ;rÕldÍj Odjkfha fhfok úg fkd±kSu o;añá lefjkjd' túg ta wdY%s;fha we;s fmaYs ;o fjkjd' hï ;ekl fmays ;oùug mgka .kakd úg iyfhda.hla úÈyg wjg we;s fmays ;o ù wdrlaIdjla ,nd fokjd' fn,a, wdY%s; fmaYs ;o fjk ù fldkao wdY%s; fmaYs ;o fjkjd' mdo wdY%s; fmaYss ;o ù iyfhda.h olajkjd' hqmqka wfífldaka l%svlhdf.a ;Ügu wdY%s; fmaYs ;o ùu ksid mdofha wdndO ;;ajhla we;s ù ;snqKd' fï hdka;s%l n,mEu ls%vlhkaf.a wdndOj,g fya;= fjkjd'

fldkao weoùfï .eg¿

fldkao wdY%s;j we;s fjk wdndO ;;ajhka isref¾ fjk;a wjhjhkays we;s fjk wdndOhkag n,mdkjd' th ffcj hdka;s%l fya;=jla' wiaÓ weo ùu ksid Wl=,a wiaÓh tla me;a;la Wvg iy wks;a me;a;g msysgkak mq¿jks' fY%daks fïL,dfõ wdndO ;;ajhka ksid isÿfjk iunr;djh .s,syS mdoj, fmaYssj, .eg¨ we;s fjkak mq¨jks' túg tla ll=,la È.ska jeäj iy wfkla ll=, È.ska wvqj msysgkak mq¨jks'tla Wrysila wfkla Wrysig jvd Wiska jeäj msysgd ;snqfkd;a Wiska wvq Wrysi tA ugÜug .ekSug orK W;aidyh ksid fmaYs úvdjg m;a fjkjd' fï jf.a wdndO fldkao ú;rla fkdfjhs" Wl=," l,jd wdY%ss;j;a we;s fjkak mq¨jks' fuu wdndOj,ska 90] lau fldkao wdY%ss;j wiaÓ weo ùu ksid we;s fjk fya;= úÈyg ye¢kafjkjd'

wiaÓ weo ùu ksid we;s fjk wdndO uq,ska y÷kd .;fyd;a 100] la fkdyels jqk;a hï m%udKhlska úi÷ï ,nd fokak mq¿jks' <ud ld,fha§ y÷kd .ekSu ksid hï m%udKhlska wdndO ;;ajhkag úi÷ï ,nd .ekSug mq¨jks'

jl%j, ;sfnk fldkao wdY%s; .eg¨ ksid me;a;lg weo ùu zzme;s l=oh Z ^ Scoliosis  &hkqfjka ye|skafjkjd'lfYareldfõ by< fldgia idudkH ;;ajhg jvd bÈßhg ;,a¨ ù lfYareld fmf<a fud,a,shla úÈyg olakg ,efnkjd' th zz Tgq l=oh ZZ  (Kyphosis hkqfjka ye|skafjkjd'

n,mdk fya;=

• Wm;a wdndO

• l,, wjêfha we;s fjk fjkialï

• wiaÓ m[a[rhg iyh ,nd fok fn,a, wjg ;sfnk fmaYs iy iakdhqj, we;s fjk frda.dndO ;;ajhka

fï fya;= w;rg tla fkdjk me;s l=ohg fya;=jla f,iska wmg meyeÈ,sj y÷kd .ekSug fkdyels ^ Edopathic & fya;= ;sfnkjd'orejkaf.ka 90 ] lf.a muK fokdf.a l=o njg n,mdk fya;= meyeÈ,sj y÷kd f.k keye'

orejkag nd, ld,fha mgka wiaÓ weoùu ms,sn| ;;ajhka ;snqk;a Tjqkaf.a j¾Okh iu. ±fkkak mgka .kakjd' orejkaf.a fmd;a nE.a jeks nr msg m%foaYhg ±Íu ksid fldkao wdY%ss;j mSvkhg we;s fjkjd'Ôú;fha§ bßhõ yeisrùf易 wkq.ukh lrk jerÈ mqreÿ;a fï i|yd n,mdkjd'

fldkao wdY%s; weoùï

• fldkao wdY%s; wiaÓ weoùu ksid ksid fn,a," fldkao" Wl=," mdo wdY%s; wdndO we;s ùu

• ll=," w; ysß jefgk .;sh

• Wrysia l+vqj weo ùu ksid fmky¿ Odß;djh wvq ù we;s fjk y;sh

• b< weg iy mmq weg w;r we;s fjk fõokdj' fuh yDohdndOhlg fya;= fjk fõokdjgla hehs iel is;k ;rugu iudkhs'

• fldkafoa weg j, we;s fjk fõokdj ksid weúoSug mjd wmyiq ùu

• há nv wdY%s; fõokdj

há nv wdY%s; fõokdj wiaÓ wdndO ksidu we;s fjk neõ lshkak neye' uq;%d frda." äïnfldaI iy wefmkaáihsáia jeks frda. ;;ajka ksid;a hánv m%foaYfha fõokdj we;s fjkak mq¿jks'

me;s l=oh y÷kd .ekSu' tfyu ke;akï wms ±k.kafka fldfyduo@

• we÷ula w¢k úg tys iunr;djh ke;s úg

• mqoa.,fhla bÈßh n,d f.k iDcqj isg.;a úg 

• mdjyka fkdue;sj bÈßh n,d isák úg

• Wvq lh ksrdjrkh ù isák úg

• fldkao m%%foaYfha fmaYs ksid we;s fjk /<s j, iduk;djhla ke;s úg

• Wl=, m%foaYhg w; ;nd n,k úg wiaÓ tl uÜgulg fkdue;s úg

fomd ms,sn|j ne,Sfï§ tl ll=,la wfkla mdohg iudkj n,k úg È.ska wvq fyda jeä neõ ffjoHjrhdg fmkS hkafka kï tlaiaf¾ mÍlaIK u.ska wdndO ;;ajh ;yjqre f,iska ±k .ekSug mq¨jks' fuu tlaiaf¾ mmqj iy ll=, ^ Leg lenth & f,iska ,nd .kakjd'

m%;sldr ,nd .ekSu

tlaiaf¾ PdhdrEmhlska ,nd .;a jd¾;dj wkqj

• fld÷ weg wiaÓfha weoh wxYl 10 g wvq kï idudkH ;;ajhla 

• wxYl 20 la kï ne?reï ;;ajhla 

• wxYl 40 la kï oreKq weohla 

wxYl 10 l weohla ;snqfkd;a@

fujeks wjia:djl§ wms ndysrj m%;sldr ,nd fokjd' th mqxÑ Woõjla úÈyg i,lkak mq¿jks' Jaket tlla jeks WmdxÕhlska ,nd fok iyfhda.hla jqk;a fuh id¾:l keye' celÜgqj wju jYfhka ojfia meh 23 la ld,hla me<|f.k isàug isÿ fjkjd' ta ksid l%svd ffjoHjreka úiska ks¾foaY lrkafka isrer wNHka;rhg ,nd fok iyfhda.hla úÈyg isÿ lrk m%;sldr úê nj i|yka lsÍu wjYHhs' fld÷ kdráh wjg fmays Yla;su;a lsÍfï jHdhdu u.ska wjYH iyfhda.h ^ support & ,nd §ug mq¨jks'

oreKq weohg m%;sldr lsÍu

wms oreKqq weohla úÈyg y÷kd .ekSfuka miqj ta i|yd ,nd Èh hq;= m%;sldr .ek ;SrKh lrkjd' tA fjkqfjka frdda.shd jf.au Ndrlrejka iy ffjoH lKavdhula tl;=j ,nd .kakd ;SrKh wkqj m%;sldr lsÍu isÿ fjkjd' fndfyda úg oreKq wdndO ;;ajhl§ Y,Hl¾uhla u.ska wiaÓ, mj;sk wdndO ilia lsÍug isÿ fjkjd'


idlÉPdj- l%Svd yd jHdhdu ms,sn| ffjoH
,d,a talkdhl uy;d

mqkHd pdkaokS o is,ajd