නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

o;a uq,a Èhùu"bÈóu iy wdidok wms w;f¾ jeäfj,d
mßoka; frda.j,g m%;sldr .kak

úÿreuia wdY%s; frda. mßoka; frda. f,iska y÷kajkjd' Y%S ,xldfõ ck.ykh w;r mßoka; frda. b;d iq,nhs' wms mßoka; frda. f,iska i,lkafka fudkjdo lsõfjd;a'''

• o;a uq,a Èhùu

• o;a uq,a bÈóu

• o;a uq,a wdY%ss;j we;s fjk wdidok

• o;a fi,ùu

² mßoka; frda. ;;a;ajhla frda.shd úiska y÷kd.kafka fldfyduo @

wfma uqLfha mj;sk úÿreuia wdY%s; frda. ;;a;ajhla wmg myiqfjka y÷kd .kak mq¿jka

• Tn lKakdähla bÈßhg f.dia o;a uÈk úg úÿreufika f,a .,kjd kï o;a uq,a wdY%s; frda. ;;a;ajhla úh yelshs' kuq;a fuys§ o;a nqreiqj je§fuka reêrh .e,Sula fjkjd kï th mßoka; frda. ;;a;ajhla f,iska i,lkak neye

• uqqLfhka ÿ¾.kaOhla yeóu

• úÿreui weÕs,af,ka f;rmk úg reêrh" ierj jykh ùu

² úÿreufia wdfõKsl meyeh bÈóu ksid fjkia ùu mßoka; frda. i|yd n,mdkjdo@

• fkd±kqj;a nj

úÿreuia wdY%s; frda. uq,a wjia:dfõ§ y÷kd .;fyd;a iqj lsÍu b;du myiqhs' th Tfí fi!LHg jf.au wd¾Ól ;;a;ajhg;a jdishla' oka; m%;sldr fjkqfjka jeh jk uqo, ord .ekSu wmyiq w;r fndfyda frda.Ska ;ukaf.a úÿreuia wdY%s; frda. ;;a;ajhka .ek uq,§ y÷kd .ekSug ;rï ±Kqj;a ù keye'

• o;a ue§fï ksjerÈ ;dlaIKh fkd±kSu

fndfyda frda.Ska ks;ru lshkafka Tjqka ojig ;=ka j;djla o;a uÈk nj jqj;a o;a nqreiqjg okA;df,am oud .kakd wjia:dfõ isg ue§fï§ ksj/È ;dlaIKhla ;sfnkjd' tA ksid mßoka; frda.j,ska wdrlaId ùug kï ksjerÈ wkaoñka o;a ue§u;a b;du jeo.;a'

• fõ.fhka o;a ue§u

Tn o;a uÈk úg fõ.fhka o;a ue§u ksid o; u;=msg tku,h lemS hEula isÿ fjkjd' tA jf.au nqreiqj .uka lrk ud¾.fha ldKqjla f,iska jQ ud¾.hla olskak mq¿jks' tjeks ;;a;ajhla ksid;a úÿreuia ;=jd, ùu isÿ fjkjd'

• úúO frda. i|yd È.=ld,Skj Ndú;d lrk T!IO

wmiaudrh"fiu weÿu jeks frda.dndO fjkqfjka ,nd .kakd T!IO ksid;a mßoka; frda. ;;a;ajhka we;s fjkak mq¿jks'

• uoHidr iy ÿïjeá Ndú;h

ÿïjeáj, wka;¾.; ksfldáka ksid reêr jdyskSsfha ;ekam;a ùu ksid reêr ixirKfha we;s fjk .eg¨ ksid o;a uq,a Èh ù o; fi,ùug mgka .kakjd'

• ukao fmdaIKh ksid o;l j¾Okhg wjYH fmdaIK mod¾: ke;s ùu

úgñka  C wvx.= m<;=re iy t<j¿ wdydr u.ska m%udKj;a mßÈ fkd,eîu

• úúO moaO;s wdY%s; frda.isfrdaisia" ikaê iy jl=.vq frda. mßoka; frda. ;;a;ajhka we;s ùug n,mdkjd' yoj;a frda. ;;a;aajhkays§;a úÿreui wdY%s; nelaàßhd yojf;a lmdg wvmK ùug mq¿jks' tA ksid yoj; m%fõiï lr .ekSug kï Tn lg mßiaiï lr .ekSu jeo.;a' fu;ek§ wms ys;kafka wdydr .ek jqK;a ;e,iSñhd jeks frda. ;;a;ajhka ksid;a mßoka; frda. ;;a;ajhka we;s fjkak mq¿jks

• Èhjeähd frda. ;;a;ajh úÿreuia wdYs%s; frda. ;;a;ajh ;ukag Èhjeähd frda.h ksid we;s fjk Wreuhla f,i frda.Ska is;kjd' kuq;a th jerÈ wdl,amhla' ksoka.; Èhjeähd ;;a;ajhlska miq fjk frda.Ska ;ukaf.a uqL fi!Lhh .ek jvd;a ie,ls,su;a úh hq;=hs' o;a uq,a Èhùu ksid oka; wiaÓfhka o; .e,ù .sfhd;a kej; lD;s%u o;lska fyda tA ys±i mqrjkak wmyiqhs' tA ksid Èhjeähd frda.Ska uqL fi!LH .ek jeä wjOdkhla ±laùu b;du jeo.;a'

² mßoka; frda. ;;a;ajhka j<lajd .ekSug kï'''

ks;ru uqL fi!LHh iy oka;dndO .ek wjOdkfhka isákak' tA fjkqfjka ±ka fndfyda fmd;a m;a" fi!LH ,sms jf.au iudc udOH cd,d Tiafia f;dr;=re ,nd .ekSug mq¿jks' Tn ,nk ±Kqj;a ùu wkqj jeäÿrg;a oka; m%;sldr ,nd .ekSug wjYH;djhla we;akï tA fjkqfjka iqÿiqlï ,;a oka; Y,H ffjoHjrfhl= fj; hkak' ffjoHjrhd úiska Tng uq,skau oka; fi!LHh .ek Wmfoia ,nd fokjd' tA wkqj frda. ksYaphlg meñK m%;sldr ,nd .ekSug yelshdj ;sfnkjd'

² ksjerÈj o;a uÈkak

jirlg foj;djla fyda tfia;a fkdyels kï wksjd¾fhkau jirlg jrla fyda oka; Y,H ffjoHjrfhl= ,jd Tfí o;a mÍlaId lr f.k wod, ffjoH Wmfoia iy m%;sldr ,nd .kak' Tn fld;rï ksj/È wdldrhg o;a ueoao;a iuyr ia:dkj, ue,shï ne£ úÿre uia frda. we;s ùug mq¿jks'

² uqL fidaok Èhr mdúÉÑ lrk úg

fndfyda úg wms uqL fidaok Èhr f,iska ¨Kq Ndú;d lrkjd' ksjfia§ mdúÉÑ l< yels fyd|u m%;sldrh ¨Kqq nj we;a;' kuq;a o;a fi,ùu" úÿreui Èhùu fyda bÈóu jeks mßoka; frda. ;;a;ajhka mj;sk úg ¨Kq j;=r m%udKj;a fkdjkak mq¿jks' tjeks wjia:dj,§ oka; Y,H ffjoHjreka úiska frda.shdg uqL fidaok Èhr ,nd .ekSug ks¾foaY lrkjd' fndfyda frda.Ska ;ukaf.a ys;=u;hg Tiqi,lska uqL fidaok Èhr ñ,g .kakjd'  kuq;a ks;ru ffjoH ks¾foaYh u; muKla uqL fidaok Èhr ,nd .ekSu jf.au th  mdúÉÑ lsÍug hï ld,hla ffjoHjrhd úiska kshu lrkjd' t;ekska miqj Tfí ys;=u;hg th È.ska È.g mdúÉÑ lsÍu iqÿiq keye' fïjdfha  wka;¾.; uoHidr ksid;a hï ydkshla isÿ fjkak mq¿jks'


oka; Y,H ffjoH iuka; l=udr ls;,jwdrÉÑ
ksfhdacH wOHlaI
uqL ms<sld m¾fhaIK wdh;kh
fmardfoksh úYajúoHd,h

• mqkHd pdkaokS o is,ajd