නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ms<sld yefokafk fmr lrmq mõj,g lshk l;dj wuQ,sl fndrejlams<sld lshkafk b;d Nhdkl frda. iuQyhl tl;=jla nj wuq;=fjka lshkak wjYH kE' j¾I 2020 jkúg f,dj mqrd isÿjQ ñksia urKj,g m%Odk;u fya;=jla fj,d ;snqfKa fukak fï ms<sld frda.hs' tu j¾Ifha muKla ñksiqka ñ,shk 10 lg wdikak m%udKhla ^10"000"000& ms<sld úiska urd oud ;snqKd' th wdikak jYfhka ñysmsg isÿjk iEu urK 6 lska tlla f,ihs jd¾;d jqfKa'

f,dalfha nyq,ju olakg ,efnkafk mshhqre" fmky¿" uy nvje, iy .=O ud¾.h yd mqriaÓ .kaÓh wdY%s;j we;sjk ms<sldhs'ms<sld ksid isÿjk urK j,ska 1$3 lg muK fya;+ka ù ;snqfKa ÿïfld< Ndú;h" Wig iß,k nrg jvd YÍr nr fndfyda fihska jeäùu fyj;a ;rndrelu" u;ameka Ndú;h" kejqï m<;=re iy t<j¿ wdydrhg .ekSu wvqùu iy YdÍßl jHdhdu lsÍu wvqùu hk ldrKdhs'wm jeks ÿmam;a rgj,aj, kï ms<sld j,ska 30] la muK m%udKhla we;sjkafka yshquka memsf,dau ffjri (HPV) wdidok iy fymghsàia î (Hep'B')  ffjri wdidok jeks ms<sld idok wdidok frda. ksihs'fï ;;a;ajh fldfydu jqK;a fndfyduhla ms<sld uq,a wjia:dfõ§ y÷kdf.k ksis iïu; m%;sldrhka lr.;fyd;a ksÜgdjgu iqjlr.; yelshs'

ñksia Ôú;j,g fu;rï n,mEula lrk ms<sld we;sjkafka flfiao@

fïlg kï yß wmQre W;a;r wy, we;s' we;eï wh lshkafka fmr lrmq mõ ksid" tfyu;a ke;akï zlrefïZ ksid ms<sld we;sjk njhs' ;ukaf.a Ôú;hg fnfyúka n,mEï l< yels fohla fldfyduo fjkafk lsh,d meyeÈ,s lr.kak neß jqkyu tlaflda tal lrefu yskao jqKd lsh,d yß tfyu;a ke;akï fkdfmfkk n,fõ.hla ksid isÿjqKd lsh,d yß ms<s.kak fndfya fofkla mqreÿ fj,d ;sfnkjd' ms<sld we;sjkafka fldfyduo lsh,d ksjerÈj ±k.kak tl f.dvla m%fhdackj;a' ta ksid ta .ek wo meyeÈ,s lr.ksuq'

ms<sld cdkuh frda.S ;;a;ajhlaæ

ms<sld lsh,d lshkafka cdkuh frda.S ;;a;ajhla' Tkak ±ka b;ska yeu flfklau ;u foudmshkag weÕs,a, È.= lrkak yohs' ta lshkafk ms<sldjla yefokafk ;u foudmshkaf.ka ,enqk cdk ksid lsh,d' kE tal jerÈhs' foudmshkaf.ka ,enqk úlD;s iys; cdk ksid we;sjkafka 10] la ;rï iq¿ ms<sld m%udKhla' tfyukï ms<sld cdkuh frda.hla jkafka fldfyduo@ms<sld we;sjkafka wfma isref¾ ;sfnk ffi,j, we;s we;eï cdk fjkia fj,d' tajdg cdk úlD;s lsh,;a lshkjd' fï jf.a cdk úlD;s fndfyda fj,djg we;sjkafka uõ ffi, fnÈ, ore ffi, yok fj,djghs' fïlg fya;= f.dvla ;sfnkjd' cdk tl;= fj,d yefok DNA wKq ndysr mßirfha n,mEug jeäfhkau ,lajkafka ffi, fnfok fj,djghs' ;jo uõ DNA oduh u.ska ore DNA odu yokak cdk msgm;a lsÍu isÿjkafka cdk fnfok fj,djghs' fï wjia:dj wyUq f,i cdk úlD;s jeämqru isÿjkak mq¿jka fj,djla' fukak fï ksid ;uhs jeämqru YÍrfha ffi, fnfok  ;ekaj, ms<sld jeämqr we;sjkafk'

jhig hkúg ms<sld yefokak ;sfnk wjodku jeähs'

lsishï mqoa.,fhla Ôj;ajk ld,h jeäjkúg Tyq fyda weh ndysr mßirh iy ;u wNHka;r mßirh iuÕ .efgk ld,h jeä fjkjd' túg tu mßirj, ms<sld ldrlhkag cdk úlD;s lsÍfï wjia:dj jeäfjkjd' fï l;dj fndrejla fkdjk nj meyeÈ<s lr .kak ´kEkï ms<sld i|yd m%;sldr lrk frday,lg .syska n,kak tys jeämqru bkafk ms<sld j,ska mSvd ú¢k l=vd orejkao tfyu;a ke;akï jeäysá who lsh,d'wdfõKsl cdk úlD;s ksid we;sjk ms<sld jeämqru we;sjkafka wvq jhiska'

;u foudmshkaf.ka ,efnk cdkj, Wmf;a§u ms<sld iE§ug iu;a cdk úlD;s ;snQ úg tajd wdfõKsl cdk úlD;s lsh,d y÷kajkjd' fujeks cdk úlD;s;d iys; l<, fndfydaúg iajNdúl .íid f,i uõl=i ;=<§u úkdY fj,d hkjd' fujeks úlD;s;d iys; l<, ujql=i ;=<oS iajNdúl .íidjlg m;a fkdjqkfyd;a orejl= f,i Wm; ,nk w;r wvq jhiskau ms<sldj u;=fjkjd' óg fya;=j fuu orejkag Wmf;a§u ms<sld idok cdk úlD;s;d ;sîu fyda Bg wdikak yelshdjla we;s cdk úlD;s ;sîuhs' ta ksid mßirfha we;s ms<sld ldrlj, jeä odhl;ajhla fuu ms<sld we;sùug wjYH jkafka kE' ms<sld iE§ug iu;a cdk úlD;s;d ;u foudmshkaf.ka fl<skau ,eî fufia iEfok ms<sldj,g wdfõKsl ms<sld lsh,d lshkjd' jdikdjg fujeks ms<sld we;sjkafka 10] la ;rï wvq m%udKhla'

´kEu cdk úlD;shlg ms<sld yokak mq¿jkao@

iEu cdk úlD;shlgu ms<sld yokak nE' iuyr cdk úlD;s b;d ys;lr tajd fjkjd' ñksia mßkduh isÿfj,d ;sfnkafka tjeks ys;lr cdk úlD;sj, m%;sM, ksihs' we;eï cdk úlD;s u`.ska ms<sld fkdjk fjk;a f,v frda. idokjd' ;j;a fndfyda cdk úlD;s we;s jqK;a okak ;rñka lsisu ydkshla fjkafk kE'

ms<sld idok cdk úlD;s

úlD;s jQ úg ms<sld idok úfYaI cdk j¾. lsysmhla ;sfnkjd' tajd m%Odk j¾. 3 la fjkjd'

1' Tkafld cdk (Oncogenes)

2' w¾nqo fyj;a f.ä hgm;a lrk cdk (Tumor Suppressor Genes)

3' DNAms<silr lrk cdk (DNA repair Genes)

Tkafld cdk

wjYH;djhka we;sjQ úg isref¾ we;s ffi, j¾Okh iy fnoSu W;af;ackh lrk cdk wmf.a idudkH ffi, ;=< ;sfnkjd' tajdg lshkafka fm%dafgd Tkafld cdk ( Proto - oncogenes) lsh,d' fuu cdkj, fjkialï we;sù úlD;s jQ úg isrer ;=< f.ä fyda w¾nqo we;s fjkjd' túg tu cdk Tkafld cdk f,i y÷kajkjd' fuu ffi, oeka ms<sld olajd j¾Okh jkakg mq¿jka' fm%dafgd Tkafld cdkj, isÿjk úlD;s idudkHfhka flfkl= bmÿkdg miqj we;sjk tajdhs' lsishï ffi,hl we;s j¾K foayhl tlsfklg iumd;j mshdf.ka iy ujf.ka ,enqK fm%dafgda Tkaflda cdk hq.,la tlsfklg uqyqKmd,d ;sfnkjd' ñka tla cdkhla ta lshkafka mshdf.ka ,enqK cdkh fyda ujf.ka ,enqK cdkh muKla úlD;s ùu m%udKj;a ms<sldjla yefokak'

w¾nqo fyj;a f.ä hgm;a lrk cdk

fuu cdk idudkHfhka wfma isref¾ iEu iÔù ffi,hlu we;s DNA wKq j, msysgd ;sfnkjd' ffi, fn§u" j¾Okh iy wkjYH ffi, úkdY lr isreßka bj;a lsÍu kshdukh lrkafka ksfrda.S ;;a;ajfha we;s fuu cdk u.skqhs' ms<sld we;sùula fuu cdk u.ska hgm;a lr,hs ;sfhkafka' kuq;a wjdikdjlg fuu cdkj, úlD;s we;sjQ úg ms<sld we;sfjkjd' fuu cdkj, msgm;a folu úlD;s fjkak ´fk ms<sldjla we;s fjkak' ta lshkafk ujf.ka fukau mshdf.ka o ,enqK cdk msgm;a folu úlD;s ù fjkia úh hq;=hs' ta ksid tajd ks,Sk cdk f,ig l%shd lrkjd' fndfydaúg fuu cdk úlD;sùuo flfkl= ujql=i ;=< ms<sis| .;a;dhska miqjhs isÿjkafka' fuh idudkHfhka jhig hEu fyda mßirfha we;s ms<sld ldrlj,g ksrdjrKhùu fyda fï fya;= folu ksid isÿjkak mq¿jka' flfia fj;;a we;eï wjia:dj, l,d;=rlska fuu cdk hq.,fha tla msgm;la úlD;s ù ;u ujf.ka fyda mshdf.ka orejdg ,eîug bv ;sfnkjd' túg tu orejdf.a isref¾ we;s iEu ffi,hlu fuu úlD;sh ±l.kak mq¿jka' fuh wdfõKsl jQ cdk úlD;shla' ±ka fuu cdk msgm;a hq.,fha ksfrda.S cdkh o tu orejdf.a Ôú; ld,h ;=<§u fkdfhl=;a fya;+ka ksid úlD;s fjkak mq¿jka' fuh idudkHfhka isÿjkafka isref¾ we;s tl ffi,hl' ±ka tu ffi,fha cdk msgm;a hq.,u úlD;s fj,d ;sfhkafka' tu ffi, md,khlska f;drj fn§ j¾Okh fjkak mgka .kakjd' wjidkfha ms<sld f.ähla njg j¾Okh fjkjd'

DNA ms<silr lrk cdk

ffi, fn§f易DNA wKqj folg fn§ ore ffi,j,g w¨f;ka msgm;a iE§fï ixlS¾K l%shdj,sfha§ hï hï jerÈ isÿjkakg mq¿jka' fuu jerÈ ksje/È lrkafka DNA wkqfõ we;s úfYaIs; cdk iuQyhla u.ska' tajd y÷kajkafka DNA ms<silr lrk cdk lshdhs' fuu cdkj, úlD;s we;s ù tajdfha l%shdldß;ajh wvmKjQ úg úlD;s iys; cdk ms<silr lsÍug neßù ffi, ;=< f.dv.efikjd'

ta w;r fm%dafgda -Tkafld cdk j, fyda w¾nqo fyj;a f.ä hgm;a lrk cdkj, úlD;s we;s jqjfyd;a tajd ms<silr lrkak neß fjkjd' túg l,ska meyeÈ,s l< wdldrhg ms<sldjla we;sfjkak mq¿jka' fuu DNA  ms<silr lrk cdkj, úlD;s foudmshkaf.ka ms<sis|.ekSfï§ ,efnk wdfõKsl cdk úlD;s fyda Ôú; ld,h ;=<§ wyUq f,i we;s jQ fyda ms<sld ldrl ksid we;sjQ úlD;s ùug mq¿jka' fuu cdk;a ks,Sk cdk jk w;r wkqrEm cdk hq.,hu úlD;s jQ úg muKhs ms<sld we;s lsÍug iu;a jkafka' ms<sldjla iE§ug kï fujeks udÈ,sfha cdk /il úlD;s we;s ùu isÿúh hq;=hs'±ka meyeÈ<s fjkjd we;s ms<sld we;sjkafka fmr l< lrefug fkdjk nj' cdk úlD;s j<lajd .ekSug fkdyels wjia:d we;s kuq;a fndfyduhla úlD;s we;sùu j<lajd .; yelshs'

ms,sld frda. ms<sno úfYaI{
ffjoH Idu .=K;s,l
idhksl wxY m%Odks
wdisß AOI ms<sld uOHia:dkh
wdisß Y,H frday,

yßka§ ,shkf.a