නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

අඩු නින්ද හදවත ලෙඩ කරවයිmjq,l wvqu kskaola ,nkafka ldka;dj nj wms tÈfkod Ôú;fha§ ,nd we;s w;aoelSï j,ska mjd okakjd kuq;a wvqfjka kskaola ,eîu ldka;djkaf.a yoj;a fi!LH fjkqfjka iqúfYaIS n,mEula we;s lrk nj weußldkq yoj;a ix.uh u.ska isÿ lrk ,o wOHhkhla u.ska fmkajd fokjd' rd;%sfha§ mjqf,a yeu fokdgu miqj kskaog hk  ldka;dj miqÈkfhaÈ ish¨fokdgu m%:ufhka wjÈ fjkjd' fldákau lsõfjd;a Tjqka ,nkafka meh yhlg;a jvd wvq ld,hl kskaola' fuu wys;lr nj ksid ldka;djk lsÍgl OukS wdY%s; frda. ;;a;ajhkag f.dÿre ùug jeä wjOdkhla we;s nj m¾fhaIlhska úiska Wml,amkh lrkq ,enqjd'

• wvq kskao iy ldka;dj

fuu wOHkh i|yd yoj;a frda.S ldka;djka y;aish fofkl= f;dard .;a;d Tjqkaf.a ksod .ekSfï ld,h .ek ,nd .;a o;a; u.ska meyeÈ,s jQfha yoj;a frda. ;;a;ajh je<£ug fmrd;=j mgka Tjqka iqjodhl kskaola fkd,enq njhs' kuq;a ldka;djkag idfmalaIj msßñka ksod .kakd ld,h fi!LHh .eg¨ fjkqfjka iDcq n,mEula we;s lrkafka keye'

wvq kskao ksid we;s fjk m%ody ;;a;ajh yoj;a fi!LH fjkqfjka iDcq jYfhka n,mdk neõ fuu wOHkfha m%OdkS le,sf*dakshd úYaj úoHd,fha ffjoH weßla fma%o¾ i|yka lrkjd' m%udKj;a mßÈ jHdhduhkays fh§u" t<j¨" iy m<;=re wdydrhg .ekSu" ¨Kq iy f;,a wvx.= wdydr iSud lsÍu" ÿïmdkfhka je<lS isàu iu. m%udKj;a ld,hla kskaola ,nd .ekSu;a b;d jeo.;a njg oeka ms,sf.k ;sfnkjd' fï ms<sn| wOHhk jd¾;dj ufkda Ñls;aidj ms,sn| weußldkq c¾k,h u.ska m%ldYhg m;a lr ;sfnkjd'

• kskao wvq jqfKd;a ;rndrejg

Tn ,nk kskao wvq jQ úg YÍr ialkaO o¾Ylh w.h by< hk neõ j¾ðkshdfõ isÿ lrk ,o m¾fhaIk jd¾;djl i|yka fjkjd' rd;%s ld,fha§ meh wgl kskaola ,nd mqoa.,hdj jvd meh myl kskaola ,nk mqoa.,hdf.a nv.skak jeä lrk —f.%,ska˜ fyda¾fudakh 15 ] lska by< w.hla .kakd w;r f,maáka fyda¾fudakh 15] lska wvq neõ ì%iag,ays isÿ lrk ,o wOHkhla u.skao fmkajd § ;sfnkj'

• u;l Yla;sh j¾Okh

 jeä kskao ksid u;l Yla;sh j¾Okh fjkjd' fï i|yd mshdfkda jdol Ys,amSka lKavdhula f;dard .;a;d' Tjqka w;ßka meh 12 l kskaola ,nd .;a Ys,amSka meh 12 lg jvd wvq ld,hla ksod .;a mqoa.,hkag jvd olaI wkaoñka weÕs,s yeisrùfï yelshdjlska hqla; neõ fuys§ fmkS .shd' ta jf.au rd;%s fiajfha fhfok mqoa.,hkaf.a u;l Yla;sh ms,sn|j .eg¨ we;s lrk neõ ñg fmrd;=j;a isÿ lrk ,o wOHhkhka u.ska o ;yjqre jqKd'

• m%;sYla;sh

rd;%s ksÈjrk mqoa.,hkaf.a m%;sYla;sh j¾Okh lrk w;r úhm;a ùu iu. kskao b;d jeo.;a' úYdoh jeks frda. ;;a;ajhkaf.ka miqjk mqoa.,hka iïnkaOfha n,k úg fmkajd fokafka Tjqkaf.

isref¾ frda.j,g tfrysj igka lrk ffi, ÿ¾j, uÜgul meje;s njhs' kskafoa§ ksmojk —fudf,dákka˜ fyda¾fudakh ms<sldjkag tfrysj igka lsÍfï Yla;sfhka hqla;hs' fï ksid rd;%s jev uqrhkays fhfok ldka;djka mshhqre ms<sld frda.S ;;a;ajhg f.dÿre ùfï jeä wjodkula ;sfnkjd'

• wl,g uy¨ ùfï fõ.h

iqjodhl kskao iu. wl,g uy¨ ùfï fõ.h;a wvq lr .ekSfï yelshdj ;sfnkjd' m%udKj;a kskola fkd,nk úg wdydr mßjD;a;sl l%shdj,sfha we;s fjk n,mEu iy fydafudaka ms,sn|j we;s fjk .eg¨ ksid úhm;a ùu iu. we;s fjk frda.j,ska mjd oreKq m%;sM, w;a úh yels njg;a wk;=re oekqï §ula ;sfnkjd'

• ,eÊcdYS,S nj iy úYdoh

fh!jk wjêfha miq fjkafka kï wvq kskao ksid ,eÊcdYS,S nj iy úYdoh jeks udkisl frda. ;;a;ajhka we;s fjk w;ru nd, ld,fha§ iqjodhl kskaola fkd,enQ orejka miqld,hl§ u;aøjHj,g iy u;amekaj,g;a f.dÿre ùfï jeä wjodkula ;sfnk neõ wu;l l< hq;= keye' ta wkqj Èklg meh 6 isg 8 w;r ld,hla ksod .kakd mqoa.,hska Èklg meh 4 isg 5 la w;r fõ,djla ksod .kakd mqoa.,hkag jvd fi!LH ;;a;ajfhka by< neõ m¾fhaIK jd¾;d u.ska ikd: lr ;sfnkjd'

^ fâ,s fï,a weiqfrka &

• mqkHd pdkaokSs o is,ajd