නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

Èhjeähdjg ;s; ;shkakÈhjeähd frda.hg f.dÿre fkdù isàu i|yd Tnf.a Ôjk rgdfõ fjkialï lsysmhla isÿ lsÍfuka iakdhq" jl=.vq iy yDohdndO jeks Èhjeähdj ksid we;sjk nrm;, fi!LH ixl+,;d j<lajd.; yelsh

Èhjeähdj j¾. folls

Èhjeähdj m%Odk j¾. follg fnfok w;r bka m<uqjekak m%fõ‚l frda. ;;ajhla jk neúka wmg j<lajd.; fkdyelsh' fuys§ isref¾ m%;sYla;slrK moaO;sh u.ska w.kHdifha bkaishq,ska ksIamdokh lrk ffi, j,g myr§ úkdY lrkq ,efí' fuh Ôú;fha uq,a wjÈfha§u u;=fjk fuhg f.dÿre jkafka Èhjeähd frda.Skaf.ka 8] l muK wvq m%;sY;hls' tfy;a wmg md,kh lr.; yels fojk j¾.hg f.dÿrejk m%udKh 90]ls'

wêl nr wvqlr.kak

Tn nßka jeä kï nr wvqlr .ekSu ;=<ska Èhjeähd wjodku wvqlr.; yelsh' fï i|yd Tn l< hq;af;a Èkm;d jHdhdufhys fh§u iy wdydr fõf,ys fjkialï isÿlsÍuhs'

YdÍßl l%shdldrlï jeälrkak

isrer fjfyiùu ;=<ska nr wvqfjkjd muKla fkdj reêrfha iSks m%udKh wvqlrñka reêrfha iSks uÜgu md,kh lrk bkaishq,ska fydafudak i%djho by< kxjhs' Èklg úkdä 30 la msyskSu" nhsisl,a me§u" Èùu" blaukska weú§u iy YdÍßl jHdhdïys ksr;ùu m%udKj;ah' óg wu;rj nr bis,Su" ìu jdäù ke.sàu" È.dù oE;a jdrefjka tiùu jeks uiamsvqj, Yla;sh jeälsÍfï jHdhduj, i;shg fo;=ka j;djla fh§uo ys;lrh'

wdydr f;dard.kak

Ydluh wdydr mßfNdackh jeälrkak' th isref¾ nr wvqlsÍug Woõ fõ' fï i|yd m<;=re tlalr .ekSuo fhda.Hh' fndaxÑ" lv, iy mßmamq jeks iïmQ¾K OdkH j¾.o msIaGuh fkdjk t<j¿ j¾. jk fndaxÑ" fld<f.dajd iy n%fld,s wdÈho wdydrhg iqÿiqh' t<j¿ wdydrh ;=<ska ;ka;= fldgia tl;= ùu wdydr Ô¾Khg iy nr wvqùug WmldÍ fjhs'

fi!LHuh fïoh

fïo wdydrj, wêl le,ß m%udKhla wvx.=jk ksid tAjd  uOHia:j wdydrhg .; hq;=h' fyd| fïoh fyj;a wix;Dma; fïoh fukau ix;Dma; fïoho wdydrfha wvx.= úh hq;=h' T,Sõ" iQßhldka;" lefkda,d jeks f;,a j¾. fukau wdukaâ" rglcq" jÜglald wdÈho ieuka" Wïn,lv"  idäka" gQkd wdÈho fyd| fïoj,ska fmdfydi;ah' fyd| fïoh u.ska reêrfha fldf,iagfrda,a uÜgï md,kh lrñka yDo iy reêr jdyskS fi!LH /l fok w;r isref¾ nr jeäùu flfrys n,mEï we;s fkdlrhs' lsß ksIamdok iy uia jeks ix;Dma; fïoh we;s wdydr wkqNj l< hq;af;a b;d iq¿fjks'

fkdlvjd mj;ajdf.k hkak

wdydr iy jHdhdu u.ska Èhjeähd wjodku wvqlr .ekSfï l%shdoduh fkdlvjd mj;ajdf.k hEu l< hq;=uh' Tnf.a lEu msÕdk Tnu fnod.ekSu fyd| Wmdhud¾.hls'

https://www.mayoclinic.org/  wkqidrfhks

iqks,a w,a.u