නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

lsß iy ud¨ u;lh jvjhslsß iys; wdydr iy ud¿ wdydrhg .ekSfuka u;l Yla;sh j¾Okh lrk neõ lekvdfõ fgdfrdkafgda úYajúoHd,h iy Ydka; uhsl,a frdayf,a isÿ lrk ,o wOHkhla u.ska fmkajd § ;sfnkjd' úhm;a ùu iu. fud<fha isÿjk yels,Su ksid we,aIhsu¾ jeks frda. ;;a;ajhka b;d idudkH ;;a;ajhla njg m;aj ;sfnkjd' kuq;a i;shlg foj;djlaj;a u;aiH wdydrhka wdydrfõ,g we;=<;a fõ kï fud<h ;sßyka fjk nj Tjqkaf.a Wml,amkh jqKd'

úoHd{hka fmkajd fok wkaoug ls%'j 2040 jkúg úhm;a msßi w;r u;lh ke;s úfï frda.h je<|Sug ;sfnk ixLHdj 800 la olajd j¾Okh ùug bv ;sfnkjd'yDofrda. we;sùug fya;=j jkafka reêr kd, ;=< ;ekam;a jk ix;Dma; fïoh jk w;r .eUqre uqyqfoa .ejfik u;aiHhka wdydrhg .kq ,nk uqyqÿ me,Eáj, wka;¾.;j we;af;a Tfï.d 3 ldKavfha wix;Dma; fïohhs' wix;Dma; fïoh fld,iagfrda,a md,khg fya;= jk fyhska ud¿ wdydrhg .ekSu uia j¾. wdydrhg .ekSug jvd iqrlaIs; nj m¾fhaIlhka úiska ±kgu;a y÷kdf.k wjidkhs'

fuu wOHkh i|yd jhi wjqreÿ 64 blaujQ mqoa.,hska 17648 fofkla iïnkaO jQ w;r tys mqoa.,hska úiska jir y;rl ld,hl§ wdydrhg .;a foaj,a ms<sn|j wOHkh lrkq ,enqjd' tA w;r Tjqkag Èkm;du lsß iy Tfï.d 3 wvx.= u;aiH wdyr ,nd § ;snqKd' Bg wu;rj t<j¿" m<;=re o wdydrhg ,nd ÿka w;r r;= uia wvqfjka ,nd ÿkakd'

ud¨ wdydrhg .;a mqoa.,hskaf.a udkisl ls%hdldÍ;ajh 7 ] lska by< uÜgulg meñK ;snqk neõ m¾fhaIKh wjidkfha§ ,nd .;a o;a; úYaf,aIKh wkqj fmkS .shd' m¾fhaIKfha m%OdkS ffjoH fcda¾ðfhda isú.=,ia i|yka lrkafka fud<h wdYs%; iakdhq moaO;sfha ls%hdldÍ;ajh ksis u.g ,nd .ekSu i|yd Tfï.d 3 wvx.= ud¿ j¾. iy lsß wdydr jvd;a WmldÍ jk neõ m¾fhaIlhka úiska ,nd .;a ks.ukh njhs' msgian¾.a úYajúoHd,fha uydpd¾h fcaïia ìl¾ i|yka lrkafka ud¿ wdydr iy fud<fha u;lh iy oekSu we;s lrkq ,nk l,dm iu. iy iïnkaO;djhla mj;sk njhs'

tmuKla fkdj fuu wdydr ksid yoj;a frda." wd>d; myiqfjka j<lajd .ekSfï yelshdjla o ;sfnkjd' fuu wOHk jd¾;dj zksõ bka.a,kaâ T*a fuäiskaZ iÕrdj u.ska m%ldYhg m;a lr ;sfnkjd'

( Nationalpost.com weiqfrka &

mqkHd pdkaokS o is,ajd