නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ආමාශයික යුෂවල අධි ක්‍රියාකාරිත්වය නිසා ඇතිවන ගෑස්ට්‍රයිටිස්.eiag%hsáia frda. ;;a;ajh hkqfjka y÷kajkafka wdudYfha we;s fjk m%odys; ^ Inflammation & ;;a;ajhla'wdudYhsl hqIj, wêl l%shdldß;ajh ksid wdudYfha ì;a;s ;=jd, ùu jf.au tys l%shdldÍ;ajhg;a n,mEï we;s fjkjd' .eiag%hsáia frda. ;;a;ajh ksid wdudY ì;a;sfha r;= ùï( (Erythena)iSÍï (Erosionsjeks ;=jd, fyda .eUqre ( Ulcers)  ;=jd, we;s ùug mq¿jka

■ frda. ,laIK

.eiag%hsáia frda. ,laIK yeu fokdgu tl fia fmdÿ keye

■ Worfha by< ueo fldgfia (Epigastrium) we;s fjk oeú,a,

■ mmqfõ my;g we;s fjk fõokdj

■ nfâ jd;h msÍu-(Disteìion)

■ jd;h ks;ru W.=rg tau (Eructation)

■ lgg weUq,a rihla oekSu (Regurgitation)

■ jukh

■ wdydr wreÑh

■ n,mdk fya;=

.eiag%hsáia frda. ;;a;ajh iïnkaO fndfyduhlau wfma wdydr mqreÿ iy Ôjk rgdj iu. iïnkaOhs'

■ fõ,djg wdydr fkd.ekSu

■ c,h mdkh fkdlsÍu ksid we;s fjk úc,kh'

■ wmsßisÿ wdydr fyda wdidÈ;fhl=f. fl< ksid fy,sfldnelag¾mhsf,dß ˜ (H.Pylorinelaàßhdfjka .%y‚h iy  wdudYh wdidÈ; ùu'

■ uOHidr iy ÿïmdkfhka wdudYfha  Yaf,aIau, mg,hg ydks ùu'

■ fõokd kdYl" m%;sÔjl T!IO ksid we;s fjk wdudYhsl ;=jd, wdydr ilia lsÍfï§ wêl jYfhka f;,a" ñßia" ;=kmy" ri ldrl iy j¾Kldrl fhdod .ekSu'

■ udkisl wd;;shla (Psychological Stress) we;s jqK úg fud<h yd wdudYh iïnkaO lrk iakdhq (Vagus nerve) Tiafia wdudYfha we;sweisâ fyj;a yhsfv%dlaf,daÍla wï,h jeäfhka >%djh ùu'

ÿ¾j,;djhka .eiag%hsáia frda. ;;a;ajhg fya;=jla f,i ie,flkjd' fuu frda.Skaf. wdudY lmdg Wvg fkrd ;sîu (Anatomical abnormalities of GI System)ksid wdudYhsl hqI by<g .uka lrkjd by; fya;= ksid we;s fjk m%odys; ;;a;ajh ;djld,sj we;s ù iqjùug m;a fjk ;djld,sl ;;a;ajhla f,i (acute Gastritis)ye¢kafjkjd' iuyr frda.Skaf.a .eiag%hsáia ;;a;ajh ksoka.; fyj;a ld,hla mqrd mej;Su ksoka.; frda. ;;a;ajhla (ChronicGastritis) hkqfjka ye¢kafjkjd'

■ ksoka.; .eiag%hsáia frda. ;;a;ajh

■ wdudYfha we;s ;=jd, ksid iuyr frda.ska wdydr fkdf.k isàfuka isrer flÜgq ùu'

■ iuyr frda.Skag wdydr .ekSfuka miq .eiag%hsáia ;;a;ajfha hï iykhla oefkk ksid ks;r ks;r wdydr .ekSug we;s wjYH;djh ksid ;rndre ùu'

■ Worfha wNHka;rh úIîcj,g ksrdjrKh ùu (Peritonitis)

■ mgl >k ù wdydr ud¾.h wjysr ùu (Gastric Outlet Obstruction)

■ fuu ;=jd, iuyr úg ld,h;a iu. ms<sld (Gastric cancer) njg m;a ùug;a wjodkula ;sfnkjd'

■ .eiag%hsáia frda.h y÷kd .ekSu'''

.eiag%hsáia frda. ;;a;ajhl§ uq,a wjia:dfõ§ ffjoHjrfhl=g myiqfjka y÷kd .ekSug mq¿jka' fuys§ wdï,sl;djh wvq lrk fyda WodiSk NdIañl (antacids) T!IO fyda— yhsfv%dlaf,daÍka ˜ wï, >%djh wvq lsÍu i|yd T!IO ,nd fokjd' fuu m%;sldr u.ska iqjhla fkd,nkjd kï  tkafvdiafldms (EndocopymÍlaIKhla isÿ lsÍug frda.shd fhduq lrkjd' tkafvdiafldms (Endocopy) mÍlaIKh fuu mÍlaIKfha§ fhdod .kafka  leurdjla yd wdf,dal Odrdjla iys; kd,dldr WmlrKhla' fuh kuHYS,Shs' th frda.shdf.a .,kd,h ;=<ska Worhg hjd .,kd,fha wdudYfha yd .%y‚fha uq,a fldgfia we;s frda. ;;a;ajhka y÷kd.; yelshs' W.=r m%foaYh ysß jeÜàula ñi frda.shd isys ke;s lsßula isÿ lrkafka keye' wdudYhsl wdidok uÜgu (stage of gastritis)  iy wdudY ;=jd, (Gastric ulcers) fyd¢ka y÷kd .ekSug mq¿jka' ta jf.au iel ysf;k ;;a;ajhla ;snqfKd;a jeäÿr mÍlaIK i|yd wdudYhsl mgl fuu WmlrK fhkau ,nd .ekSfï yelshdj ;sfnkjd'

■ frda. ;;a;ajfhka wdrlaId ùug'''

kshñ; fõ,djg wdydr .ekSu" wdydr fyd¢ka imd wkqNj lsÍu" fyd¢ka c,h mdkh lsÍu" ñßia" ;=kmy" f;,a" rildrl iy j¾Kldrl fh§fï§ ie,ls,su;a ùu" wêl ¨Kq iy fïo wdydr iSud lsÍu" l,a;nd .ekSfï wdydr iSud lsÍu" uoHidr" ÿïmdkfhka je<lSu" udkisl wd;;sh wvq lr .ekSu iy m%udKj;a kskao ,nd .ekSu

■ yeu frda. ;;a;ajhlau .eiag%hsáia fkdfõ

uq,a wjia:dfõ§ .eiag%hsáia frda. ;;a;ajh úÈyg fmkakqï lrk frda.dndOhka .ek iqÿiqlï ,;a ffjoHjreka úiska myiqfjka y÷kd .kakjd' uq,a wjia:dfõ§ .eiag%hsáia frda.hg ,nd fok m%;sldr fjkqfjka frda. ;;a;ajh m%;spdr olajkafka ke;akï jeäÿr mÍlaIK fjkqfjka frda.shd fhduq lsÍu isÿ fjkjd'fndfyda frda.Skag mmqj iy Worh w;r fõokdjla oekqK úg th .eiag%hsáia hehs wkqudk lrñka m%;sldr ,nd §u idudkHhs' mmqfõ fõokdj we;s fjkafka .eiag%hsáia ksidu fkdfjhs' mmqj m%foaYh wdY%s;j .,kd,h" fmky¿" b< weg jeks wjhjhka fndfyda ;sfnkjd'leiai ksid we;s fjk mmqfõ fõokdjla kï th fmky¿ iïnkaO fjkak mq¿jka' mmqj m%foaYfha ,nd .kakd tlaf¾ mÍlaIKh fu;ek§ jeo.;a' l%Svd iy jHdhdu lrk mqoa.,hkaf.a uia ms~q fmr,Su ksid;a b< weg ldáf,aÊ bÈuqu

^ costochondritis& ksid;a fõokdjka we;s fjkjd' tjeks wjia:djl .eiag%hsáia fjkqfjka ,nd fok T!IO iqÿiq keye' hï hï wdmodjka ksid tla;ekaj isák frda.Skaf.a f,a leá ;;ajhka Deep vein thrombosis (DVT ksid;a mmqfõ fõokdjka we;s fjkjd' mmqfõ fõokdjla .ek meñ‚,s lf<d;a frda.shdf.a jhi" wê reêr mSvkh" Èhjeähdj" fld,iagfrda,a ms<sn|j we;s jd¾;d i,ld n,kjd' ffjoHjrhdg ielhla we;s jqfKd;a frda.shd E.C.G mÍlaIKhla i|ydfhduq lrkjd'

E.C.G jd¾;dj wkqj yDoh jia;=j wdY%s; ixl=,;djhla y÷kd .ekSug mq¿jka'iuyr frda.Skaf.a ms<sld ;;a;ajhl jqK;a uq,a wjia:dfõ§ .eiag%hsáia frda. ,laIK u;= fjkak mq¿jka' tjeks wjia:djl§ ffjoHjrhd úiska tkafvdiafldms mÍlaIKhla fjkqfjka frda.shd fhduq lrkjd' frda.shd ffjoH Wmfoia .ek fkdi,ld fjk;a ffjoHjrfhl= fj; f.dia ;;a;ajh iÕjd f.k m%;sldr ,nd .kakjd' m%udoh ksid ms<sldjla jqk;a W.% ùug mq¨jka' ks;ru ffjoHjrfhl= úiska ,nd fok Wmfoia fkdi,ld yßkak tmd' yDohdndOhkag m;a fjk fndfyda frda.Ska mjd ;ukaf.a ys;=u;hg mmqfõ fõokdjla oekqK úg m%;s-wï, T!IO Tiqi,lska ,nd .kakjd' blaukska ffjoHjrfhl= fj; fhduq jqfKd;a oreKq yDohdndO (Myocardial Infarctions;;a;ajhlg m;a fkdù ;j ÿrg;a Ôj;a ùug jdikdj ,nd .ekSug yelshdj ,efnkjd' ta ksid Worh" mmqj fyda .,kd,h m%foaYh wdy%s;j we;s fjk iEu frda. ,laIKhlau .eiag%hsáia hehs Tn úiska wkqudk lrkak tmd th ffjoHjrhdg ndr § Tn ffjoH Wmfoia  wkqj lghq;= lrkak'

mqkHd pdkaokS o is,ajd