නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

lg .|hso''' @mqoa.,hka w;r wka;¾ ikaksfõokh ksid ys;j;alï f.dv ke.=k;a" l:d lrk úg uqLfhka ÿ¾.kaOla úysfokjd kï tjka jQ mqoa.,hka iu. l:d nyg fndfyda fokd leue;a;la olajkq fkd,efí' fï ksidu Tjqka iudch úiskau ÿria: lrkq ,efí' we;eï úg Tfí lfgka kslafuk ÿ.| Tng fkd±fkkq we;' tfy;a iudch th y÷kd .kS'

uqLfha ÿ.| we;s fjk fya;=

• wdydr

wfma o;aj, iy tA wjg we;s wdydr wxY= ì| jeà nelaàßhd jeä ùu ksid uqL ÿ¾.kaOh we;s fjkjd'iqÿÆkq" r;=ÆkQ jeks foa wdydrhg .ekSfuka miq tys .kaOh wdydr iu. ñY%j reêrh Tiafia l=vd wka;%hg .uka lrk w;r m%Yajdi jd;fha§ fmky¨ j,ska kslañu ksid uqlfha ÿ¾.kaO ;;ajhla we;s fjkjd'

;djld,slj uqLfha ÿ¾.kaOh we;s ùu

ÿïmdkh lrk mqoa.,hkaf.a jf.au uoHidr Ndú;d lrk whf.a uqLfhka kslafuk ÿ¾.kaOh .ek iudcfha .ejfik úg wmg;a fndfyda úg ±kS ;sfnkjd' we;eï T!IO j¾. ksid uqLfha ÿ.| we;s jqk;a tu T!IO keje;aùu iu. ÿ.| kj;skjd' u;ameka iy ÿïmdkh ksid we;s fjk uqL ÿ¾.kaOh;a tu mqreÿ j,ska bj;a jqkdu kejf;kjd'

• uqLfha we;s fjk wdidok

uqLh wdY%ss;j isÿ lrk Y,H l¾u j,ska miqj ;djld,slj uqLfha ÿ¾.kaO ;;ajhla we;s fjkak mq¿jks' tA jf.au o;a Èrd hEu" uqLfha ;=jd," úÿre uia frda. ksid uqlfha ÿ¾.kaOhka we;s fjkjd'

ÿ¾j, uqL fi!LH

ÿ¾j, uqL fi!LH;a uqL ÿ¾.kaOh we;s ùug fya;=jla m%Odk wddyr fõ,lska miqj fyd¢ka o;a ue§fï lghq;= isÿ fkdjqfkd;a uqLfha /÷k wdydr ksid Tfí o;a u; nelaàßhd j¾Okh ùu ksid we;s fjk oka; m: (plaque) uqL ÿ¾.kaOh we;s fjkak mq¨jks' fuu oka; m: ksis mßÈ ue§fuka msßisÿ fkdl< úg we;s fjk úÿreuia wdY%s; mßoka: frda.;a uqL ÿ¾.kaOhg fya;= fjkjd'

uqLfha f;;ukh ke;sùu

uqLfha ;sfnk nelaàßhd msßisÿ lsÍug fl< u.ska uy;a jQ rel=,la ,efnkjd' fl< wvq jqkdu uqLfha we;s fjk úh,s .;sh ksid ÿ.| we;s ùug mq¿jks' uoHidr iy ÿïmkdh lsÍfï m%;sM,hla úÈyg uqLfha we;s fjk úh<s nj;a uqL ÿ¾.kaOhg fya;= fjkjd' fÄgh mgl f;;ukfhka ;nd .ekSug fya;= fjkjd' tA jf.au o;a iy úÿreuia w;r /f|k wdydr len,s bj;a lsÍug;a fya;= fjkjd' kskao fkdhk frda. ;;ajhkag jf.au fyda¾fudak wiu;=,s;;djhka ksid;a fÄgh wvq fjk ;;ajhka we;s fjkjd' tAksid ks;ru c,h fyd¢ka mdkh lsÍfuka uqLfha f;;ukh mj;ajd .ekSu jeo.;a'rd;s% ld,fha uqLh werf.k ksod .ekSu;a uqL ÿ¾.kaOhg fya;=jls’ fuys§ Tlaiscka W!k;djh ksid nelaàßhd j¾Okh ùu'

wNHka;r idOl

Èfõ ;sfnk l=vd isÿrej,ska i,a*hska jeks jdIamYS,S ixfhda. ksmojk nelaàßhdjka jdih lrk w;r fuu nelaàßhd ks¾jdhq Yajikh u.ska i,amhsâ jdhqj ksmojkq ,nkjd'W.=r iy ;,a, m%foaYfha mj;sk fldagrlhka ;=< fiu tla/ia fjkjd' krla jqk fiu" ksid W.=f¾ my< fldgiska we;s fjk ÿ¾.kaOh uqLh fj; .,d tkak mq¨jks' kdih wdY%s;j we;s fjk mSki ;;ajhkao uqLfhaa ÿ¾.kaOhg fya;=jla'tA jf.au W.=r msgqmiska msysá jid ;r, u.ska wfma isrer wdidokhkaf.ka wdrlaId lrkjd' wdydr ud¾.fha wdï,sl;djh (gastroesophageal reflux disease, / GERD) ksid;a uqLfha ÿ¾.kaOh we;s fjkjd'

uqL ÿ¾.kaOh j,lajd .ekSu

uqLfha ;sfnk Èrd.sh o;a .,jd ±óu Èj msßisÿj ;nd .ekSu úÿreuia odrfha wdydr yd oka;m: ;ekam;a ùug yelshdj ;sfnkjd’ oka;m: hkqfjka wms y÷kajkafka ue,shï yd fÄgh tl;=j yefok ue,shï úfYaIhlghs' tjeks ;;ajhloS oka; Y,H ffjoHjrfhl=f.a Wmfoia ,nd .ekSu b;du jeo.;a' tA jf.au yh udihlg j;djla Tn oka; ffjoHjrfhl=f.a idhkhlg iïnkaO ùu mqreoaola f,iska f.dv k.d .;fyd;a Tfí oka; fi!LHh jf.au mßoka; frda. wdY%s;j we;s fjk frda. ;;ajhkaf.ka ksoyia ù hym;a uqL fi!LHla mj;ajd .ekSug yelshdjla ,efnkq we;s'


uydpd¾h m%idoa wur;=x. uy;d
uqL jHdêfõ§ wxYdêm;s-
oka; ffjoH úoHd mSGh fmardfoksh úYaj úoHd,h

mqkHd pdkaokS o is,ajd