නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

;ukag ´k ksid fõokdkdYl .kak tmdfõokdjka iukh lr .ekSu fjkqfjka fõokd kdYl Ndú;d lsÍfuka ,efnk iykh jf.au thska we;s fjk wys;lr n,mEu ms,sn|j wms t;rï ;elSula keye' fõokdj iukh lr .ekSu fjkqfjka jQ fõokd kdYl muK blaujd wys;lr f,iska Ndú;h ksid f,dj mqrd fndfyda fofkla úúO wdndOhkag m;aj we;' fï ksid wkjYH f,iska fõokd kdYlhkag fhduq ùu b;d wjodkï iys; nj frda.Ska ;ju;a jgyd f.k fkdue;' 1990 oYlfha mgka È.= ld,Skj fõokd kdYl .ekSfuka we;s fjk fi!LH .eg¿ fnfyúka by, f.dia we;'

fõokd kdYlj, flá ld,Sk n,mEu

fõokd kdYl ksid we;s fjk fláld,Sk wmyiq;djhka wod, fõokd kdYl ld,iSudfõ§ we;s ù Tn tu T!IO mdúÉÑh w;ayeßh úg u. yefrkq we;' tA wkaoñka ±fkk fláld,Sk wmyiq;djhka fufiah'

• ysiroh

• Tlaldrh

• lerleú,a,

• jHdl+,;ajh

• nvúh,Su

tfy;a È.ska È.gu fõokd kdYl iu. Tn ld,h f.jkafka kï tys wys;lr m%;sM, Tfí kSfrda.Snjg we;s lrk n,mEï fndfydah' tneúka fõokd kdYl Tfí Ôú;h lr .; hq;= ke;' th wjYHu kï muKla ,nd .; hq;= w;r È.ska È.g wkjYH f,iska ud;%dj iy ld,h §¾> ùfuka we;s fjk wys;lr ;;ajhka y÷kd .ekSu b;d jeo.;a fõ' thska frda.dndO b,a,d f.k je<| .ekSfï ;;ajfhka Tng ÿriaùfï w;aje,la imhkq we;'

• mmqfõ ±ú,a, yd Worfha fõokdj

ibuprofen iy naproxen j¾.fha fõokd kdYl u.ska fõokdjg iykh ,enqk;a ;j;a wkaoulska we;s fjk Ydßßl wmyiq;djhka w;r Worfha $ mmqfõ ±ú,a, iy Worfha fõokdjka we;s úh yelshs' th Tn fndfyda úg Tng w;a±lSfuka ±fkkjd we;s' fï ksid fndfyda fofkla fõokd kdYl ksid we;s fjk ±ú,a, iukh lr.ekSu i|yd Èhr j¾. jeäfhka mdkh lsÍug iy iõ jeks isrer isis,a lrk wdydr fjkqfjka fhduq fjkjd' fõokd kdYl ksid wmyiq;djhla we;s fjk nj ±fkkjd kï m%;sldr .ekSfï§ tA nj ffjoHjrhdg okajd isákak' túg fuu wmyiq;djhka  iukh fjk wkaoñka Tng ffjoHjrhd T!IO ks¾foaY lrkq we;' tmuKla fkdj fuu j¾.fha T!IO È.=ld,Skj .ekSu ksid jl=.vq wdYs%; ÿ¾j,;djhkag f.dÿre fjk njg;a frda.Ska ±Kqj;aj isàu b;d jeo.;a fõ'

• wdid;añl;djhka we;s ùu

fõokd kdYl u.ska f;d,a me,Su" Èfõ ìì,s" lg $ Èj jkùu iy ;=jd," yqiau .ekSfï wmyiq;djhka jeks w;=re ixl=,;djhka we;s úh yelshs' tla wjia:djl fyda Tng fï wkaoñka wdid;añl;djhla we;s ù ;sfí kï frda. m%;sldr .ekSfï§ tu b;sydih ms,sn|j ffjoHjrhd okajd isàu b;d jeo.;a fjkjd' túg wdid;añl;djhkag tfrys jQ T!IO ks¾foaY lsÍu  ffjoHjrhd myiqjla fjk w;r Tn tjka wmyiq;djhkag f.dÿre ùfï wjodku ÿria fjkq we;'

• weÿu frda.fhka fmf,kjd kï

Tn weÿu frda.sfhla kï fjk;a frda.dndOhkag m%;sldr ,nk úg Tfí weÿu frda. ;;ajh ms,sn|j ffjoHjrhd fkdj,yd okajd isákak' we;eï fõokd kdYl weÿu frda.Skag wys;lr m%;sM, ,nd fok neúka fï ms,sn|j okajd isàfuka Tng wdrlaId fõ'

• .¾NKS;ajh iy uõlsßfok wjia:dj

Canadian Medical Association Journal fmkajd fok wkaoug .eí .;a ujla uq,a i;s 20l ld,fha§NSAIDNonSteroidalantiinflammatoryDrugs(EgAspirin,Celecoxib,Diclofenac,Ibuprofen,Naproxen etc)  ldKavfha fõokd kdYl .ekSfuka l,, .íidjg jeä bvlvla we;’ ujf.a .eí ld,fha weh fõokd kdYl Ndú;d lsÍu ore l,,hg wys;lr f,iska n,mdkq we;' wvq nr ore Wm;a i|yd fukau orejkaf.a udkisl uÜgu fjkqfjka fuu T!IO Ndú;h wys;lr f,iska n,mdk neúka frda. m%;sldr .kakd úg Tn .eí.;a ujla kï tA .ek ffjoHjrhd okajd isákak'

orejdg uõlsß ,nd fok ld,iSudfõ§ ujf.a wdydr fukau weh úiska .kq ,nk T!IO lsß fndk orejdf.a fi!LHh fjkqfjka n,mdk neúka lsß fok uõjrekao fõokd kdYl Ndú;fha§ jvd;a m%fõiï iys; ùu jeo.;ah'

• wlaudjg n,mEu

ñksia isref¾ bkaøshhhka w;ßka wlaudj nyqld¾h wjhjla jk w;r thska isÿ fjk ld¾hhka Ôú;fha meje;aug m%n, fia n,mdkq we;’wlaudj wdYs%; frda.dndOhkag  uoHidr n,mdk njg iudch ±kqj;a nj ,nd isáh;a úúO AT!IO ksid uoHidr fkdjk wlaud frda. ;;ajh je<f|k w;r tys w;=re m%;sM, ksid  urKh mjd isÿ úh yelsh' tneúka wkjYH f,iska yd ys;=u;hg fõokd kdYl Ndú;d lsÍu wlaud frda. i|yd fya;=ldrl nj wu;l fkdlrkak'

• reêrfha >k;ajh wvqùu

Ibuprofen, naproxen,iy aspirin jeks fõokd kdYl u.ska reêrfha >k;ajh wvq ùu tla me;a;lska lsÍgl OuKSka wdYs%; frda. ;;ajhkag ys;lr jqk;a È.=ld,Skj by; j¾.fha fõokd kdYlj,g fhduq ùu ksid o;a .e,ùu" yÈis wk;=rla jeks wjia:djkays§ isÿ fjk iq¨ ;=jd,hlska mjd isÿ fjk wêl reêrjykh úfgl Ôú;hg mjd wjodkï iys; njla we;s lsÍug bv ;sfí'

fõokd kdYl .ekSfï§ fï .ek is;kak

fõokd kdYl È.=ld,hla uq¨,af,a .ekSu wys;lrh' fndfyda fofkla ;ukaf.a ys;=u;hg tlu T!IOh È.= ld,hla ffjoHjrfhl=f.a ks¾foaYh fkdue;sj ,nd .ekSu lsisÿ úfgl fkdl, hq;= lghq;a;ls'lsisu fõokd kdYlhla ffjoHjrhl= úiska kshu lrk ud;%dj iy ld,h blaujd fkdhk fia ,nd .kak'Tn ±kg .eí f.k we;a kï fyda .eí .ekSug woyiska isák ldka;djla kï fõokd kdYl Ndú;fhka ÿria fjkak'

fcHIaG ffjoH ks<Odß
rúkao Wv.uf.a uy;d
.ïmy Èia;s%la frday,

mqkHd pdkaokS o is,ajd