නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

Tn;a u<my msg lrkafk wudrefjkao.=o ud¾.h wdY%s; .eg¨

u<my msg lsÍu wfma Ôú;fha idudkH ffcj ls%hdj,shla' fldákau lsõfjd;a ol=K;ska mgka f.k jï w;ska wjidk fjk ls%hdj,shla jqK;a tfia fkdjk wkaoñka .eg¨ldÍ ;;a;ajhka we;s fjkak mq¿jka' .=o ud¾.h wdY%s;j we;s jk nyq,u frda. ;;a;ajhka lsysmhla ;sfnkjd'

• u< ßl¾;sld frda. ^ Anal fissures &

• w¾Yia

• N.kaord

u< noaOh ^ Constipation &

u< noaOh .=o ud¾.h wdY%s; iq,n frda. ;;a;ajhla' u< noaOh we;s ùg fya;= lSmhla ;sfnkjd'

• m%udKj;a ;rï c,h mdkh fkdlsÍu

• t<j¿ iy m<;=re jeks ;ka;= nyq, wdydr wvq ùu 

• udkisl wd;;sh

• úúO wdydr j¾.^ fpdl,Ü" fldams & fuu wdydr mqoa.,hdf.ka mqoa.,hdg fjkia fjkjd' fudkjd l<;a yßhkafka keye' iuyr mqoa.,hkag u< noaOh j<lajk wdydr ,nd .;a;;a iqjhla fkd,efnk wjia:d ;sfnkjd' jhi ksid nvje,a ixfldapkh ùfuka u< noaOh we;s fjkak mq¿jka' tjeks mqoa.,hkag u<my lsÍu myiq lrk wdldrfha T!IO ,nd fokak mq¿jka'

^ Anal fissures &u<my lsÍfï§ .=oud¾.fha msysá udxY fmaYs ,sys,a fkdùu isÿ fkdjqK úg yd wmyiqfjka u< msgfjk úg .=o ì;a;sfha me,Sula we;s fjkjd' túg ìkaÿ jYfhka reêrh msgfjkak mq¿jka' iuyr úg fõokdjla iys;j;a reêrh msg fjkjd' fndfyda úg ;reK jhfia orejkag udkisl wd;;sh ksid fï frda. ;;a;ajh we;s fjkjd'

úfYaIfhka úNd. ld,fha§ fujeks frda. ;;a;ajhla we;s fjkak mq¿jka' fõokdj jf.au u<my lsÍfuka miq .=ofha ±ú,a, jf.au udxY fmaYsh .efykak ^ feasm & mgka .kakjd' wks;a j;dfõ§;a u<my lrkak hk úg kej;;a fmr úÈygu fõokdjla we;s fjkjd' fldákau lsõfjd;a lgq lïìhla midre fjkjd jf.a fõokdjla' fuh w¾Yia frda. $ N.kaord ;;a;ajh hehs jrojd jgyd .kak tmd'

• iqjhla ,nd .ekSug kï'''

uq,au wjia:dfõ§ ffjoH m%;sldr fjkqfjka meñKshfyd;a T!IO u.ska iqjh ,eîfï yelshdj 75 ] la muK fjkjd' l=vd orejkag;a fï frda. ;;a;ajh we;s fjkak mq¿jka' j;=r" t<j¿ iy m<;=re jeä jYfhka wdydrhg ,nd §fuka frda. ;;a;ajh md,kh lr.kak mq¿jka' iuyr úg m%;sÔjl T!IO iy wdf,am lsÍug T!IO ,nd fokjd'wdydr md,kfhka fyda T!IO u.ska iqjhla fkd,efnkjd kï Y,Hl¾uhla i|yd fhduq lrkjd' th b;du iq¿ Y,Hl¾uhla' ñ,s óg¾ 1- 2 w;r lemqulska isÿ lrkjd'frda.shdg miq oskfha mgkau idudkH úÈyg lghq;= lrkak;a mq¿jka' t;ekska miqj u<my lsÍfï§ fõokdjla we;s fjkafka keye'

• Y,Hl¾ufhka miqj ;;a;ajh

uu uq,ska lsõjfka fï ;;a;ajh yßu fõokdjla lsh,d' fldákau fõokdj ksid jeisls<s hkjd lsõjdu;a frda.shd nhhs' kuq;a uf.a frda.sfhla ug fufyu lsõjd' ug biair jeisls<s hEu u;la jk úg;a nhhs' kuq;a Y,Hl¾ufhka miqj ug jeisls<s hk tl yrsu myiqhs'

w¾Yia

w¾Yia .ek i|yka lf<d;a fuh jeäysá wh w;fr jeäfhka olskak ,efnkjd' u<noaOh ksid u<my lsÍfï§ we;s fjk mSvkh ksid we;=<; Ysrd bÈó f.ähla ^ w¾Yia & jf.a Èiafjkjd' úia;drKh jK Ysrd wNHka;rfha jf.au ld,hlska msg;g meñfKkjd' uq,a wjia:dfõ§ u<my wjidkfha§ f.äh we;=<g .sh;a ld,h iu. fï w¾Yia f.ä w;ska w,a,,d we;=<g odkak fjkjd' ;j;a ld,hla hk úg f.ä we;=<g odkak neye' msg;u ;sfnkjd' fï ;;a;ajh fõokdldÍhs'

tA jf.au reêr jykh;a jeähs' .=o ud¾.fha msg;ska ;sfnk flaY kd,sld jeks kyr bÈó mqmqrkak mq¿jka' fï ksid yug háka f,a leáhla we;s fjkak mq¿jka' th l=vd ð,a fnda,hlg iudkhs' th msáka ;sfnk w¾Yia f.ä hkqfjka ye|skafjkjd' w¾Yia f.ä ld,h;a iu. ke;s fjkjd' tajdg Y,Hl¾u wjYH keye' jeisls<s .shdu jeä fõ,djla /£ bkak tmd' kej; wjYH jqfKd;a jeisls<s hkak mq¿jka' iuyr Woúh jeisls<s .shdu fndfyda fõ,djla wkjYH úÈyg /£ isákjd' túg we;=<; ;sfnk kyr weú;a ysr fjkjd' fndfyda fõ,djla isák úg we;s fjk mSvkh jeä fjkjd'

• f,a hk yeu frda.hlau w¾Yia fkdfjhs'''

Tng u<my iu. reêrh msgfjkjd kï th iEu úgu w¾Yia .sKqugu tl;= lrkak tmd' iuyr úg ms<sld" iy fjk;a ;;a;ajhka ksid u< iu. reêrh msg fjkak mq¿jka' tA ksid .=o ud¾.fhka reêrh msgfjkjd kï ffjoH mÍlaIK isÿ lr .ekSu b;du jeo.;A' leurdjla hjd^ colonoscopy/ sigmoidoscopy & wvqu jYfhka uy nvjef,a jï me;a; fyda mÍlaId lr .ekSu wjYHhs'

• w¾Yia jqfKd;a'''@

w¾Yia frda. ;;a;ajh ffjoHjrhdg meyeÈ,sj y÷kd.kak mq¿jka' iEufrda.sfhl=gu Y,H l¾u wjYH keye' T!IO kslafIamkh ^ injection & iy Band ±ófuka m%;sldr ,nd fokjd' Y,Hl¾uhla u.ska iqjh ,nd.kak mq¿jka' Y,Hl¾u wjYH wjia:djka o ;sfnkjd' Y,Hl¾ufhka miqj Èk fol ;=kla u<my lrk úg fõokdj ;sfnkjd' fuu ;=jd, i|yd uo WKqiqï j;=rg ¨Kq leg fhdod idkaøKh lr.;a c,fha úkdä 20 la muK fõ,djla jdä ù isàfuka ;=jd,h blaukska iqj fjkjd'

N.kaord ^ fistula &

.=o ud¾.hg iafkaykh ,nd fok .%kaÓkag úIîc we;=¿ ù ierj f.ä we;s fjkjd' fuh tla me;a;lska mqmqrd hkjd' ±ka ierj f.ähg úIîc we;=¿ jqK iy ierj f.äh msysá msg; újD; m%foaYh w;r mdrl N.kaord yefokjd' fuys§ wksjd¾fhkau Y,Hl¾uhla wjYHhs'

wdhq¾fõofha§ fï i|yd laIdr iq;% m%;sldr isÿ lrkjd' msg ;sfnk újrh ldg;a fmfkkjd' kuq;a we;=<; újrh y÷kd .ekSu wmyiqhs' kuq;a fuu újrh ksj/Èj y÷kd.ekSfuka wdhq¾fõofha laIdr iq;% u.ska jf.au ngysr ffjoH l%uhg wod<j isÿ lrk Y,Hl¾uh;a id¾:lj fhdod.ekSug mq¿jka'

• .=o ud¾.h wdY%s; .eg¨j,ska   ksoyia ùug kï'''

• fyd¢ka c,h mdkh lrkak

• t<j¿" m<;=re jeks ;ka;= nyq, wdydr jeäfhka wdydrhg .kak

• udkisl wd;;sfhka ÿria fjkak

• ;ukag u< noaOh we;s fjk  wdydr j¾.j,ska ÿria fjkak

Y,H ffjoHúfYaI{
uydpd¾h ã' fÊ weka;k’S
fld<U úYajúoHd,h

mqkHd pdkaokS o is,ajd