නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ndndg බ්‍රොන්කොලයිටිස් we;s lrjkak tmdiS;, ld,.=K ;;a;ajhkays§ mqxÑ orejka WK iy fiïm%;sYHdjg m;aùu b;d iq,nhs' kuq;a fï ;;a;ajhka mjd fkdi,ld isáfhd;a orejkaf.a my< iajik ud¾.fha we;s fjk wjysr;djhka ksid fn%dkafld,hsáia iy ;j ÿrg;a ;;a;ajh krl w;g yerefkd;a ksõfudakshdj jeks frda. ;;a;ajhkag;a orejd f.dÿre ùug mq¿jks'

• fn%dkafld,hsáia we;s fjkafka @

fuu frda. ;;a;ajh idudkH fiïm%;sYHdjlska wdrïN fjkak mq¿jks' ffjri wdidokhla ksid we;s fjk frda.fha idudkH frda. ,laIK fï wkaoñka i|yka lrkak mq¨jks'

• idudkH m%;sYHdj

• leiai

• kdih isrùu

• kdifhka fidgq Èhr .e,Su

• iuyr wjia:dj,§ uo WKidudkHfhka fï ;;a;ajh Èk lSmhla ;sî iqjh ,eîug mq¿jks'

• fn%dkafld,hsáia frda. ;;a;ajfha W.% wjia:djka

kuq;a fï frda. ;;a;ajhka ;sî l%ufhka orejdf.a my< Yajik ud¾.fha we;s fjk wjysr;djhka ksid frda. ,laIK ;j ÿrg;a W.% ùug mq¿jks' tjeks wjia:djkays§ orejd fj;sk my; i|yka frda. ,laIK olakg ,efí'

• orejd yqiau .kakd úg we;s fjk Yíoh'

• fõ.fhka yqiau .ekSu

• Yajik ud¾.fha Tlaiscka Odß;djh wvq ùu ksid yqiau .ekSfï wmyiq;djh ksid orejdg hka;%dkqidrfhka Yajikh ,nd §ug mjd isÿ fõ'

• f;d,a iy ksh ks,a meye .ekSu' (cyanosis)

• úc,k ;;a;ajhg m;aùu'

• ksõfudakshd frda. ;;a;ajhg m;aùug;a bv ;sfnkjd'

• fn%dkafld,hsáia je<£u ksid wjodkula we;s orejka

fn%dkafld,hsáia frda. ;;a;ajhg m;a iEu orefjlau wjodkï lKavdhula f,i i,lkafka keye' kuq;a iuyr wjia:dj,§ orejka ±ä i;aldr tAllhkag we;=<;a lr m%;sldr lsÍug isÿ fjkjd' tjeks wjodkï we;s orejka .ek i|yka lrkjd kï' udi ;=kg wvq jf.au jhi wjqreÿ folg wvq orejkag fn%dkafld,hsáia frda. ;;a;ajh we;s ùfï hï wjodkula ;sfnkjd' Tjqkaf.a fmky¿ iy m%;sYla;slrK moaO;sh iïmQ¾Kfhkau j¾Okh ù fkdue;s ksidfn%dkafld,hsáia frda. ;;a;ajh hï wkaoulska wjodkula we;s lrkak mq¿jks' Bg wu;rj 

• fkdfïrE orejka

• yDohjia;=j iy fmky¨ wdY%ss;j ixcdkkSh frda. ;;a;ajhka we;s orejka

• ÿ¾j, m%;sYla;slrKh iys; orejka

• uõlsß mdkhg wjia:djla fkd,eîu ^ iuyr úg ujf.a frda.S ;;a;ajhka iy uj ñhhEu jeks fya;=ka ksid <orejdg wjYH fmdaIKh uõlsß fj;ska fkd,eîug mq¿jks' uõlsß ksid orejdf.a m%;sYla;sh j¾Okh ùu isÿ jqK;a fujeks orejkag tu jdish wysñ ùu ksid Tjqkaf.a m%;sYla;slrKh ÿ¾j, ksid ´kEu fnda jk frda.hlg myiqfjka f.dÿre úh yel'

• ckdlS¾K mßirhl Ôj;a fjk orejka

• wls%h ÿïmdkh fyj;a ÿïmdkhg ksrdjrkh jk orejka

• l=vd orejka fn%dkafld,hsáia frda. ;;a;ajfhka wdrlaId lr .kafka flfiao@

w¨; Wmla Tfí orejd b;d myiqfjka fn%dkafld,hsáia frda. ;;a;ajhg f.dÿre ùug bv we;s neõ okakd ksidu uõmshka jYfhka fï .ek Tfí wjodkh jf.au jeä j.lSula wjYH fjkjd' tA fjkqfjka wkq.ukh l< yels myiqu ms<sfj;a lSmhla ;sfnkjd'

• Tng fyda mjqf,a idudðlhkag WK fiïm%;sYHdj we;akï <orejd yels ;dla Tjqkaf.a iam¾Y lsÍï j,skaa wE;a lrkak' iuyr úg mdi,a hk jhfia isák jeäuy,a orejka WK fiïm%;sYHhd ;;a;ajfhka miq fjk úg <orejd wdrlaId lr .ekSu jf.au jeäuy,a orejkag;a fujeks frda. ;;A;ajhkaf.ka wdrlaIdj i,id fokak 

• uqyqKqq wdjrK m<|skak

• orejd iam¾Y lsÍug fmrd;=j jf.au ksjfika msgg .sh iEu wjia:djl§ orejdg ióm ùugfmrd;=j inka fhdod fyd¢ka w;a fidaokak

• orejdg uõlsß ,nd fokaktA ksid bÈß YS; ld,.=K ;;A;ajh ;=< orejka WK m%;sYHhdj jeks frda. ;;a;ajhkag f.dÿre ùug jeä bv lvla ;sfnkjd' tA jf.au fujeks ffjri frda. ;;ajhka b;d myiqfjka me;sÍug jf.au fnda ùug;a bv ;sfnk ksid orejdf.a jf.au mjqf,a fiiq idudðlhkaf.a;a wdrlaIdj fjkqfjka Tn úiska wkq.ukh lrk ir, fi!LH kSfrda.su;a mjq,la fjkqfjka M,odhS mshjrla fjkq we;'

<ud frda. úfYaI{  ffjoH
§md,a fmf¾rd
ßÊfõ wdrHd <ud frday,
fld<U

• mqkHd pdkaokS o is,ajd