නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

Y,Hl¾uhlg nhfjkak tmdfrda. b;sydih jf.au oekg Ndú; lrk T!IO ks¾úkaok ;;a;ajhg jf.au Y,H l¾ufha w;=re ixl=,;djka fjkqfjka n,mdkak mq¿jka' WodyrKhla f,i hï frda.sfhla reêrh leá fkd.efik T!IO ldKavfha T!IO mdúÉÑ lrkjd kï wms ta .ek ie,ls,su;aùu b;du jeo.;a' tjeks frda.sfhl=g reêrjykh ksid isÿ úh yels wjodku by<hs'

isys ke;s lrk úÈy" ta fjkqfjka fhdod.kakd T!IO ;SrKh fjkafka frda.shd oekg Ndú; lrk T!IO wkqjhs' frda.shd fï .ek lshkak fkdokakjd kï wms Tjqkaf. Ñls;aid.dr ldâm;a ,nd f.k frda. b;sydih iy wdod< T!IO .ek wOHkhla lrkjd' iuyr T!IO frda.shd úiska È.ska È.gu mdúÉÑ lrkak" iuyr T!IO Y,Hl¾uh fjkqfjka ;djld,slj kj;ajkak fjkjd' ta ksid Y,H l¾uhl§ oekg mdúÉÑ lrk T!IO .ek wms ,ndfok Wmfoia b;du jeo.;a'iuyr frda.Ska úúO T!Ioj,g wdid;añl;djhka olajkjd'

tajd oekqï §u b;du jeo.;a' iuyr T!IO mdúÉÑfhka miqj la,dka;h"yqiau .ekSfï wmyiq;djh" leiSu"m¨‍ oeóu jeks ;;a;ajhka we;sfj,d ;snqkdkï ffjijrhdg ta nj i|yka lsÍu b;du jeo.;a'fndfyda frda.Ska ksjerÈ f;dr;=re ,nd fokafka keye' we;a; lsõfjd;a Tmf¾Ika tl l,a hhs" tfyu ke;akï Tmf¾Ika lsßug neß fjhs"fï jf.a wdl,am ksid frda.Ska i;H f;dr;=re jika lrkjd' Tjqka ys;kafka ffjijrhd fkdu. heùfuka ;udf. Y,Hl¾uh id¾:lj lr .ekSug yelshdj ,efnk nj jqK;a we;a;gu fkdu. hkafka frda.shd nj Tjqka okafka keye'

frda.shd ffjijrhd iu. újD;j l;d l< hq;=hs

Y,Hl¾uhla fjkqfjka ;SrKh ,nd ÿka frda.sfhl=g iïmQ¾K úia;rhla ffjijrhd iu. l:d lsÍfuka ,nd.kak mq¿jka' Y,Hl¾ufha wjodkula ;sfnkjd kï wms frda.shdg oekqïfokjd' úfYaIfhka yDohjia;=j"fmky¿ wjodku ;sfnk frda.Skag wms ;sfnk wjodku .ek újD;j i|yka lrkjd' tys§ Y,Hl¾uh lrkjdo tfyu ke;akï fkdlr isákjdo hk ;SrKh .ek ksoyi frda.shdg whs;shs wjodkula ;sfnk wjia:djkays§ oeä i;aldr tallh iQodkï lrkak wjYHhs'ta;a wjodku isÿfjk wjia:djkq;a ;sfnkjd'

wfma rfÜ oeäi;aldr tallj, ;sfnk we|ka m%udKh iSñ; ksid frda.shd fjkqfjka we|la ,efnk f;la Y,H l¾uh l,a ;eîug isÿjk wjia:djkq;a ;sfnkjd' ta jf.a wjia:djkays§ l,d;=rlska jf.a m%Yak we;s fjkak mq¿jka' ta;a fndfyda frda.Ska ffjijrhd iu. l;d lrkak nhhs' we;a;gu tfyu ìhla we;s lr .ekSu wjYH keye'frda.sfhla Y,Hl¾uhla i|yd wlue;s kï frda.shdg ;sfnk úl,am m%;sldr .ek;a lshkjd' kuq;a tu m%;sldr Y,Hl¾u ;rï id¾:l fkdjk bv lv jeähs'

yÈis wk;=rlg m;a frda.sfhl=g ta fõ,djg l< hq;= ish¿ yÈis m%;sldr fkdmudj ,nd fokjd' frda.shdg isysh ke;akï fj,dfõ yeáhg frda.shdf. Ndrlrefjla fyda fjk;a okakd flfklaf.ka f;dr;=re ,nd .kakjd'Y,Hl¾u .ek úia;r lsÍfï§ fndfyda frda.Ska m%Yak wykafka keye' ta ksid frda.shdg fkdf;arek fohla .ek wms okafka keye' ta ksid ffjoHjreka úÈyg Y,Hl¾uh .ek frda.shd wfmka úuid oek .kkajd kï wms fndfydu i;=gqhs'Y,Hl¾uhg fmrd;=j Y,Hl¾uh fjkqfjka ;SrKh ,nd ÿkakdg miqj frda.shd iu. w;a Woõlrefjla jdÜgqfõ kej;Sug b,a,d isáfhd;a ta .ek;a úl,am ;sfnkjd'

Y,Hl¾ufhka miqj frda.shdf.a i;aldr jdÜgqfjka ksis úÈyg isÿjk ksid w;a Woõlrefjla wkjYH ,eîug ;sfnk m%jk;dj iy tys w;=re ixl=,;djka .ek;a lshkjd' ta jf.au isys ke;s lsÍu ms<sn|j ;sfnk wjodku iy tys fyd| krl fol;a .ek i|yka lsÍfuka miqj frda.shd Y,Hl¾uhg leue;s njg w;aik ,nd .kakjd'Y,Hl¾uhlg Ndckh lrk Èkfha frda.shdf.a wdydrmdk .ek;a ;SrKh lsÍu b;du jeo.;a' ta;a ksrdydrj bkak lshkafka wehs lsh,d frda.shd okafka keye' meh 6 la >k wdydr" meh 4 la uõlsß" lsßmsá meh 6 la j;=r meh folla' ta;a fndfyda wjia:dj,§ frda.shd fï Wmfoia ms<smÈkafka keye'

isys ke;s lrk úg Worh msÍ ;snqfKd;a wdydr W.=rg weú;a msg W.=f¾ f.dia fmky¿j, isrù Ôú;hg wjodkula we;s fjkak mq¿jka' fndfyda frda.Ska ksrdyrj isá ld,h .ek fndre lshkjd'thska frda.shdg ydkshla isÿ fjkak mq¿jka'Y,Hl¾uhg fmrd;=j wksjd¾fhkau ÿïmdkh kej;aùu wjYHhs' ÿïmdkh ksid fmky¿j,j, we;s fjk fjkialï ks¾úkaokhg n,mdkjd'nj wod< jdÜgqfõ úfYaI{ ffjijrhd i|yka lf<d;a thg weyqïlï §u;a hq;=lula' Y,H l¾uhg fmrd;=j wms frda.shdg ,nd fok Concent form u.ska frda.shdg Y,H l¾uh lrk frda.fha iajNdjh" iqjh ,eîug ;sfnk m%jk;dj iy tys w;=re ixl=,;djka .ek;a lshkjd' ta jf.au isyske;s lsÍu ms<sn|j ;sfnk wjodku iy tys fyd| krl fol;a .ek i|yka lsÍfuka miqj frda.shd Y,Hl¾uhg leue;s njg w;aik ,nd .kakjd'

Y,Hl¾uhlg Ndckh lrk Èkfha frda.shdf.a wdydrmdk .ek;a ;SrKh lsÍu b;du jeo.;a' ta;a ksrdydrj bkak lshkafka wehs lsh,d frda.shd okafka keye' meh 6 la >k wdydr" meh 4 la uõlsß" lsßmsá meh 6la j;=r meh folla' ta;a fndfyda wjia:dj,§ frda.shd fï Wmfoia ms<smÈkafkakeye' isys ke;s lrk úg Worh msÍ ;snqfKd;a wdydr W.=rg weú;a msg W.=f¾ f.dia fmky¿j, isrù Ôú;hg wjodkula we;s fjkak mq¿jka' fndfyda frda.Ska ksrdyrj isá ld,h .ek fndre lshkjd'thska frda.shdg ydkshla isÿ fjkak mq¿jka'Y,Hl¾uhg fmrd;=j wksjd¾fhkau ÿïmdkh kej;aùu wjYHhs' ÿïmdkh ksid fmky¿j,j, we;s fjk fjkialï ks¾úkaokhg n,mdkjd'ta ksid i;s yhlgj;a fmrd;=j ÿïmdkh k;r lsÍu jeo.;a' tfyu fkdjqfKd;aY,Hl¾ufhka isÿ fjk ;=jd, meiùu jf.au iqjh ,eîu;a l,a hkjd' wo ojfia kï .xcd fyfrdhska jeks u;aøjH .ek;a frda.shdf.ka úuid isákak fjkjd' fïjd mdúÉÑ lrk frda.sfhlaf.a isyske;s lsÍfï wjodku b;du by<hs'

frda.shd Y,Hl¾uh fjkqfjk iQodkñka meñŒu jeo.;a

Ydßßl msßisÿ nj b;d jeo.;a'Y,Hd.drhg heùfï§ wkaojkak iqÿlmq froaola wksjd¾hhs' ma,diaála o;a"iaj¾KdNrK wdÈh .,jd meñŒu; jeo.;a' Y,Hl¾u wjia:dfõ§ fhdod.kakd úÿ,shg iïnkaO ˜vhmñ˜ jek WmlrK iaj¾KdNrK fj; ;ejrefkd; tajd ms,siafikak mq¿jka' lD;su o; Y,Hl¾uhl§ .e,ú,d ysr fjkak mq¿jka'nqre,a o;a ;snqfKd;a tajd Y,Hl¾uhgfmrd;=j okajd isàu;a jeo.;a' fï o; .e,ú,d W.=f¾ ysr fjkak mq¿jka'

Y,H l¾uhg miqj

Y,H l¾uhlska miqjfrda.shdf.a reêr mSvkh" yDo fõ.hish,a, idudkH ;;a;ajhg m;a fjk f;la Y,Hd.drfha ;ndf.k miqj jdÜgqjg hjkjd' t;eka mgka ;j;a meh 24 la frda.shd .ek úfYaIfhka ksÍlaIKh lrkjd' mQ¾K ks¾úkaokhlska miqj isysh ,nd meh lSmhla hk ;=re jqK;a wdydr msg W.=f¾ hEug yelshdj ;sfnk ksid jdÜgqjg meñ‚ iekska wdydr fyda Èhr ,nd fokafka keye' wdydr ,nd .ekSug fmr jdÜgqfõ fyÈhlf.ka ta.ek úuid isákak' frdayf,ka msg;aj hk Èkh úfYaI{ ffjijrhd úiska ;SrKh lrkjd' msg;aj hk úg ng .,jk Èk"ueyqï .,jk Èkh" iakdkh iy keje;ajQ T!IO h<s mgka .; hq;= Èkh" frda.shdg fok wdydr" T!IO iy yeisÍu" iïmq¾K oekqj;a lsÍula lrkjd' jd¾;dj we;=<;a ldâ m;la ,nd fokjd' ldâm;g wu;rj ish¿u jd¾;d jf.au k¾úkaok iy Y,Hl¾uh isÿ lsÍug wod< jd¾;d ,ndfokjd' mÍlaIK fjkqfjka wjhj fldgia hjd ;snqfKd;a tys jd¾;dj ,nd .ekSug meñ‚h hq;= Èkh;a ,nd fokjd'frda.shdg Ñls;aid.drhg meñ‚h hq;= Èkh;a fuys igyka fjkjd' wjYH kï Y,Hl¾ufha iajNdjh wkqj wikSm ksjdvq jd¾;djla ,nd fokjd' fï ish¿ úia;r jdÜgqfõ ffjoHjrhd úiska igyka lrk f;la frda.shd bjiSfuka isàu jeo.;a'ksjig hEfuka miqj ksjig hEfuka miqj frda.shdg ,nd fok Wmfoia ;sfnkjd' nr bis,Su" wdydrmdk wdÈh .ek;a oekqï fokjd' tla tla j¾.fha Y,Hl¾u wkqj frda.shdf.a wdydr iy wfkl=;a yeisÍï ;SrKh fjkjd' fï Wmfoia ksis f,i ms<sme§fuka blaukska h:d ;;a;ajhg m;a úh yelshs'

mqkHd pdkaokS o is,ajd