නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

orejkag mskg jmr ,efnkafk kEwfma weil mgl fldgia ;=klg fnod oelajqfjd;a tajd l¿ bÕsßhdj" wefia ;r,uh øjH md,kh lrñka weil f;;ukh mj;ajd .kakd — mlaIau˜ iy wefia reêr.%dyS (Choroidmgl ia:rhhs' weil we;s fjk ms<sld nyq, jYfhka fuu reêr.%dyS mgl ia:rfha j¾Okh jk ms<sld úh yelshs' wefia f.da,fha msg; iy weia msydgq w;r msysgd ;sfnk ixhq.aul mg,hkays we;s fjk ms<sldjka (Conjunctival Melanomb;d úr,hs' uq,§ ;s;la fyda l=re,Ejla f,iska olskak ,efnk w;r m%;sldr fkdlr isáfhd;a th wei iy YÍrh mqrd me;sfrkjd'b;du úr, jqK;a l÷¿ .%kaÓh wdY%s;j we;s fjk Lacrimal Gland ms<sldj fndfyda úg jhi wjqreÿ 30 jeks jhia ldKavfha mqoa.,hka w;r we;s ùug bv ;sfnkjd'weia msydgq u; we;s fjk ms<sld ifï ms<sld f,iska ye¢kajqK;a meyem;a iula we;s mqoa.,hka w;r nyq,j olakg ,efnkjd'

² oDIaá ú;dkfha ms<sldj

oDIaá ú;dkh hkqfjka ye¢kafjkafka wefia msgqmi we;s wdf,dalhg ixfõ§ fldgihs' fuu ms<sldj uõmshkaf. fodaI iys; cdkhla ksid we;s fjkak;a bv ;sfnkjd' idudkHfhka RB1 cdkh wfma isref¾ ffi, md,kfhka neyerj j¾Okh ùu j<lajkjd' fuu cdkh fjkia ùu fyda úlD;s ùu ksid md,kfhka f;drj ffi,j, widudkH j¾Okhla isÿ fjkjd'wefia fkdfhl=;a mg, wdY%s;j isÿ fjk ffi, fjkia úula fyda úlD;s ùula ksid weil we;s fjk ms<sld ;;a;ajh zz m%d:ñl wlaIs ms<sldjla ZZ f,iska ye¢kafjk w;r YÍrfha fjk;a ;ekl we;s fjk ms<sld ;;a;ajhla jid moaO;sh Tiafia jHdma; fjñka weig n,mEï we;s lsÍu zz oaú;shsl wlaIs ms<sldjla ZZ f,i ye¢kafjkjd'wjqreÿ myg jvd wvq orejka w;r olakg ,efnk oDIaá ú;dk ms<sldj ^ Retinoblastom & l,a ;nd y÷kd .;fyd;a myiqfjkau iqj lrkak m¿jka' orejdf. weia wdY%s;j olakg ,efnk fï fjki fndfyda úg mjqf,a whg jf.au fmr mdi,a .=re;=ñhg y÷kd .kak mq¿jka

● uõ l=ifha§u yefokak;a mq¿jka

orefjl=f.a uq,a wjêfha§ oDIaá ú;dkfha wlaIs සෛල b;d blaukska j¾Okh ù miqj tu j¾Okh kejf;kjd'oDIaá ú;dk ms<sldjla orejd uõ l=ifha isák wjêfha mgka j¾Okh ùula isÿ fjkjd' ÿ¾,N wjia:djkays§ oDIaá ú;dkh u; we;s oDIaál සෛල widudkH f,i j¾Okh ùu tfyu ke;akï cdk úlD;sùu ksid ms<sld ;;a;ajh we;s fjkjd'wefia we;sfjk oDIaá ú;dk ms<sldj YÍrfha ish¿u සෛලj, isÿjk cdkuh fjkila fyj;a úlD;s ùula iu. iïnkaO jQ úg th m%fõ‚.; ^ Germinal& oDIaá ú;dk ms<sldjla f,iska ye¢kafjkjd' fndfyda wjia:dj,§ oDIaá ú;dk ms<sld frda.S orejka w;r jqK;a mjq,a b;sydifha fuu ms<sldj .ek jd¾;d fjkafka keye' kuq;a l=vd msßilg muKla uõmsh Wreufhka RB1 cdk úlD;shla we;s fjkak mq¿jka'

tjeks orejkaf.a weia foflau ms<sld ;;a;ajhka ^bilateral retinoblastomawe;s fjkak mq¿jka' weil ms<sld j¾.fha f.ä lSmhla ;sîu multifocal retinoblastom hkqfjka ye¢kafjkjd' oDIaá ú;dkfha ms<sld ;;a;ajhka we;s orejkaf.ka b;d iq¿ msßila fud<fha Pineal gland .%kaÓh wdY%s; ms<sld frda. ;;a;ajhlg f.dÿre ùfï wjodkula ;sfnkjd' fuh trilatral  retinoblastoma hkqfjka ye¢kafjkjd' mrïmrdfjka oDIaá ú;dk ms<sld b;sydihla iys; orejka fuu ms<sldfjka Ôú;h fírd .kakd kuq;a miqld,Skj Tjqka fjk;a ms<sld j¾.hkaf.a f.dÿrla njg m;a ùug jeä wjodkula ;sfnkjd'

oDIaá ú;dkfha ms<sldjl ,laIK

wefia l‚ksldfõ widudkH iqÿ m%;sìïnhla mrdj¾;kh ùu" jmrh"l¿ bÕsßhdfõ j¾Kh fjkia ùu" wei fyda wefia m%foaYhla r;= ùu" fmkSfï ÿ¾j,;djh"

jmrh fkdi,ld bkak tmd'''

orejka Wm; ,nk úg Tjqkaf.a weiaj, jmrhla olskak ,enqfKd;a th msx jmrh hehs is;d fkdi,ld bkak tmd' ms<sldjla ksid wefia oDIaá mg,hg ydkshla isÿjqfKd;a th wm olskafka jmrhla úÈyg fjkak mq¿jka' fndfyda uõmshka jmrh .ek jeä wjodkhla olajkafka keye'kuq;a we;eï orejka Wm; ,nkafka oDIaá ú;dkfha ms<sldjla iu. fjkak mq¿jka'kuq;a th wmg fmfkkafka keye' ta;a orejdf. ne,au ;=< fjkila we;akï th fkdi,ld bkak tmd' jmrhla iys; iEu orefjlau oDIaá ú;dk ms<sld frda.sfhla fkdjqK;a ta .ek iel" ìh yer oek .ekSu b;du jeo.;a' jmrhla fkdjqK;a oDIaá ú;dk ms<sld orefjla fjkak mq¿jka' iuyr úg rd;%s ld,fha§ orejdf.a weig jefgk wdf,dalh wefia l¿ bÕsßhdfjka mrdj¾;kh ùug mq¿jka' túg wm olskafka l¿ bÕsßhdj u; iqÿ me,a,ula jeà we;s wdlrhghs'fujeks orejkaf.a weig wdf,dalh jefgk úg th r;= meyefhka olskak ,efnkjd'

oDIaá ú;dk ms<sld ;;a;ajh l,a ;nd y÷kd.;fyd;a'''

Retinoblastom fyj;a orejkaf.a weia wdY%s;j we;s fjk fï ms<sld ;;a;ajh l,a ;nd y÷kd.;fyd;a id¾:lj iqjlsÍug mq¿jka' l,a;nd m%;sldr ,nd fkdÿkfyd;a orejdf.a wefia fmkSu ms<sn| .eg¨‍ we;s ùu jf.au ms<sldj ksid orejdf.a wei bj;a lsÍug mjd isÿ fjkjd'

orejdf.a weia ms<sn|j isÿ lrk mÍlaIK lSmhla ;sfnkjd'''

● r;= m%;Hdj¾: mÍlaIKh

● Èhr ìkaÿ weig oud wefia l¿ bxÕsßhdj úYd, lrñka isÿ lrk mÍlaIdj'

● w,ag%d ijqkaâ mÍlaIKh

MRI mÍlaIKh

oDIaá ú;dk ms<sld m%;sldr

wlaIs ffjoHjrhd úiska orejl= ms<sld ;;a;ajhl miqjk neõ ;yjqre lsÍfuka miqj <ud ms<sld ms<sn| úfYaI{ ffjoHjrhl= fj; fhduq lrkq we;' fï fjkqfjka ,nd fok m%;sldr ms<sldfõ wjêh u; r|d mj;skjd'

wNHka;r wlaIs ms<sldj

ms<sldj wefika ndysrj me;sÍ fkdue;s úg m%;sldr lsÍu myiqhs' kuq;a ms<sldj wefika Tíng ndysrj me;sÍ we;s úg <ud wlaIs ffjoH úfYaI{hska ^ peadiatric opthamologt )úiska my; m%;sldr ,nd fokjd'

● f,ai¾ m%;sldr

ms<sldj leá lsÍu orejd ks¾úkaok ;;a;ajhg m;a lsÍu ksid m%;sldr ,ndfok wjia:dfõ§ wmyiqjla fyda fõokdjla oefkkafka keye' ßÊfõ wd¾hd frday," lrdmsáh iy uykqjr YslaIK frdayf,a§ fuu wlaIs m%;sldr ,nd .; yelshs'ms<sldj úYd, fkdfõ kï úlsrKYS,s ;yvqjla ms<sld f.ähg Wäka ms<sldj úkdY fjk ;=re Èk lSmhla ;eîu'

● ms<sld kdYl m%;sldr ,nd §u

ms<sldj me;sÍ we;s úg Orbital radiotheraphy  m%;sldr ,nd §u iy ms<sldj me;sÍ we;s wei Y,H l¾uhla u.ska bj;a lsÍu'

● ms<sld kdYl m%;sldr ,nd §u

ms<sldj me;sÍ we;s úg Orbital ¾diothe¾phy m%;sldr ,nd §u iy ms<sldj me;sÍ we;s wei Y,H l¾uhla u.ska bj;a lsÍu'

.eí.;a uj fyda mjqf,a {d;S iïnkaO;djla ;snqfKd;a@

mjqf,a oDIaá ú;dk ms<sld frda. b;sydihla we;akï ta .ek m%ij yd kdß ffjoHjrhdg oekqï fokak' oDIaá ú;dkh ms<sn|j isÿ lrk mÍlaIK u.ska orejdf. wefia we;s ixl=,;djhka y÷kdf.k ta fjkqfjka iqÿiq ffjoH m%;sldr ,nd §ug mq¿jka'

m%;sldr fkdlr isáfhd;a @

oDIaá ú;dkfha we;s fjk ms<sld ;;a;ajhkag m%;sldr fkdl<fyd;a th j¾Okh ù wlaIs f.da,h mqrd jHdma; jk w;r tfia ùfuka wefia fõokdj we;s ùu fukau wefia fmkqu ms<sn| .eg¨‍ we;sùu" ms<sld සෛල ksid iakdhq සෛල úkdY ù kej; h:d ;;a;ajhg m;a lsÍug fkdyels ;rugu wefia fmkSu ÿ¾j, ùu isÿúh yelshs' ;jo oDIaá ú;dk ms<sldjg ksis m%;sldr fkd,enqfKd;a fud<fha iakdhq සෛල úkdY ùug mjd mq¿jka' th orejdg Ôú; wjodkula nj wu;l l< hq;= ke;'

<ud ms<sld frda. ms<sn| úfYaI{
ffjoH ufyakaø fidau;s,l
wfmalaId frday,
uyr.u

mqkHd pdkaokS o is,ajd