නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

f,dalfha iEu ish¨fokdgu wd>d;h we;sùfï wjodkula'''


´kEu iudchl Ôj;a jk ck;dj wd>d;h ms<sn|j ±k fkdisàu b;d wjodkï jk w;r wd>d; frda. ;;a;ajh ms<sn|j ±k isàfuka wd>d;h j<lajd .; yelsh'kj;u fi!LH jd¾;dj,ska fmkajd fokafka Y%S ,dxlsl mqrjeishka 04 fokl=f.ka 01 whl=g Tjqkaf.a Ôú; ld,h ;=< wd>d;h we;sùfï m%jK;djla we;s ù ;sfnk njhs' ;jÿrg;a fi!LH wxY fmkajd fokafka wd>d;h we;sùfï wjodku fkdue;sj f,dalfha lsisfjl=g;a Ôj;a úh fkdyels njhs' fujeks m%jK;djla ;=< ksfrda.S Ôú;hla wfmaCId lrk wm is;sh hq;af;a wd>d;h we;sùu j<lajd .; hq;= wdldrhhs'


hïlsis mjq,l wd>d; frda.sfhl= isàkï tu mjqf,a idudkH meje;au iïmQ¾Kfhkau fjkia jk w;r mjq,la f,i Tjqka f.dvkeÕSfï§ .eg¨ /ilg uqyqK Èh yelsh' tkuqÿ wd>d; frda.sfhl= úoHd;aul mqkre;a:dmk l%shdj,shg fhduq lsÍfuka udi 03 la jeks flá ld,hl§ Tjqkaf.a Ôjk ÿn,;d wju lrñka cSú; f.dvke.Sfï yelshdj ±ka Y%S ,xldj ;=<§;a ,nd.; yelsh'wd>d;fha§ isÿ jkafka'''

wd>d;hl§ isÿ jkafka fud<fha hï fldgilg CIKslju reêr iemhqu k;rùuhs' tu ksid fud<fha tu fldgi wl¾uKH ùu fyda urKhg m;aùu isÿ fõ'fuys§ isÿjkafka fud<hg reêrh f.k hkq ,nk Oukshl f,a /f.k hEu wjysr ùfuka fud<hg ,efnk Tlaiscka iy fmdaIH mod¾: ke;s ù hEfuka fud<fha tu fldgi wl¾uKH ùu fyda urKhg m;aùuhs'idudkH Ôú;fha§ wmg fuh fmfkkq ,nkafka b;du flá ld,hla ;=< iakdhq moaO;sfha jk hï wmodjla jYfhks'idudkH wd>d; ;;a;ajhl§ fuu ;;a;ajh meh 24 lg jvd mj;S' Bg jvd wvqfjka mj;sk wd>d; ;;a;ajh flá ld,Sk wd>d; ;;a;ajh fyj;a Trcsient Ischemic Attack (TIA) f,i ffjoH úoHd;aulj y÷kajhs'

 

flá ld,Sk wd>d; ;;a;ajh - Trcsient Ischemic Attack

flá ld,Sk wd>d; ;;a;ajfha§ o by; wdldrfhau iakdhq moaO;sfha wdmod ;;a;ajhla isÿ jqj;a fud<fha ffi,j, úkdYhla isÿ fkdfõ' fujeks frda.sfhl= m<uq meh lsysmh ;=< fndfyda úg h:d ;;a;ajhg m;a fõ'kuq;a flá ld,Sk wd>d; ;;a;ajhl§ frda.sfhl= flá ld,hla ;=< uq,a ;;a;ajhg m;a jqjo th bÈßfha§ we;s úh yels idudkH wd>d; ;;a;ajhl (Regular Stroke) fmr ksñ;a;la úh yelshs' tu ksid flá ld,Sk wd>d; ;;a;ajhla (Mini Stroke) we;s jqK frda.Ska ms<sn|j jeä wjOdkhla fhduq lrñka jydu myiqlï we;s frday,la fj; /f.k hd hq;=hs'

 

wd>d;h we;s jk wdldr

m%Odk jYfhka wd>d;h we;s jk wdldr folla we;' Bg wu;rj wm by;§ i|yka l< flá ld,Sk wd>d; ;;a;ajh o wd>d;h we;sjk wdldrhla f,i ie,lsh yelsh'fï ish,a, isÿ jkafka fud<hg reêrh f.k hk Ouksj, fõ' tjeks Ouks 04 la u.ska ñksia fud<hg reêrh f.k hkq ,nk w;r bka Ouks folla fud<fha bÈßmig;a b;sß Ouks fol miqmig;a reêrh f.k hhs'

wjysr;djh we;s jk Ouksh wkqj we;s jk frda. ,laIK fjkia fõ'


 • Oukshl f,a leáhla isrùfuka reêr .uk wvmKùu ksid we;s jk wd>d; ;;a;ajh ishhg 75 lg muK we;s jkafka fuu wd>d; ;;a;ajhhs'


 • Oukshla mqmqrd hEu ksid reêrh fud<hg ldkaÿùfuka we;s jk wd>d; ;;a;ajh ishhg 25 lg muK fuu ;;a;ajh we;s fõ'


wd>d;fha frda. ,CIK'''

 • YÍrfha tla me;a;la mK ke;sùu

fuu frda. ,CIKh nyq,j ±lsh yelsh' tlu me;af;a uqyqK w; iy ll=, mK ke;s úh yelsh' iuyr wjia:dj,§ uqyqK fyda w; fyda ll=, hk wjhj,ska tlla fyda folla jqjo mK ke;s úh yelshs' fuh ;SrKh jkq ,nkafka wjysr jk fyda mqmqrd hk Ouksh msysàu u; iy tys wjysr jk fyda mqmqrd .sh m%udKh wkqjh' ta wkqj frda. ,CIK o fjkia jkq we;'

 

 • YÍrfha tla me;a;l we;s jk ysßjeàu

YÍßfha tla me;a;l uqyqK w; iy ll=, ysßjeáh yelsh' we;euqkag mK ke;sùu;a ysß jeàu;a hk folu tlu úg isÿ úh yelshs'

 

 • l;dfõ fjkiaùu

fndfyda wd>d; frda.Skaf.a l;d lsÍfï yelshdjg n,mEï isÿfjhs' fuh wdldr 03 lska isÿ fõ' tkï"

  • f.d; .eiSu iy jpk mg,eùu

  W.=f¾ ;sfnk udxYfmaYsj, l%shdldÍ;ajfha we;sjk wdmod ksid jpk meg,eùug .kS' frda.shdg wjYH foh wmg m%ldY l< yels jqjo th wikakdg f;areï .ekSu wmyiq jkafka jpk mg,efjk ksidh'


  • lsisjla l;d lr .ekSug wmyiqùu fyda ixjdo f;areï .ekSug wmyiqùu fyda fuu lreKq folu

  wmf.a l:kh md,kh lrk fldgia folla fud<fha we;' tu fldgia folg isÿjk ydksfha m%udKh wkqj l;d lsÍfï m%udKh ;SrKh fõ'


  • iïmQ¾Kfhka l;dj ke;sùu

  nrm;, wd>d; ;;a;ajhl§ iïmQ¾Kfhka frda.shdg l;d lsÍfï yelshdj fkdue;s úh yelshs' fuh l%u l%ufhka f.dvke.sh hq;=h'


  • fmkSu fkdue;sùu

  fuys§ o¾Yk m:fha Nd.hla fyda Wvq fldgi fyda hg fldgi fkdfmkS hd yelshs' tu ksid tu me;af;au we;s jia;+ka wd>d; frda.shdg fmkSfuka uÕyef¾'


  • iunr;dj ke;sùu

  fujeks wd>d; frda.sfhl= iunr;dj .s,sySfuka jeàug ,laùu fyda ;o lerls,a,la we;sùu fyda jukh we;s ùu isÿ úh yelshs'


  • ;o ysirohla we;sùu

  f,a kyrhla ysrùu ksid we;sjk wd>d;hl§ nyq,ju ysiroh we;sùula olakg fkd,enqK;a bka we;sjk ydksh jeä kï ysialnf,a j;=r msfrkakg mgka .kS' tu ksid ysiroh we;s fõ' f,a kyrhla msmsÍfuka we;s jk wd>d; ;;a;ajhl§ f,a kyrfhka msg;g reêrh meñKSu ksid ysia ln, ;=< mSvkh jeä ù ;o ysirohla we;sùug bv ;sfí'


  • .s,Sfï wmyiq;d we;sùu

  wd>d; ;;a;ajh ksid .s,Sfï wmyiq;d we;s jQ frda.sfhl=g hï hï wdydr ,nd§ug hEu" fm;s fyda j;=r .s,a,ùug hEu u.ska msg W.=f¾ hEfï ;;a;ajh we;s ù urKh mjd isÿúh yelshs' tu ksid ffjoH Wmfoia fkdue;sj .s,Sfï wmyiq;d we;sjk frda.sfhl=g lsisjla fmùu fyda leùu fkdl< hq;=h'fuu m%Odk frda. ,CIKj,g wu;rj uq;%d md,kh wmyiqùu" l,n, .;shla u;=ùu" YÍrh p,kh lsÍfï wmyiq;dj jeks frda. ,CIK o we;súh yelsh' fyd¢ka l%shdYS,Sj Ôj;a jQ flfkl= wd>d; ;;a;ajh ksid Ôú;hu wl¾uKH jQ ;;a;ajhlg m;afõ'


  fujeks frda.shl= m%;sldr i|yd  /f.k hd hq;af;a''''

  uq,a wjia:dj,§ wm i|yka l< frda. ,CIK lsysmhla fyda ish,a, fmkajk frda.shl= jydu <Õu ;sfnk myiqlï we;s frday,la fj; /f.k hEu ;=< Tjqka mQ¾Kld,Sk wdndO ;;a;ajhg m;aùu fyda urKhg m;aùu j<lajd .; yelshs'úfYaIfhkau wd>d; frda.Ska i|yd m%;sldr lsÍug fld<U cd;sl frday, ;=<;a" rd.u" l¿fndaú," Y%S chj¾Okmqr" uykqjr" fmardfoKsh" lrdmsáh" hdmkh" wkqrdOmqrh" uvl,mqj jeks YsCIK frday,a ;=< o wo jk úg fjkuu wd>d; l<ukdlrK tall msysgqjd we;'Bg wu;rj ldhsl ffjoH úfYaI{hka isák Tjqkaf.a fiajdj ,nd.; yels ish¨u m<d;a frday,a" uy frday,a" uQ,sl frday,a" Èia;%slal frday,a ;=<;a fndfyda fm!oa.,sl frday,a ;=< o fujeks frda.Ska i|yd id¾:lj m%;sldr ,nd fohs'fuys§ wjOdrKh l< hq;af;a hï whl=g flá ld,Sk wd>d;hla fyj;a Trcnsient Ischemrc Attack ;;a;ajh we;s jqj;a frda.shd <Õu ;sfnk myiqlï my; rcfha frday,lg fyda mqoa.,sl frday,lg /f.k f.dia ffjoH m%;sldrj,g fhduq lsÍfï wjYH;djhs' tfia lsÍu ;=<ska we;súh yels nrm;< wd>d; ;;a;ajhla uÕyrjd .; yelshs'


  wd>d; frda.shl=g we;s úh yels ixl+,;d''''

  we;eï frda.Skag we;sjk nrm;, wd>d; ;;a;ajh ksid urKh isÿúh yelsh' uq,a meh lsysmh ;=< fujeks ;;a;ajhla we;súh yels w;r" frda.shdg uq,a i;shl ld,h ;=< o urKfha wjodku ke;=jdu fkdfõ' fndfyda úg fujeks wjia:dj, isÿjkafka kej; wd>d;hla we;sùu fyda yDohdndOhla we;sùu ;=<ska Ôú;h ke;sù hEuhs'fujeks frda.shl=g flá ld,Skj iy §¾> ld,Skj n,mdk ixl+,;d we;sfõ' m%Odk jYfhkau ldhslj we;sjk ixl+,;d w;r ;ukaf.a ffoksl lghq;= lr .ekSug fkdyelsùu fmkajd Èh yelshs' fujeks frda.shl=g fndfyda wjia:dj,§ weú§u" ys|.ekSu" wef|a fmr<Su fyda yeÍu" ;ksj lEu îu .ekSu jeks l,ska ;ksj l< l%shd lsisjla l< fkdyels ;;a;ajhg m;afõ';j;a frda.Ska fldgilg l;d lsÍug fkdyelsùu" ixjdohla f;areï .ekSug wmyiqùu fyda lsÍu mjd wmyiq ùu we;sfõ' b;du CIKslj we;sjk fujeks ;;a;ajhka ksid frda.shdg;a" Tjqkaf.a mjq,aj, whg;a oeä mSvdldÍ ;;a;ajhla oeksh yelshs'


  • .s,Sfï wmyiq;d we;sùu

  fujeks whl=g fkdfhla wdldrfhka Wmldr l< hq;=hs' .s,Sfï wmyiq;d jeä frda.shl=g kdifhka ouk ng wdOdrfhka lEu iy m%;sldr ,nd§u lrkq ,efí'


  • fmkSfï ÿn,;d we;sùu'

  uq;%d md,kh lsÍug wmyiq úh yelshs' we;eï frda.Skag uq;%d msglsÍfï wjYH;d bgqlr§u i|yd uq;%d ng ±óug isÿjk wjia:d o we;'


  • flá ld,Skj we;sjk isysuo .;sh'

  ;jo ld,hla ;siafia frday,a.; ùfuka m%;sldr ,nd .ekSug isÿjk wd>d; frda.shl=g wdidok je<£fï m%jK;dj by< fõ' úfYaIfhka fujeks flfkl=f.a fmky¨j, iy uq;%dj, wdidok we;súh yelshs' tjeks ;;a;ajhka ksid o we;eï úg Ôú;h ydks isÿúh yelshs'


  • udkisl .eg¨ we;sùu

  tu ksid fujeks frda.shl=g m%;sldr lsÍfï§ frda.shdf.a udkisl ;;a;ajh f.dvkÕd .ekSu i|yd mjqf,a whg;a ffjoH ld¾h uKav,hg;a úfYaI j.lSula mejf¾'


  • §¾> ld,Skj tlu ;ekl tlu bßhõjla ;=< /f|k ksid YÍrfha ;=jd, we;sùu


  • wd>d; frda.shl=g frda. ;;a;ajh ksid äfukaIshd kue;s udkisl frda. ;;a;ajhg f.dÿreùfï m%jK;djla we;'  fujka ldrKd ksid wd>d;hg uqyqK ÿka frda.shl= i|yd ksis f,i m%;sldr fkdlsÍfuka by; i|yka l< ixl+,;dj,g f.dÿreùu jeäúh yelshs' wd>d;hg uqyqK ÿka frda.shd ;reK flfkl= kï fyda /lshdjla lrñka mjqf,a wd¾Ólhg iyhla jQ flfkl= jQfha kï Tjqka we|g jeàu ;=< /lshd m%Yak" mjq, ;=< wd¾Ól m%Yak" iudchSh m%Yak /ilg Tjqka uqyqK fohs' jvd;au jeo.;a jkafka wd>d;h we;sùfuka miq frda.shl=g m%;sldr lsÍu iy /ln,d .ekSug jvd l,skau frda.h we;sùu j<lajd .ekSuhs'


  wd>d; frda.shl=g m%;sldr lsÍu

  wd>d; frda.shl=g m%;sldr lsÍfï§ m%;sldr wjia:d 03 lg fnokq ,nhs'


  • uq,a meh 48 l ld,h - iaj¾Kuh ld,h (Golden Hours)

  wd>d; frda.sfhl=g uq,a meh 4 1$2 l ld,h b;du jeo.;a fõ' wd>d; frda. ,CIK ÿgq jydu fyda my< jQ jydu <Õu ;sfnk myiqlï we;s frday, fj; f.k hEfuka frda.shdf.a Ôú;h fírd .ekSug;a" we;sjk ÿn,;d wju lr .ekSug;a yelshdj ,efí'

  tjeks frda.shl= wd>d; ;;a;ajhg m;aj we;af;a f,a leáhla ysrùfuka kï tu f,a leáh bj;a lsÍu iaj¾Kuh ld,h ;=< l< yelshs' ta i|yd frda.shd /f.k hk frdayf,a ffjoH ld¾h uKav,h W;aidy lrkq we;' tys§ tkak;la ,nd§u fyj;a f;%dïfnd,hsiSia (Thrombolysis in Stroke) lsÍu u.ska f,a kyr ;=< isr ù ;sfnk f,a leáh bj;a lsÍu lrkq ,nhs'tfia fkdue;s kï le;Sgrhla wdOdrfhka f,a kyrh ;=< isr ù ;sfnk f,a leáh bj;a lsÍug lghq;= lrhs' fuu l%shdj,sh Clot Removing Surgery f,i y÷kajhs' fuh nyq,j Ndú; fkdfõ'

  b;du blauKska frda.shd <Õu ;sfnk frday, fj; /f.k hEu ;=< by; i|yka l< wdldrfha l%u foflka tlla Ndú; lr ysr jQ f,a leáh bj;a lsÍu i|yd lghq;= l< yelshs' fuu m%;sldr ,nd§u i|yd frda.shd iqÿiq o hkak ;SrKh lsÍug fjku l%shdoduhla we;' ta i|yd CT Scan mÍCIdjla o lrkq ,nhs' f,a kyrh mqmqrd hEfuka wd>d;h we;s ù ;sfnk frda.shl=g by; tkak; fyda le;Sgrh u.ska f,a leá bj;a lsÍula l< fkdyelshs'

  frda.shd fyd¢ka Ôj;ajk mqoa.,hl= kï" jhi wjqreÿ 80 miq jqj;a wd>d; frda.shl= jqj;a by; tkak; fyda le;sgr l%shdj,sh Ndú; lrñka frda.shd Ôú; wjodkfuka .,jd .kS'idudkH jhi wjqreÿ 80 ka my< whg muKla fuu tkak; ,nd§u fi!LH wxYfha ks¾foaYhhs' fufia lsÍfuka we;eï frda.Skaf.a w;mh mK ke;sùu" l;d lsÍug myiqjg" isysuo .;sh mjd fyd| ;;a;ajhg m;a jQ wjia:d ´kE;rï ;sfí' by; ffjoH myiqlï wo jk úg YS% ,xldfõ fndfyda rcfha frday,aj, we;'

  f;%dïfnd,hsiSia m%;sldr l< fkdyels frda.shl=g kï uq,a meh lsysmh ;=<u reêr mÜáld leá .ekSu j<lajd .ekSu i|yd Woõ jk wekaáfmaf,ag,Ü v¾.ia (Antiplatelet Drugs) ,nd foa' ta i|yd weiam%ska fyda laf,dmsfvd.%,a (Clopidogrel) jeks T!IO wod< ud;%dj,ska Ndú; lrhs'

  fldf,iagfrda,a uÜgu md,kh lsÍu i|yd wjYH T!IO jeä ud;%djka o Ndú; lrhs'f,a kyrhla mqmqrd .sh frda.shl=g by; T!IO ,nd§ula isÿ fkdfõ' tu ksid wd>d;h we;sùu ;sfnk wdldrh y÷kd .ekSu m%;sldr ks¾foaY lsÍu i|yd b;du jeo.;a fõ'f;%dïfnda,hsiSia m%;sldr ,ndfok frda.shd ±ä i;aldr tallh ;=< m%;sldr ,nd§ug fhduq lrhs' tfia fkdjqjk wjia:dj,§ wd>d; frda.Ska ta i|yd wjfndaOh ;sfnk wd>d; l<ukdlrK tall ;=< m%;sldrj,g fhduq lsÍfuka id¾:l m%;sM, ,nd.; yel' fïjdfha ffjoH ld¾h uKav,h" fyÈhka iy Wmia:dhl ld¾h uKav,hg úfYaI mqyqKqjla ,enQ wh fõ'f,dalh mqrd fi!LH moaO;sh ;=< wd>d; l<ukdlrK tallj, (Stroke Manegment Unit) /ln,d .kakd wd>d; frda.Ska iqjm;a ùfï m%jK;dj by< nj y÷kdf.k ;sfí' Tjqkaf.a ixl+,;djka we;sùu wju fõ' tjeks  frda.Skaf.a meje;au fyd| w;g yeÍ u iy wdhq wfmaCIdj o j¾Okh fõ'


  • m<uq i;shl ld,h ;=<'''

         wd>d; frda.shl=g fyd| fmdaIKh w;HjYH fõ' kuq;a .s,Sfï wmyiq;d we;s ù we;s neúka ta ms<sn|j l;d lsÍu iy .s,Su ms<sn|j ksjerÈ wjfndaOhla ,nd .ekSu i|yd Ñls;ail úfYaI{hkaf.a Wmfoia Ndú; l< hq;=hs'.e,Sfï yelshdj ;sfnkjd kï frda.shdg ,nd Èh hq;af;a l=uk wdydr j¾. oehs fmdaIKfõÈhl= iuÕ idlÉPd lrñka ta i|yd mshjr .; hq;=h' fïjd ish,a, uq,a i;shl ld,h ;=< wdrïN l< ffjoH Wmfoia iy úfYaI{ Wmfoia u; wLKavj lr f.k hd hq;=hs'fujeks frda.shl=g fyd| fyo i;aldr fiajdjla wjYH fõ' úfYaIfhka fm!oa.,sl msßisÿ;dj wdrCId lr .ekSu i|yd msßisÿ lsÍfï l%shdj,sh Èkm;d l< hq;= fõ' tfia lsÍfuka u< uq;%d msg lsÍfï l%ufõoh id¾:l lr .ekSu iy msfÜ ;=jd, we;s fkdùug j.n,d .ekSu l< yelshs'ffjoH Wmfoia wkqj fN!; Ñls;ail m%;sldr o wdrïN l< yelshs' ta i|yd fN!; Ñls;ailjrfhl=f.a iyfhda.h §¾>ld,Skj ,nd.ekSfuka b;d id¾:l m%;sM, ,nd.; yelshs'l;dj f.dvke.Su u.ska ikaksfõokh we;s lr .; hq;= ksid l:k Ñls;ailjrhl=f.a iydh o ,nd.; hq;=h'frda.shl=f.a udkisl ;;a;ajh k.disgqùu i|yd mshjr .; hq;= fõ' frda.shd iuÕ l;d lsÍu" Tjqkaf.a j¾Okh .ek l;d lsÍu" k.d isgqúh yels nj yeÕùu u.ska frda.shd ;=< wd;au úYajdih f.dvke.Su l< yelshs' fï i|yd udkisl frda. ms<sn| ffjoHjreka iy ufkda WmfoaYljrekaf.a iyh ,nd.; yelsh'fuu l%shdj,sfha§ mqoa.,hl= f,i frda.shd f.dvkeÕSug mshjr .kS' fï i|yd nyqúO úfYaI{ fiajd iy Ñls;ail fiajd fhdod.kq ,nhs' fufia lsÍfuka úYajl¾u m%;sM, frda.shl=f.ka ±l.; yels jkq we;'


  • m<uq i;sfhka mgka f.k mqkre;a:dmkh l%shdj,sh ;=<'''

  m<uq meh 48 ka mgka .kakd m%;sldr iy frda.shd kÕdisgqùfï l%shdj,sh m<uq i;sh iy bkamiq frda.shd kÕdisgqjk ld,h olajdu l%shdlaul fjhs' we;eï úg fuh udi fol ;=kla fyda udi 06 l ld,hla olajd j¾Okh úh yelshs'uq,ska wd>d; frda.hg ,ndfok ffjoH m%;sldrj,ska mgka f.k frda.shdf.a Ôú; wjodkfuka frda.shd uqojd bkamiqj frday, ;=<§;a" ksji ;=<§;a mqkre;a:dmk l%shdj,shg wod<j l%ufõohka f.or whf.a iyfhda.h we;sj l< hq;= fõ'


  wd>d;h we;sùu j<lajd .ekSu i|yd

  • wê reêr mSvkh" reêr.; fldf,iagfrda,a uÜgu" Èhjeähdj" yDo frda. jeks fnda fkdjk frda. md,kh lr .ekSu b;du jeo.;a fõ'
  • wêl ;rndrej md,kh'
  • ÿï mdkh k;r lsÍu'
  • uoHidr Ndú;h k;r lsÍu'
  • u;aøjH Ndú;h k;r lsÍu'
  • lh fjfyid jev lsÍu fyda jHdhdu lsÍu'
  • fi!LHiïmkak jk wdydr rgdjla mj;ajd f.k hEu'
  • óg fmr wjia:djl flá ld,Sk wd>d; ;;a;ajhlg uqyqKÿka whl= kï ta ms<sn| ie,ls,su;a ùu'
  • mjqf,a <Õu f,a {d;shl=g wd>d;h je<£ ;sîfuka ta ms<sn|j;a wjOdkfhka isàu'
  • Biagcka fydafudakh wvx.= Wm;a md,k fm;s §¾> ld,Skj Ndú; fkdlsÍu'
  • Sleep Apnoea jeks kskafoa§ f.drjñka yqiau .ekSfï wmyiq;d ;sfnk wh ta i|yd m%;sldr .ekSu'
  • jhi wjqreÿ 55 g jeä msßñkag jeä wjodkula mj;S'


  ldhsl frda. ms<sn| úfYaI{

  ffjoH pkaok lk.r;ak

  (Specialist in Eldery Care)


  yßka§ ,shkf.a