නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

lfka l,d÷re bj;a lrkak tl tl cd;s lkg odkak tmdlfka leiSula we;s jqKdu wmg lsisu bjiSula keye' w;g wyqfjk yeÜg lgqj" fldKav lgqj tfyu;a ke;akï fldÜka nâ tlla fhdodf.k lk likjd' lfka leiSï we;s ùug n,mdk fya;= lSmhla ;sfnkjd' fï foaj,a w;ßka lk leiSug fnfyúkau n,mdk ldrKhla úosyg lfka we;sjk l,d÷re y÷qkajkak mq¿jka.

lk leiSug n,mdk úúO fya;= ''

• lfka we;s l,d÷re

• lkg j;=r .shdu we;s fjk mqia yd È,S

• lkg lDñ i;=ka we;=¿ùu

• fiu iy mSki

• Èhjeähd ;;a;ajh

• ifï wdidok

l,d÷re ^ Ear vax & lshkafka'''

ñksia lk y÷kd .ekSfï myiqj i|yd wmg fldgia ;=klg fnod olajkak mq¿jka' tkï ndysr lk" ueo lk iy we;=¿ lk jYfhka' wfma lfka ndysr Y%jK kd,h ldáf,ac iy wiaÓj,ska iEÈ ifuka wdjrKh ù ;sfnkjd' l,d÷re ksmoùu ldáf,ac fldgiska isÿ fjkjd' idudkHfhka l,d`ÿre ifuka .e,fjk ffi, iu. bfíu t<shg tkjd'

l,d÷re ksid wmg ,efnkjdis;a ;sfhkjd'

• lka fnrh yd lfkys ixfõ§ fldgia wdrlaId lsÍu

• lkg ¥ú,s jeks ndysr wmøjHka we;=¿ ùu j<lajd .ekSu

• È,Sr iy nelaàßhd úkdY lsÍu

• lDñ i;=ka we;=¿ ùfuka wdrlaId lsÍu

• lka fnr yd lfka wNHka;r wjhj wdrlaIdjg

lkg bfíu msßisÿ ùfï yelshdjla ;sfnkjd' tA ksid lk iqoaO lsÍula wjYH keye' fï yelshdj ffcj úoHd;aul ;;a;ajhla' wmsg fkd±fkk wkaoñka yefok l,d÷re wmg fkd±fkk wkaoñka bj;a fjkjd' wkjYH l,d÷re lfkka msg;g meñfKkjd' fï ;;ajh 90] lg muK fmdÿhs' kuq;a 10] la jeksmsßulf.a l,d÷rej,g iajNdúlj t<shg meñKSug fkdyelsj lk ;=< tl;= ù ndysr Y%jK kd,h ;o ù we;=<g j¾Okh ùug mq¿jka' tjeks mqoa.,hkaf.l,d`ÿre bj;a lsÍu wjYHhs' kuq;a tA i|yd fldÜka nâ" lgq jeks foal kk ;=<g we;=¿ l<du l,d÷re ;j;a we;=<g ;,a¨ fjkjd' tA ú;rla fkdfjhs" fï we;=¿ lrk úúO lgqj,g lk ;=jd, ù wdidokh ùug jf.au we;=<; ;=kS mg,hg;a ydks isÿ fjkak;a mq¿jka' tAjdfhka lkg úIîc we;=¿ ù lka l=yrhg;a ierj msfrkak mq¿jka' tA ksid l,d÷re iajhxls%h f,iska bj;a fkdjk mqoa.,hka tAjd ffjoHjrfhl= ,jd bj;a lr .ekSu fyda tA i|yd wdrlaIs; l%ufõohka Ndú; lsÍu wjYHhs'

ffjoH Wmfoia ,nd .kak'

l,d÷re isr ù we;akï tAjd uDÿ lsÍug .a,sißka fyda T,sõ f;,a jeks fohla ffjoHjrhd úiska ks¾foaY lrkjd' ffjoH Wmfoia u; ,nd fok ud;%dj wkqj ìkaÿ fhod l,d÷re uDÿ jQ miqj ^i;shlska muK& lk fia§u isÿ lrkjd' óg fmrd;=j hï wdidok ;;a;ajhla ksid lka fnrh isÿre ù we;akï lk fia§u iqÿiq keye' tjeks b;sydihla we;akï tA neõ ffjoHjrhdg fkdiÕjd i|yka lrkak' tjeks wjia:djl§ lk fia§u fjkqjg jQIK hka;%hla Ndú; lsÍu isÿ fjkjd' iuyr úg l,d÷re ;og ndysr Y%jK kd,fha we,s ;sfnk úg ks¾úkaok ;;a;ajh hgf;a l,d÷re bj;a lsÍu isÿ fjkjd'

iakdkh lrk úg lkgj;=r .sfhd;a''' @

wms iakdkh lrk úg lkg j;=r hk wjia:d ;sfnkjd' fïjd wm Ôú;fha§ ,nd we;s iddukH w;a±lSï' lk lshkafka j;=rg m%;sfrdaë wjhjhla' tA ksid lkg j;=r .shdg th lka fnrh midr lr f.k we;=<g hkafka keye' wk;=rla isÿ fjkafk;a keye' kuq;a lkg j;=r .shdu we;s wmyiqj ksid wmg lK msß,d jf.a ±fkkjd' idudkHfhka lkg j;=r .shdu wms wks;a lkg;a j;=r od,d yrjkjd' kuq;a fï .ek t;rï l,n, úh hq;= keye' wmyiq;djhla we;akï lmq frÈj,ska idod .;a myka ;srhla lk we;=<g hjkak' tA jf.au l,d÷re iajNdúlj bj;a fkdjk mqoa.,hkag fï ;;a;ajh fõokdldÍ fjkjd' tjeks whg kï myka ;srhlska j;=r bj;a lrkak wmyiqhs' tjekswjia:dj,§ ffjoHjrfhl=f.kaWmfoia ,nd .ekSu jeo.;a'


W.=r" lk" kdih ms<sn| úfYaI{ ffjoH
tia' fi,ajr;akï
cd;sl frday, - uykqjr

mqkHd pdkaokS o is,ajd