නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

නහර ගැටගැසීම,දියවැඩියාව,ධමනි අවහිරතා වැනි රෝග ඇතිවිට තුවාල සුවවීම ප්‍රමාද වේ


;=jd,h iq¿ jqk;a ixl+,;d nrm;, fjkak mq¿jka;=jd, iy le<e,a tÈfkod Ôú;fha§ úúO wkaoñka we;s fjkak mq¿jka' ;=jd,hla iuyr úg b;d iq¿ iSÍulska fyda lemqulska we;s jqK;a thska we;s úh yels wk;=reodhl ;;a;ajh nrm;, fjkak;a mq¿jka' tjeks wjodkulg wmg uqqyqK §ug isÿ fjkafka ;=jd,h .ek we;s fkdie,ls,a, jf.au wfma fkd±kqj;alu ksihs' tÈfkod Ôú;fha§ fujka ;=jd,j,ska we;s úsh yels ixl=,;d nrm;,úh yelshs'

tÈfkod Ôú;fha§ ;=jd, we;s úh yels fya;= ldrKd lSmhla'''

• yÈis wk;=rla

• lemSula

• jD;a;suh lghq;a;lÈ ^ hka;% wdY%s; lghq;= &

Y,Hl¾uhlska miqj fujeks ;=jd, úúO uÜgïj,ska ±l .; yel''

Super-wound -  ifï u;= msg m%foaYfha we;s ;=jd,hla

Deep wound iu wNHka;rfha we;s iakdhq iy mgl ydks lrñka .eUqrg úys§u

Complex wound ;=jd,h ksid isref¾ úYd, fldgila wysñ ùu iu. wiaÓ ì£u

Complicatedwound meijd krla ù fyda ;=jd,hg iïnkaO iakdhq iymglhkag ydks ù ;sîu'

fujeks ;=jd,hlska miqj we;s fjk úrEmS le<e,a j<lajd .ekSu i|yd tu ;=jd,hg wkqrEm kshñ; m%;sldr ,nd §u w;HjYH fjkjd' ;=jd,hl iqj ùu lreKq lSmhla u; r|d mj;skjd'jhi wkqj;a ;=jd,h iqj ùfï wjia:djka fjkia fjkjd' l=vd orefjl=f.iu blaukska iqjjk kuq;a jeäysáfhl=f.a ;rul l,a .;ùula úh yelshs' ;=jd,hg fyd¢ka reêr .ukd.ukh isÿfkdjk Èhjeähdj" kyr .eg .eisu iy Ouks wjysr ùu jeks frda. ;;a;ajhka we;s jQ úg;a iqj ùfï m%udohka ;sfnkjd' tA jf.au úIîcj,g ksrdjrKh jqfKd;a ;=jd,h iqj ùug hï ld,hla .; fjkjd' óg wu;rj  wdishd;sl iy rgj, mqoa.,hkaf. ;=jd, le,e,a we;s ùug jeä bvla ;snqK;a hqfrdamd cd;slhkaf.a ^fldflaishdkq&  ;=jd, le,e,a we;s ùfï yelshdj wvqhs' ;jo" ;=jd,fha m%udKh" .eUqr" ;e,Sï ;sîu jeks ;=jd,fha idOl;a iqj ùug n,mdkjd' tA jf.au úIîc wdidok iy wmsßisÿ øjH ;sìu" ;=jd, iqj ùu m%udo lrkjd' uqqyqK jeks ia:dkhkays we;sjk ;=jd,j,g fyd|ska f,a .ukd.ukh isÿ fjk ksid blaukska iqj jqK;a ikaê wdY%s; ks;ru kefjk ia:dkhkays ;=jd, iqj ùug ld,h .; fjkjd'

;=jd, le<e,a

iuyr úg ;=jd, iqj ùfï§ le<e,aa b;sß úh yelshs' fuu le<e,a Hypertrophic scar iy Keloid scar f,i ye|skafjkjd' Hypertrophic scar - le<e,a iug háka u;=msáka fkrd frdai fyda r;= meyeh .ekSu Keloid scar - ;=jd,fhka msg;g l¿ meyefhka hqla;j úys§u.fujeks ixl=,;djhka j<lajd .ekSu i|yd wm úiska wkq.ukh l< hq;= foaj,a ;sfnkjd'Y,Hl¾uhlska miqj ;=jd,fha ueyqï lemqj;a m%;sldr keje;aùu iqÿiq keye' ;=jd,h iqj ùug jf.au le<e,a we;s fkdùug;a fï i;aldr jeo.;a'fujeks ixl=,;d j<lajd .ekSu fjkqfjka wmúiska wkq.ukh l< hq;= ms<sfj;a fudkjd±hs n,uq'

le<e,a i;aldr( Scar Therapy )

mSvk iïndykh lsÍu ^ Pressure Massage) ueyqï lemSfuka i;shlg muK miq Èklg ;=kaj;djla úkdä myla muK uidÊ lrkak' udi yhla wjqreoaola muK fï iïndykh isÿ l< hq;=hs'

ic,kh (Hydration)

ixl=,;d j<lajd .ekSu i|yd ;=jd,fha f;;ukh ;nd .ekSu jeo.;a'tA fjkqfjka jeia,ska fydamoisturizer wdf,am lsÍfuka th l< yelshs' tA jf.au frda.shdf. isrer úc,khg m;a fkdjk fia m%udKj;a ;rï c,h mdkh lsÍu b;du jeo.;a' Silicon ;=jd,h u; w;=rd .ekSfuka ;=jd,fha f;;ukh wdrlaId lr .ekSu myiqhs' fï i|yd  Silicon Sheet Ndú;h .eg¨jla fkdfõ' kuq;a fndfyda frda.Ska ;=jd, m%;sldr fjkqfjka fïjd fhdod .ekSug .ek ±kqj;a keye' ta jf.au fïjd ñ, wêl ksid;a mdúÉÑ lsÍu .eg¨jla'

wdydr iy fmdaIK

;=jd,h fjkqfjka frda.shdf. wdydr;a jeo.;a úgñka zz C ZZ iy iskala nyq, wdydr tla lr .kak' wdydrfha fm%daàka m%udKj;a ;rï wvx.= ùuo ;=jd, iqj ùug jeo.;a fõ'

(Taping)

fï i|yd Non allergy plasters / micropore tapes Ndú; l< yelshs' micropore tapes fhdod .ekSu ksid ;=jd,hg we;s fjk mSvkh wvqhs' fï u.ska ;=jd, le<e,a we;s ùu wju lrhs'

;=jd, ieryqï (Wound Dressing)

;=jd,hg ieryqï fh§fï§ my; i|yka lreKq .ek;a ie,ls,su;a ùu jeo.;a';=jd,hl we;s ma,diag¾ jeiau .,jd kej; fhdokakg fmrd;=j i¾ðl,a iams%;= fyda fn;äkawdf,am lr miqj ;=jd,h fia,hska j;=frka fidaokak' ;=jd,h iqj ù ueyqï lemSfuka miqj;a ord.; fkdyels fõokdjla fyda ;=jd,h r;= ù ierj .;shla fmfkkjd kï blaukskaffjoH Wmfoia ,nd .kak'

mErKq ;=jd, le<e,a

fndfyda ;=jd, le<e,aa ld,h;a iu.  m%Yia: uÜgñka iqj fjkjd' kuq;a oreKq leiSï iy .eUqre ;=jd,j,ska" Y,Hl¾uj,ska miqj we;s jk merKs ;=jd, le<e,aj,g úfYaIs; m%;sldr mj;S' tjeks frda.Skag f,ai¾ m%;sldr" iy steroid T!IO kslafIamk jeks m%;sldr ,nd Èh yelshs' óg wu;rj È.= ld,hla ;siafia bj;a fkdjk ;=jd, le<e,a i|yd scar revision jeks ma,diaála ie;alï m%;sldr ,nd .ekSug mq¿jka'

ma,diaála iy m%;sixialrK ms<sn|úfYaI{ ffjoH
m%.dYa Ikauq.kdoka <ud cdk frda. ms<sn|ffjoH
jhs' Ô' ;=Idr ms%hjxY
isßudfjda nKavdrkdhlYslaIK frday, - fmardfoKssh

mqkHd pdkaokS o is,ajd