නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

yoj;"fmky¿ fyd|ska ;shd.kak .eìks wïud jHdHdu lrkaku ´fk.¾NKS ld,fha§ jHdhdu lsÍuwïudf.a jf.au orejdf.a fi!LHg;a úfYaIfhka n,mdkjd' orefjla ,efnkak isák uj i;=áka isàu wjYH nj  wkdÈu;a ld,hl mgka wm okakd lreKla' tA ksidu fï ld,fha§ ujf.a udkisl fi!LH jf.au YdÍßl fi!LHh;a hym;a mßÈ mj;ajd .ekSu b;du jeo.;a'orejdf.a j¾Okh;a iu. ujf.a isref¾ nr jeäùu idudkH ;;a;ajhla' kuq;a wkjYH nr ksid .¾NKS iufha Èhjeähdj" wê reêr mSvkh jeks frda. ;;a;ajhkag f.dÿre ùfï jeä wjodkula ujg ;sfnkjd' kuq;a .¾NKS ujla .eìks iufhaÈ jHdhdu i|yd fhduq ùfuka Èhjeähd frda. ;;a;ajh 50] lska iy wê reêr mSvk ;;a;ajh40] lska muK wvq lr .ekSugyels njhs ffjoH úoHdj fmkajd fokafka'

jHdhdu lsÍug wjodkula we;s uõjre ljqo''' @

• yDoh jia;=fõ wdndO

• fmky¨ frda. wdndO

• .eí f., uo jYfhka újD;j we;s fyda .eí f., ms,sn| frda. ;;ajhka i|yd m%;sldr ,nk uõjre

• .¾NKS iufha fojeks iy ;=kajeks ld¾;=fõ  fhdaks ud¾.fhka reêr jykhla isÿ jqK uõjr

• l<,hg i;s 26 la muK jQ úg;a .eíf., jidf.k jeoEuy msysgk ujqjre

• kshñ; ld,hg fmr ore m%iq;sfha ,laIK fmkakqï lrk ujqjre

• l<,pdßl mg, leã Èhr msg fjk ujqjre

• .¾NKS iufha§ wê reêr mSvk ;;ajfhka miq jk ujqjre

• ;on, rla; ySk;djhg m;a ujqjre

• È.=ld,Sk leiai iys; ujqjre

• m<uq j¾.fha Èhjeähdj ÿ¾j, f,i md,kh lr we;s ujqjre

• b;d wêl YÍr nr we;s ujqjre

• nr b;d wvq ujqjre

• l<, j¾Okh wvq ujqjre

jHdhdu lsÍug Wmfoia'''

jHdhu fjkqfjka iqÿiq we÷ula f;dard .; hq;= w;r mshhqre fyd|ska ord .ekSug yels n%ishrhla w|skak' tA jf.au jHdhduhg fmrd;=j fyd¢ka c,h mdkh lrkak' ^ ñ,s,Sg¾ 250 & ksrdydrj jHdhdu lsÍu iqÿiq keye' ldfndyhsâfâ%g iys; l=vd wddyrhla .ekSu jeo.;a' iajdhq ^ Aoerobic exercise & jHdhu f,i weú§u" msyskSu jeks jHdhdu Èklg úkdä 30 ne.ska i;shlg Èk 3-5 la l< hq;=hs'jHdhdu lsÍfï§ jeä ;Sj%;djhl jHdhu fkdl< hq;= w;r m<uq ld¾;=j wjidkfha§ Wvqne,s w;g je;sÍ jeä ld,hla isàu iqÿiq keye' ±ä wõ rYañfhaÈ jHdhdu fkdl< hq;= fiau Tng hï fjfyila fyda fjkila ±kqk úg jHdhdu lsÍu kj;ajkak'we§fï jHdhdu lrk úg fldkao" Wl=, wdYs%; m%foaYhka we§u m%fõifuka l< hq;=hs' Bg fya;=jla ;sfnkjd'

.¾NKS ld,fha§ i%djh jk fyda¾fudak u.ska nkaOkSka wefok iq¿ ;;a;ajhg m;a fjkjd'mekSfï jHdhdu .eìKs ujg iqÿiq keye' nhsisl,a me§u fï ld,fha§ jvd;a m%fhdackj;a' fuys§ isref¾ nr fmd<fõ .eàfuka we;s fjk lïmk isrerg oefkkafk kE' fY%daks fïl,dj iy Worfha fmaYs wdY%s;j jHdhu lsÍu .¾NKS iufha§ jf.au thska miq ld,hg;a b;du jeo.;a'iuyr wjia:dj,§ Worfha fmaYs Worh ueÈka iïnkaO fjk ia:dkfhka fmaYs fjkaùula olskak mq¿jks' tjekswjia:djl§ Worfha fmaYs j,g jHdhdu fkdl< hq;=hs' Èkm;d jHdhu lrk flfkl=g m%;sfrdaOl jHdhdu l< yelshs' tys§ jeo.;a jkafka wvq nrla" jeä jdr .Kkla tiùuhs' tu wjia:dfõ§;udf.a Wr l=yrh ;=< jd;h ;o lr jHdhdu fkdl< hq;=hs'

ore m%iq;sfhka miq'''

ore m%iq;sfhka miq fndfydauõjrekaf.a nr meje;s ;;ajhg;a jvd jeä fjkjd' .¾NKS ld,fha§ ls%hdYS,S;ajh wvq uÜgul meje;Su ksid nr jeä ùug fukau fmaYs ÿ¾j, ùug;a fya;= fjkjd' fï ksid YÍrfha fndfyda fmaYs ÿ¾j, jk w;r .¾NdIfha j¾Okh ksid Worh úYd, fjkjd' ore m%iq;sfhka miq uq,a i;s yh ;=< wê ;Sj%;djfhka hqla; jHdhdu fkdl< hq;=hs' fmaYs we§fï iy wkjYH nr tiùï fkdl< hq;=h' isfiaßhka ie;alulg miqj;a i;s yhla f.fjk f;la jHdhdu lsÍu iqÿiq keye' thska miqj fY%daks fïL,dj yd Worh wdYs%; fmaYs Yla;su;a lsÍfï jHdhduj, ksr; úh hq;=hs'

l%Svd yd jHdhdu ms<sn|ffjoH
,d,a tAlkdhl

mqkHd pdkaokS o is,ajd